Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model obwodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na stenty
PL
Położenie stentu może mieć znaczący wpływ na osiągane wartości prądów indukowanych w poszczególnych gałęziach. W artykule przedstawiono również rezultaty, w których założono możliwość wystąpienia przypadku najgorszego, z punktu widzenia ewentualnego zagrożenia. W artykule przedstawiono wyniki dla jednej, przykładowej budowy stentu. Dalsze badania, powinny brać także pod uwagę szereg innych sposobów budowy stentu, znacznie bardziej zagęszczoną siatkę tworzoną przez jego gałęzie.
EN
The position of the stent may have a significant impact on its currents induced in the branches. The results are presented for the case that poses the highest danger. The results were obtained for one exemplary construction of the stent. Further research should also take into account a number of other ways of building a stent, and a much more dense mesh created by its branches.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej (UBTE) złożony z: transformatora powietrznego, obwodu zasilania (inwertera klasy E) oraz obwodu odbiorczego. Rozpatrzono układ z szeregowo-szeregowym i szeregoworównoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Zaproponowano metodę doboru wartości parametrów układu z myślą o wykorzystaniu istniejących cewek powietrznych. Do potrzeb projektowania inwerterów klasy E w układach bezprzewodowego przesyłu energii opracowano specjalistyczne oprogramowanie (aplikację) w środowisku Matlab-Simulink. Przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametrów układu na ustalony stan pracy. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
The paper present equivalent model of wireless power transfer composed of: air– transformer, power supply circuit (class E inverter) and load circuit. Series–series and series–parallel resonant circuit has been considered. The method of parameter value selection with the aim of using exist air coils has been proposed. Impedance reflections of way from secondary to the primary circuit have been explained. Graphical user interface of application integrated with equivalent model in order to design E class inverters in the wireless energy transmission have been realized and presented. The selected results of simulation have been presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono obwodowy model układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej umożliwiający analizę statycznych i dynamicznych stanów pracy. Rozpatrzono układ złożony z transformatora powietrznego z szeregowo–szeregowym obwodem rezonansowym, elementów obwodu zasilającego i odbiorczego. Przedstawiono równania opisujące rozpatrywany układ bezprzewodowy. Podano warunki doboru pojemności obwodów rezonansowych. W celu rozwiązania równań opisujących rozpatrywany układ bezprzewodowej transmisji energii zastosowano metodę polegającą na dyskretyzacji czasu, tj. metodę kolejnych kroków czasowych (ang. time stepping method) oraz schemat numeryczny z parametrem wagowym. Przeprowadzono analizę stanów pracy układu. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
The paper deals with a circuit model of the wireless energy transmission system allowing the analysis of static and dynamic of the operating conditions. The system consisting of an air transformer with a series–series resonant circuit and the elements of circuits of transmitter and receiver has been considered. The equations of the studied wireless system have been given. The way of selection of capacity for the resonant circuits has been proposed and discussed. In order to solve the equations describing the considered wireless power transmission system the time stepping method and the numerical scheme with weight parameter have been applied. The selected results of simulation have been presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę SSFR wyznaczania parametrów modelu generatora synchronicznego z uwzględnieniem nasycenia obwodu magnetycznego. Charakterystyki częstotliwościowe uzyskano na drodze symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Założono, że stan nasycenia rdzenia generatora może zostać uwzględniony poprzez zmianę wartości względnej przenikalności magnetycznej. W pierwszym etapie symulację wykonano w module magneto statycznym, wyznaczono wartość przenikalności względnej. W drugim etapie do obliczeń wykorzystano moduł AC zadając odpowiednią wartość przenikalności magnetycznej rdzenia. W celu weryfikacji zaproponowanej metody wykonano pomiary SSFR i symulacje MES dla generatora synchronicznego o wydatnych biegunach.
EN
In this paper the StandStill Frequency Response characteristics (SSFR) of saturated synchronous generator (SG) have been calculated using Finite Element Method (FEM) analysis. It was assumed that the saturation level of the generator core can be taken into account by changing the value of the relative magnetic permeability &mur. In the first step, the simulation is performed in the Magneto Static 2D module and the values of &mur &enspwas determined. In the second step the proper value of the &mur&enspis set in the Steady State AC Magnetic module and the frequency characteristics were determine. In order to validate proposed approach FEM simulation from Flux2D software has been compared with the measurements performed on the 10 kVA, 4-poles synchronous machine ELMOR GCe64a of salient rotor construction, equipped with a damper winding.
