Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zmiany parametrów tekstury i mikrostruktury próbek cegły ceramicznej zwykłej, poddanych ekspozycji korozyjnej w środowiskach zawierających jony: siarczanowe i/lub chlorkowe. Badania wykonano po 5. i 10. cyklach działania środowiska korozyjnego. Otrzymane wyniki wskazują na istotne zmiany w teksturze badanych próbek po 10. cyklach ekspozycji korozyjnej. Stwierdzono obecność w porach próbek produktów korozji w postaci drobnych kryształów chlorku sodu i gipsu oraz jonów siarczanowych w strukturach faz glinokrzemianowych. Produkty korozji lokują się w porach o wymiarach średnic 0,1-5 µm, powodując powstawanie wyraźnej populacji porów „mniejszych” o wymiarach 0,1 do 1 µm. Tekstura i mikrostruktura próbek poddanych ekspozycji korozyjnej jest konsekwencją składu chemicznego środowiska korozyjnego oraz czasu przebiegu ekspozycji. Eksperyment i badania są kontynuowane.
EN
This paper presents the results of research on the changes of texture and microstructure parameters of ordinary bricks, exposed to corrosion in environments containing sulfate and/or chloride ions. The tests were performed after 5 and 10 cycles of action in corrosive environment. The results indicate a significant change in the texture of the samples after 10 cycles of the corrosive exposure. The presence of corrosion products in the form of fine crystals of sodium chloride and gypsum in the pores of the samples and the sulfate ions in the structure of the aluminosilicate phase was observed. The corrosion products were located in pores of 0.1-5µm in size, causing the population express smaller pore size of 0.1 to 1 um. Texture and microstructure of the corrosion exposed samples was a result of the chemical composition of the corrosive environment and the time of exposure.
PL
Surowcom dolomitowym stosowanym m.in. do produkcji materiałów ogniotrwałych stawia się wiele wymagań, do których zalicza się odpowiedni i jednorodny skład chemiczny, a także właściwą mikrostrukturę i teksturę. Te ostatnie cechy wyrażają się zwłaszcza odpowiednimi wymiarami kryształów dolomitu, gradacyjnymi przejściami między obszarami drobno- i grubokrystalicznymi, nieznacznymi wymiarami ewentualnych skupień faz domieszkowych i ich równomiernym rozproszeniem, a także małą porowatością. Kryteria te spełniajątylko nieliczne krajowe kopaliny dolomitowe. Do badań przeznaczono dolomity z Brudzowic, Ząbkowic Będzińskich i Żelatowej (region śląsko-krakowski), Winnej (region świętokrzyski) oraz Ołdrzychowic (region dolnośląski). Zróżnicowana ich mikrostruktura - wykazana głównie w badaniach mikroskopowych w świetle przechodzącym - wpływa w istotny sposób na proces dysocjacji termicznej dolomitu CaMg[CO3]2 i właściwości otrzymanego dekarbonatu, który stanowi półprodukt w procesie wytwarzania dolomitowych materiałów ogniotrwałych. Przeprowadzone badania wykazały, że - obok tradycyjnie stosowanego w krajowej technologii dolomitu triasowego z Brudzowic - perspektywicznym surowcem może być dolomit dewoński z Winnej, m.in. ze względu na jego wybitnie drobne uziarnienie.
EN
Dolostones used, among other things, in producing refractory materials must meet many requirements, including proper and uniform chemical composition as well as appropriate microstructural and textural development. These petrographic features include the sizes of dolomite crystals, gradation of the grain size among the finer- and coarser-crystalline rock areas, insignificant dimensions of accumulations of deleterious admixtures and - if present - their uniform dispersion, and low porosity of dolostone. These criteria are met by a few dolostones quarried in Poland. This study was carried out on rock samples from Brudzowice, Ząbkowice Będzińskie and Żelatowa (Silesia-Cracow region), Winna (the Holy Cross Mountains) and Ołdrzychowice (Lower Silesia). Their microstructure observed in transmitted light microscopy is diversified and significantly affects thermal dissociation of dolomite CaMg[CO3]2 and the properties of the product obtained, i.e. the decarbonate that is a semi-product in further manufacturing dolomite refractory materials. The results indicate that besides the Triassic dolostone from Brudzowice - traditionally utilized in the domestic refractories industry - the Devonian dolostone quarried in Winna may become a perspective raw material, considering - among other things - its distinctive fine grain size.
