Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania gazociągów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Zbadano możliwości transportu mieszaniny gazu ziemnego i wodoru funkcjonującą siecią gazową. Przedstawiono problemy wynikające z właściwości fizykochemicznych wodoru oraz jego wpływu na istniejącą infrastrukturę. Próbki stali pobrane z wyłączonego z eksploatacji gazociągu przez 7 dni poddawano działaniu wodoru pod ciśnieniem 10 bar. Zmiany w strukturze próbek przed i po obróbce wodorowej analizowano za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej i mikroskopii elektronowej.
EN
Three steel samples were taken from gas pipeline tube and treated with H₂ under 10 bar for 7 days. The samples were studied before and after treatment by X-ray diffractometry and electron microscopy. Same changes of the samples structure were obs. esp. in the layer of corrosion products, where hydrogenation of Fe oxides took place.
PL
Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności eksploatacyjnych. Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), a w szczególności Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyki jest bardzo interesującym rozwiązaniem kontroli gazociągów. Głównym zastosowaniem badań są gazociągi nietłokowalne. W przemyśle gazowniczym widoczny jest wzrost zainteresowania tego typu metodami, ze względu na jej skuteczność oraz możliwość zastosowania badań BMD bez konieczności wykonywania prac ziemnych oraz jest alternatywą dla metod prognostycznych. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania metody MPM do badania gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z przykładami wykrytych wad.
EN
Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometric Diagnostics (NMD) is a very interesting solution for gas pipelines testing. The method is used primarily for unpiggable gas pipelines. In the gas industry can be seen a growing interest of use such methods, due to its effectiveness and applicability of NMD tests without the need for excavations and is an alternative to predictive methods. The article present the examples of using the Metal Magnetic Memory method for the high pressure gas pipelines testing with examples of detected defects.
PL
Istniejący stan dotyczący wymagań w zakresie projektowania i budowy sieci przesyłowej zapewnia znacznie wyższy niż przed kilkunastoma laty stopień bezpieczeństwa eksploatacji. Jednak z uwagi na budowę nowej sieci o większych gabarytach i ciśnieniach roboczych jak również wykorzystywanie do budowy gazociągów rur ze stali o wysokiej wytrzymałości, ale utrudnionych procesach spawania, zagrożenie dla otoczenia jakie może pojawić się w stanach awaryjnych jest na wysokim poziomie. Aktualny stan techniki pozwala jednak na budowę i eksploatację sieci gazowej na znacznie wyższym poziomie niezawodności. W nawiązaniu do powyższego przedstawiono zakres działań, jakie należy podjąć dla istniejącej i eksploatowanej jak również projektowanej sieci gazowej.
EN
Current state for the design and construction of the transmission network provides significantly higher than a dozen years ago, the degree of safety in operation. However, due to the construction of a new network of larger sizes and pressures as well as the use of the construction of gas pipes made of high-strength steel but difficult welding processes, the threat to the environment which may occur in states of emergency is at a high level. The current state of technology, however, allows for the construction and operation of the gas network at a much higher level of reliability. With reference to the above, the scope of activities to be taken for existing and operated as well as for the proposed gas network.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.