Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawartość wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of the study was to evaluate sponge cakes containing various leavening agents. Sponge cakes with the addition of sodium bicarbonate and ammonium bicarbonate as a leavening agent and without leavening agent have been subjected to a moisture test. Determinants at work were variable ambient conditions, storage time, and the type of packaging in which the cakes were stored. Moisture determination was carried out using a standardized method, and then the method of testing moisture in cakes using a moisture analyzer was validated against this method. The work also carried out sensory evaluation of cakes made. A relationship was found between the conditions for storage of sponge cakes and the type of leavening agent. Given the storage conditions of cakes, biscuits stored in refrigeration conditions were characterized by a higher water content compared to biscuits stored in room conditions. Considering the type of packaging, it was found that the biscuits stored in breakfast paper had the lowest water content (cooling and room conditions). Among sponge cakes stored in aluminum foil, the lowest water content was found in cakes with the addition of sodium bicarbonate. Among the biscuits stored in food film, the lowest water content was found for biscuits without a leavening agent (day 8 and 10) and cakes with sodium bicarbonate (day 15 and 22). Generally, according to respondents, sponge cake with ammonium bicarbonate stored in room conditions in aluminum foil showed the best sensory properties on the 8th and 15th day of storage.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie uzyskanych wyników badań dotyczących oceny ciast biszkoptowych zawierających różny środek spulchniający. Ciasta biszkoptowe z dodatkiem wodorowęglanu sodu i wodorowęglanu amonu jako środka spulchniającego oraz bez dodatku środka spulchniającego zostały poddane badaniu na zawartość wilgoci. Determinantami w pracy były zmienne warunki otoczenia, czas przechowywania oraz rodzaj opakowania w jakim ciasta były przechowywane. Oznaczenie wilgoci przeprowadzono metodą znormalizowaną a następnie względem tej metody zwalidowano metodę badania wilgoci w ciastach, wykorzystującą wagosuszarkę. W pracy przeprowadzono również ocenę sensoryczną wytworzonych ciast. Stwierdzono zależność pomiędzy warunkami przechowywania biszkoptów, a rodzajem środka spulchniającego. Biorąc po uwagę warunki przechowywania ciast, biszkopty przechowywane w warunkach chłodniczych charakteryzowały się większą zawartością wody w porównaniu z biszkoptami przechowywanymi w warunkach pokojowych. Biorąc pod uwagę rodzaj opakowania stwierdzono, że biszkopty przechowywane w papierze śniadaniowym charakteryzowały się najniższą zawartością wody (warunki chłodnicze i pokojowe). Wśród ciast biszkoptowych przechowywanych w folii aluminiowej najniższą zawartością wody charakteryzowały się ciasta z dodatkiem wodorowęglanu sodu. Wśród biszkoptów przechowywanych w folii spożywczej najniższą zawartość wody wykazały biszkopty bez środka spulchniającego (8 i 10 dzień oznaczenia) oraz ciasta z wodorowęglanem sodu (15 i 22 dzień oznaczenia). Generalnie w opinii respondentów ciasto biszkoptowe z wodorowęglanem amonu przechowywane w warunkach pokojowych w foli aluminiowej wykazywało najlepsze właściwości sensoryczne w 8,10 i 15 dniu przechowywania.
PL
Truskawki uznaje się za żywność dietetyczną o cennych właściwościach odżywczych. Jednym z procesów, który ma bardzo duży wpływ na późniejsze właściwości surowców roślinnych, jest suszenie, które z jednej strony przedłuża trwałość surowca, z drugiej może mieć destrukcyjny wpływ na właściwości fizykochemiczne. W artykule zaprezentowano wpływ sposobu suszenia na zawartość wody, aktywność wody, właściwości mechaniczne, strukturę oraz barwę truskawek. Zalety stosowania suszenia próżniowego wynikają stąd, że zachodzi ono bez udziału powietrza jako czynnika suszącego. Suszenie liofilizacyjne w najmniejszym stopniu wpływa na degradację wymienionych własności w truskawkach. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt o wysokiej jakości.
