Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CO2 emissions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
In recent years, regarding the influence of the production processes and vehicles on the environment, new technical solutions for reducing air pollutions have been studied and developed. One of the new constructions is fuel cell electric vehicle (FCEV). The production and running conditions of the vehicles are specific in different countries. Hence, a study of these conditions and fuel production process is needed. In this paper, a study of the FCEV efficiency, at different producing technologies of hydrogen (H2), is carried out. Life cycle assessment (LCA) method is used. A comparison, concerning fuel consumption and emissions as CO2 equivalent for the whole life cycle, is done for FCEV and conventional gasoline vehicle (GV). The influence of the energy mix and technology of production of hydrogen on spent energy and air pollution is analyzed. As the results show, in countries with CO2 emissions over 447 g per 1 kWh electricity, the technology of hydrogen production from natural gas is most effective. Now and in the near future, the ecological and financial advantages, connected to renovation of existing vehicle fleet with FCEV, are not absolutely verified.
PL
Przedstawiono wyniki badań obrazujące wpływ zawartości n-heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym na zwłokę samozapłonu tego paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mieszanin zawierających 10 oraz 15% obj. n-heksanu. Paliwa te wykorzystano do zasilania silnika badawczego zamontowanego w samochodzie marki Fiat Qubo. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań wstępnych wykonanych na hamowni silnikowej, w których obiektem badań był silnik AD3.152 zasilany olejem rzepakowym z dodatkiem n-heksanu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że obie testowane mieszaniny oleju rzepakowego z n-heksanem charakteryzowały się gorszą skłonnością do samozapłonu w stosunku do ON, co było związane bezpośrednio z ich odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi.
EN
Mixts. of rapeseed oil with n-C6H14 (10 and 15% by vol.) were tested in diesel engine for applicability as motor fuels. The results were compared with data for gas oil. Self-ignition delay angle was higher than for gas oil and increased with increasing n-C6H14 content in the mixt. The kinetic combustion phase disappeared when the mixt. was used as the fuel.
EN
The article presents the tests and analysis of ecological indicators of two rail-road tractors carried out during the real operation. The conditions of tests and vehicle constructions were characterized by the similar parameters, while the objects met the different exhaust gas emission standards: Stage IIIB and Stage IV. Apparatus from the PEMS group was used in the tests. In the analysis of ecological indicators, the unit emission of harmful gaseous compounds and particulates was determined. The supplementation is the assessment of toxicity indicators, which are the reference of individual compounds to CO2 emission. More favourable ecological characteristics were obtained by a vehicle meeting the newer exhaust gas emission standard, which resulted mainly from the use of advanced exhaust gas treatment systems in its construction.
PL
W artykule zaprezentowano badania i analizę wskaźników ekologicznych dwóch ciągników szynowo-drogowych zrealizowane podczas rzeczywistej eksploatacji. Warunki testów i konstrukcje pojazdów charakteryzowały się zbliżonymi parametrami, przy czym obiekty spełniały odmienne normy emisji spalin: Stage IIIB i Stage IV. W badaniach zastosowano aparaturę z grupy PEMS. W analizie wskaźników ekologicznych wyznaczono jednostkową emisję szkodliwych związków gazowych i cząstek stałych. Uzupełnienie stanowi ocena wskaźników toksyczności, będących odniesieniem poszczególnych związków do emisji CO2. Korzystniejsze charakterystyki ekologiczne uzyskał pojazd spełniający nowszą normę emisji spalin, co wynikało przede wszystkim z zastosowania w jego konstrukcji zaawansowanych układów oczyszczania spalin.
EN
Background: The objective of this research is to identify the relationship between green logistics operations, national economic and environmental indicators in a panel of 42 selected global ranked logistics countries over the period from 2007 to 2018. The study aims to expand the domain of green logistics from the micro/firm level to the macro level. Methods: This research paper has used a summary OLS (Ordinary Least Squares) method to test hypotheses. From 2007 to 2018, data panels for 42 countries were downloaded from the World Bank website. Results: The findings of this study indicate that in selected panel countries, the green logistics business has a positive and statistically significant relationship with foreign direct investment inflows, renewable energy consumption, and energ demand. On the other hand, there is a significant negative correlation between CO2 emissions and green logistics. In addition, foreign direct investment and renewable energy are the driving factors of the green logistics business and also promote environmental sustainability. Conclusions: This research paper provides insights into the relationship between green logistics operations and economic and environmental sustainability. In addition, the scope of this research paper is much broader than previously published research papers, in which researchers discovered the relationship between green logistics and corporate performance. However, this research paper focuses on the macro level to understand the link between green logistics and national size indicators.
