Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal performance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania materiałów zmiennych fazowo jako przykład poprawienia zdolności akumulacji energii cieplnej wyrobów budowlanych, a także wyniki eksperymentu w zakresie oceny skuteczności działania materiału zmiennego fazowo w postaci mikrokapsułek Micronal®PCM firmy BASF, wprowadzonego w zróżnicowanej ilości do składu materiałów kompozytowych z matrycą gipsową i cementową. Oznaczono objętościową pojemność i przewodność cieplną w zmiennych warunkach temperaturowych, a także wykonano badania podstawowych parametrów technicznych analizowanych zapraw. Opisane rezultaty badań zaczerpnięto z prac dyplomowych, magisterskiej i inżynierskiej, zrealizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie.
EN
The article presents the possibilities of using phase changing materials as an example of improvement of thermal energy accumulation capacity of construction products, as well as results of an experiment regarding assessment of effectiveness of a phase changing material in the form of Micronal®PCM microcapsules, manufactured by the BASF company, introduced in varying amounts to the composition of composite materials with a gypsum and cement matrix. The volumetric capacity and heat conductivity were determined in changing temperature conditions, and the basic technical parameters of the analysed mortars were tested. The described research results have been taken from master's and engineer's dissertations, written at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.
EN
Solar air heater (SAH) is an important device for solar energy utilization which is used for space heating, crop drying, timber seasoning etc. Its performance mainly depends on system parameters, operating parameters and meteorological parameters. Many researchers have been used these parameters to predict the performance of SAH by analytical or conventional approach and artificial neural network (ANN) technique, but performance prediction of SAH by using relevant input parameters has not been done so far. Therefore, relevant input parameters have been considered in this study. Total ten parameters were used such as mass flow rate, ambient temperature, wind speed, relative humidity, fluid inlet temperature, fluid mean temperature, plate temperature, wind direction, solar elevation and solar intensity to find out the relevant parameters for ANN prediction. Seven different neural models have been constructed using these parameters. In each model 10 to 20 neurons have been selected to find out the optimal model. The optimal neural models for ANN-I, ANN-II, ANN-III, ANN-IV, ANN-V, ANN-VI and ANN-VII were obtained as 10-17-1, 8-14-1, 6-16-1, 5- 14-1, 4-17-1, 3-16-1 and 2-14-1, respectively. It has been found that ANN-II model with 8-14-1 is the optimal model as compared to other neural models. Values of the sum of squared errors, mean relative error, and coefficient of determination were found to be 0.02138, 1.82% and 0.99387, respectively, which shows that the ANN-II developed with mass flow rate, ambient temperature, inlet and mean temperature of air, plate temperature, wind speed and direction, relative humidity, and relevant input parameters performed better. The above results show that these eight parameters are relevant for prediction.
EN
For economic growth of nation, the energy plays an important role. The excessive use of fossil fuels results the increase in global warming and depleting the resources. Due to this reason, the renewable energy sources are creating more attraction for researchers. In renewable energy sector, solar energy is the most abundant and clean source of energy. In solar thermal systems, solar air heater (SAH) is the main system which is used for heating of air. As it is simple in construction and cheaper in cost, it is of main interest for the researchers. The concept of first law and second law of thermodynamics is used for the study of the energy and exergy analysis respectively. The energy analysis is of great importance for the study of process effectiveness while the exergetic analysis is another significant concept to examine the actual behavior of process involving various energy losses and internal irreversibility. For efficient utilization of solar energy, the exergy analysis is very important tool for optimal design of solar air heaters. The aim of the present work is to review the works related to energy and exergy analysis of various types of solar air heaters and to find out the research gap for future work.
