Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supplier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
EN
This paper addresses supply chain transparency improvement in a triadic manufacturersupplier-supplier relationship. It investigates the problem of improving transparency using a set of interviews; then, a detailed problematization and a simulation model is formulated based on the results. The interview results show that there are two key issues to be considered: information systems issues related directly to transparency and capability issues related to utilizing transparency. The simulation results support developing capabilities by illustrating the effects of different options for coordinating material flow. The results of the study also indicate that while solutions to improve transparency can be relatively straightforward to implement, developing the capability to benefit from it can be more challenging, even in a well-established close partnership. In addition, suppliers may be hesitant to collaborate without active manufacturer involvement.
EN
Background: Due to the increasing demand on product quality and operation efficiency, supplier quality management has become increasingly important in supporting organizations to achieve the desired excellence. With the rapid globalization happening in these few decades, the business world is experiencing a higher complexity phase. However, there are only a limited number of studies that has been conducted on supplier quality management (SQM) and organization’s competitive advantage (OCA) in the context of multinational corporations (MNC). The purpose of this study is to identify critical elements in supplier quality management as well as testing the significance of supplier quality management in affecting organization’s competitive advantage. Methods: This study employed self-administered questionnaire that has been distributed to 355 respondents and the data is analyzed using Statistical Program for the Social Science (SPSS) software version 23. The population of study is concentrated on multinational corporations in Malaysia. Results: The results revealed that 5 elements have been identified as critical elements for supplier quality management namely Tracking of Cost of Supplier Quality, Supplier Audit, Supplier Scorecard, Close Loop Corrective Action and Engagement of Suppliers in Quality System. Conclusions: The findings of the study show that supplier quality management is found to be significantly affecting organization’s competitive advantage in positive direction. The managerial implications of this study have been discussed as well.
PL
Wstęp: Ze względu na wzrastające wymagania odnośnie jakości wyrobów oraz efektywności operacji, zarządzanie jakością dostawcy staje się coraz istotniejszym elementem wspomagającym uzyskanie przez organizację pożądanej skuteczności. Wraz z gwałtownym wzrostem globalizacji na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci, wzrasta również stopień kompleksowości operacji biznesowych. Mimo to istnienie niezbyt duża liczba badań poświęconych zarządzaniu jakością dostawcy (SQM) oraz przewagą konkurencyjną organizacji (OCA) w kontekście międzynarodowych korporacji (MNC). Celem tej pracy jest zidentyfikowanie elementów krytycznych w zarządzaniu jakością dostawcy jak również przetestowanie istotności wpływu zarządzania jakością dostawcy na przewagę konkurencyjną organizacji. Metody: W pracy wykorzystano specjalnie do tego celu przygotowaną ankietę, na którą zebrane odpowiedzi od 35 ankietowanych. Uzyskane w ten sposób dane poddano analizie statycznej przy pomocy programu statystycznego Social Science (SPSS) wersja 23. Populacja poddana badaniom była skoncentrowana w międzynarodowych korporacjach w Malezji. Wyniki: Na podstawie uzyskanych danych zidentyfikowano 5 elementów jako elementy krytyczne dla zarządzania jakości dostawcy: śledzenie kosztu jakości ostawcy, audyt dostawcy, ocena dostawcy, działania korygujące oraz zaangażowanie dostawców w system jakości. Wnioski: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że zarządzanie jakości dostawcy istotnie wpływa w sposób pozytywny na uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej.
PL
Globalny łańcuch dostaw to sekwencja zdarzeń, proces przemieszczania się dóbr, który ma na celu zaspokojenie popytu na określone produkty. Najprostszym łańcuchem możemy określić trzy składniki: dostawca, przedsiębiorstwo, odbiorca. Poprzez pandemię koronawirusa łańcuch dostaw został zaburzony, co przedstawimy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży AGD. Komponenty pozyskiwane są od dostawców z całego świata, a co za tym idzie, aby przedsiębiorstwo i jego cykl produkcyjny nie został zaburzony należy zaplanować terminowe dostawy. Niestety poprzez wybuch pandemii koronawirusa terminowość została zaburzona, przez co przedsiębiorstwa opierające się na jednym dostawcy, musiały pozyskiwać nowych, aby móc realizować plany produkcyjne oraz wywiązywać się terminowo z zamówień. Na przykładzie przedsiębiorstwa z branży AGD możemy stwierdzić, że poprzez pandemię w łańcuchu logistycznym najbardziej ucierpiały: płynność dostaw, zgodność awizacji, zaburzenia planowania produkcji, realizacja zamówień zgodnie z harmonogramem oraz płynność finansowa.