EN
Strawberries are considered to be dietetic foods with valuable nutritional properties. One of the processes that has a very large impact on the later properties of plant raw materials is drying, which on the one hand extends the life of the raw material, but on the other can have a destructive effect on physicochemical properties. This article presents the influence of the drying method on water content, water activity, mechanical properties, structure and colour of strawberries. The advantages of using vacuum drying result from the fact that it takes place without the use of air as a drying agent. Drying lyophilization has the slightest effect on the degradation of the aforementioned properties in strawberries. The lack of liquid phase and low drying temperature mean that most of the undesirable phenomena do not take place and as a result a high quality product is obtained.
PL
W artykule przedstawiono trzy metody badawcze, które są wykorzystywane do określania ilości wody jaka znajduje się w strukturze produktu spożywczego. Była to metoda suszenia konwekcyjnego, metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone (IR) oraz metoda z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego. Poprzez badanie empiryczne określono dokładność, precyzję i czas analizy zastosowanych metod wskazując na możliwość ich aplikacji w przemyśle spożywczym. Celem przeprowadzonych badań było zdefiniowanie optymalnej metody badania zawartości wody z uwzględnieniem metrologicznych aspektów takich jak dokładność i precyzja badania.
EN
The article presents three research methods that are used to determine the amount of water which is found in the structure of a food product. The first one is a method of convective drying, the second, a method using infrared radiation (IR), and the third, a method using microwave radiation. Through empirical research, the accuracy, precision and time of analysis of the applied methods were determined indicating the possibility of their application in the food industry. The aim of the study was to define the optimal method for testing water content, taking into account metrological aspects such as accuracy and precision of the study.
PL
W artykule zamieszczono wyznaczone wartości aktywności wody i zawartości wody wybranych świeżych owoców i produktów owocowych, a także dokonano analizy tych wartości. Stwierdzono, iż aktywność wody badanych świeżych owoców i produktów owocowych zawierała się w przedziale od 0,304 do 0,983. Najwyższą aktywność wody posiadało świeże awokado 0,983 ±0,003 (W = 80,03%), a najniższą aktywność wody stwierdzono w suszu porzeczki czerwonej 0,304 ±0,007 (W = 3,76%). Zaproponowano proste równania matematyczne do opisu zależności aktywności wody od zawartości wody dla świeżych i przetworzonych owoców.
EN
The article presents the determined values of water activity and water content of selected fresh fruits and fruit products, as well as an analysis of these values. It was found that the water activity of the tested fresh fruits and fruit products was in the range from 0,304 to 0,983. The highest water activity was possessed by fresh avocados 0,983 ±0,003 (W = 80,03%), and the lowest water activity was found in dried red currant 0,304 ±0,007 (W = 3,76%). Simple mathematical equations have been proposed to describe the dependence of water activity on water content for fresh and processed fruit.
EN
Time of concentration, Tc, is defined as time elapsed from the beginning of rainfall infiltrated into soil layer until it reaches a constant infiltration rate (fc) which is indicated an equilibrium subsurface flow rate. In hydrological view, time of concentration plays a significant role in elaboration of transformation of rainfall into runoff in a watershed. The aims of this research are to define influence of soil density and soil water content in determining time of concentration using infiltration concept based on water balance theory, and to find out the effect of land slope this time. Watershed laboratory experiment using rainfall simulator was employed to examine time of concentration associated with infiltration process under different slope, soil density and soil water content based on water balance concept. The steady rainfall intensity was simulated using sprinklers which produced 2 dm3∙min–1. Rainfall, runoff and infiltration analysis were carried out at laboratory experiment on soil media with varied of soil density (d) and soil water content (w), where variation of land slopes (s) were designed in three land slopes 2, 3 and 4%. The results show that relationship between soil density and land slope to time of concentration showed a quadratic positive relationship where the higher the soil density address to the longer time of concentration. Moreover, time of concentration had an inverse relationship with soil water content and land slope that means time of concentration decreased when the soil water content increased.