EN
The results of studies of the effects of the process for obtaining biocomposites containing alumina submicrocrystalline sintered corundum grains as a matrix and a bioglass CaO-SiO2-P2O5-Na2O system as a bound phase on its microstructure and biocompatibility are presented. Microscopic observation was carried out on samples (SEM), the real, an apparent, helium density, total porosity, surface area, SBET, volume and percentage of macro- and mesopores, the biocomposites surface roughness parameters (Ra, Rz, Rt, profile material ratio Rmr, linear bearing part, amplitude distribution of the ordinate) were determined. It has been found that with the increase in glass system content, the density of biocomposite is decreasing. Biocompatibility was determined by the degree of growth of a human skin fibroblast cell line CCL 110 cultured on these substrates for 96 and 360 hours. The best results for maintaining short-term (96 h) culture were obtained on the substrate without densification with 10 wt% admixture of a bioglass system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównych składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu w temperaturze pokojowej. Wypalone w temperaturze 1500°C niskocementowe betony korundowe zawierające dodatek fosforanu glinu posiadają bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.
EN
In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in the temperature range 400-1000 °C was ascertained. The good mechanical strength after curing at room temperature was maintained. The low cement corundum castables with the aluminium phosphate addition possess very good physical and technological properties, when fired at a temperature of 1500 °C.
PL
W kamieniołomie w Brudzowicach k. Siewierza eksploatowany jest dolomit triasowy wykorzystywany przez firmę ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. do produkcji dolomitowych wyrobów ogniotrwałych. W poszukiwaniu surowca dolomitowego o dużej czystości chemicznej zbadano podstawowe właściwości fizykochemiczne i technologiczne dolomitu dewońskiego występującego również w tym złożu. Stwierdzono, że odznacza się on wyraźnie większą czystością chemiczną w porównaniu z dolomitem triasowym (większa zawartość MgO, mniejsza - SiO2, Al2O3 i Fe2O3), dorównując najwyższej klasy surowcom stosowanym przez czołowych światowych producentów wyrobów ogniotrwałych. W związku z tym przeprowadzono w skali laboratoryjnej próby spiekalności tego dolomitu oraz - porównawczo - dolomitu triasowego z Brudzowic w gatunku DK i wysokiej jakości dolomitu hiszpańskiego ze złoża Bueras (Cantabria) stosowanego przez firmę Dolomitas del Norte S.A. Próby te wykonano w piecu laboratoryjnym w temperaturach 1400 i 1600 stopni Celsjusza modelując jedno- i dwustopniowy proces spiekania dolomitu na klinkier. Przeprowadzone badania wykazały, że dolomit dewoński z Brudzowic spieka się podobnie jak dolomit hiszpański, jakkolwiek gorzej w porównaniu z dolomitem triasowym z tego samego złoża ze względu na jego znacznie większą czystość chemiczną. Wprawdzie warunki eksploatacyjne dolomitu dewońskiego ze złoża Brudzowice są trudniejsze w porównaniu z dolomitem triasowym, to jednak lepsza jakość klinkieru przeznaczonego do produkcji dolomitowych wyrobów ogniotrwałych powinna zrekompensować ewentualne większe koszty wydobycia tego surowca. Badania w tym zakresie będą kontynuowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w firmie ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. Kraków.
EN
The quarry in Brudzowice near Siewierz provides currently the Triassic dolomite used by ArcelorMittal Refractories Ltd. for the production of dolomite refractory materials. When searching for a dolomitic raw material with a high chemical purity, the authors analysed major physical, chemical and technological properties of the Devonian dolomite also occurring in this quarry. They established that the Devonian variety has distinctly higher chemical purity (higher content of MgO, and lower contents of SiO2, Al2O3 and Fe2O3) than the Triassic one. These properties are close to those of the highest-class dolomitic materials used by leading world producers of refractories. Therefore, the authors carried out laboratory firing tests of this rock and - for comparison - of the Triassic dolomite of the DK quality from the Brudzowice deposit and the high-class Spanish dolomite from Bueras (Cantabria) deposit, utilized by Dolomitas del Norte S.A. The samples were fired at 1400 and 1600°C modelling the one- and two-stage process of dolomite firing into clinker. The results indicate that the clinker obtained from the Devonian dolomite from Brudzowice is comparable to that produced from Spanish dolomite, but it is inferior in comparison to that produced of the Triassic Brudzowice dolomite. Much higher chemical purity of the Devonian rocks is the reason of this difference. Admittedly the quarrying conditions of the Devonian dolomite from the Brudzowice deposit are more difficult than those of the Triassic variety, but better quality of obtained clinker that intended to be used in the production of refractories may offset possibly higher exploitation costs of the Devonian rock. Further investigations will be continued at the Faculty of Materials Engineering and Ceramics (AGH-UST, Kraków) and ArcelorMittal Refractories Ltd. (Kraków).
