Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wielka Brytania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The Cyprus Island, located in the Eastern part of the Mediterranean Sea, is known for decades of conflict known as the “Cyprus conflict”. The resolution to the conflict is, first of all, influenced by the citizens of local communities. However, we should not forget about the external actors. First and foremost international organisations (UN, EU) and the significant world or regional countries (USA, Russia, Great Britain, Turkey, and Greece) are also significant and very active and efficient in this process. These countries have an important influence on activities in the Eastern Mediterranean and assert their interests in the mentioned region.
PL
Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, znana jest z trwającego od dziesięcioleci konfliktu zwanego „konfliktem cypryjskim”. Na rozwiązanie konfliktu wpływają przede wszystkim członkowie lokalnych społeczności. Nie należy jednak zapominać o graczach zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim organizacje międzynarodowe (ONZ, UE) oraz znaczące mocarstwa światowe lub regionalne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Grecja). Kraje te mają istotny wpływ na działalność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i realizują swoje interesy we wspomnianym regionie.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych ustaleń między Unią Europejską a Wielką Brytanią w kwestii brexitu oraz próba oceny wpływu podjętej decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE na dotychczasowy i przyszły polsko-brytyjski handel rolno-spożywczy. Wygrana Partii Konserwatywnej w wyborach do brytyjskiego parlamentu daje w zasadzie gwarancję opuszczenia UE przez Wielką Brytanię do końca stycznia 2020 r. W okresie przejściowym (do końca 2020 r.) warunki prowadzenia wymiany handlowej z Wielką Brytanią nie ulegną zmianie. W tym czasie strony powinny zawrzeć umowę o wolnym handlu. Jednakże nie jest to takie pewne. Ryzyko twardego brexitu nadal zatem istnieje i jest on możliwy z początkiem 2021 r. A to oznaczałoby dotkliwe straty m.in. dla polskiego sektora mięsnego, w szczególności branży drobiarskiej.
EN
The purpose of the article is to present the current arrangements between the European Union and the United Kingdom concerning Brexit and assess effects of the decision about UK’s withdrawal from the EU on current and future Polish agri-food trade with the United Kingdom. The victory of the Conservative Party in UK’s parliamentary elections basically guarantees that the United Kingdom will leave the EU by the end of January 2020. During the transitional period (until the end of 2020), the trade conditions with the United Kingdom will not change. The both sides should conclude the agreement on free trade area until the end of 2020. However, this is not certain. The risk of hard Brexit still exists and is possible at the beginning of 2021. UK’s withdrawal without agreement might mean severe losses, among others for the Polish meat sector, and in particular the poultry industry.
EN
The coronavirus Covid-19 pandemic has disrupted social stability in many countries around the world. This has consequences for sustainable development. In a situation of stability, two competing pillars of sustainable development: the economic and the environmental one, are in the lead – as long as the basic needs of most people are satisfied. In the conditions of instability, the social pillar begins to dominate, pushing the economic and environmental pillars to the background. The fight against the pandemic is or has been carried out in different countries in different ways. We can talk about the Chinese, Taiwanese, or European models, among others. In the United Kingdom, the laissez-faire model was used for a short time. This was an interesting strategy (though a very risky one) that attempted to reconcile different pillars of sustainable development in the face of crisis, seeking a compromise between health considerations, social situation, and the requirements of the economy. However, this approach was quickly rejected under the influence of public opinion, the media and scientific authorities. In the situation of impending crisis, the social pillar began to dominate. The dilemma economy vs. security was resolved according to the hierarchy of needs (with security being a more basic need). This is a tip for the future – for social policy and planning in times of stability. In a situation of deep biological crisis (as opposed to economic crises), the social factor comes to the fore in the end, at the expense of all others. Within the social factor, the hierarchy of goals will be established according to the hierarchy of needs.