PL
Czas koncentracji Tc definiuje się jako czas, który upływa od początku opadu infiltrującego glebę do osiągnięcia stałej prędkości infiltracji (fc), co oznacza zrównoważone tempo przepływu podpowierzchniowego. W hydrologii czas koncentracji odgrywa znaczącą rolę w ocenie transformacji opadu w odpływ w zlewni. Celem badań było określenie wpływu gęstości gleby i zawartości wody w glebie na czas koncentracji z wykorzystaniem koncepcji infiltracji bazującej na teorii bilansu wodnego oraz określenie wpływu nachylenia terenu na ten czas. Przeprowadzono laboratoryjny eksperyment z użyciem symulatora opadu w celu zbadania czasu koncentracji związanego z procesem infiltracji w warunkach różnego nachylenia gruntu, gęstości gleby i zawartości wody w glebie w oparciu o koncepcję bilansu wodnego. Stałą intensywność opadu symulowano używając zraszaczy o wydajności 2 dm3∙min–1. Analizę opadu, odpływu i infiltracji prowadzono w eksperymencie laboratoryjnym na glebach o różnej gęstości (d) i zawartości wody (w) w warunkach nachylenia gruntu (s) równego 2, 3 i 4%. Wyniki wskazują, że zależność między gęstością gleby i nachyleniem a czasem koncentracji wyraża się dodatnim równaniem kwadratowym, gdzie większej gęstości gleby odpowiada dłuższy czas koncentracji. Ponadto czas koncentracji wykazywał odwrotną zależność od zawartości wody w glebie i od nachylenia, co oznacza, że czas koncentracji maleje wraz ze zwiększeniem zawartości wody w glebie.
PL
Celem pracy było zaproponowanie najkorzystniejszego rodzaju opakowania dla wybranych ciastek przechowywanych przez okres 30 dni. Jakość produktów określano poprzez pomiar wielkości absorpcji wilgoci przez ciastka typu: biszkopty, herbatniki o smaku waniliowym, herbatniki maślane oraz krakersy zależnie od sposobu i czasu ich przechowywania. Podczas testów wykorzystano 4 różne opakowania jednostkowe, takie jak: opakowanie fabryczne, zamykane opakowanie plastikowe typu box (PP o grubości 0,2 mm), folię spożywcza HDPE o grubości 10 mikrometrów, torbę papierową o gramaturze 80–120 g/m2. Badanie polegało na rejestrowaniu zmian masy każdego ciastka z założonym interwałem. W czasie testu utrzymywano stałe warunki klimatyczne w zakresie temperatury. Do pomiaru wykorzystano szybką metodę wykorzystującą wagę elektroniczną serii AS 220.R2 produkcji Radwag Wagi Elektroniczne. Pomiar masy każdego ciastka był realizowany z dokładnością 0,1 mg. Dla pomiarów masy zastosowano Standardowe Procedury Operacyjne (SOP) celem osiągnięcia rzetelnego i powtarzalnego wyniku. Badania pokazały, że najbardziej odpowiednim opakowaniem jest zamykane pudełko z tworzywa sztucznego. Zmiany masy umieszczonych w nim produktów po określonym okresie przechowywania były najmniejsze. Badania pokazały, że stosując różne rodzaje form opakowań, uzyskuje się różne wyniki mas produktów po określonym czasie przechowywania. Potwierdziło to, że na zmianę masy produktu zasadniczy wpływ ma opakowanie oraz wilgotność otoczenia, w jakim dane produkty są przechowywane.