6
Content available remote Przydatność dolomitu z Ząbkowic do produkcji materiałów ogniotrwałych
PL
Zbadano zdolność do spiekania się dolomitu triasowego z Ząbkowic Będzińskich w porównaniu do aktualnie używanego przez firmę ArcelorMittal Refractories dolomitu z Brudzowic (okolice Siewierza). Stwierdzono, że dolomit z Ząbkowic może być potencjalnym surowcem pod warunkiem selektywnej jego eksploatacji ze względu na zmienność składu chemicznego i porowatości. Stwierdzono, że porowate dolomity triasowe spiekają się znacznie łatwiej w przypadku zastosowania metody dwustopniowej polegającej na dekarbonatyzacji, rozdrabnianiu, prasowaniu i spiekaniu wyprasek w porównaniu do jednostopniowej metody spiekania brył surowca. Metoda dwustopniowa powinna przynieść poprawę jakości klinkieru dolomitowego i ewentualnie obniżyć temperaturę jego spiekania. Prace w tym zakresie są kontynuowane w firmie ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
EN
The sinterability of Triassic dolomite from Ząbkowice Będzińskie was studied in comparison with the dolomite from Brudzowice (near Siewierz) which is currently used at ArcelorMittal Refractories. It was found that the dolomite from Ząbkowice can be a potential raw material providing its selective exploitation due to changeability of the chemical composition and porosity. It was found that the porous Triassic dolomite sinters much easier if the two-stage method is used consisting in the decarbonization, crushing, pressing and sintering the compacts (pellets), compared to the single-stage method of sintering of the raw material lumps. The two-stage method should result in the improvement of the dolomite clinker quality and possibly the reduction of the sintering temperature. This work will be continued at ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
7
Content available remote Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących pigmentów czerwonych na bazie dwutlenku ceru(IV), w strukturze którego część jonów ceru(IV) zastąpiono jonami prazeodymu(IV). Opracowano optymalny skład chemiczny pigmentu i warunki jego otrzymywania. Wytworzony pigment rozdrabniano różnymi metodami, w czasie od 10 do 60 minut. Morfologię tak otrzymanych pigmentów określono analizując ich skład ziarnowy, a także na podstawie obserwacji mikroskopowych SEM. Rozdrobnione pigmenty w ilości 10 % mas. Użyto do barwienia szkliw transparentnych na płytki kamionkowe. Zarówno szkliwa jak i płytki były pochodzenia przemysłowego. Zmierzono parametry barwy pigmentów w stanie proszkowym oraz po zastosowaniu ich do wybranych szkliw na płytki kamionkowe.
EN
In this study, the results of investigation of pigments based on cerium(IV) dioxide doped with praseodymium(IV) are presented. The optimal chemical composition and synthesis conditions of the pigment were developed. The obtained pigment was ground by different methods for 10 to 60 minutes. The pigment morphology was determined by analyzing the grain size distribution, and SEM observations. The ground pigments were applied for colouring transparent glazes used for stoneware tiles. Both glazes and tiles were of industrial origin. Colour parameters of the pigment powders and selected stoneware tile glazes were measured.
8
Content available remote Parametry reologiczne wodnych zawiesin kaolinu KOC
PL
Wodne zawiesiny mas ceramicznych występują we wszystkich technologiach ceramiki szlachetnej oraz w większości technologii ceramiki technicznej. Możliwość uzyskiwania stabilnych reologicznie zawiesin wynika z właściwości układu: minerał ilasty – woda. Umiejętność regulacji lepkości, tiksotropii i gęstości przez stosowanie reologicznych substancji pomocniczych stwarza szerokie możliwości dostosowywania parametrów mas lejnych do wymagań procesu wytwórczego. Od kilku lat, coraz szersze zastosowanie w technologiach przygotowania mas znajdują nowe wysokoenergetyczne techniki mielenia, co stawia nowe wymagania surowcom i parametrom reżimu technologicznego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych w funkcji uziarnienia wodnej zawiesiny kaolinu KOC poddanego procesowi wysokoenergetycznego mielenia przy użyciu młynka MicroCer Netzsch GmbH.