PL
Wstęp: Celem pracy jest zidentyfikowanie zależności pomiędzy operacjami zielonej logistyki wskaźnikami ekonomicznymi i ekologicznymi w oparciu o panel 42 wybranych krajów z globalnego rankingu logistycznej w okresie od 2007 do 2018. Badanie to w szczególności rozszerza domenę zielonej logistyki z poziomu mikro czy poszczególnych przedsiębiorstw do skali makro. Metody: W celu testowania hipotez zastosowano metodę OLS (najmniejszych kwadratów). Dane dotyczące wybranych 42 krajów zostały pobrane ze strony internetowej Banku Światowego dla okresu od 2007 do 2018. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują statystycznie istotną i pozytywną współzależność z bezpośrednimi zagranicznymi inwestycjami, konsumpcją energii odnawialnej oraz popytem na energię w analizowanych krajach. Z drugiej strony emisja CO2 oraz zielona logistyką są istotnie negatywne ze sobą skorelowane. Dodatkowo, FDI oraz źródła energii odnawialnej są kluczowymi czynnikami wspomagającymi operacje zielonej logistyki, która prowadzi do zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym. Wnioski: Prezentowana praca daje wgląd w zależności pomiędzy operacjami zielonej logistyki a ekonomicznym i ekologicznym rozwojem zrównoważonym. Dodatkowo, praca ta ma znacznie szerszy zakres niż wcześniejsze prace dotyczące tej tematyki, w których to zostały przedstawione zależności pomiędzy zieloną logistyką a działalnością firmy. Prezentowana praca skupia się ma poziomie makro w celu uchwycenia zależności pomiędzy zieloną logistyką a wskaźnikami na poziomie krajowym.
PL
Przeanalizowano wpływ wybranych technologii podsuszania węgla brunatnego na emisję ditlenku węgla z instalacji do produkcji wodoru, zintegrowanej z procesem zgazowania węgla. Analizie poddano dwa warianty podsuszania: (i) z wykorzystaniem gorących spalin oraz (ii) z wykorzystaniem pary wodnej zgodnie z technologią WTA. Dla każdej z nich wykonano pełne symulacje procesowe układów wytwórczych, obejmujące m.in. charakterystykę strumieni procesowych, bilans masowy i energetyczny oraz wyznaczenie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną układu. Wszystkie obliczenia wykonano dla węgla o składzie charakterystycznym dla polskich węgli brunatnych wykorzystywanych w energetyce. Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku węgli o dużej zawartości wilgoci zastosowanie technologii WTA zamiast technologii klasycznej wpływa na wzrost produkcji wodoru oraz istotny spadek względnej emisji CO₂, co przekłada się na wzrost ekonomiki produkcji.
EN
Computer simulation of H₂ production by lignite gasification was performed along with initial drying of the raw material using (i) exhaust gases or (ii) steam, in order to compare amt. of H₂ produced and CO₂ emissions. The method (ii) was more effective.
PL
W 2017 r. Polska znajdowała się na 38 miejscu na liście wielkości emisji CO2 w przeliczeniu na mieszkańca. Zajmuje jednak jedno z najwyższych miejsc w zakresie emisji CO2 przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Rosnące ceny węgla zachęcają właścicieli gospodarstw domowych do wymiany kotłów węglowych na gazowe, co powoduje spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny oraz emisji CO2. Drugim aspektem zmiany struktury konsumpcji paliw i energii jest przewidywany wzrost elektromobilności. Pojawieniu się znaczącej liczby samochodów elektrycznych będzie towarzyszył wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, który w sytuacji, gdy 83% tej energii uzyskiwanych jest z węgla, spowoduje wzrost zapotrzebowania na węgiel energetyczny. Jednocześnie wpływ elektromobilności na spadek emisji CO2 spowodowanej spadkiem ilości spalanych paliw płynnych będzie mniejszy niż w przypadku krajów, które posiadają większy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.