EN
The aim of the work was to propose the most advantageous type of packaging for selected cakes stored for a period of 30 days. Product quality was determined by measuring the amount of moisture absorbed by sponge cakes, vanilla biscuits, butter biscuits and crackers, depending on how and for how long they are stored. Four different types of packaging were used during the tests, such as: factory packaging, plastic box container (PP 0.2 mm thick), 10 micron thick HDPE food wrap, paper bag (paper density 80–120 g/m2). The study consisted of recording the weight changes of each cookie with the set interval. During the test, constant temperature conditions were maintained. The measurement was based on a rapid method using RADWAG-manufactured electronic balance of the AS 220.R2 series. Measurement of the weight of each biscuit was carried out with the accuracy of 0.1 mg. Standard Operational Procedures (SOP) were used for mass measurements to achieve a reliable and reproducible result. Research has shown that the most suitable packaging is a closed plastic box. Changes in the weight of products placed in it after the specified shelf life were the smallest. Studies have shown that using different types of packaging forms results in different masses of products after a certain storage period. This confirmed that the change in the weight of the product is mainly due to the packaging and storage humidity.
PL
W artykule zamieszczono wyznaczone wartości aktywności wody i zawartości wody wybranych świeżych warzyw, a także dokonano analizy tych wartości. Stwierdzono, iż aktywność wody badanych warzyw charakteryzowała się wysoką wartością, przekraczającą poziom 0,96. Najwyższą aktywność wody posiadała kapusta głowiasta czerwona 0,981 ±0,001 (W = 90,11%), a najniższą aktywność wody stwierdzono w pietruszce 0,963 ±0,002 (W = 77,86%). Ogólnie, nie stwierdzono silnej zależności między zawartością wody, a jej aktywnością w badanych świeżych warzywach.
EN
The article presents the determined values of water activity and water content of selected fresh vegetables, as well as an analysis of these values. It was found that the water activity of the tested vegetables was characterized by a high value, exceeding the level of 0,96. The highest water activity was found in red cabbage 0,981 ±0,001 (W = 90,11%), and the lowest water activity was found in parsley 0,963 ±0,002 (W = 77,86%). In general, there was no strong relationship between the water content and its activity in the fresh vegetables tested.
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody magnetycznego rezonansu jądrowego i analizy sygnału w domenie czasu stosowane do oznaczania zawartości fazy stałej i ciekłej tłuszczu oraz zawartości wody w produktach spożywczych. Poszczególne zastosowania poprzedzone zostały wstępem teoretycznym na temat zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego.
EN
The paper presents the selected methods of nuclear magnetic resonance and time domain signal analysis used to determine solid phase and liquid fat content as well as water content in food products. The individual applications have been preceded by a theoretical introduction to the phenomenon of nuclear magnetic resonance.
9
EN
The article presents chosen issues related to the heat insulation of complex structure walls. Subjects covered in this study are building partitions that had been constructed in the so called “Prussian wall” technique and are located in the Upper Silesia region. Their technical condition as well as usable state are not satisfactory, especially in the light of thermal protection. One way of increasing their standard is insulating partitions. In case of historical monuments or rich architectural facades, typical insulation methods (the ETICS system) will not apply. Thus, the solution is to insulate external walls on the inside surface. This, however, causes moisture content difficulties, which means that steam diffusing through partition undergoes the process of condensation. The authors suggest their own solutions to the problem of insulating diverse external partitions and base them on the research conducted in situ. They use The School ofMusic in Gliwice as an example. The measurement results obtained here were used in “heat-water content” modeling of walls for which WUFI 2D programme was applied. As shown in numerical analysis, the thickness and the sort of insulating layer have a key impact on the partition water content including wooden elements of construction. In case of walls that are 25 cm thick, the water content in the wall itself and wooden elements increased alongside the insulation material thickness, but it did not excess the permissible level, otherwise wood degradation would ensue. For “Prussian walls” that are 12 cm thick and insulated on the inside we observe exceeding the level of 20% water content, which is critical for wood durability. These results present elementary problems that occur when buildings with “Prussian walls” construction undergo thermo insulation. Restoration process must be a compromise between the need to retain the historical aspect of a building and the need to bring them to modern heat and usability standards. On the basis of numerical analysis, possible solutions, which meet these criteria, have been proposed.
PL
Celem pracy było określenie jakości wybranych chipsów ziemniaczanych dostępnych w sprzedaży detalicznej na podstawie oceny cech sensorycznych oraz wyróżników fizykochemicznych. Materiał do badań stanowiły chipsy ziemniaczane paprykowe dwóch producentów Frito Lay oraz Lorenz. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane chipsy ziemniaczane były istotnie statystycznie zróżnicowane pod względem jakości sensorycznej oraz badanych parametrów fizykochemicznych.