PL
W artykule przedstawiono prosty sposób wyznaczania indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana, uzwojenia wzbudzenia i prętów klatki tłumiącej objętych strumieniem głównym, przy wykorzystaniu programu FEMM. Dla podanego sposobu wyznaczania indukcyjności własnych i wzajemnych, przedstawiono model obwodowy generatora synchronicznego jawno biegunowego z dziesięcioma prętami klatki tłumiącej na wirniku.
EN
This paper presents a simple method for determining the self- and mutual inductances for stator windings, field winding and bars of the damping cage covered by the main flux, using the FEMM program. For the specified method for determining the self- and mutual inductances, a circuital model of salient pole synchronous generator with 10 damping bars is presented.
6
Content available remote Model obwodowy maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym. Zaprezentowano prosty model obwodowy uwzględniający charakterystyki magnesowania ferromagnetycznych elementów obwodu magnetycznego. Na podstawie tego modelu można wyznaczyć wieloparametryczne zależności napięcia indukowanego od przepływu cewki wzbudzającej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ dodatkowych jarzm stojana i wirnika na kształt tych funkcji. W wyniku analizy wyznaczonych współzależności wskazano na efektywny zakres regulacji napięcia indukowanego maszyny.
EN
This paper presents construction of the unipolar hybrid excitation synchronous machine. The magnetic equivalent circuit model including nonlinear magnetization curves is described. This model was used to calculate multiparameter electromotive force characteristic. The influence of additional rotor and stator yokes on this characteristic was analyzed. As a result of analysis obtained data was indicated on the effective range of the electromotive force control in this machine.
PL
Zmniejszenie emisji CO₂ do atmosfery o 80% do roku 2050 będzie wymagało 95% dekarbonizacji sektora transportu drogowego. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez odpowiednie finansowanie strategii zwiększających wykorzystanie elektrycznych pojazdów oraz wdrożenie pilotażowych programów elektromobilności w miastach. Samochód elektryczny umożliwia zróżnicowanie prędkości jazdy i zmiany obciążenia podczas ruchu w mieście i w obszarach pozamiejskich. Rozwój elektrycznych układów napędowych zapewnia osiągnięcie wysokiej efektywności przemiany energii i jej transferu między różnymi rodzajami wtórnych źródeł energii, co jest bardzo istotne ze względu na potrzebę dbałości o minimalizację emisji gazów cieplarnianych i niekorzystnego wpływu transportu miejskiego na środowisko naturalne. W modelu napędu samochodu elektrycznego uwzględniono standardowy przebieg jego prędkości w ruchu miejskim i wprowadzono oddziaływanie układu transmisyjnego na przebieg napięcia indukcji wzajemnej w uzwojeniu silnika magnetoelektrycznego. Rozpatrzone zostały rozwinięte struktury zarówno baterii elektrochemicznej, jak i silnika elektrycznego połączonego za pomocą układu transmisyjnego z zespołem jezdnym. Wyznaczone zostały przebiegi napięć i prądów w układzie oraz mocy na zaciskach baterii zasilającej w energię silnik elektryczny. Ustalono bardzo szybkie zmiany prądu w baterii, których przebieg jest podobny do krótkotrwałych impulsów. Działanie baterii w takich warunkach może prowadzić do bardzo szybkiego jej zużycia a nawet do jej uszkodzeń w krótkim czasie eksploatacji. Poprawa może być uzyskana przez dołączenie superkondensatora na zaciski baterii.
