Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current-carrying capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of soil moisture on current-carrying capacity of low-voltage power cables
EN
One of the factors affecting current-carrying capacity of underground power cables is the thermal resistivity of soil. Its value in the close proximity of the cable is the most important, and for this reason, in some cases, the local soil is replaced with an another soil type or with a cementsand mixture. The thermal resistivity of the soil is strongly affected by moisture, and in the case of a cement-sand mixture – as tested by the authors – also by this mixture initial water content. The paper presents results of investigation of soil moisture influence on the soil thermal resistivity, and an analysis of the current-carrying capacity of a low-voltage power cable for various soil parameters, in particular its part directly surrounding the cable.
PL
Jednym z czynników wpływających na obciążalność prądową długotrwałą kabli ułożonych w ziemi jest rezystywność cieplna gruntu. Największe znaczenie mają parametry gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie kabla i z tego powodu grunt rodzimy zastępuje się innym lub mieszaniną cementowo-piaskową. Na rezystywność cieplną gruntu duży wpływ ma wilgotność, a w przypadku mieszaniny cementowopiaskowej – jak wynika z badań autorów – także zawartość początkowa wody w tej mieszaninie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności gruntu na jego rezystywność cieplną oraz analizę obciążalności prądowej długotrwałej kabla niskiego napięcia dla różnych parametrów gruntu, w szczególności gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie kabla.
EN
The methodology for determining intermittent or short-time current-carrying capacity has been described in the article. Results of current rating calculations for a short-time load and the time of cooling to an ambient temperature have been presented.
PL
W artykule opisano metodykę wyznaczania obciążalności przewodów dla obciążeń innych niż długotrwałe. Przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń obciążalności górniczych przewodów oponowych dla obciążenia dorywczego o różnym czasie trwania, a także czasu stygnięcia do temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia.
PL
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych zależy m.in. od sposobu ich ułożenia i warunków otoczenia. Kabel elektroenergetyczny ułożony w zmiennych warunkach, np. ziemia – woda – powietrze ma obciążalność prądową długotrwałą wynikającą z najgorszych warunków otoczenia pod względem oddawania ciepła. W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dla linii kablowej niskiego napięcia umieszczonej w zmiennych warunkach gruntowych oraz w zmiennych warunkach w powietrzu, z uwzględnieniem polskich warunków klimatycznych. Opracowane modele i wyniki mogą być wykorzystane do analizy i poprawy obciążalności prądowej długotrwałej linii kablowych oraz stanowić uzupełnienie aktualnych norm.
EN
This paper presents results of analysis of the current-carrying capacity of power cables installed in the ground and in the air. Parameters of ground and air arę variable. The results show that reducing the depth of laying of the power cable and increasing the distance between cables have an effect on increasing the current-carrying capacity. Additionally, in this work the impact of wind speed on the heat transfer in the overhead cable linę is shown. Increase in wind speed may cause an increase in current-carrying capacity of cables.
PL
W warunkach przemysłowych, a zwłaszcza na placach budów, do zasilania urządzeń przenośnych powszechnie wykorzystuje się przedłużacze bębnowe. W artykule przedstawiono analizę obciążalności prądowej długotrwałej przewodów wykorzystywanych do budowy przedłużaczy bębnowych, w zależności od stopnia rozwinięcia przewodu z bębna. Przedstawiono także możliwość zwiększenia obciążalności prądowej przedłużaczy w środowisku, w którym temperatura otoczenia jest mniejsza od 30°C.
EN
Current-carrying capacity of portable cable drums In industrial conditions – especially at building grounds – cable reels are used to power portable electrical devices. This article presents an analysis of continuous current-carrying capacity of cables used for the construction of portable cable drums. Analysis provides an opportunity to increase of current carrying capacity of the cable in ambient temperature less than 30°C.
PL
Podstawowym twierdzeniem ekonomicznym dotyczącym optymalnego planowania rozwoju produkcji jest twierdzenie o równowadze kosztów krańcowych krótko i długookresowych. W systemach elektroenergetycznych twierdzenie to, jako ogólna zależność ekonomiczna, również obowiązuje, niemniej interpretacja tego twierdzenia, ze względu na rozproszenie systemu elektroenergetycznego oraz występujące ograniczenia, nie jest tak jednoznaczna jak dla produkcji prostej. W artykule zaprezentowano proste przykłady wyjaśniające istotę problemu równowagi tych kosztów krańcowych potwierdzające ich przydatność w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego. Przykłady dotyczą zarówno strat energii jak i ograniczeń w przepustowości elementów systemu.
EN
The theorem of a balance of the short- and long-running marginal costs is a substantial economic theorem in an optimal planning of the electric energy production. The theorem, as a general economic relation, is also valid; nevertheless its interpretation because of power system's vastness and some appearing restrictions is not as ambiguous as for the simple production. Some simple examples which explain an essence of the problem of balance and which certify their usefulness in planning of development of the power system have been presented in the paper. The examples concern as well energy losses as restrictions in a power system transmission capability.
6
Content available remote Power system with high temperature conductors
EN
There are problems with current-carrying capacity of transmission lines in power system. Two methods can be used in order to increase current-carrying capacity: application of high temperature conductors or monitoring of conductors’ temperature in existing lines. The paper presents the comparative analysis of these methods.
PL
W systemie elektroenergetycznym istnieją problemy z obciążalnością linii elektroenergetycznych. Są generalnie dwie metody zwiększenia obciążalności linii: zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych lub monitorowanie aktualnej temperatury przewodów. W artykule zamieszczono analizę porównawczą obu metod.
PL
W artykule przedstawiono wyprowadzoną przez autora zależność umożliwiającą wyznaczanie wartości cieplnej stałej czasowej przewodów przy dowolnym sposobie ich ułożenia.