EN
The aim of the study was to determine the quality of potato crisps available for retail sale on the basis of sensory qualities and physicochemical indicators. The research material consisted of potato pepper crisps of two producers Frito Lay and Lorenz. Based on the results, it was found that the examined potato crisps are significantly statistically diversified in respect of the sensory quality and the levels of the determined physicochemical parameters.
PL
Celem badań była ocena jakości pieczywa wypiekanego z gotowych mieszanek handlowych. Materiał badawczy stanowiło pięć mieszanek do wypieku pieczywa, oznaczonych w badaniach symbolami A-E. Były to mieszanki handlowe chleba pszennożytniego o różnym składzie procentowym mąk i innych dodatków. W przeprowadzonych badaniach każda z wymienionych mieszanek została przygotowana według receptury podanej przez producenta na opakowaniu i upieczona w piecu laboratoryjnym. Ocena jakości pieczywa obejmowała oznaczenie zawartości i aktywności wody, porowatości miękiszu, zdolności pęcznienia oraz ocenę sensoryczną pieczywa przy wykorzystaniu skali punktowej.
EN
The aim of the study was to evaluate the quality of bread baked with ready-made commercial mixtures. The research material was 5 mixes for baking bread, marked with symbols in the studies A-E. They were a mixture of commercial bread wheat-rye with different percentage composition of flour and other additives. In this study, each of the tested compounds was prepared by hand and baked in the oven laboratory. Evaluation of the quality of bread included determination of water content, water activity, crumb structure, swelling capacity and the evaluation point of breads.
PL
Jednym z parametrów określających jakość tłuszczów czy tłuszczowych produktów spożywczych jest zawartość wody. Celem pracy jest pokazanie alternatywnej metody oznaczania wody w produktach tłuszczowych. Zawartość wody dla wybranej margaryny zbadano metodą znormalizowaną. Tłuszcz suszono z wykorzystaniem pumeksu jako podłoża w temperaturze 102°C. Otrzymano zawartość wody w margarynie 19,33%. Następnie tę samą próbkę suszono, wykorzystując wagosuszarkę. Zastosowano przy tym dwa typy podłoża nośnego: pumeks oraz piasek kwarcowy. Zawartość wody jaką otrzymano z wykorzystaniem wagosuszarki to 19,83% (podłoże – pumeks), 19,30% (podłoże – piasek). Porównano również całkowity czas potrzebny na zrealizowanie jednostkowego badania, który dla metody znormalizowanej wynosił średnio 3 godziny, dla metody z wykorzystaniem wagosuszarki – 27 minut (podłoże – pumeks) i 17 minut (podłoże – piasek kwarcowy).
EN
One of the parameters determining the quality of the fat or fat content of food fatty products is water. The aim of this work is to show an alternative method of moisture (water) content determination in products containing fats. Moisture content in chosen margarine sample was tested using standard. Margarine was dried using pumice stone as a bottom in temperature 102°C. Obtained moisture content in margarine was 19,33%. Next, the same sample was dried using moisture analyzer. Two types of drying surface were used: pumice stone and high silica sand. Moisture content determined using moisture analyzer was 19,83% (using pumice stone) and 19,30% (using high silica sand). The realization (complete time) of single test took 3 hours for standard method, 27 minutes (pumice stone) and 17 minutes (high silica sand) using moisture analyzer.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stopnia wiązania wody w wybranych surowcach zielarskich pozyskiwanych w zbiorze ręcznym z naturalnych siedlisk z obszaru Puszczy Białowieskiej. Materiał do badań stanowił susz uzyskany w wyniku suszenia konwekcyjnego w zakładzie produkcyjnym EkoHerba. Badania obejmowały pomiar zawartości wody oraz aktywności wody. Stwierdzono, że wśród 10 przeanalizowanych surowców, występują znaczące różnice w stopniu wiązania wody. Procentowa zawartość wody w analizowanych surowcach mieściła się w granicach 6-15%. Aktywność wody zawierała się w przedziale 0,318
EN
The paper show the results of surveys measuring the binding of water of herbal raw materials – after of gaining in the set manually from nature, from the area of the Bialowieza Forest. The research material was a drought obtained by convective drying at the factory EkoHerba. The study included measurement of water content and water activity. It was found that there are significant differences in the binding of water among of 10 analyzed raw materials. Percentage water content in the analyzed raw materials was in the range 6-15%. The water activity ranged in <0,318;0,719>. The results of the study revealed that there are three groups of herbal raw materials with varying degrees of binding water.
