Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital filters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Design of Sparse FIR Filters with Low Group Delay
EN
The aim of the work is to present the method for designing sparse FIR filters with very low group delay and approximately linear-phase in the passband. Significant reduction of the group delay, e.g. several times in relation to the linear phase filter, may cause the occurrence of undesirable overshoot in the magnitude frequency response. The method proposed in this work consists of two stages. In the first stage, FIR filter with low group delay is designed using minimax constrained optimization that provides overshoot elimination. In the second stage, the same process is applied iteratively to reach sparse solution. Design examples demonstrate the effectiveness of the proposed method.
EN
Commonly known DC-AC switching converters are commonly used in compensator branches. One example of this is a static synchronous compensator (STATCOM). It consists of a voltage source converter (VSC) and acts as an inverter with a capacitor as a DC power source. These compensators use the PWM switching scheme or space vector modulation (SVM) method. Both methods require the desired signal to be generated. In some cases, as during the synthesis of self-excited systems or active energy-compensators, it is necessary to perform the desired branch immittance, e.g. negative capacitance, inductance, resistance or irrational impedance. In such cases, it is necessary to control the universal branch on the basis of a formula. This article presents the implementation method for the convolutional type impedance operators.
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania minimalnofazowych filtrów FIR o rzadkiej odpowiedzi impulsowej. Przestawione rozwiązanie wykorzystuje filtr interpolacyjny i jest przeznaczone do projektowania filtrów wąskopasmowych. Pokazano, że liczba niezerowych współczynników filtru zaprojektowanego zaproponowaną metodą jest mniejsza niż dla filtrów projektowanych metodami znanymi z literatury przy zachowaniu tych samych parametrów charakterystyki amplitudowej.
EN
In the paper a method for minimum-phase, sparse impulse response FIR filter design was presented. The proposed solution uses an interpolation filter and is dedicated for narrowband filters. It was demonstrated, that the number of non-zero coefficients of the filter designed by the proposed method is smaller than the number of coefficients obtained by other methods, with preserved magnitude frequency response of the filter.
PL
W artykule przedstawiono i przetestowano dla obszaru Sudetów najczęściej stosowane filtry cyfrowe (Chapmana, Eckhardta, Lyneʼa i Hollicka, Chapmana i Maxwella oraz Fureyʼa-Gupty) pozwalające wydzielić odpływ podziemny z hydrogramu. Badania przeprowadzono w 11 zlewniach, które w przeważającej części położone są na obszarach zbudowanych ze skał krystalicznych. Na podstawie analizy w zlewni eksperymentalnej rzeki Kamiennej skalibrowano parametry filtrów i ustalono, że dwa z nich: Lyneʼa i Hollicka oraz Fureyʼa i Gupty, najlepiej odzwierciadlają na badanym terenie zmiany odpływu rzecznego w okresach niżówkowych. W kolejnej fazie pracy wykorzystano dwa wybrane w ten sposób filtry, z ustalonymi parametrami wejściowymi, do wyznaczenia odpływ podziemny dla pozostałych rzek uwzględnionych w badaniach. Obliczony procentowy udział odpływ podziemny w odpływie całkowitym w poszczególnych zlewniach stanowi od 48,8 do 68,3% przy wykorzystaniu filtru Lyneʼa-Hollicka i od 54,4 do 72,5% dla filtru Fureyʼa-Gupty. Przeciętne wartości współczynnika odpływu podziemnego wynoszą odpowiednio 60,1 i 65,1%. Otrzymane wartości współczynnika odpływu podziemnego przy wykorzystaniu do wyznaczenia średniego rocznego odpływu podziemnego filtrów cyfrowych są o kilkanaście procent wyższe w stosunku do wartości uzyskanych metodą Wundta. Średnia wartość współczynnika odpływu podziemnego z użyciem metody Wundta wynosi 48,3%.
EN
The article presents testing of the most commonly used digital filters (Chapman, Eckhardt, Lyne and Hollick, Chapman and Maxwell, and Furey-Gupta) that allow separating groundwater runoff from a hydrograph. The research was carried out in 11 river catchments representing the area of crystalline rocks of the Sudetes. Based on the analysis in the experimental basin of the Kamienna River, the parameters of the filters were calibrated, and it was established that two of them: Lyne-Hollick and Furey-Gupta, best reflect changes in the river runoff in low river-flow periods in the study area. In the next step, based on the calibrated parameters for two selected filters, groundwater runoff was determined for the remaining rivers included in the research. The groundwater runoff calculated using digital filters is from 48.8 to 68.3% (Lyne-Hollick filter) and from 54.4 to 72.5% (Furey-Gupta filter) of total runoff. The average values of the baseflow index equal 60.1 and 65.1%, respectively. The values of groundwater runoff and baseflow index, obtained with the use of digital filters, are over a dozen percent higher in relation to the values obtained by the Wundt method. The average value of the baseflow index using the Wundt method is 48.3%.