EN
In 2017, Poland was ranked 38 on the list of CO2 emissions per capita. However, it occupies one of the highest places in the scope of CO2 emissions in the production of electricity. Increasing coal prices encourage household owners to replace coal-fired boilers with gas, which results in a decrease in demand for hard coal and CO2 emissions. The second aspect of the change in the structure of fuel and energy consumption is the expected increase in electromobility. The appearance of a significant number of electric cars will be accompanied by an increase in the demand for electricity, which in a situation where 83% of this energy is obtained from coal will increase the demand for thermal coal. At the same time, the impact of electromobility on the decrease in CO2 emissions caused by the decrease in the number of liquid fuels burned will be smaller than in the case of countries that have a higher share of renewable energy sources in electricity production.
EN
In the last two decades, there has been observed a noticeable increase in the popularity and availability of air transport services, including regional ones. This intensive development of transport is accompanied by an increase in the adverse impact to the environment, increases noise level, and exhausts emissions, despite the modification and modernization of engines. Determining the emission for regional flights takes into account the specificity of the aircrafts design, such as the size of the aircraft and the performance of the engines. In this article, an attempt was made to determine the CO2 emissions of a business jet flying from Gdansk to Rzeszow. The methodology of the research (the method of calculating emissions based on fuel consumption) and the performance characteristics of the aircraft engines have been described. In the first part of the article, the speed-altitude characteristics of the DGEN-380 engine for different cruise parameters were determined using the virtual engine test bench WESTT CS/B. These characteristics have enabled the engine to match the flight characteristics (altitude, speed). For specific flight parameters, the thrust and fuel consumption were determined. On this basis, for the adopted trajectory and flight time of an aircraft equipped with two DGEN-380 engines, total fuel consumption and CO2 emission factors and values in CRUISE phase was determined with regard to the wind speed and direction. The obtained results were illustrated graphically and discussed.
PL
Tematem artykułu jest analiza sytuacji ekonomicznej wybranej grupy przedsiębiorstw ciepłowniczych w latach 2014- 2018. Podstawą analizy była baza danych zgromadzonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a przedmiotem analizy były przedsiębiorstwa o różnej strukturze i sprzedaży ciepła od ok. 35 tys. GJ do 10 mln GJ. W analizie podstawowych wskaźników działalności ekonomicznej przedsiębiorstw uwzględniono wpływ ich wielkości i dynamikę zmian otoczenia rynkowego z bieżącą płynnością (ceny paliw i uprawnień do emisji CO2, dynamikę wzrostu wynagrodzeń) oraz działania Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku analiz stwierdzono, że sektor ciepłowniczy znajduje się obecnie w sytuacji kryzysowej, a wartości wszystkich wskaźników ekonomicznych, poza bieżącą płynnością finansową, są dużo niższe niż optymalne.
EN
The subject of the article is an analysis of the economic situation of a selected group of district heating enterprises in the years 2014-2018. The basis of the analysis was a database collected in the Polish District Heating Chamber of Commerce, and the subject were companies with various structure and sales of heat from about 35 tys GJ do 10 mln GJ. The analysis of basic indicators of economic company`s activity included the impact on their size and dynamics of changes the market environment with current cash flow (fuel prices and CO2 emission allowances, dynamics of wage increases) and the activities of the Energy Regulatory Office. It was found (as a result of the analyses) that the district heating sector is currently in the crisis, and the values of all economic indicators, except for current cash flow, are much lower than optimal.
11
Content available remote Optimization of post-tensioning forces in stay-cables of cable-stayed bridges
EN
Stay-cables are one of the most crucial structural elements of cable-stayed bridges. This structural element is used in the support of the bridge deck, transferring dead and live load exposed to the deck through the pylon and controls the vertical deck and horizontal pylon displacement with the help of post-tensioning forces of the stay-cables. Under the dead load of the structural and non-structural elements of the bridge, the vertical deck and horizontal pylon displacement must be almost zero. To determine the post-tensioning forces of the stay-cables, to ensure the desired displacement of deck and pylon with a trial-and-error procedure, is sometimes impossible. In this paper, we will determine the post-tensioning forces of a cable-stayed bridge’s stay-cable by developing a program that integrates a finite element analysis, and a Jaya algorithm with MATLAB codes. To achieve this aim an existing bridge was selected as an example. A threedimensional (3D) finite element model (FEM) of the selected bridge was created by SAP2000. 3D FEM of the selected bridge was repeatedly analyzed by using the Open Applicable Programming Interface (OAPI) properties of SAP2000. The results of numerical examples are presented and discussed to show efficiency of the optimization process. By minimizing the weight of the steel structure, CO2 emisions are also kept low.