EN
The article presents an overview of methods for the production of bioethanol and the possibility of its use to power internal combustion engines. The effects of supplying spark-ignition engine with bioethanol having various degrees of hydration were examined experimentally on the engine dynamometer. The measurement results were referred to the anhydrous bioethanol, which is used widely as petrol biocomponent and compared in terms of the course of the pressure in the combustion chamber of the engine as well as engine performance parameters – torque and power. It was found that with the decrease in alcohol concentration, the performance of the spark ignition engine deteriorated. The reduction of in-cylinder pressure was proportional to the increase in the water content in the fuel. No significant changes in the general shape of in-cylinder pressure curves were observed. Engine torque and power decreased with an increase in the water content in the fuel, especially at high engine speed. It has been stated that supplying the engine with bioethanol containing up to 6% (v/v) of water does not result in significant losses in engine performance.
EN
The objective of the paper was to investigate the moisture change ability of bean, broad bean, pea, lupine, radish, beetroot, winter wheat, maize, cucumber, pumpkin and sunflower seeds. Seeds absorbed water in the system for measurement of the water absorption kinetics with the capillary and weighting method. The research results were presented in the form of plots of the relation of kinetics of the moisture change of seeds in the time for the first and second stage of the process which precedes germination. Moreover, the water content in seeds for the time of the end of the second stage of water absorption was determined and the maximum water absorption speed coefficient and the time of its obtaining was calculated. The water content for the end of the 2nd stage of its collection was the highest for seeds which include a hard caryopsis and for broad bean plant seeds. The maximum water absorption speed coefficient was the highest for seeds with low initial moisture - radish, beetroot, cucumber and pumpkin. The measurement of the water absorption speed with the use of the capillary and weighting method enabled investigation of seeds with a varied size, construction of a seed coat and chemical composition for a long period of time to the moment seedlings were obtained.
PL
Celem pracy było badanie zdolności zmiany wilgotności przez nasiona fasoli, bobu, grochu siewnego, łubinu żółtego, rzodkiewki, buraka ćwikłowego, pszenicy ozimej, pszenżyta, kukurydzy, ogórka, dyni i słonecznika. Nasiona pobierały wodę w układzie do pomiaru kinetyki pobierania wody metodą kapilarno-wagową. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów zależności kinetyki zmiany wilgotności nasion w czasie dla pierwszej i drugiej fazy procesu poprzedzającej kiełkowanie. Wyznaczono również zawartość wody w nasionach dla czasu końca drugiego etapu pobierania wody oraz maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody i czas jego uzyskania. Zawartość wody dla czasu końca II etapu jej pobierania była najwyższa dla nasion zawierających twardą okrywę nasienną oraz dla nasion roślin bobowatych. Maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody był najwyższy dla nasion o niskiej wilgotności początkowej - rzodkiewki, buraka, ogórka i dyni. Pomiar szybkości pobierania wody przy wykorzystaniu metody kapilarno-wagowej umożliwił badanie nasion o różnej wielkości, budowie okrywy nasiennej i składzie chemicznym przez długi okres czasu, aż do momentu uzyskania siewek.