EN
The objective of present work is to predict the thermal performance of wire screen porous bed solar air heater using artificial neural network (ANN) technique. This paper also describes the experimental study of porous bed solar air heaters (SAH). Analysis has been performed for two types of porous bed solar air heaters: unidirectional flow and cross flow. The actual experimental data for thermal efficiency of these solar air heaters have been used for developing ANN model and trained with Levenberg-Marquardt (LM) learning algorithm. For an optimal topology the number of neurons in hidden layer is found thirteen (LM-13).The actual experimental values of thermal efficiency of porous bed solar air heaters have been compared with the ANN predicted values. The value of coefficient of determination of proposed network is found as 0.9994 and 0.9964 for unidirectional flow and cross flow types of collector respectively at LM-13. For unidirectional flow SAH, the values of root mean square error, mean absolute error and mean relative percentage error are found to be 0.16359, 0.104235 and 0.24676 respectively, whereas, for cross flow SAH, these values are 0.27693, 0.03428, and 0.36213 respectively. It is concluded that the ANN can be used as an appropriate method for the prediction of thermal performance of porous bed solar air heaters.
PL
Powietrzne wielorurowe gruntowe wymienniki ciepła (PRGWC) o krótkich gałęziach i małych przekrojach kolektorów charakteryzują się nierównym rozdziałem powietrza pomiędzy równoległe gałęzie. W artykule przeprowadzono analizę wpływu wyżej wymienionej nierówności na całoroczną ilość ciepła i chłodu pozyskiwanego za pomocą PRGWC. W obliczeniach wzięto pod uwagę opór przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplanie wilgoci w rurach wymiennika. Nierówność rozdziału powietrza uwzględniono wykorzystując wyniki własnych badań doświadczalnych. Rozpatrzono dwa typy wymienników: Z i U. Obliczenia wykonano dla zmiennej ilości powietrza wentylacyjnego zakładając obniżenie dzienne i nocne. Stwierdzono, że w układach typu Z o krótkich gałęziach (L/d = 75) i średnicach kolektorów równych średnicom gałęzi (d = dkol), nierówny rozdział powietrza ma istotny wpływ na ilość pozyskiwanej energii. Wydajność tego typu wymienników okazała się o 3%-14% niższa niż wydajności wymienników o idealnie równym rozdziale. Z kolei wydajność wymienników typu U o krótkich gałęziach i średnicach kolektorów równych średnicom gałęzi była tylko nieznacznie (0%-2%) mniejsza niż wymienników o równym rozdziale powietrza. Tym samym ustalono, że w przypadku wymienników o większej długości gałęzi (L/d >> 75) i/lub odpowiednio większych średnicach kolektorów (d > dkol, dkol = f (L, n)), w których nierówność rozdziału powietrza jest mała, jej wpływ na wydajność cieplną wymiennika będzie pomijalny.
EN
Experimental investigations of multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHEs) with short branches and small diameter of manifolds show a considerable non-uniformity in distribution of air between branches. In this paper an effect of this flow non-uniformity on the energy gains in the whole year EAHE operation is presented. In calculation, ground thermal resistance, water vapor condensation and changes of air flow rate were taken into consideration. The flow non-uniformity was described by means of experimentally obtained characteristics of Z-type and U-type EAHEs. The obtained results show that in Z-type heat exchangers with short branches (L/d = 75) and small collector diameters (d = dkol) the non- -uniform division of air between parallel pipes has significant influence on the thermal performance of such exchangers. The thermal performance of Z-type structures was 3-14% lower compared to the structures of uniform airflow distribution. On the other hand, the thermal performance of the U-type heat exchangers was only 0-2% lower in comparison to exchangers of perfect airflow division. Thus, it was found that for heat exchangers with long branches (L/d >> 75) and/or adequately large collectors (dkol > d, dkol = f (L, n)), in which the unequal distribution of air is small, the effect of this inequality on the abstracted energy will be negligible.