EN
The paper presents a relationship worked out by the author enabling determination of a cables thermal time constant regardless of the manner of its laying.
PL
Bardzo często w rzeczywistych instalacjach elektrycznych zdarza się, że przewody (na pewnej długości) muszą być układane obok siebie, przy czym grupy te tworzone są najczęściej przez przewody o różnych przekrojach znamionowych żył. Wówczas, w zależności od liczby przewodów oraz kształtu układu przez nie utworzonego, następuje zmniejszenie ich obciążalności prądowej długotrwałej w stosunku do wartości prądu, jaki jest dopuszczalny długotrwale dla przewodów odosobnionych. Wobec tego, podczas projektowania instalacji elektrycznej należy przeanalizować różne możliwe sposoby ułożenia takiej grupy przewodów, w celu wybrania optymalnego układu.
PL
Rosnąca konsumpcja energii elektrycznej skutkuje systematycznym zwiększaniem obciążenia prądowego elektroenergetycznego systemu przesyłowego, co z uwagi na trudności techniczne, ekonomiczne i prawne jego rozbudowy zmusza do podwyższenia temperatury roboczej przewodów. W większości nowoczesnych rozwiązań technicznych linii wprowadza się powszechnie jednorodne samonośne przewody elektroenergetyczne wykonane z utwardzalnych wydzieleniowo stopów AlMgSi, tzw. przewody stopowe. Przewody takie, dzięki niższej masie i konkurencyjnym w odniesieniu do tradycyjnych rozwiązań własnościom mechanicznym, elektrycznym i użytkowym, pozwalają na istotne podwyższenie obciążalności prądowej linii. Równocześnie jednak skumulowane wieloletnie działanie podwyższonych temperatur przekłada się, skutkiem procesów strukturalnych, na ryzyko degradacji własności wytrzymałościowych materiałów przewodzących. W szczególności zagadnienie to nabiera wielkiej wagi w systemach szacowania dynamicznej obciążalności DTCR (Dynamic Conductor Thermal Rating), gdzie często dochodzi do przegrzewania przewodów. W artykule przedstawiono empiryczny model matematyczny makroskopowych charakterystyk materiałowych reprezentujących ewolucję wytrzymałości na rozciąganie, pełzania i rezystywności drutów stopowych poddawanych seriom narażeń cieplnych. Na tej podstawie, wykorzystując rzeczywiste histogramy temperatura-czas jej występowania, zdjęte z monitorowania stanu cieplnego przewodu, przeprowadzono symulację zmian własności wytrzymałościowych i pełzania na przestrzeni dziesięciu lat.
EN
Rising of electrical energy consumption causes systematic increase current carrying of energetic grid due to technical, economical and legal problems with enlarge of system. Increase of current carrying is connected with increase of maximum working temperature of conductor. In modern technical designing heat treatable AlMgSi AAAC (All Aluminium Alloys Conductors) are introduced. These conductors have lower mass and concurrent concern to traditional conductor’s properties and can improve current capacity of line about 30 % without changes in designed sags. Cumulated long time activity of temperature causes in degradation of mechanical properties of conductor material risk. This problem is very important in DTCR (Dynamic Thermal Conductor Rating) systems where overheating of conductor is general. This paper presents experimental analysis of UTS and resistivity evolution of AlMgSi alloy wires tested with series of temperature exposed and empirical mathematical model is proposed. These analyses make possible simulating of working conditions effect on material properties.
10
Content available remote Obciążalność prądowa górnej sieci trakcyjnej
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów i badań obciążalności prądowej górnej sieci trakcyjnej. Obciążalność prądowa sieci trakcyjnej jest zależna od materiału przewodów jezdnych i lin nośnych, maksymalnej dopuszczalnej temperatury, kształtu i wymiarów, stanu powierzchni, ruchu powietrza i innych. Zaprezentowano także wzory i zależności, które mogą być użyte do obliczeń poziomu i szybkości zmian temperatury podczas przepływu prądu. Wykazano wpływ prędkości ruchu powietrza oraz stanu powierzchni elementów sieci trakcyjnej na jej obciążalność prądową. W artykule zamieszczono również wyniki obliczeń obciążalności prądowej przewodu jezdnego typu DjpS150 (przewód z CuAg o przekroju 150 mm2), lin nośnych typu L120 i L150 (o przekroju 120 i 150 mm2) oraz sieci trakcyjnej. Wszystkie obliczenia wykonywano dla maksymalnych dopuszczalnych temperatur podanych w normie PN-EN 50119 oraz zgodnie z .nowymi. wymaganiami. Porównano także wyniki pomiarów i obliczeń temperatury lin nośnych typu L120 i L150 oraz przewodu jezdnego typu DjpS150.
EN
The paper presents results of tests and studies of current-carrying capacity of overhead contact line (OCL). Current-carrying capacity of OCL depends on materials of contact wires and catenaries, maximum acceptable temperatures, shape and sizes, surface condition, motion of air and others. In the paper are presented formulas and dependences which can be used for calculations of value and changes rate of temperature, when passage of current is presented. One part of the paper presents influence of air motion speed and surface condition of OCL elements on current-carrying capacity of OCL. Calculation results of current-carrying capacity for contact wire type DjpS150 (CuAg wire of 150 mm2 cross-section), catenaries types L120 and L150 (120 mm2 and 150 mm2 cross-section) and OCL are presented. All calculations were made for maximum acceptable temperatures given in PN-EN 50119 standard and for "new" requirements. In the last part of the paper comparisons of results of tests and calculations of temperature for catenaries types L120 and L150 and contact wire type DjpS150 are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.