PL
Przesłanką do podjęcia badań było założenie stanowiące, że wybór optymalnych warunków przechowywania powinien być uzasadniony zarówno dążeniem do utrzymania jakości przechowywanego produktu jak również kosztami związanymi z zapewnieniem optymalnych warunków przechowywania. Celem pracy było określenie różnic w zmianach zawartości i aktywności wody badanych próbek kawy pod wpływem oddziaływania zróżnicowanych warunków termicznych przechowywania i użytkowania. Materiał badawczy stanowiły próbki kawy palonej różniące się stopniem rozdrobnienia. Oznaczanie zawartości wody wykonano metodą suszenia termicznego. Wyznaczenie aktywności wody przeprowadzono w aparacie AquaLab. Oceniano także zmiany zawartości i aktywności wody w badanych kawach indukowane przechowywaniem i użytkowaniem w warunkach normalnych (20°C) i chłodniczych (5°C) przez 50 dni. Przechowywanie i użytkowanie kaw palonych o różnym stopniu rozdrobnienia powodowało wzrost zawartości i aktywności wody. Stopień rozdrobnienia kaw nie różnicował ich higroskopijności. Warunki chłodnicze nie sprzyjały zachowaniu równowagi termodynamicznej badanych próbek i mogą być przyczyną szybkiego pogarszania się ich jakości w czasie przechowywania. Chłodnicza metoda przechowywania powoduje wysoką kinetykę zmian parametrów krytycznych oraz wysokie koszty związane z utrzymaniem warunków chłodniczych.
EN
The rationale for undertaking research was to establish that the choice of optimal storage conditions should be justified both the aspiration to maintain the quality of the stored product as well as the costs associated with providing optimal storage conditions. The aim of the study was to determine differences in changes in content and activity water of the samples tested coffee under the influence of varying thermal conditions of storage and use. The research material consisted of roasted coffee samples differing in the degree of fragmentation. Water content de-termination was made by thermal drying. Determination of the water activity was conducted in apparatus AquaLab. We also evaluated the changes in the content and activity water in the test coffees induced storage and use under normal (20°C) and cooling (5°C) conditions for 50 days. Storing and using roasted coffee of varying degree of fragmentation caused an increase in the content and water activity. The degree of fragmentation of coffee did not differentiate their hygroscopic properties. Cooling conditions were not conducive to maintaining the thermodynamic equilibrium of the tested samples and can cause rapid deterioration of their quality during storage. Refrigerated storage method determines the high value kinetic change critical parameters and the high costs associated with maintaining the conditions of refrigeration.
17
Content available remote Determination of Water added in Raw Milk using Interdigital Capacitor Sensor
EN
This paper suggests that for water added in raw milk has been developed using Interdigital capacitor electrical conductance measurements, other than using conventional methods such as determination of specific gravity or of the freezing point temperature, and the compression on frozen samples. The system has been assembled and the experiments were conducted. The characteristics at 1 KHz, 10 KHz and 20±1 ℃ for all raw milk samples revealed a linear increase in conductance with increasing water content over the entire of water concentrations. Results shown that the capacitance value of the water added in raw milk were lower than the raw milk without added water. It also provides an opportunity for the development of a microcontroller-base low-cost sensing system.
PL
Do badan ia zawartości wody w mleku wykorzystano czujnik pojemnościowy. Badania przy różnych częstotliwościach wykazały że między przewodnością i dodatkiem wody jest liniowa zależność. Także między pojemnością a koncentracją mleka obowiązuje zależność liniowa.
PL
W artykule omówiono zagadnienie mrozoodporności konstrukcyjnych betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jego wstępnej wilgotności. Badaniom na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie poddano betony o zróżnicowanych charakterystykach wytrzymałościowych, wykonane na kruszywie lekkim i zaprawach cementowych z piaskiem naturalnym. Uzyskane wyniki badań wskazują, że pomimo zastosowania kruszywa popiołoporytowego o znacznej nasiąkliwości, istnieje możliwość wykonania konstrukcyjnych betonów lekkich o wysokiej mrozoodporności, pod warunkiem ograniczenia poziomu wstępnego nawilżenia kruszywa lekkiego przy ewentualnej redukcji współczynnika wodno-cementowego.