EN
Reducing CO₂ emissions by 80% at year 2050 will require a 95% decarbonisation of road transport sector. Achieving this goal is possible by adequate funding policies to increase use of electric vehicles and implementation of pilot programs of electromobility in the cities. Electric car allow differentiation of speed and load changes while moving in the city and in areas outside the city. The development of electric drive systems will achieve high efficiency of energy conversion and its transfer between different types of secondary sources of energy. This fact is very important because of the need to care for minimization of greenhouse gas emissions and adverse impact of transport on the natural environment. In the model of the drive system of an electric car is taken into account a standard mileage rate of a car in the city, and the impact of the transmission introduced in the course of mutual induction voltage in the motor winding of a permanent magnet has been involved. The studied model incorporates the well-established structures of both electrochemical battery and electric motor combined with an energy transmission system to the band runway. Voltage and current waveforms in the system and power at the terminals of the battery supplying the electric motor have been determined. Very rapid change of current in the battery, with the forms quite similar to a short pulse has been established. Operation of the battery in these conditions can lead to very rapid energy consumption even for the damages in a short time of car use. The improvement can be achieved by connecting the supercapacitor at the terminals of the battery.
PL
W artykule przedstawiono sposób odwzorowania rozkładu indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie rozkładu indukcyjności wzajemnych dokonano w funkcji kąta położenia wirnika na podstawie obliczonego rozkładu strumienia magnetycznego skojarzonego z dyskretnie rozłożonym uzwojeniem pasowym stojana oraz ze skupionym uzwojeniem wzbudzenia (przy uwzględnieniu rzeczywistej niesymetrii obwodu magnetycznego). Obliczenia rozkładu indukcyjności wzajemnych przeprowadzono za pomocą niekomercyjnego programu FEMM na podstawie danych konstrukcyjnych otrzymanych od producenta generatorów synchronicznych stosowanych w agregatach prądotwórczych.
EN
The article concerns the representation of the mutual inductances of the stator and field windings in a circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position angle on the basis of the calculated the magnetic flux distribution associated with discretely distributed stator windings and the concentrated field winding (with taking into account the real asymmetry of the magnetic circuit). Calculation of the mutual inductance distributions were carried out using noncommercial software FEMM on the basis of the real construction data received from a manufacturer of synchronous generators that are used in generator sets.
9
Content available remote Dynamika silników liniowych o poprzecznym strumieniu wzbudzenia
PL
W artykule krótko omówiono budowę i zasadę działania silnika liniowego o poprzecznym strumieniu wzbudzenia. Przedstawiono model matematyczny zjawisk zachodzących w silniku liniowym czteropasmowym. Analizę stanów dynamicznych przeprowadzono w środowisku MatLab-Simulink. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
In the paper, the construction and principle of working of the Transverse Flux Linear Motor have been shortly presented. The mathematical model of the phenomena in four-phase linear motor has been presented. Analysis of the dynamic states has been carried out in MatLab-Simulink environment. Selected results of the computer simulations have been presented.
PL
Przedstawiono możliwość wykorzystania klasycznego modelu obwodowego maszyny synchronicznej ze wzbudzeniem elektromagnetycznym do stworzenia modelu obwodowego silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym.
EN
The paper presents the possibility of application of classical circuit model of eleetromagnetically excited synchronous machine to create circuit model of the induction motor synchronized by reluctance torque.
11
PL
Przedstawiono model matematyczny trójfazowej maszyny indukcyjnej z nieliniowością magnetyczną w postaci obwodu zastępczego umożliwiającego połączenie w gwiazdę, trójkąt i dowolne niesymetryczne oraz dołączenia do dowolnego układu zewnętrznego (np. przekształtnika).
EN
The mathematical model of a 3-phase induction machine with a non-linear magnetic circuit has been presented. The model has taken a form of an equivalent circuit that can be connected to any external system, eg. a static converter.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów (skupionych) elektromechanicznych (indukcyjność, napięcie indukowane itd.) modelu obwodowego silnika elektrycznego służącego do bezpośredniego napędu stołu, z aktywną wibroizolacją. Parametry te zostały wyznaczone z modelu polowego - osiowosymetrycznego ww. silnika. Model obwodowy został implementowany w programie Matlab/Simulink.
EN
In the article the method of the electric motor electromechanical lumped parameters determination is presented. These parameters are calculated from results of FEM analysis of axial-symmetry motor model. Determined parameters are used for implementation of mathematical model described by differential equation set in Matlab/Simulink program.