PL
Pandemia koronawirusa zaburzyła stabilizację społeczną w wielu krajach świata. Ma to konsekwencje dla zrównoważonego rozwoju. W warunkach stabilizacji prym wiodą konkurujące ze sobą filary rozwoju zrównoważonego: ekonomiczny i środowiskowy – o ile zaspokojone są podstawowe potrzeby większości społeczeństwa. W warunkach braku stabilizacji zaczyna dominować filar społeczny spychając filar ekonomiczny i w jeszcze większym stopniu środowiskowy na plan dalszy. Walka z pandemią przebiega lub przebiegła w różnych krajach w różny sposób. Można mówić o modelu chińskim, tajwańskim, europejskim, itp. W Wielkiej Brytanii przez krótki czas postawiono na model liberalny. Był ciekawą propozycją (choć bardzo ryzykowną), pogodzenia filarów zrównoważonego rozwoju w obliczu kryzysu, szukania kompromisu między względami zdrowotnymi, sytuacja społeczną i wymogami gospodarki. Został on jednak dość szybko odrzucony pod wpływem opinii publicznej, mediów i autorytetów naukowych. W sytuacji nadciągającego kryzysu dominować zaczął filar społeczny. Dylemat ekonomia vs. bezpieczeństwo został rozwiązany zgodnie z hierarchią potrzeb (potrzebą bardziej podstawową jest bezpieczeństwo). To wskazówka na przyszłość – dla polityki społecznej i planowania w czasach stabilizacji. W sytuacji głębokiego kryzysu o źródłach biologicznych (w odróżnieniu od kryzysów ekonomicznych) w ostatecznym rachunku dochodzi do głosu przede wszystkim czynnik społeczny, kosztem wszystkich innych. Zaś w obrębie czynnika społecznego hierarchia celów zostanie ustanowiona zgodnie z hierarchią potrzeb.
4
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) has captured great attention and importance in recent years, particularly in the clothing industry. Currently, in order to respond to market requirements, clothing companies are increasing their focus on aspects related to production, working conditions and respect for human rights. The paper examines selected Polish and British clothing companies through the prism of CSR implementation in their business practices. The research objective of the paper is the assessment of the state of CSR advancement in Polish and British clothing companies. The paper presents the results of a qualitative study based on semi-structured interviews with mid-level managers of these companies. The empirical study described in this paper shows how social responsibility is understood by the representatives of Polish and British clothing companies, what kind of CSR activities are pursued by these companies, and how they benefit from these activities.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, w szczególności w przemyśle odzieżowym. Obecnie klienci są coraz bardziej świadomi rozmaitych problemów dotyczących kwestii społecznych czy środowiskowych. W odpowiedzi na to zjawisko przedsiębiorstwa odzieżowe koncentrują się na eksponowaniu swojej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektów związanych z produkcją, warunkami pracy i poszanowaniem praw człowieka. W pracy przeanalizowano działania wybranych polskich oraz brytyjskich firm odzieżowych z perspektywy wdrażania CSR w ich praktykach biznesowych. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność jest rozumiana przez polskie i brytyjskie firmy odzieżowe, jakie działania CSR są realizowane przez te firmy i jakie korzyści wynikają z tych działań.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych ustaleń między Unią Europejską a Wielką Brytanią w kwestii brexitu oraz próba oceny skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy (tzw. twardy brexit) dla polsko-brytyjskiego handlu rolno-spożywczego. Choć udało się wynegocjować umowę o wyjściu, to ryzyko twardego brexitu nadal istnieje. Przywrócenie ceł na produkty rolno-spożywcze w handlu Polski z Wielką Brytanią oraz zwiększenie poziomu barier pozataryfowych może doprowadzić do załamania polskiego eksportu rolno-spożywczego do Wielkiej Brytanii, a najbardziej eksportu przetworów mięsnych, papierosów, mięsa wołowego, czekolady i wyrobów czekoladowych oraz pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich. W imporcie do Polski można spodziewać się wyraźnie mniejszego spadku niż w eksporcie na rynek brytyjski.
EN
The purpose of the article is to present previous arrangements between the European Union and the United Kingdom concerning Brexit and assess effects of the UK’s withdrawal from the EU on Polish agri-food trade with the United Kingdom. Although the agreement on the withdrawal was negotiated, there is still a risk of the hard Brexit. The scenario of introducing duties on agri-food products in mutual trade between Poland and the United Kingdom and the increase in the level of non-tariff barriers may lead to a breakdown in Polish agri-food exports to the United Kingdom, especially exports of processed meat, cigarettes, beef, chocolate and chocolate products as well as confectionery and pastry products. Imports to Poland can be expected to encounter a clearly smaller decrease than exports to the British market.
EN
Consumers’ knowledge is increasingly becoming an integral and important element in business strategy regardless of the country. A major challenge for enterprises involves removing potential barriers which may hinder consumer knowledge sharing. The purpose of the paper is to identify those barriers. The reported outcomes are the result of a questionnaire survey that yielded responses from 783 Polish and 171 UK-based consumers. The results indicate that the main barriers to consumer knowledge sharing include lack of time, lack of information about opportunities to share knowledge, and lack of interest in sharing knowledge for Polish consumers whilst for UK consumers the most important barriers are reluctance to sharing knowledge and reluctance to give private information. What is more, the principal difference between countries pertains to actual reluctance to sharing knowledge indicating that UK consumers are by far more reluctant than Polish ones.
