Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono koncepcję systemowego rozwiązania zagadnień zbioru roślin energetycznych, zwłaszcza na terenach podmokłych z zastosowaniem technologii zbioru jednofazowego maszyną, której wersję konstrukcyjną uzyskano w wyniku recyklingu modernizacyjnego gąsienicowego pojazdu militarnego metodą projektowania doświadczalnego. Otrzymano rozwiązanie projektowe wieloczynnościowej maszyny do wykaszania bagien, podmokłych łąk oraz wykonania innych operacji technologicznych wykonywanych w trudnych warunkach terenowych.
EN
The paper presents a concept of system solution for the issues concerning energy plant harvesting, particularly in waterlogged areas, using the technology of single-phase harvesting with a machine, which design version was obtained as a result of modernisation recycling of military tracked vehicle using experimental design method. This allowed to obtain design solution of a multifunctional machine allowing to mow swamps and waterlogged meadows, and to perform other technological operations in difficult field conditions.
PL
Dotychczasowe doświadczenia z wprowadzania do uprawy roślin, które nie były dobrze sprawdzone w kontrolnych uprawach o różnej skali i różnych sposobach rozmnażania okazały się niewystarczające. Podjęto próbę wstępnego typowania roślin do uprawy i zbioru typowymi maszynami rolniczymi, stosowanymi aktualnie w rolnictwie. Ze względu na specyfikę regionu interesowano się roślinami o zróżnicowanym zastosowaniu ich plonów, zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę oraz przydatnością do zakładania ekotonów między uprawami rolniczymi i leśnymi. Podano wyniki przeprowadzonych analiz, dla roślin o najkorzystniejszych ocenach wstępnych, zebrano dane z uprawy doświadczalnej.
EN
Experience gained to date as regards introducing cultivation of plants, which weren't sufficiently tested in various scale check cultivations characterised by different reproduction methods, proved to be insufficient. The researchers made an attempt to carry out preliminary selection of plants for cultivation and harvesting with typical farm machines currently in use in agriculture. Due to specific character of the region, they were interested in plants with diversified crop applications, reduced water demand and usability for establishing ecotones between farming and forest growing. The paper specifies results of completed analyses for plants with most favourable preliminary rating, and compares data from experimental cultivation.
PL
Konieczność przebudowy technologicznej rolnictwa i leśnictwa wymaga nowych rozwiązań w zakresie eksploatacji maszyn o dużej trwałości. Wytypowano jako szczególnie przydatne zastosowanie recyklingu modernizacyjnego zespołów, stanowiących węzły krytyczne, ze względu na wymagania sozologiczne. Przykładowe rozwiązanie dopracowywane jest dla silników spalinowych stosowanych w ciągnikach rolniczych. Zaprezentowano aktualny stan badań w tym zakresie.
EN
The necessity of a technological rebuilding of agriculture and forestry requires new solutions in operation of high durability machines. What was emphasized as particularly useful was the implementation of modernization recycling of subassemblies that constitute critical points because of their environmental requirements. An exemplary solution is being further developed for combustion engines used in agriculture tractors. The up-to-date state of research in this field has been presented.
PL
Liczne zdarzenia wypadkowe, występujące w rolnictwie i leśnictwie świadczą o potrzebie rozwoju systemów eksploatacyjnych z uwzględnieniem badań interdyscyplinarnych. Zmiany nasycenia w środki techniczne podczas kształtowania się nowej struktury areałów, zostały przeanalizowane na terenie wybranych rejonów Pomorza Zachodniego. Zaproponowano i zweryfikowano metodę szacowania wskaźników ryzyka zawodowego dla kilku typowych zawodów rolniczych.
EN
Numerous accidental events occurring in agriculture and forestry speak volumes about the need of developing exploitation systems with regard to interdisciplinary research. Changes of saturation in technical means during forming a new land structure have been analysed on the area of chosen districts of Pomorze Zachodnie. The method of vocational risk assessment rates for some typical agricultural occupations has been proposed and verified.
PL
Od 1976 r. problematyka recyklingu zaczęła być przedmiotem dyskusji. Początkowo były to uszczypliwe uwagi i krytyczne wypowiedzi. Nie było jeszcze wtedy przyzwolenia na użycie takich określeń jak recyrkulacja materiału, recykling zespołów i wyrobów czy utylizacja, jednak już wówczas wybrano określenie "naprawialność maszyn" do formalnego opisu procedur technologicznych wtórnego wytwarzania (recyklingu).