EN
Higher requirements concerning economical aspect of the production of induction motors encourage designers to look for new variants of motor construction. The small induction motors with stator core shape with cut of parts making stator yoke width not constant is an example of an atypical motor construction. The subject of this paper is a field-circuit and circuit analysis of this type of motor construction. The aim of this analysis is to determine the influence of the saturation of the magnetic circuit on motor parameters. It is shown that the cuts of the stator core have significant influence at standstill and less significant at load characteristics of induction motors. Comparisons with measurements are given. From comparisons between the results of the analysis and experiments, it is clarified that the use of presented circuit and field-circuit methods can estimate characteristics of induction motors with enough accuracy even for motors with specific construction like not round stator core.
PL
W artykule przedstawiono porównanie parametrów schematu zastępczego oraz wybranych parametrów elektromagnetycznych, wyznaczonych metodą obwodową oraz metodą obwodowo-polową, dla silnika indukcyjnego klatkowego dużej mocy o nietypowej konstrukcji, charakteryzującej się zastosowaniem skośnych żłobków wirnika. Wyznaczone parametry zostały porównane z parametrami silnika o konstrukcji klasycznej, to znaczy o prostych żłobkach wirnika. W obliczeniach uwzględniono nierównomierne rozkłady gęstości prądu w prętach wirnika oraz wpływ nasycenia obwodu magnetycznego na indukcyjności rozproszenia uzwojeń.
EN
The comparison of the parameters of the equivalent circuit and the selected electromagnetic parameters of the induction rotor of high power and non-typical structure is presented. These parameters were obtained using circuit and field - circuit methods. They were compared with the classical motor i.e. having radial slots parameters. The non-uniform current distributions in the rotor bars and the influence of the magnetic circuit saturation on the induction motor leakage reactances were taken into account in the calculations.
PL
Przeprowadzono porównanie modeli obwodowych maszyny synchronicznej dużej mocy (turbogeneratora o mocy 200 MW), których parametry elektromagnetyczne wyznaczono na podstawie aproksymacji indukcyjności widmowych obliczonych metodą elementów skończonych. Badania symulacyjne wykonano w dziedzinie częstotliwości i w dziedzinie czasu dla optymalnych zbiorów parametrów elektromagnetycznych otrzymanych w wyniku wcześniejszych badań autorów.
EN
The comparison of circuit models of a high-power synchronous machine (200 MW turbogenerator) has been made using electromagnetic parameters obtained from the spectral inductances approximation. These spectral inductances were previously calculated by the finite element method. The simulation investigations have been performed in the frequency and time domains for the optimal set of electromagnetic parameters obtained by the authors in earlier works.
16
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji konstrukcji silnika synchronicznego magnetoelektrycznego (SSM). Pracę wykonano w ramach współpracy Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej z Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble (LEG, Grenoble, Francja). Do optymalizacji silnika wykorzystano program PASCOSMA (Programme d'Analyse de Synthese deConception et d'Optimisation de Systemes Modélisables Analytiquement) opracowany w LEG, służący do automatyzacji procesu projektowania maszyn i urządzeń elektrycznych. Program optymalizacyjny generowany jest w wyniku analizy i odpowiednich przekształceń symbolicznych algorytmu obliczeń optymalizowanej maszyny. Opisano podstawowe założenia dotyczące przyjętego algorytmu obliczeń wymiarów i parametrów SSM, funkcję celu i wyniki optymalizacji otrzymane z użyciem programu PASCOSMA.
EN
Some design optimisation results of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) are presented in this paper. The experimental software environment PASCOSMA (Programme d'Analyse de Synthese deConception et d'Optimisation de Systemes Modélisables Analytiquement) [3], developed at the Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble (LEG, Grenoble, France), has been used to generate the optimisation programme. The programme is dedicated to automatise the design process of an electrical machine or device. The optimisation programme is generated as a result of the analysis and transformation of the chosen design algorithm for the optimised machine. In the paper the basic assumptions of the chosen design algorithm for PMSM, the objective function, and some results of the PMSM optimisation obtained by PASCOSMA have been described. The main dimensions of the PMSM: the inside stator diameter (dri), effective length of the stator core (les) and air gap ( ) are calculated using equations (1)-(3). The volume of the all permanent magnets is estimated by equation (4), where Pn. is the rated power. The sum of the magnet volume, electromagnetic torque and power losses, being multiplied by an adequate coefficient, is the objective function - given by equation (13).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.