PL
Wiedza konsumentów staje się integralną, jak również niezwykle ważną częścią strategii biznesowej przedsiębiorstwa, niezależnie od kraju. Istotnym wyzwaniem dla biznesu jest przezwyciężenie potencjalnych barier, które mogą utrudniać dzielenie się wiedzą konsumentów. Celem artykułu jest zidentyfikowanie tych barier oraz ich analiza. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród 783 polskich i 171 brytyjskich konsumentów. Wyniki wskazują, że główną barierą, aby dzielić się wiedzą, dla polskich konsumentów jest brak czasu, brak informacji o możliwościach dzielenia się wiedzą oraz brak własnego zainteresowania ukierunkowanego na dzielenie się wiedzą. Dla brytyjskich konsumentów najistotniejszymi barierami są niechęć do dzielenia się wiedzą i niechęć do dzielenia się prywatnymi informacjami. Ponadto wyniki badania pokazują, że największa różnica pomiędzy konsumentami z obu krajów dotyczy niechęci do dzielenia się wiedzą, wskazując równocześnie, że brytyjscy konsumenci są o wiele bardziej niechętni, aby dzielić się wiedzą, niż konsumenci z Polski.
PL
W niniejszej pracy jako podstawę przyjęto ramy kompetencji BIM opracowane w Wielkiej Brytanii. Opracowanie brytyjskie stanowi pewien wzorzec do przygotowania programów, szkoleń na różnych poziomach kompetencji. Nie może być jednak zastosowany w Polsce ponieważ w naszym kraju brakuje stosownych standardów i procedur.
EN
In this work, the BIM competence framework developed in Great Britain was adopted as the basis. The British study is a pattern for preparing programs and training at various levels of competence. However, it cannot be applied in Poland because there are no relevant standards and procedures in our country.
PL
W przypadku kontynentalnej secesji (Art Nouveau) w teorii i częściowo w praktyce ta nowa architektura miała za zadanie i cel separację, nierzadko radykalną, oddzielenie się od tradycji klasycystycznej i historyzującej mającej naśladować kierunki dawne. Natomiast brytyjska odmiana Art Nouveau poszukując nowych rozwiązań częściowo kontynuowała dziedzictwo przeszłości, a szczególnie tej wywodzącej się z mediewalnych korzeni, które ożywione zostały kolejno przez styl wiktoriański. Kiedy ten ostatni przeżywał czas wyczerpania twórczych i artystycznych mocy, osobliwie za sprawą industrializacji i masowego powielania wzorców estetycznych, pojawił się ruch Arts & Crafts. Esej niniejszy poświęcony został wyłącznie architekturze stworzonej w łonie tego ruchu. Jednakże architektura Arts & Crafts nie była konsekwentną opozycją wobec Art Nouveau. Starano się zachować fundamenty brytyjskiego patrymonium kultury architektonicznej implantując weń nowoczesne rozwiązania, antycypując nieraz osiągnięcia architektów pierwszej połowy XX wieku. Pozostając wiernymi duchowi, szczególnie angielskiego gotycyzmu, współtwórcy budownictwa w manierze Arts & Crafts zmodernizowali niejako dawny angielski rewiwalizm gotycki, tworzyli zupełnie nowe wartości artystyczne i estetyczne, nowe rozwiązania techniczne i urbanistyczne.
EN
In the case of continental Secession (Art Nouveau) in theory and partially in practice the new architecture was meant to separate itself, often radically, from the classicist and historicist tradition which was to imitate previous currents. However, the British version of Art Nouveau, searching for new solutions, partially continued the heritage of the past, particularly that with medieval roots which were subsequently revived by the Victorian style. When the latter suffered a period of depletion of its creative and artistic power, because of industrialisation and mass copying of aesthetic designs, there appeared the Arts & Crafts movement. This essay is devoted solely to architecture created within that movement. However, Arts & Crafts architecture was not in consistent opposition to Art Nouveau. They tried to preserve the foundations of the British patrimony of architectonic culture by implanting into it modern solutions, often anticipating achievements of architects from the fi rst half of the 20th century. While remaining faithful to the spirit of, especially, English Gothicism, co-creators of buildings in the Arts & Crafts manner modernised, so to speak, the former English Gothic revivalism, and created entirely new artistic and aesthetic values, new technological and urban-planning solutions.