EN
Water suspended bodies are present in all technologies of fine ceramics and in majority of cases of technical ceramics. The rheologically stable suspensions result from unique properties of the clayey mineral - water system. In connection with technological skills of the regulation of viscosity, tixothropy and density by the usage of rheological auxiliaries (fluidizers, plasticizers, stabilizers, preservants etc), there is wide range of opportunities to adjust the rheological parameters of ceramic powder suspensions to requirements of the manufacturing process. Since a few years, the high - energy milling techniques are widely used in technologies of preparing the bodies. In the paper, the results of research into the rheological parameters as a function of grain size are shown, related to the kaolin KOC after a high energy milling process, using MicroCer Ball Mill.
9
Content available remote Mikrostruktura stołowych wyrobów kamionkowych
PL
Zbadano teksturę i mikrostrukturę wyrobów kamionkowych stołowych formowanych z masy plastycznej oraz lejnej. Wyznaczono następujące parametry: powierzchnia właściwa, gęstość względna, gęstość pozorna, porowatość, objętość oraz rozkłady wielkości mezo- i makroporów w wyrobach uformowanych, wypalonych "na biskwit" i "na ostro". Dokonano oceny wpływu metody formowania na stopień zagęszczenia wyrobów i parametry tekstury i mikrostruktury. Mikrostruktura wyrobów zarówno uformowanych, jak i półfabrykatów wypalonych w temperaturach 820°C oraz 1250°C zależy od zastosowanej metody formowania. Objętość, rodzaj i rozkłady wielkości porów w wyrobach uformowanych determinują mikrostrukturę wyrobów wypalonych "na biskwit" oraz "na ostro".
EN
Texture and microstructure of the stoneware dinnerware products, formed from plastic and castable masses were examined. Microstructural parameters such as: specific surface area, volume and shape of macro- and mesopores, relative and apparent densities were determined in the selected samples fired for "biscuit" and hard fired. The influence of a forming method on density and microstructural parameters of the products were determined. Microstructure of the green products and products fired at 820°C and 1250°C depends on the shaping method applied. Type, volume and size distribution of pores being present in the green bodies strongly influence microstructure of the ‘biscuit’ and hard fired products.
PL
Mielenie wysokoenergetyczne jest cenną techniką rozdrabniania mikroproszków pozwalającą uzyskać frakcję nanometryczną. Mają one zastosowanie do wytwarzania mikronanokompozytów polimerowych (kompozytów dwumodalnych) posiadających własności sensorowe, szczególnie dla elektrotribologii. W publikacji przedstawiono zagadnienie wpływu czasu mielenia na rozdrobnienie i powierzchnie właściwą wybranych mikroproszków stosowanych w mikronanokompozytach polimerowych.
EN
High energy milling is a valuable technique for grinding micropowders in order to obtain them in a nanometric fraction. It applies in manufacturing the polymeric micronanocomposites (bimodal composites) with sensor properties, particularly for electrotribology. This publication presents an impact of grinding time on comminution and surface area of the selected micropowders applied for manufacturing the polymeric micronanocomposites.
11
Content available remote Tekstura i mikrostruktura ceramicznych płytek porowatych i spieczonych
PL
Zbadano teksturę i mikrostrukturę płytek o czerepie porowatym oraz spieczonym po ich uformowaniu oraz po procesie obróbki termicznej. Wyznaczono następujące parametry tekstury i mikrostruktury: wielkość ziaren i ich kształt; wielkość i zwartość agregatów oraz wielkość, objętość oraz kształt porów. Wyznaczono zawartości fazy ciekłej powstającej w wypalonych wyrobach porowatych i spieczonych w oparciu o diagramy fazowe. Stwierdzono, że tekstura wypalonych wyrobów jest konsekwencją składu chemicznego zestawu surowcowego, temperatury wypalania i ilości powstającej fazy ciekłej a parametry tekstury wyrobów uformowanych są prekursorami parametrów mikrostruktury wypalonych wyrobów.