PL
Kable stężające są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych mostów podwieszanych. Ten element konstrukcyjny jest wykorzystywany do podparcia płyty pomostu, przenosząc obciążenie stałe i zmienne z płyty na pylon i wpływa na przemieszczenie pionowe płyty i poziome pylonu za pomocą sił naciągających w kablach. Pod obciążeniem stałym i zmiennym elementów konstrukcyjnych mostu przemieszczenie pionowe pomostu i poziome pylonu musi wynosić prawie zero. W celu określenia sił sprężających w kablach, aby zapewnić pożądane przemieszczenie pomostu i pylonu, zastosowano metodę prób i błędów. W artykule określono siły sprężające cięgna mostu wantowego, opracowując program, który integruje analizę metody elementów skończonych (MES) oraz algorytm Jaya zakodowany w MATLAB-ie. Aby osiągnąć ten cel, jako przykład wybrano istniejący most. Trójwymiarowy model (3D) metody elementów skończonych (MES) wybranego mostu został stworzony w programie SAP2000. 3D MES wybranego mostu był wielokrotnie analizowany z użyciem właściwości Open Applicable Programming Interface (OAPI) SAP2000. Wyniki przykładów numerycznych zaprezentowano i omówiono w celu wykazania wydajności procesu optymalizacji. Minimalizując ciężar konstrukcji stalowej, emisje CO2 są również utrzymywane na niskim poziomie.
12
Content available Zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji cementu
PL
Emisje dwutlenku węgla (CO2) z paliw kopalnych i przemysłu stanowią około 90% wszystkich emisji CO2 z działalności człowieka. Przez ostatnie trzy lata globalna emisja CO2 utrzymywała się na stabilnym poziomie, pomimo stałego wzrostu w gospodarce światowej. Prognozy dla 2017 roku wskazują na wzrost emisji o 2,0% od poziomu z 2016 roku i osiągnięcie rekordowego poziomu 36,8±2 Gt emisji CO2. Dalsze symulacje ekonomiczne potwierdzają dalszy wzrost emisji w 2018 roku (Jackson i in., 2017). Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 5% globalnej emisji CO2 stanowi emisja z przemysłu, celem pracy było określenie korzyści paliwowych i ekologicznych wynikających z używania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym. W artykule omówiono właściwości wybranych paliw alternatywnych, wykorzystywanych w piecach cementowych jako źródło ciepła przy współspalaniu z węglem. Zastosowanie palnych frakcji odpadów jako paliw alternatywnych powoduje zmniejszenie ich ilości na składowiskach, co w rezultacie powoduje zmniejszenie emisji CO2, ponieważ przy spalaniu odpadów w cementowniach nie zwiększa się ilość emitowanego CO2
EN
Emissions of carbon dioxide (CO2) from fossil fuels and industry account for around 90% of all CO2 emissions from human activities. Over the last three years, global CO2 emissions have remained stable despite steady growth in the global economy. In 2017, Forecasts show an increase in emissions by 2.0% from the level of 2016, reaching a record level of 36.8 ± 2 Gt CO2 emissions. Further economic simulations are likely to further increase emissions in 2018 (Jackson et al 2017). Considering the fact that over 5% of global CO2 emissions are emissions from the cement industry, the aim of the work was to determine the fuel and ecological benefits resulting from the use of alternative fuels in the cement industry. The article discusses the properties of selected alternative fuels used in cement kilns as a source of heat in co-firing with coal. The use of combustible waste fractions as alternative fuels causes a reduction in their quantity in landfills, which in turn results in a reduction of CO2 emissions, as waste incineration in cement plants does not increase the amount of CO2 emitted.
PL
W artykule zbadano rozwój transportu towarów i osób w 15 krajach UE w latach 2000-2014. Transport został podzielony na transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Za pomocą diagramu Czekanowskiego podzielono kraje na grupy jednorodne pod względem badanych cech. Dla wszystkich badanych państw oraz dla poszczególnych grup oszacowano modele ekonometryczne, aby sprawdzić istotność wpływu rozwoju poszczególnych rodzajów transportu na zanieczyszczenie powietrza. Potwierdziła się hipoteza badawcza, że zbiorowy transport osób ma korzystny wpływ na jakość powietrza.