PL
W artykule dokonano przeglądu światowej literatury dotyczącej badań ogrzewania ściennego. Ponadto scharakteryzowano podstawowe typy grzejników ściennych. W kolejnej części zaprezentowano stanowisko służące do badania ogrzewania płaszczyznowego oraz obiekt badań, jakim był grzejnik ścienny wykonany w systemie suchej zabudowy. Grzejnik składał się z płyty gipsowo-włóknowej o grubości 15 mm rurkami polibutylenowymi o średnicy 8×1 mm i rozstawie 62,5 mm z umieszczonymi w wyfrezowanych kanałach. W ostatniej części artykułu zamieszczono wyniki badań charakterystyki cieplnej tego urządzenia.
EN
The article contains the international literature review on studies of wall heating. Basic types of wall heaters were described here. In the next part of this paper, laboratory research facility for testing the surface heating system and object of study as a wall heater integrated into dry construction panel were presented. The heater consisted of gypsum-fiber panel with a thickness of 15mm and embedded polybutylene tubes with a diameter of 8×1mm and spacing 62.5mm. The last part of the paper contains the thermal performance of this prototype device obtained by experimental testing.
EN
The assessment methodology for the sustainability of buildings is based on the analysis of environmental, social and economic performance. The main purpose of the paper is the presentation of energy-related conditions and envelope properties as well as methodology aspects. The first part of the paper presents the literature review on sustainability and zero-energy buildings. The second part is devoted to describe different energy indicators for the evaluation of primary energy requirements and energy characteristic. The last section describes the general methodology for characterization of energetic properties of the building envelope and gives examples from literature of the effect of applications in a building’s envelope an aerogel based thermal insulation for higher thermal transmittance and a PCM for higher latent heat capacity with general description of results obtained by other authors. The crucial measure is the use of high thermal performance components for the building’s envelopes combined with the heat storage potential. In the context of sustainability, energy related conditions constitute a new set of indicators for identifying the usefulness and the efficiency of new technologies.
9
Content available remote Wyniki badań ogrzewania płaszczyznowego typu B wykonanego w technologii suchej
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych grzejników podłogowych wykonanych w technologii suchej - typu B. Analizie porównawczej poddano dziewięć wariantów, w konstruowaniu których użyto płyt Dual Floor i AQUAPANEL Floor oraz lameli wykonanych z folii aluminiowej i blachy stalowej. W artykule przedstawiono wpływ elementów rozpraszających ciepło na gęstość strumienia ciepła emitowanego z powierzchni grzejników. Analizowano również zmianę charakterystyki cieplnej wywołanej zastosowaniem jednej oraz dwóch płyt typu Dual Floor. Na zakończenie zaprezentowano wyniki porównania dwóch grzejników płaszczyznowych, z których jeden był przykryty płytą AQUAPANEL Floor a drugi dwiema płytami Dual Floor.
EN
The paper presents the results of experimental testing of floor heating system type B made in so-called dry screed technology. The comparative analysis included nine cases involving the heating panels consisting of Dual Floor and AQUAPANEL Floor boards and heat diffusers made of aluminum foil and steel sheet. The influence of the heat dissipating elements on the heat flux density emitted from the floor heating system is shown in this paper. Also it is analyzed the change in thermal characteristics caused by using one or two Dual Floor panels. At the end of the research report the results of comparison of two floor heating systems, one of which was covered AQUAPANEL Floor plate and the other two plates Dual Floor are presented.
10
Content available remote Wyniki badań grzejnika płaszczyznowego o bardzo małej wysokości
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych nietypowego grzejnika podłogowego typu B. Charakteryzuje się on bardzo małą wysokością, gdyż nie zastosowano w nim warstwy jastrychu. Wyprofilowana płyta styropianowa z wężownicą została pokryta dwiema warstwami elastycznego kleju oraz siatką z tworzywa sztucznego. Górną warstwę grzejnika stanowiła terakota. W trakcie badań eksperymentalnych określono zależność gęstości strumienia ciepła emitowanego przez badany element od temperatury zasilania. W artykule zaprezentowano rozkład temperatury na powierzchni grzejnika oraz jej przebieg w trakcie nagrzewania się i chłodzenia. Do zalet badanej konstrukcji należy zaliczyć bardzo małą wysokość, niewielki ciężar, małą bezwładność cieplną, niski koszt oraz krótki czas montażu i oddania do eksploatacji. Główną wadą testowanego grzejnika jest zauważalna nierównomierność pola temperatury na jego powierzchni.