EN
The texture and microstructure of porous and sintered tiles after their formation and thermal treatment were studied. The following texture and microstructure parameters were determined: grain sizes and shape, sizes and compactness of aggregates as well as sizes, volume and shapes of pores. Contents of liquid phase formed in the porous and fired materials were evaluated, based on the phase diagrams. It has been found that the texture of fired materials is influenced by chemical composition of raw materials, heat treatment temperature and the amount of liquid phase formed, whereas the microstructure of the materials, obtained after firing, depended on the texture parameters.
12
Content available remote Materiały budowlane z zabytkowego zamku "Ksar Metlili" (Sahara Algierska)
PL
Zbadano materiały budowlane użyte do budowy zabytkowego XII wiecznego zamku "Ksar Metlili" na terenie Sahary Algierskiej oznaczając gęstość, gęstość pozorną, porowatość otwartą, zamkniętą i całkowitą, nasiąkliwość wodną i skład fazowy. Stwierdzono, że zamek został zbudowany z surowców lokalnych takich jak kamień gipsowy (temchent), piaskowiec, piasek, glina i drewno palmowe. Okazało się, główną przyczyną niszczenia (degradacji) budowli jest wysoka porowatość użytych zapraw gipsowej i wapiennej. Wskazano na sposoby prowadzenia prac konserwatorskich.
EN
The building materials used in the construction of historic castle from XII century "Ksar Metlili" in the Algerian Sahara was analysed. Bulk density, specific density, total, open, and closed porosity, water absorption and phase composition was measured. It was found that the castle was built with local raw materials such as plaster stone (temchent), sandstone, sand, clay and palm. It was concluded that, the main cause of destruction (degradation) of the buildings was high porosity plaster and limestone mortar. Ways to carry out conservation work were pointed out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia pigmentów o strukturze fluorytu oraz strukturze perowskitu na ich barwę w stanie proszkowym i po zastosowaniu do szkliwa fajansowego. Po kalcynacji pigmenty zostały rozdrobnione na sucho do zerowej pozostałości na sicie 0,06 mm, a następnie poddane intensywnemu mieleniu na mokro w młynie wibracyjno-obrotowym. Dla tak otrzymanych proszków przeprowadzono analizę składu granulometrycznego, obserwacje mikroskopowe oraz analizę składu fazowego. Oznaczono parametry barwy pigmentów w stanie proszkowym oraz po zastosowaniu ich do szkliwa na fajansowe płytki ścienne. Stwierdzono, iż uziarnienie pigmentu ma istotny wpływ na jego barwę.
EN
In this paper results of our investigations on the effect of grinding of ceramic pigments of perovskite and fluorite structure on their colour properties both in the powder state and in the earthenware glaze are shown. The calcined samples were ground in the dry state until all material passed 0.06 mm sieve and then they were additionally ground using rotary-vibratory mill. Grain size analyses of the starting and additionally ground powders, their phase compositions and SEM observations were performed. The colour coordinates of the pigments in the powdered state and after their application to the earthenware glaze were measured. A strong effect of grinding on the colour properties of pigments was found.
14
Content available remote Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej
PL
Zbadano reprezentatywne próbki czerwonego iłu wapnistego ze złoża Woźniki oraz występujących w nim szarozielonych przerostów. Badania przeprowadzono stosując analizę składu ziarnowego, powierzchni właściwej SBET, analizę rentgenograficzną, termiczną oraz SEM/EDS. Stwierdzono, że drobnoziarnista substancja ilasta tworzy m.in. agregaty spojone spoiwem węglanowym, głównie kalcytowym. Aktywacja chemiczna próbek na drodze trawienia 9 %-owym roztworem HCI spowodowała rozkład spoiwa kalcytowego i w konsekwencji wyraźny wzrost zawartości frakcji ziarnowych o wymiarach nanometrycznych. W związku z tym pospolite iły wapniste, omówione na przykładzie złoża Woźniki, mogą być potencjalnym źródłem nanocząstek ilastych o cennych właściwościach użytkowych.