PL
Projektowanie optymalnych systemów telekomunikacyjnych wymaga najczęściej założenia o białym charakterze szumu zakłócającego transmisję sygnału. W rzeczywistości to założenie na ogół nie jest spełnione i mamy do czynienia z tzw. szumem kolorowym. W tej sytuacji można zastosować systemy "wybielające", oparte na dosyć skomplikowanych algorytmach, takich jak metoda faktoryzacji macierzy kowariancji czy też rozwinięcie Karhunena-Loevego. W artykule przedstawiono znacznie prostsze metody wybielania szumu kolorowego, oparte na technice liniowej filtracji cyfrowej, w szczególności na modelowaniu ARMA. Najczęściej prowadzi to do wyników przybliżonych, ale są to algorytmy łatwe w implementacji i szybkie w działaniu.
EN
An optimum communication system design needs some assumption on white character of the noise. In real systems signals are embedded in colored noise. In this case the whitening technique should be used which converts the colored noise to the white noise. Some algorithms of whitening are complicated, like the covariance matrix factorization or Karhunen-Loeve expansion. In this paper simple methods of whitening via linear digital filters and ARMA modelling are presented. Both metods lead to the approximate results but algorithms are easy iplemented and fast.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty nauczania zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) z zastosowaniem modułów z mikrokontrolerem, które umożliwiają ilustrację działania algorytmów DSP w czasie rzeczywistym. Omówiono systemy wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka pierwszego i drugiego stopnia. Popularny moduł Arduino Uno z mikrokontrolerem ATmega328P uzupełniono o przetwornik cyfrowo-analogowy, tak aby zbudować pełen system przetwarzania sygnałów. Przygotowano instrukcje laboratoryjne oraz oprogramowanie, które prezentują podstawowe operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
The paper presents selected aspects of teaching digital signal processing (DSP) with the use of modules with a microcontroller, which allow to illustrate the operation of DSP algorithms in the real time. The popular Arduino Uno module with the ATmega328P microcontroller has been supplemented with an analog-digital converter to build a full signal processing system. Laboratory instructions and software were prepared to present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
EN
This paper describes a new method of determining the reactive power factor. The reactive power factor herein is calculated on the basis of time samples and not] with the Fourier transform of signals, like it was done previously. The new reactive power factor calculation results from the receiver admittance-operator decomposition into the product of self-adjoint and unitary operators. This is an alternative decomposition to another one, namely into a sum of the Hermitian and skew-Hemiitian operators.
EN
FIR filters are often applied, as they possess many advantages, including linear-phase response and well elaborated design methods. However, group delay introduced by FIR filters is usually large. The reduction of group delay can be obtained by restriction of the linear phase requirement only to the passband. One of the problems that appear while designing FIR filters with a prescribed value of group delay is the choice of the filter order. In the paper a formula for filter order calculation for the given filter parameters and dedicated for equiripple or quasi-equiripple approximation of the magnitude response has been derived based on experiments. Numerous examples that explain how to use the derived formula have been included.
PL
Artykuł przedstawia wyniki identyfikacji parametrów wielkości zakłóceniowych występujących w systemie elektroenergetycznym. Oceniane będą wyniki otrzymane za pomocą trzech sztucznych sieci neuronowych oraz trzech klasycznych metod identyfikacji. Metody identyfikacji będą poprzedzone działaniem filtru cyfrowego typu Chebysheva II rzędu. Sygnałami wejściowymi w procesie identyfikacji będą funkcje analityczne opisujące typowe przebiegi wielkości zakłóceniowych występujących w systemie elektroenergetycznym. Sygnałem wyjściowym będzie wartość skuteczna sygnału wejściowego a kryteriami oceny będą błąd maksymalny oraz wartość średnia błędu w oknie pomiarowym.