PL
W pierwszej części artykułu autor skupił się na teorii i dobrych praktykach budowy modeli w skali mikro na Wyspach Brytyjskich. W drugiej części posłużył się ich realnym przykładem, wykorzystując projekt przebudowy ronda Kirwan w mieście Galway, gdzie odpowiadał za budowę modelu ruchu. Na rzecz projektu wykonano szeroko zakrojone pomiary ruchu, które posłużyły do budowy modelu. Sam model został opracowany zgodnie z zasadami zarówno angielskimi, jak i irlandzkimi. Dla obu szczytów przyjęto dwie godziny symulacji z analizą godziny szczytu i podziałem na 15-minutowe interwały. Wymagający proces kalibracji i walidacji oparty był na przeprowadzonych badaniach ruchu. W prognozach wykorzystano dane pochodzące z modelu strategicznego West Region Model Irlandii oraz oprogramowania LinSig. Pozwoliło to wykorzystać dane pochodzące z zewnętrznego modelu oraz dokonać wstępnej selekcji najlepszych opcji. Następnie zbudowano modele prognostyczne w Vissimie, zarówno w wariancie inwestycyjnym, jak i bezinwestycyjnym. Na ich bazie dokonano analizy, która wykazała, że inwestycja wpływa na poprawę warunków ruchowych, zmniejszenie strat czasu i długości kolejek. Model i proponowana opcja zostały zaakceptowane i przekazane do dalszych opracowań.
EN
In the first article devoted to the microsimulation models the Author was focused on the theory of the microsimulation and best practices from British Isles’ market. This article relates to the real project and was used as an example. The project was localized in Galway, Ireland and it was aimed at re-design of existing roundabout to improve traffic conditions. Author of the article was responsible for construction of Vissim model for the project. For the project, extensive traffic measurements were used to build the model, to improve calibration and validation process. Both peaks were simulated as 2 hours including 1 hour of peak analysis with 15-min intervals. Challenging calibration and validation process was performed to guarantee appropriate representation of real life behaviours. Forecast stage was supported by West Region Model data from SATURN and LinSig local models. Firstly, proposed schemes were analysed in LinSing based on WRM data and the best option has been chosen. Then the option was modelled very detailed in Vissim to prove correctness of the decision. Comparing both “do-something” and “do-nothing” scenarios showed that proposed scheme indeed improves traffic conditions and reduces delays and queue lengths. Both the model and proposed option had been accepted by local authorities and the next stage of the project – construction design – was launched.
PL
Artykuł przedstawia angielskie i irlandzkie podejście związane z modelowaniem mikrosymulacyjnym. Ten rodzaj analiz jest szeroko wykorzystywany, szczególnie w przypadku inwestycji na terenie miast, gdzie duży poziom szczegółowości jest wymagany, aby oddać specyfikę zachowań komunikacyjnych i interakcję pomiędzy wszystkimi grupami użytkowników ruchu. Skupiono się na wybranych zagadnieniach, wliczając w to kwestie doboru modelowanego zakresu, potrzeby pozyskania szerokiej bazy danych oraz omówiono konkretne techniki modelowania na przykładzie oprogramowania Vissim. Omówiono proces budowy modeli bazowych, opisujących aktualny stan sieci i zachowania komunikacyjne oraz modele prognostyczne, będące zwykle meritum opracowania. Prawidłowo przygotowane prognostyki są najważniejszym elementem projektu, ponieważ pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa określić przyszłe zachowania komunikacyjne, co jest podstawą do podjęcia decyzji odnośnie inwestycji czy zmiany organizacji ruchu. Modele prognostyczne powinny zawsze być oparte o szeroką bazę danych i najlepiej powiązane z innymi opracowaniami, zapewniając zgodność pomiędzy projektami. Odpowiednio przygotowane modele pozwalają na rzetelną i prawidłową analizę, wspierając i usprawniając proces decyzyjny.
EN
The article presents English and Irish approach and practices in simulation modeling field. This kind of analysis is often used especially for upgrades and designs of cities’ networks where high level of detail is required. Valid representation of real life traffic behaviors and interaction between all transport groups is a key element for all transportation analysis. The author put focus on selected modelling matters including choosing model area and gathering required data, as well as discussed microsimulation modelling techniques in PTV Vissim software. Both base year and forecast model building process were discussed on each stage of developing. Correctness of forecast scenarios is a key element for all transport projects, since high level of certainty is required for decision-making process in terms of the re-design both infrastructure and traffic organization. Forecast models should always be based on valid database and connected to other projects and reports to keep forecasts consistent. Valid analysis should be based only on proper forecast models, supporting all kind of decisions regarding transport issues.