PL
Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku dostrzeżono problem systemowego ujęcia recyklingu maszyn i urządzeń technicznych. Został on uznany za bardzo ważny ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego i rozwinięty w formie procedur aplikacyjnych.
7
Content available remote Wzrastające znaczenie techniki w bezpiecznych technologiach rolniczych i leśnych
PL
Sprecyzowano wymagania ekologiczne dotyczące współczesnych technologii rolniczych i leśnych i przedstawiono koncepcje integrowanego gospodarowania, ukierunkowanego na samoodnawianie ekosystemów gospodarczo zmienionych. Wyspecyfikowano najważniejsze wymagania mające wpływ na bezpieczeństwo środowiska i człowieka. Rozróżniono efekty kumulacyjne i zdarzenia nagłe oraz wytypowano kierunki badań. Ustalono obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego i bezpieczeństwa osób pracujących w specyficznych warunkach rolniczego i leśnego środowiska pracy na przykładzie badań własnych.
EN
Paper specified the requirements concerning modern technologies in farming and forestry and presented an adea of integrated management directed towards self-reconditionig of the ecosystems having been changed by the economic activities. Most important requirements affecting the safety of environment and human being were specified. Cumulative effects and the sudden events were differentiated as well as the interdisciplinary research directions were chosen. The spheres of menace to natural environment and to human being under specific conditions of work in agriculture and forestry were stated on the basic of own studies.
PL
Podczas doskonalenia pracy serwisu brakuje uzasadnionych metodycznie procedur prognozowania zadań. Wykorzystywano możliwość, jaką stwarza analizowanie pierwszych uszkodzeń obiektów naprawialnych. Na podstawie szczegółowych analiz można programować zadania serwisowe oraz pracochłonność przeglądów i napraw, oszacować niezawodność oraz standaryzować wymiary i parametry powierzchni roboczych w węzłach krytycznych. Jest to nowa możliwość wykreowania specjalisty menedżera eksploatacji, który potrafi uwzględnić interdyscyplinarne dane o jakości maszyn, o środowisku pracy i bezpieczeństwie.
EN
While perfecting work of a service there lack of methodically good procedures for task preparation. The possibility of analysing first repairable damages was utilised. On the ground of detailed analyses it is possible to program service tasks, to evaluate reliability and standardise dimensions and parameters of working surfaces within critical joints. Prospects for forecasting labour consumption of inspecting and repairing operations are also analysed.
9
Content available remote Polski Konsens Eksploatacyjny - założenia i główne tezy
EN
The article presents the importance and the use of the term: technical objects maintenance. It proves that the term has more than one meaning. A proposal to adopt the following words: terotechnology, terotechnique and terology in the national terminology was given together with an attempt to define the term terotechnology. A detailed description of the principles on the example of agricultural engineering is given. Elements of an exemplar vocational profile of a terotechnologist as a specialist of service maintenance are described. A working version of the maintenance consensus is formulated.
PL
Zróżnicowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich stanowi o bepieczeństwie i zachowaniach człowieka w środowisku pracy i życia. Rozwój taki wymaga rozumnego wykorzystania zasobów osobowych, materialnych i niematerialnych. Uchybienia w tym względzie są przyczynami wypadków przy pracy i zagrożeń zdrowia i życia. Zwrócono zatem uwagę na zwiększenie wymagań w dziedzinie wykształcenia i oświaty rolniczej. Na tym tle podkreślono rolę, jaką powinny spełniać uczelnie, szkoły i nowo zorganizowane Centra Kształcenia Ustawicznego i Centra Kształcenia Praktycznego. Zaakcentowano nieodzowną potrzebę systematycznego ulepszania warunków ochrony człowieka w rolniczym środowisku pracy.
EN
Well balanced development of city and rural areas decides about security and behaviour of man in the life and labour environment. Such development requires a rational use of personal, material and nonmaterial resources. Transgressions of the rules are the reasons of labour accidents and hazards for health and life. So attention was paid to enhancement of demands in the domain of general and agricultural education. On this background, the role which should be played by universities, schools, and new created Permament Education Centers and Practical Education Centers, was stressed. The need of systematic improvement of man protection conditions in the agricultural labour environment was accentuated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.