EN
The global supply chain is a sequence of events and the movement of goods to meet the demand for specific products. The simplest chain consists of three components - supplier, enterprise, recipient. Due to the coronavirus pandemic, the supply chain has been disrupted. We will present an example of a household appliance company and the impact of the pandemic on this business. The components are obtained from suppliers from all over the world, so that the company and its production cycle are not disturbed, timely deliveries should be planned. Unfortunately, due to the outbreak of the coronavirus pandemic, timeliness was disturbed, which meant that companies relying on one supplier had to acquire new ones in order to be able to implement production plans and fulfill orders on time. Taking the example of a household appliance company, we can say that the pandemic in the supply chain has affected the most: organization of deliveries, compliance with notifications, disturbances in production planning, execution of orders in according to the schedule and financial organization.
EN
This paper aims to assess how the risk management activities of a firm influence through stakeholder pressure. This study is based upon KM literature and stakeholder theory for developing a homological model for this study. The multiple stakeholders put pressures upon supply chains for risk minimization, majorly because of the stakeholders’ stake in the success of an organization. Firms can employ organizational strategies for minimizing the risks associated with supply chain, by mobilizing the supply chain’s KM resources that may help to improve the cooperation and collaboration among the firm’s supply base. Therefore, firms tend to become highly responsive towards customer demand changes. A total of 374 questionnaires were returned from 438 questionnaires that were distributed to the managers of agriculture indicating a 70% response rate. The SEM-PLS is used for the analysis of data. A firm may collaborate with its supplier through engaging in the improved planning activities for risk mitigation. A strong association is found among firm with supplier and the ability of a firm to obtain benefits through the implementation of risk mitigation activities. Those firms which closely cooperate and connect with supplier are likely to be in a position to fully understand the capacity constraints and develop rapidly reorganizing capability i.e. reorganizing the production arrangement for employing alternative supply sources.
PL
Artykuł ma na celu ocenę sposobów działania firmy w zakresie zarządzania ryzykiem i jaki wpływ wywierają poprzez nacisk zainteresowane strony. Atykuł jest oparty na literaturze KM i teorii interesariuszy w celu opracowania modelu homologicznego dla tego badania. Wielu interesariuszy wywiera presję na łańcuchy dostaw w celu minimalizacji ryzyka, głównie ze względu na udział interesariuszy w sukcesie organizacji. Firmy mogą stosować strategie organizacyjne w celu minimalizacji ryzyka związanego z łańcuchem dostaw poprzez mobilizację zasobów KM łańcucha dostaw, które mogą pomóc w poprawie współpracy między bazą dostaw firmy. Dlatego firmy są bardzo wrażliwe na zmiany popytu ze strony klientów. Zwrócono ogółem 374 kwestionariusze z 438 kwestionariuszy, które zostały rozdane menedżerom rolnictwa, wskazując 70% wskaźnik odpowiedzi. SEM-PLS służy do analizy danych. Firma może współpracować ze swoim dostawcą, angażując się w ulepszone działania planistyczne w celu ograniczenia ryzyka. Silne powiązanie występuje między firmą a dostawcą i jej zdolnością do uzyskiwania korzyści poprzez wdrożenie działań ograniczających ryzyko. Firmy, które ściśle współpracują i łączą się z dostawcą, prawdopodobnie będą w stanie w pełni zrozumieć ograniczenia zdolności i szybko rozwinąć zdolność do reorganizacji, tj. Reorganizacji porozumienia produkcyjnego w celu wykorzystania alternatywnych źródeł dostaw.