EN
The paper presents the results of experimental testing of an unusual floor heating system type B. It is characterized by a very small height, because the screed has not applied. Profiled styrofoam plate with heating coil has been covered with two layers of flexible adhesive and plastic mesh. Terracotta was a top layer of the heater. During the experimental studies dependence of a heat flux density emitted by the tested component on the supply temperature has been determined. The article presents the temperature distribution on the surface of the floor heating system and the temperature variation during the heating and cooling. Advantages of the tested structure is a very low height, light weight, low thermal inertia, low cost and short time of installation and starting of operation. The main disadvantage of the radiator is high nonuniformity of the temperature distribution on its surface.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ gęstości, ciepła właściwego i przewodności cieplnej gruntu na sezonową wydajność cieplną powietrznych rurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC). Obliczenia przeprowadzono w oparciu o model wymiany ciepła, uwzględniający opór przewodzenia ciepła w gruncie oraz dobową zmienność temperatury gruntu w ciągu roku. Parametry termofizyczne gruntu zmieniano w zakresie wartości charakterystycznych dla rzeczywistych gruntów. Stwierdzono, że wzrost ciepła właściwego i gęstości gruntu zawsze skutkuje zwiększoną wydajnością wymiennika w rocznym cyklu jego pracy. Pokazano i przedyskutowano niejednoznaczną zależność pomiędzy przewodnością cieplną gruntu, a wydajnością wymiennika. Wyniki obliczeń ilości energii pozyskiwanej w rocznym cyklu pracy wymiennika (ciepło i chłód) przedstawiono w postaci wykresów.
EN
In this paper an influence of ground thermal parameters: density, specific heat and thermal conductivity on thermal performance of earth-to-air pipe-type heat exchangers (EAHEs) was investigated. Calculation were done using a simple model of heat transfer, taking into account ground thermal resistance and daily variable ground thermal temperature at a given depth. Ground thermal parameters were changing in a typical range. Results show that the increase in density and specific heat always results in higher thermal performance of EAHE in a whole year cycle. Both positive and negative impact of ground thermal conductivity is shown and discussed. Results of whole year thermal performance (heat and cool) are presented on graphs.
EN
This experiment is concentrated on working position for optimization of capillary heat pipe. The main objective was to find optimal working position for capillary heat pipe. Working position is an important part for function of the heat pipe. A change in working position should change thermal performance of capillary heat pipe.
EN
In this study, the effects of radiation and convection heat transfer in a radial porous fin are considered. The geometry considered is that of a rectangular profile fin. The porous fin allows the flow to infiltrate through it and solid-fluid interaction takes place. This study is performed using Darcy’s model to formulate the heat transfer equation. The thermal conductivity is assumed to be a function of temperature. The effects of the natural convection parameter Nc , radiation parameter Nr and thermal conductivity parameter m on the dimensionless temperature distribution and heat transfer rate are discussed. The results suggest that the radiation transfers more heat than a similar model without radiation.
14
Content available remote Thermal performance of slab on grade with floor heating in a passive house
EN
Extensive experimental investigations have been carried out in the passive house in Boruszowice for several years. The building foundation interface consists of a 25 cm reinforced concrete slab situated on a 40 cm layer of Styrofoam. The analysis of experimental results as well as theoretical calculations made it possible to determine the thermal performance of the applied slab on grade with floor heating during the whole yea.