EN
The article examines the development of transport of goods and people in 15 EU countries between 2000 and 2014. Transport was divided into road, rail and air transport. Using the Czekanowski’s diagram the countries were divided into homogeneous groups in terms of the examined characteristics. Econometric models have been estimated for all countries studied and for each group to examine the significance of the impact of the development of particular types of transport on air pollution. The research hypothesis confirms that collective transport of people has a beneficial effect on air quality.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty podejścia metodycznego oraz ważniejsze wyniki obliczeń modelowych dla trzech wariantów (scenariuszy) popytu na paliwa i energię finalną do roku 2030. Sfera popytu finalnego obejmuje sektory grupujące odbiorców końcowych paliw i energii (sektory non-ETS), z wyłączeniem branż paliwowo-energetycznych. Prezentowane w artykule założenia metodyczne wykorzystano przy budowie modelu symulacyjnego do prognozowania popytu na energię finalną - EndUse-IEn. Prognozy zrealizowano dla trzech alternatywnych wizji rozwoju popytu na energię finalną w Polsce: wariant odniesienia – BAZA oraz warianty alternatywne – EFEN (efektywności) i RCO2 – redukcji emisji CO2.- łącznie w non-ETS. Uzyskane wyniki wskazują, że wypełnienie pułapów redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. z sektorów ‘non-ETS’ może napotkać na poważne trudności. W tym kontekście, pojawiające się ze strony branży energetycznej (PKEE) sugestie o potrzebie przesunięcia części zobowiązań redukcji emisji CO2 z instalacji energetycznych na sektory ‘non-ETS’ wydają się mało realne. Sektory te mogą po roku 2023-25 napotkać na barierę rozwojową wynikającą z limitów dozwolonej emisji CO2.
EN
The article presents methodology and main results of the end-use model calculations for three devel-opment scenarios of final energy demand of Poland up to 2030. Final energy demand covers all the both business and households’ energy consumers, and is a very similar to so called ‘non-ETS sectors’ of national economy. The methodological assumptions presented in the article were used in the EndUse-IEn simulation model creation. The model is used for final energy demand prediction (forecast), including well-defined numbers of: industrial, services, households, transportation, and other economy processes. Forecasts were made for three alternative development visions (scenarios) of final energy demand in Poland: reference scenario (BAZA) and two alternate scenarios – energy efficiency scenario (EFEN) and ‘non-ETS’ emission reduction scenario (RCO2). The results show that achieving reduction targets in the 'non-ETS' sector in 2030 may face serious difficulties. The some ideas (proposals) from the energy industry association (PKEE) suggest the need to shift some of the CO2 emission reduction commitments from large ETS installations (power units mainly) to the 'non-ETS' sectors seems to be unrealistic, because non-ETS sectors may encounter a development barrier after 2023-25, resulting from the permitted CO2 emissions limits likely.
EN
Power stations in marine locations cause multi-faceted impact on the environment, man and the economy. There are not many studies devoted to modeling energy benefits for CO2 emissions. The paper presents the issues of assessing the efficiency of offshore wind farms, defined as the ratio of benefits to life cycle inputs. The scientific goal was to develop a mathematical model for efficiency in the design, manufacture, use and management of offshore wind power. The papers practical purpose is the experimental designation of the impact of selected post-use management methods, time of use and maritime location, i.e. average annual productivity of wind power plants on the efficiency of energy benefits from greenhouse gas emissions. The mathematical model of the integrated cost-benefit ratio has been developed for energy use assessment, taking into account the benefits generated by electricity production and the life-cycle CO2 emissions based on the LCA analysis using the CML method. Mathematical model validation was performed by determining the value of the indicator for an existing 2 MW offshore wind farm and comparatively for fossil fuel production: lignite, stone, fuel oil and natural gas. Analytical and research work carried out showed that the higher the efficiency index, the higher the value of the indicator. It has been shown that the location of the power station at sea produces more favorable CO2 elimination rates, due to higher productivity compared to in-land wind power plants. A more favorable form of post-consumer management for CO2 has been determined as recycling. It was found that for electricity generated from offshore wind farms, the value of the energy efficiency benefit from CO2 emissions is higher than for fossil fuel energy production.