EN
The article presents the results of parameter identification of the fault values found in an electrical system. The results obtained by means of three artificial neural networks and three classical methods of identific ation will be assessed. The identification methods will be preceded by a Chebyshev type II digital filter. The input signals in the identification process will be constituted by analytical functions describing typical waveforms of fault values found in an electrical system. The output value will be constituted by the RMS of the input signal and the maximum error and the average error of the measurement window will be the assessment criteria.
EN
Known methods for IIR digital filters design require specification of filter order. In case of direct methods applied for filters with the prescribed linear phase response, the order cannot be derived from the specified filter parameters. The authors propose a procedure for filter order estimation, based on design of the FIR filter prototype, with the same design parameters. Two examples demonstrate application of the proposed procedure for filter design tasks. Comparison of the filter order obtained by the discussed approach with the real value has been also presented.
EN
Wavelet transform algorithms (Mallat’s algorithm, a trous algorithm) require input data in the form of a sequence of numbers equal to the signal projection coefficients on a space spanned by integer-translated copies of a scaling function. After sampling of the continuous-time signal, it is most frequently possible to compute only approximated values of the signal projection coefficients by choosing a specific signal approximation. Calculation of the signal projection coefficients based on the signal interpolation by means of cubic B-splines is proposed in the paper.
PL
Jedną z procedur odgrywających ważną rolę we współczesnej metrologii powierzchni jest filtracja cyfrowa. Jest ona realizowana za pomocą filtrów, stanowiących złożone narzędzia matematyczne przeznaczone do analiz charakterystyk szerokiej gamy powierzchni. W praktyce filtry stosowane są m.in. do tłumienia szumu, korekcji danych uzyskanych z aparatury pomiarowej oraz eksponowania ważnych, z punktu widzenia prowadzonych analiz, cech powierzchni. Dowodem na to, są ciągłe prace komitetu normalizacyjnego ISO, który opracowuje normy z grupy ISO 16610, dotyczące filtrów cyfrowych. W pracy przedstawiono przykładowe analizy topografii powierzchni technicznych z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego TalyMap® oraz SPIP™. Przedstawiono również metodykę oceny topografii powierzchni w układzie 3D.
EN
One of the most important procedures in modern surface metrology is digital filtering. It is realized by many filters which are complicated mathematical tools for analysis of a wide variety of surface characteristics. In practice, filters are used among others for denoising, correcting the data obtained from measuring tools and displaying important characteristics of surfaces. The ISO committee is continuing works to develop the standards of the ISO 16610 group, concerning the digital filters. This group contains description of various filters, namely: linear profile filters (basic concepts – ISO/DIS 16610-20, spline filters - ISO/DIS 16610-22, spline wavelets – ISO/DIS 16610-29), morphological profile filters (basic concepts – ISO/DIS 16610-40, disk and horizontal line-segment – ISO/DIS 16610-41, scale space techniques – ISO/DIS 16610-49), robust areal filters (Gaussian regression filters – ISO/DIS 16610-71) and areal morphological filters (segmentation – ISO/DIS 16610-85). The paper presents examples of technical surface topography analysis using the specialized computer software TalyMap and SPIP. There is also proposed a methodology of assessing the surface topography in 3D
PL
W artykule przedstawiono sposoby realizacji filtrów cyfrowych o skończonej odpowiedzi impulsowej z wykorzystaniem dedykowanych bloków w układzie FPGA. Proponowane rozwiązania dają nowe spojrzenie na tą gałąź systemów przetwarzania sygnałów ze względu na możliwość dokonywania filtracji sygnałów nawet w jednym cyklu zegara, co jest nieosiągalne dla systemów opartych na klasycznych procesorach DSP. Zaprezentowane zostało również kilka przykładów konstrukcji filtrów.
EN
This article shows how to implement the finite impulse response digital filters using dedicated FPGA blocks. This is a new approach to the digital signal processing because single FPGA chips can perform the requested operations much faster than traditional single processor, making them in parallel. The consequence of that fact is the ability to implement the algorithm nearly direct way to the programmable structure, as shown in the Fig. 2 (structure) and Fig. 5 (hardware counterpart). Several filter designs are presented both with full parallel processing and semi-parallel processing. Despite of many advantages in the proposed solution there are also some disadvantages, for example lack of possibility to operate floating-point arithmetic and the difficulty to create high order filters.