12
Content available remote Projektowanie i stosowanie ABK w Wielkiej Brytanii
PL
Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest szeroko stosowany w Anglii do budowy domów, a także w innych konstrukcjach budowlanych. Pierwsza wytwórnia tego betonu została zbudowana w 1951 roku i stosowała popiół lotny jako podstawowy surowiec. Rynek w Anglii jest zdominowany przez stosowanie ABK do budowy ścian w domach, a zasady ich projektowania są wyjaśnione w artykule. Elementy z ABK są stosowane od dziesięcioleci do budowy fundamentów, a także do wypełniania prefabrykowanych belek, w formie odwróconego ‘T’. Ponadto konstrukcje z ABK są stosowane od ponad 30 lat w ścianach rozdzielających szeregowo ustawione domy, jednak ostatnio ich wymiary zostały zmienione w związku z zaostrzonymi przepisami dotyczących ochrony przed hałasem. Korzyści z takiego stosowania elementów z ABK są opisane w pracy. W końcu pojawiły się innowacyjne rozwiązania polegające na stosowaniu wysokich elementów zbrojonych z ABK do budowy domów o kilku kondygnacjach.
EN
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry is widely used in the UK and is a commonly utilised material, predominantly for housing, but also for other building structures. The first factory was built in 1951 and used PFA as its primary raw material. The UK market is dominated by cavity wall construction for house construction, driven by several issues, which will be explained. The structural designs methods for AAC low rise buildings are based around 'simple rules' which are given in this paper. AAC blocks have been used for decades in the ground as foundation blocks, as well as in precast concrete inverted 'T' beams with concrete infill AAC. In addition, AAC constructions have been used for over 30 years as separating party walls between attached houses, but these have changed in format as acoustic regulations have become more stringent. The benefits of such construction are described in this paper. Finally, innovative solutions are being used with storey height AAC lightly reinforced elements in the UK.
EN
A re-examination of the type specimen of Ammonites biplex Sowerby, 1821 shows that the reasons previously given for rejecting this species as the type species of Perisphinctes, to be replaced by Amm. variocostatus Buckland, 1836 (Hemming, 1954), were unfounded. Fortunately, the replacement, based on a macroconch type, is a better representative of the genus than its originally validly designated microconch, Ammonites biplex. The decision in Opinion 303 (Hemming, 1954) is therefore a good one but arrived at for the wrong reasons. It should be left unchanged.
EN
It is not without reason that CEBR begins its report with a particularly expressive and strong conclusion: "research (covered by the report - author's note) says that the effective application of quality management procedures has contributed, not only in (examined - author's note) past, to the business and economic success of Great Britain, but may also in the future constitute the foundations on which business and institutional success will be built. Such a success is necessary for UK's economic growth".
16
Content available Służby specjalne w systemie trójpodziału władzy
PL
Artykuł ukazuje wpływ Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na tworzenie służb specjalnych w Republice Federalnej Niemiec, a także omawia relacje tych instytucji z władzą wykonawczą, ustawodawczą oraz sądowniczą. Pokazuje również ingerencję Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w tworzeniu służb bezpieczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Poruszana jest przy tym kwestia ewolucji, jakie przeszły te instytucje w omawianych państwach od momentu utworzenia po II wojnie światowej, przez zmiany wymuszone poprzez transformacje geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej latach 1989-1991, aż do czasów współczesnych.
EN
This article shows influence of United States and Great Britain in forming secret services in Federal Republic of Germany and discuss relationships of those institutions with executive brunch, legislative brunch and judiciary brunch. Article also elaborates on interfering of Union of Soviet Socialistic Republics in creating security Services in Democratic Republic of Germany and in Polish’s People Republic. There is also mentioning about evolution those services in the countries that have been describe have came during the time since world war II through the geopolitical transformation in the Middle-East Europe between 1989 and 1991 till the present days.
17
Content available remote Król małp i wytatuowana świnia
PL
Z Angusem Macphersonem, prezesem giełdy The Environment Exchange z siedzibą w Edynburgu, rozmawia Judyta Więcławska
PL
W Polsce nie ma dziś żadnej szeroko akceptowanej metody służącej do wyceny korzyści, jakie przynoszą drzewa w miastach. Tymczasem szacowanie ich wartości może być orężem w ochronie przyrody, edukacji ekologicznej i kształtowaniu opinii publicznej.
20
Content available remote Transforming the approach to achieving fire safety in the UK
EN
This paper, will describe the evolution of the approach to achieving fire safety in occupied buildings in the UK, highlighting significant changes. The emphasis on prevention has increased, performance standards have replaced prescription, and the regulatory approach has been amended to focus on testing for compliance by the employer, along with other significant changes to the arrangements for fire and rescue services, as part of an integrated risk management framework.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.