EN
As more and more Base Stations (BSs) are being deployed by mobile operators to meet the ever increasing data traffic, solutions have to be found to try and reduce BS energy consumption to make the BSs more energy efficient and to reduce the mobile networks' operational expenditure (OPEX) and carbon dioxide emissions. In this paper, a BS sleeping technology deployable in heterogeneous networks (HetNets) is proposed. The proposed scheme is validated by using extensive OMNeT++/SimuLTE simulations. From the simulations, it is shown that some lightly loaded micro BSs can be put to sleep in a HetNet when the network traffic is very low without compromising the QoS of the mobile network.
PL
W artykule przedstawiono, w jakim stopniu wykonanie dozwolonych przez konserwatora prac związanych z ociepleniem bryły zabytkowego, murowanego kościoła spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia energii na cele grzewcze oraz ograniczy występowania w kościele różnych, niekorzystnych zjawisk związanych z przepływem ciepła i wentylacją. Analizowano również, o ile po termomodernizacji może zmniejszyć się zużycie paliwa tj. gazu lub węgla na cele grzewcze i tym samym emisja CO2 do atmosfery. Porównano efekty takiej termomodernizacji, przy stałym i okresowym sposobie ogrzewania kościoła oraz gdyby był on zlokalizowany w różnych miastach Polski. Do analizy przyjęto bryłę zabytkowego kościoła znajdującego się w gminie Zarszyn.
EN
The article presents the extent to which the execution of works permitted by the conservator and associated with insulation of the historical, stone church will reduce the consumption of annual energy for heating purposes and will reduce the occurrence in the church of different unfavourable phenomena associated with heat and ventilation. It was also analysed how much the consumption of fuel for heating (gas and coal) may be reduced and thus the reducing CO2 to the atmosphere. The effects of such thermomodernisation have been compared, with constant and periodic method of heating of the church and for different church locations, in different Polish cities, towns. For analytical purposes a solid of the historical church located in the Zarszyn borough was adopted.
EN
The article presents an overview of modern plastics for use in rail vehicles. The analysis of plastics and composites in the constructional aspect was analyzed. The trends in the development of polymer materials, technologies and constructions used in the manufacture of vehicles, on the one hand, are determined by the technical and economic requirements of industry and, on the other, by the continued emphasis on reducing fuel consumption and CO2 emissions. Further development will be subject to pre-impregnation techniques, particularly in the form of different types of reinforcement. Full use of the advantages of reinforced polymer materials in vehicle production will only be achieved when further optimization of the resin properties and development of automation will result in the widespread use of composite components in series production. Observing the trends and pace of development, it is possible to predict that there are still restrictions on the use of polymeric materials in the transport sector, such as relatively high prices, technological constraints and the hindering automation of large-scale production. Modern construction and material solutions, in particular those using reinforced plastics, are primarily designed to reduce vehicle weight and have better noise and vibration damping properties. Rail vehicles are becoming more environmentally friendly at the time and travel comfort is higher.
EN
The article presents calculations of exhaust emissions and fuel consumption under test conditions on a chassis dynamometer test bench. The study describes the realization of the tests and the methodology of the calculation of the exhaust gas flow and the estimation of the fuel consumption based on exhaust emissions. The presented research results and their analysis describe the emission scale of selected gaseous fumes components during full engine load and the fuel consumption associated with such tests. Similar emissions occur during a rapid acceleration of a vehicle in road conditions.
EN
The paper presents the concept of repowering in existing power plant. Among technologies for existing steam power plants, the hot windbox repowering is the fastest way to respond to the energy demand, improve efficiency and reduce the pollutants emissions. Thermodynamic analysis of power plant model with fossil boiler before and after hot windbox repowering, has been investigated using commercial software. The purpose of this work is to understand and analyze the effect of hot windbox repowering on 387 MW fossil fuel power plant as well as the effect of additional heat exchangers, which have been installed parallel with regeneration system to use the heat of boiler exhaust gases. In this way, after repowering the summary power of power plant in base load is 615 MW, which has been reached adding gas turbine (176.9 MW). To analyze the model, calculations were performed in 3 stages: 1) calculation and comparison of the thermodynamic parameters as well as carbon dioxide emissions of power plant model before and after repowering, 2) analysis of the optimal value of feed water mass flow through heat exchangers installed after economizer, 3) calculation of thermodynamic parameters in values 100%, 90%, 80% and 75% of fossil boiler heat loads.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.