EN
In this paper the way of modeling phenomena occurring during the voltage and current waves passing through a point connection of two lines, with different wave impedance operators, is presented. This connection point is called „the wave transformer”. The analyzes and the resulting formulas concern not the frequency domain, but the time domain. The appropriate transition matrices of waves through the wave transformer are defined. This matrices are the convolution integral-derivative operators of fractional order (the digital filters). For a lossless line the wave transition matrices through the wave transformer become number type instead of operator type. All matrix multiplications occurring in the formulas should be understood in convolution way.
PL
W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów przekształcania energii elektrycznej w układach prostownikowych mocy. W rozważanym przypadku wykorzystano rozwiązanie prostownika diodowego mocy z energoelektronicznym modulatorem prądu w obwodzie wyjściowym. Zastosowanie modulatora umożliwiło uzyskanie sinusoidalnego prądu sieci. W celu polepszenia sprawności przekształtnika oraz regulacji napięcia w stałoprądowym obwodzie pośredniczącym modulatora zaimplementowano dodatkowy prostownik tranzystorowy małej mocy.
EN
In this paper one ot the ways of electrical energy transtormation in power reclifiers was presented. In described solution the diode rectifier with power electronics current modulator in output circuit was used. With help of this modulator, the grid current is almost sinusoidal. To increase the efficiency and to regulate the value of voltage in OC circuit of current modulator the additional small power transistor rectifier was also implemented. (The transformation of ełectrical energy in power rectifiers with current modulation).
PL
W artykule przedstawiono aspekty obliczeniowe, splotowej realizacji wzoru zespolonego de Moivre’a-Eulera w dziedzinie czasu dyskretnego. Wzór ten znajduje zastosowanie do rozkładu fizycznego praw teorii mocy.
EN
In the article the numerical aspects of the convolution realization of the Moivre-Euler formula In discrete-time domain is presented.
PL
W artykule przedstawiono realizację splotową wzoru zespolonego de Moivre’a-Eulera w dziedzinie czasu dyskretnego. Podano przykłady zastosowań do rozkładu fizycznego prądu w teorii mocy.
EN
In the article is presented the convolution realization of de Moivre-Euler formula in discrete time domain. It was shown that this approach makes identification of power phenomena in electrical circuit in the time domain and current decomposition into physical components in special case.
EN
Review of the filter structures was made. Digital filters allow filtering the speed signal in control loop of direct drive with a mechanical resonance. The analogue filter equations were transformed into digital filters to enable tune them in real time. Digital filters and tuning algorithms have been implemented for signal processor SHARC family. Implementation of digital filters was done using C language and complex data structures in C++ language. The presented algorithms and transformation enable to reduce time needed to implement the digital filter in the speed control loop of the analysed drive system.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty wykorzystania algorytmu hybrydowego w problemie projektowania filtru cyfrowego na przykładzie jego prototypu analogowego. W procesie wyznaczania parametrów można wyróżnić dwa zasadnicze etapy: pierwszy etap - zastosowanie algorytmu genetycznego z ustalonym stanem oraz drugi - wybranej metody optymalizacji statycznej, przy założeniu, że wyniki uzyskane w etapie pierwszym stanowić będą warunki startowe dla etapu drugiego. Takie połączenie zapewnia wykorzystanie zalet obu metod, a więc skuteczności algorytmu genetycznego w przeszukiwaniu znacznych przestrzeni jak również dobrej zbieżności metody klasycznej w otoczeniu punktu minimum globalnego.
EN
In this paper presents the results of the hybrid algorithm application in design of digital filter based on analog prototype. In the process of appointment of parameters one can display two basic stages: first stage -the genetic algorithm with steady state application and second - the chosen static optimization method. The results of first stage are the start conditions for second stage. Such approach allows to the use of quality of both methods, so global capabilities of the genetic algorithm and good convergence of the classical method in surroundings of the global minimum point.
EN
In this paper an application of evolutionary algorithm to design minimal phase digital filters with non-standard amplitude characteristics and with finite bit word length is presented. Four digital filters with infinite impulse response were designed using the proposed method. These digital filters possess: linearly falling characteristics, linearly growing characteristics, nonlinearly falling characteristics, and nonlinearly growing characteristics, and they are designed using bit words with an assumed length. This bit word length is connected with a processing register size. This register size depends on hardware possibilities where digital filter is to be implemented. In this paper, a modification of the mutation operator is introduced too. Due to this modification, better results were obtained in relation to the results obtained using the evolutionary algorithm with other mutation operators. The digital filters designed using the proposed method can be directly implemented in the hardware (DSP system) without any additional modifications.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.