EN
Representative samples of the calcareous red clays as well as greenish grey interlayers from the Woźniki deposit were tested using a grain size analysis, specific surface area SBET measurements, thermal, XRD and SEM/EDS analyses. It was stated that fine-grained clay minerals occur mostly in the aggregates form with calcite cement. The activation of the samples by treating with 9% HCI caused decomposition of calcite and significant inerease of the nanoparticles content. In connection with it, common calcareous clays - discussed on the example of Woźniki deposit - could be potential source of the clayey nanoparticles with valuable utilization properties.
15
Content available remote Margle - potencjalne źródło frakcji o rozmiarach nanometrycznych
PL
Przeprowadzono badania ze szczególnym uwzględnieniem składu ziarnowego dwóch reprezentatywnych próbek margli, a mianowicie z Rejowca na Lubelszczyźnie i Folwarku k. Opola. Stwierdzono, że obróbka chemiczna margli na drodze trawienia 9% roztworem kwasu solnego powoduje znaczne zmniejszenie wymiarów ziaren i wzrost powierzchni właściwej. Jest to spowodowane zniszczeniem spoiwa kalcytowego spajającego agregaty substancji ilastej, co potwierdzają badania rentgenowskie i termiczne. Większą zawartość nanocząstek po obróbce chemicznej wykazał margiel z Folwarku pomimo mniejszej sumarycznej zawartości substancji ilastej w wyjściowym materiale. W związku z tym rodzaj surowca musi być starannie dobierany. W związku z powyższym margle mogą stanowić potencjalne źródło nanocząstek ilastych szczególnie cennych w wielu działach nanotechnologii.
EN
Representative samples of the marles from Rejowiec (Lublin area) and Folwark near Opole has been tested with the special attention for the grain size distribution. It was been stated that chemical treatment by 9% HCl caused serious decrease of grain size and increase of specific surface area measured by BET method. This is caused by destroy of calcite layers on the clayey aggregates and was confirmed by X-ray and thermal measurements. Higher content of the nanoparticles had marle from Folwark apart the minor amount of clayey substance. According to this, kind of the raw material must be carefully selected however the marles are potential sources of clayey nanoparticles which have favourable properties for many domains of the nanotechnology.
16
Content available remote Archeologiczna ceramika "siwa" na przykładzie Zofipola
PL
Zbadano właściwości ceramiki archeologicznej siwej z Zofipola (k. Krakowa) pochodzącej z okresu późnorzymskiego oraz próbek potencjalnych surowców służących do jej wytwarzania po wypaleniu w warunkach laboratoryjnych w atmosferze redukującej i utleniającej. W badaniach posłużono się pomiarami gęstości, gęstości pozornej, porowatości całkowitej, nasiąkliwości, powierzchni właściwej BET, termicznymi różnicowymi, termograwimetrycznymi oraz prędkości rozchodzenia się ultradźwięków. Stwierdzono, że właściwości próbek wypalonych w warunkach redukujących są nieco lepsze w porównaniu do wypalonych w warunkach utleniających. Główną przyczyną barwy ceramiki siwej jest pozostałość węglowa pochodząca ze stosunkowo znacznej zawartości substancji organicznej w surowcach.
EN
Properties of the archeological ceramics (Late Roman period) from Zofipole near Cracow, Poland, were tested as well as samples made from potential sources and fired in laboratory furnace in oxidising and reducing atmospheres. Density, bulk density, porosity, specific surface area BET, DTA, DTG and ultrasonic waves speed were measured. It was stated that properties of the samples fired in reducing atmosphere were slightly better in comparison with oxidising one. The main reason of the grey colour of archeological ceramics is carbon residue as the result of relatively high content of the organic compounds in the sources and reducing firing conditions. The main reasons of this phenomenon were: abundance of clayel sources with relatively high content of organic compounds, simplicity of firing process in reducing atmosphere at Iow temperatures, and slightly better properties of the pottery products.