EN
In the assembly industry, almost all components are outsourced or transferred to other parties, in order to meet the need for supply. This is referred as outsourcing of production. The outsourcing of assembly product components is based on a relationship model between the contractor and the industry. However, there is no relationship or communication pattern between the contractor or supplier and the assembler. Hence, in order to accelerate line production and overcome problems with assembly components, the communication path is shortened by providing a direct communication channel between the assembler and the supplier or contractor, in order to communicate any problems that arise during the assembly process by internal communication within the industry. The purpose of this study is the design and development of a web-based software application electronic data interchange (EDI) that can be used as a tool for communication between the assembler and supplier. The EDI application provides formal communication between the assembly industry and the contractor providing the components or parts needed in the assembly process. The main purpose of using EDI technology is to help the assembler to communicate the relevant documents to suppliers quickly, accurately and efficiently. The documents to be communicated are in the form of reports or claims, and are related to non-conformities, errors and component difficulties arising during the assembly process. This research novelty is providing direct communication between assembly and supplier by using EDI application that can give contribution in manufacturing area so it can accelerate the line production in assembly.
EN
The article presents a supplier selection procedure, which is one of the key elements of the whole procurement process, carried out in each business entity. Particular attention was paid to the regional aspect of the issue. It has also been presumed that in the case study, only local suppliers will be taken into account. Such assumptions (including close distance between potential supplier and a company) foster e.g. reduction of costs and delivery time, enhance all supply chain and enable implementation of modern management concepts. In times of strong competition, all these aspects have become particularly important. In the phase of computational experiments, which aimed at ranking and selection of the most desired supplier in the case study, multiple criteria ranking methods - Electre III/IV and Promethee II have been applied.
PL
Problematyka kreowania wartości dla klienta w handlu elektronicznym jest relatywnie nowym obszarem badawczym w naukach o zarządzaniu. Większość dotychczasowych opracowań koncentruje się na relacjach klient — sprzedawca internetowy, pomijając rolę i udział innych podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia wartości dla klienta. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad kreowaniem wartości dla klienta w handlu elektronicznym z perspektywy dostawców i komplementorów. W ramach badań zidentyfikowano i oceniono istotność czynników oraz podmiotów tworzących wartość dla klienta z zastosowaniem podejścia wielopoziomowego.
EN
The subject value creation for customers in e-commerce is a relatively new research area. Most of the studies conducted so far have focused on customer-seller relations, excluding the role and participation of other entities involved in the process of value creation for the customer. The aim of the article is to present the results of research on value creation for customers in e-commerce from the perspective of suppliers and complementors. The research identified and evaluated the significance of factors and entities that create value for the customer using a multi-level approach.
PL
Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych na podstawie ustrukturalizowanego kwestionariusza wywiadu bezpośredniego zrealizowanych z menedżerami lub właścicielami lokali gastronomicznych pokazują, iż wysoko ocenianą wartością w budowaniu konkurencyjności na rynku jest świadome kreowanie i umacnianie wypracowanej pozycji marki, poprzez zwiększenie uwagi na obsługę klienta w lokalu, oferowanie produktów wyższej jakości niż konkurencja, elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym, a także bezpośrednia współpraca z dostawcami oraz budowanie z nimi trwałych więzów lojalnościowych. Wybór dostawców determinuje: jakość, atrakcyjne ceny i szeroki asortyment oferty towarowej oraz bonifikaty i dogodne warunki dostawy. Efektem podjętego problemu badawczego jest próba wskazania najważniejszych czynników decydujących o wyborze dostawcy w placówkach gastronomicznych. Dzięki sprawdzonym i zaufanym dostawcom właściciele placówek gastronomicznych są w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom coraz bardziej wymagających konsumentów. Poprzez zwiększenie uwagi na obsługę klienta w lokalu i oferowanie produktów wyższej jakości (także dzięki dostawcom), przedsiębiorstwa gastronomiczne są w stanie utrzymać i/lub poprawić pozycję konkurencyjną na rynku. Opracowanie ma charakter artykułu badawczego.
EN
The purpose of this discussion is to characterize and attempt to evaluate the use of competition instruments for catering companies in order to stand out in the marketplace and the impact of supplier relationships on their operation. The results of qualitative research conducted on the basis of a structured direct interview questionnaire with managers or owners of catering establishment show that the highly valued value in building competitiveness on the market is the conscious creation and strengthening of the brand’s position by increasing attention to customer service in the premises, offering higher quality products, flexibility and ability to respond quickly to changes in the market environment, as well as direct collaboration with suppliers and building loyal bonds relationships with them. On the other hand, the choice of suppliers determines: quality, attractive prices and a wide assortment of goods offer and discounts and convenient delivery conditions. The result of the research problem is an attempt to identify the most important factors in choosing a supplier in catering establishments. Thanks to proven and trusted suppliers, catering business owners are able to meet the changing needs of increasingly demanding consumers. In addition, by enhancing customer care in the premises and offering higher quality products (also through suppliers) they are able to maintain and/or improve their competitive position in the market. The study is a research article.