EN
The problem of frost resistance of structural lightweight concrete with sintered fly ash aggregate, with special consideration of its initial moisture content, is presented in this paper. Concretes made of cement mortars with normal-weight sand and lightweight aggregates of various strength levels were subjected to cyclic freezing and thawing. Obtained results showed, that in spite of application of sintered fly ash aggregate of high water absorption, it was possible to make structural lightweight concrete of high frost resistance. To achieve this aim it is necessary to limit initial aggregate moisture at alternatively appropriate reduction of water-cement ratio.
PL
Celem badań było ustalenie stopnia wpływu zawartości wody oraz aktywności wody na wybrane cechy elektryczne miodu. W badaniach wykorzystano dane doświadczalne uzyskane dla pięćdziesięciu próbek miodów zebranych na terenie całej Polski. Były to miody nektarowe, nektarowo-spadziowe oraz spadziowe. Dla próbek oznaczono parametry chemiczne oraz elektryczne: przewodność dwudziestoprocentowego roztworu wodnego miodu oraz przewodność i impedancję patoki. Następnie wykorzystując sztuczne sieci neuronowe, skonstruowano wielowymiarowe modele matematyczne, opisujące zależność cech elektrycznych od parametrów chemicznych. Na podstawie tych modeli, wykorzystując znajomość struktury sieci oraz wartości wag synaptycznych, określono stopień wpływu poszczególnych parametrów wejściowych na parametry wyjściowe modelu. Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność i zawartość wody w znacznie większym stopniu wpływają na impedancję niż na przewodność patoki oraz roztworu.
EN
The aim of this research was to determine how water content and water activity influence on the selected electrical honey parameters. Experimental data obtained for fifty samples of honey collected on the territory of Poland were used for research. These were nectar honeys, nectar-honeydew as well as honeydew honeys. Chemical and electrical parameters were determined for each sample: conductivity of 20 percentage water and honey solution, conductivity and impedance of liquid honey. Then, with the use of artificial neural networks multi-dimensional mathematical models, describing relationships between electrical and chemical properties were constructed. Based on these models, with the use of the knowledge of networks structure and values of synaptic weights, degree of the impact of particular input parameters on output parameters of the model were determined. The tests which were carried out proved that water activity and content influence impedance more than conductivity of liquid honey and solution.
PL
W zaprezentowanej w artykule pracy badawczej porównano wpływ parametrów prażenia (100-160°C, 10-60 minut, przy stałej prędkości przepływu powietrza) na zmiany zawartości wody oraz barwy powierzchni wewnętrznej (brązowej) łuski i powierzchni czystego jądra orzecha. Zakres pracy obejmował wyznaczenie krzywych suszenia oraz oznaczenie zawartości suchej masy. Pomiar barwy jąder orzechów laskowych oznaczono w układzie CIE L*, a*, b*, a na podstawie wyników obliczono nasycenie oraz bezwzględną różnicę barwy ΔE. Orzechy laskowe odmiany „Kataloński” poddane prażeniu pochodziły z polskich upraw. Otrzymane wyniki wskazują, że podstawowym czynnikiem decydującym o zmianach parametrów barwy jest temperatura. Istotne zmiany dotyczące wszystkich parametrów barwy (L*, a*, b*) mogą wynikać z ubytku wody w prażonych jądrach orzechów. Zawartość wody podczas prażenia obniża się nawet do poziomu 0,4%.
EN
The following study compares the parameters of roasting (100-160°C, 10-60 min) at a constant air flow rate on the basis of changes in water content and the colour development of the hazelnut kernels. The scope of this paper included drying curves preparation, moisture content determination and colour of kernel surface analysis in CIE L*, a*, b* system. Additionally, colour intensity (chroma – C) and total colour difference (ΔE) were calculated. Hazelnuts,“Kataloński’ variety cultivated in Poland were taken to the analysis. The obtained results indicated that the temperature was the main factor which affected on colour development. The significant changes occurred in all colour parameters (L*, a*, b*), what can be also correlated with the intensive water loss. The water content reduced even below 0,4%.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.