PL
W ciągu kilku ostatnich lat w budynku pasywnym w Boruszowicach przeprowadzono obszerne badania eksperymentalne. Fundament przedmiotowego budynku stanowi płyta żelbetowa o grubości 25 cm położona na 40 cm warstwie styropianu utwardzonego. Analiza wyników pomiarowych oraz obliczenia teoretyczne pozwoliły określić zjawiska cieplne występujące w płycie z ogrzewaniem podłogowym w skali całego roku.
15
Content available remote A new lightweight masonry block: Thermal and mechanical performance
EN
The concerns with masonry building envelope performance, particularly thermal efficiency, are causing major changes in masonry solutions, mainly in south European countries, where traditionally the mild winter climate justified the use of high thermal masonry wall performance. The new European Directives regulations require different solutions. This paper describes the development a new masonry system, based on lightweight concrete units, intended for construction of large single leaf external walls without thermal insulation materials. A detailed analysis and optimization has been performed by FEM, under thermal point of view. This work was followed by a set of experimental tests in order to characterize the mechanical behavior of single units and masonry specimens. The concerns with productivity and ergonomics are also considered according their importance to the solution cost.
EN
Improving the performance of electrical components needs higher heat removal from these systems. One of the solutions available is to use a sealed heat pipe with a throbbing filling, where development meets the current requirements for intensification of heat removal and elimination of moving parts cooling systems. Heat pipes operate using phase change working fluid, and it is evaporation and condensation. They have a meandering shape and are characterized by high intensity of heat transfer, high durability and reliability. Advantage of these tubes is that it is not necessary to create the internal capillary structure for transporting liquid and they need no pump to the working fluid circulation. They have a simple structure, low cost, high performance, and they can be used for various structural applications. The choice of working fluid volume and performance affects thermal performance. Distilled water, ethanol and acetone were used in the performance ranges of 0-80%.
EN
The paper presents the formed catalog building partitions. Catalog selection includes walls and floors of residential buildings constructed in the mid-nineteenth to the end of the twentieth century the Polish lands. The article discusses the key technologies of erecting exterior walls including regulations relating to thermal insulation in force during design and construction. Summary Catalog is created for the needs of architects and engineers involved in the modernization of the walls and ceilings of such objects.
EN
The building envelopes with the open air layer are common in building energy-efficient houses. In such buildings, air gap is used for moisture elimination from a surface of external wall, which improves its thermal properties. To improve the thermal quality of building envelopes with open air layer and reduce the heat transfer rate during the cold period, it is necessary to conduct more in-depth study of heat exchange in the ventilated layer of air. The article presents a mathematical model of heat transfer through building envelopes with an open air layer for the cold season. In the proposed mathematical model connective and radiant heat fluxes were considered separately.
PL
Przedstawiono metody obliczania współczynnika przenikania ciepła metalowo-szklanych ścian osłonowych składających się z przezroczystych i/lub nieprzezroczystych paneli włożonych w ramy lub z nimi połączonych. Opisano dwie metody: zbiorczą metodę oceny i składnikową metodę oceny. Podano ograniczenia obu metod oraz wskazówki przydatne przy ich stosowaniu.
EN
The paper deals with the methods for calculating the thermal transmittance of curtain walls consisting of glazed and/or opaque panels fitted in, or connected to, frames. Two methods were described: single assessment method and component assessment method. The limitations of the methods and advices for their application were given.
EN
A thermal wave skin model incorporating surface heat flux from a skin simulant sensor is developed to characterize the thermal performance of heat resistant fabrics covering the skin simulant sensor. Comparisons of time to 2nd-degree skin burn and temperature elevation of skin beneath a layer of fabric between the Pennes’ equation and the newly developed thermal wave skin model are performed in this research. Results of tolerance time from the Stoll criterion method are also compared with those from 2 skin models in a thermal protective performance calorimeter. It is concluded that the thermal properties of heat resistant fabrics can be characterized more precisely than previously.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.