EN
The porous structure of glasses incorporated by ruthenium tris bipyridyl chloride (further Rubpy) and adsorbed by Rubpy is studied by positron annihilation lifetime spectroscopy and liquid nitrogen adsorption method. The first method provides the radius of the pores in the range of 0.6-4 nm and their distribution. The second method provides the radius of the pores in the range of 1-150 nm, their total volumes, size distribution and specific surface area. In the first method both closed and opened pores can be seen when the measurements are made on bulk samples as in this work. When thin films are measured, one has to use a capping material to prevent backscattering. The dimension of the pores can be controlled by the catalyst used for sol-gel formation. When Rubpy is prepared by adding its salt to precursor solution catalyzed by HCl, the pore size increases because of stress exhibited by large molecules. The pore size decreases with adding of Rubpy in precursor solution, catalyzed by HF and HNO3. Glass doped by Rubpy is less sensitive to the type of catalyst, than undoped glasses. A comparative study was performed on undoped glasses prepared by the identical method. We shall discuss the similarities and differences of the two methods.
18
Content available remote Porowatość zamknięta płytek okładzinowych gres porcellanato
PL
Zbadano przy pomocy piknometru helowego porowatość zamkniętą wybranych płytek okładzinowych gres porcellanato produkcji krajowej i włoskiej. Stwierdzono, że dominującą formą porowatości jest porowatość zamknięta w granicach 4,34-5,76%. Natomiast porowatość otwarta była w zasadzie mała poniżej 1%. Wartości te są charakterystyczne dla tworzyw ceramicznych o czerepie spieczonym, takich jak porcelanowe i kamionkowe. Stwierdzono, że porowatość, a szczególnie porowatość otwarta, wywiera niekorzystny wpływ na wytrzymałość płytek na zginanie.
EN
Closed porosity of the chosen samples of gres porcellanato tiles domestic and Italian production was tested using helium pycnometer. It was stated that all samples have closed porosity in the range 4.34-5.76% and Iow open porosity mainly below 1%. This type of texture is typical for well sintered ceramic materials like porcelain and stoneware. Porosity and especially open porosity have negative influence on mechanical properties of the gres porcellanato tiles.
19
Content available remote Porous surface silicon layers in silicon solar cells
EN
The porous silicon (PSi) layers have been studied in the aspect of their application in the multicrystalline silicon (mc-Si) solar cells. The macroporous layers were prepared by double-step chemical etching prior to the donor diffusion. They have been investigated using scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy to reveal the morphology of PSi layers. The techniques of spectral response and current-voltage characteristics have been used to determine the opto-electrical parameters of the solar cells. The porosity was measured by the mercury porosimetry and nitrogen sorption method. The porous layers reported here have had a sponge-like homogeneous structure over the whole 25 cm2 surface of each sample and the decreased effective reflectance (Reff) below 10%. As a final result the mc-Si solar cells with PSi layer were obtained with the conversion effciency (Eff) over 13%.
PL
W pracy przedstawiono metodę uzyskania redukcji odbicia fektywnego ( Eeff) poniżej 10% od powierzchni krzemu multikrystalicznego ( mc-Si ) dla promieniowania w zakresie 400÷1100 nm długości fali. Metoda polega na chemicznym trawieniu powierzchni mc-Si w roztworach na bazie HNO3:HF i wytworzeniu powierzchniowej tekstury geometrycznej w formie porów o średnicy od 30÷800 nm i porownywalnej głębokości. Krzem multikrystaliczny z warstwami krzemu porowatego wykorzystano do wytworzenia ogniw słonecznych. W zależnosci od wielkości porów otrzymano ogniwa o sprawności konwersji fotowoltaicznej od 9.8% do 13.0%.
PL
Zbadano wpływ drobnoziarnistych dodatków, takich jak: andaluzyt, Silimic, tlenek glinowy CTC 20, proszek andaluzytowo-boksytowy oraz tabularny tlenek glinowy, na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementu. Najkorzystniejsze właściwości zarówno po wysuszeniu, jak i po wypaleniu posiadał beton, zawierający zmielony andaluzyt i tabularny tlenek glinowy, w których dominowały frakcje ziarnowe w zakresie 0,2-1O mikrometr. Szczególną uwagę zwraca wysoka wytrzymałość mechaniczna tego betonu, wynikająca z dużej zawartości mullitu, łączącego ziarna tlenku glinowego.
EN
The influence of fine-grained additions such as: andalusite, alumina CTC 20, andalusite-bauxite powders and tabular alumina on the properties of low cement bauxite castables has been investigated. The best properties after drying as well as after firing have been shown by the castable containing fine-grained andalusite and tabular alumina which mainly contained powders with grain size in the range 0.2-10 micrometer. It is worth to mention that the high strength of this castable results from high content of mullite which connects the alumina grains.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.