EN
Background: Each international producing organization seeks to implement its processes more effectively to minimize its costs and to maximize its profit. The primary purpose is to keep their inventory value at the lowest possible rate to minimize costs. To this end, the investigated organization operates several processes. One of them is the so-called Vendor Managed Inventory [VMI], in which the supplier manages the inventory at the customer and the second is the consignment inventory processing, in which suppliers store goods at the customer location. The principal goal of this paper is to examine whether the application of these methods may result in cost-effective savings for the examined organization and if yes, to what extent. Methods: This research was carried out in the framework of a case study at a producing organization in Hungary. The selected case is the producing organization located in the North-Great Plain Region in Hungary. Analyses were performed using the relevant data from the inventory reports exported by the SAP as provided by the enterprise. The research was performed in the examined enterprise between 1st – 14th July 2016. Results: The situation analysed in this study provides an opportunity to describe the bullwhip effect and to demonstrate the opportunities to reduce it. This study found that the investigated company could save considerable amounts on packaging materials. We examined six high-volume packaging materials to identify the amount of potential savings. The process is recommended for the company to maintain it in the future; moreover, to expand it in the circle of new suppliers as well. The other investigated method for the minimization of inventory levels was the consignment procurement process. It can be concluded that consignment procurement process is the best method to reduce the examined costs. Conclusion: This research revealed the current distribution-side supply chain management practice, pinpointed the shortcomings and the potential directions of development. The obtained results draw the attention of Hungarian and international enterprises to the importance of conscious supply chain management and the wide range of tools which are available for the development of supply chain efficiency, thereby achieving a higher level of customer service.
PL
Wstęp: Każda międzynarodowa organizacja producenta dąży do ukształtowania swoich procesów tak, aby zminimalizować koszty i zmaksymalizować zysk. Głównym celem jest utrzymanie zapasów na możliwie najniższym poziomie w celu zminimalizowania kosztów. W obrębie organizacji poddanej analizie istnieje kilka różnych procesów. Jednym z nich jest system VMI (Vendor Managed Inventory), w obrębie, którego dostawca zarządza zapasem klienta. Innym systemem jest proces zarządzania zapasem konsygnacyjnym, w którym dostawca przechowuje zapasy w lokalizacji klienta. Celem tej pracy jest analiza czy zastosowanie obu tych metod umożliwia obniżkę kosztów w analizowanej organizacji i jeśli tak, to, w jakim rozmiarze. Metody: W ramach pracy przeprowadzono analizę przypadku (case study) u producenta na terenie Węgier, w regionie północnym kraju. Analizy przeprowadzono na podstawie odpowiednich danych otrzymanych z systemu SAP, dostarczonych przez analizowane przedsiębiorstwo. Okres poddany analizie trwał od 1 do 14 lipca 2016. Wyniki: Uzyskane wynika umożliwiły opisanie efektu wzmocnienia w obrębie łańcucha dostaw oraz zademonstrowanie możliwości jego zmniejszenia. W tracie badań wykazano, że analizowane przedsiębiorstwa jest w stanie zaoszczędzić istotną wartość w obrębie materiałów opakowaniowych. Analizie poddano pozycje z tej grupy o dużych wolumenach w celu określenia potencjalnych oszczędności. Proces ten został zarekomendowanych przedsiębiorstwu do stosowania w przyszłości, również dla nowych dostawców. Druga analizowaną metodą minimalizacji poziomów zapasów był proces zakupu konsygnacyjnego. Wykazano, że proces zakupu konsygnacyjnego jest najlepszą metodą obniżki analizowanych kosztów. Wnioski: Badania zaprezentowały obecny system zarządzania łańcuchem dostaw, jego wady oraz potencjalne kierunki rozwoju. Uzyskane wyniki zwróciły uwagę zarówno węgierskim jak i międzynarodowym przedsiębiorstwom na istotę spójnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz szeroki wachlarz dostępnych narzędzi dla zwiększania efektywności łańcucha dostaw, a dzięki temu do zwiększenie poziomu obsługi klienta.
PL
Główny przedmiot rozważań stanowi problematyka zarządzania kodeksami postępowania. Jest to rzadki obszar dyskusji zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. Tematyka poruszanych zagadnień wpisuje się w szerszy kontekst dotyczący zrównoważonych łańcuchów dostaw i działań społecznie odpowiedzialnych. Oryginalne studium badawcze wypełnia lukę empiryczną w zakresie tworzenia kodeksów, kosztów ich obsługi oraz dyfuzji wiedzy. Zebrany materiału badawczy od 52 dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce posłużył do sformułowania konkluzji i wytyczenia przyszłych kierunków badawczych. Na podstawie badań między innymi ustalono, że kodeksy postępowania tworzone są przede wszystkim na bazie własnych doświadczeń. Tym samym dowiedziono, że w obszarze omawianych kodeksów przedsiębiorstwa cechuje najniższy poziom generacji odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw - tzw. RSCM 1.0. Stwierdzono również, że trudności dotyczące kalkulacji kosztów audytowania i monitorowania działań, będących konsekwencją przyjętych kodeksów postępowania, wynikają przede wszystkim ze złożoności i różnorodności systemów zarządzania nimi.
EN
Our main considerations were the issues related to the management of the codes of conduct. It is a rarely discussed area both in the Polish as well as in the global literature. The issues are a part of a broader context regarding both sustainable supply chains and social responsible actions. This original research study bridges the empirical gap concerning the codes of conduct, their costs and knowledge diffusion. The research material acquired from 52 large and medium production enterprises localized in Poland allowed to formulate the conclusions and to develop the future research directions. Based on the research, we determined that the codes of conduct are made mostly on the basis of own experience. At the same time, we proved that in the area of the discussed conducts of enterprises, there was the lowest level of the generation of responsible supply chain management – the so-called X. We also claim that the difficulties regarded the calculation of the costs of auditing and monitoring actions, which are the consequences of the applied codes of conduct, result mainly from the complexity and diversity of their managing systems.
PL
Artykuł ukazuje najnowsze zagadnienia zrównoważonego zarządzania funkcją zakupów przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi stosowanych w odpowiedzialnym zarządzaniu zaopatrzeniem. Na podstawie studium literaturowego i stosowanych praktyk biznesowych przygotowano zestaw narzędzi przydatnych przedsiębiorstwom hutniczym w zakupach zaopatrzeniowych.
EN
The article shows the new part of management that is sustainability in purchasing. The aim of article is presentation of key tools in creating of sustainable choice of suppliers. Review of literature and business practice was helpful in preparing of the tools for metallurgical company.
13
Content available remote Samoocena dostawców w odpowiedzialnym pozyskiwaniu zasobów
PL
Treścią publikacji jest przedstawienie procesu samooceny dostawców w odpowiedzialnym pozyskiwaniu zasobów. Na użytek przedsiębiorstw produkcyjnych przygotowano kwestionariusz samooceny dostawców wraz z zestawem praktycznych wskazówek. Zastosowane kategorie samooceny dostawców odniesiono do wymagań odpowiedzialnego biznesu.
EN
In the article the process of self-estimation of supplier in managing purchasing was presented. The questionnaire and practical solutions for producers were prepared. According to corporate responsibility particular categories in questionnaire were presented.
PL
Pracę poświęcono autorskiemu, wielometodowemu sposobowi wspomagania wyboru dostawców w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem zróżnicowanych wymagań związanych z realizacją postulatów zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano przykład ilustrujący zastosowanie propozycji autorów. Dotyczy on wyboru dostawcy mieszanki betonowej na miejsce realizacji inwestycji budowlanej. W trakcie wyboru uwzględniono kryterium kwantytatywne (kosztu dostaw) i 4 kryteria kwalitatywne związane z jakością: obsługi klienta, mieszanki i dostaw oraz elastyczności dostawcy. Przy tym dla określenia wartości kryteriów jakości użyto specyficznych klas zaproponowanych w kwalitologii. W rezultacie zastosowania kompromisowego rozwiązywania zagadnień wielokryterialnych VIKOR i rangowania na podstawie przepływów przewagi SIR zredukowano zbiór oferentów do dwóch, spośród sześciu początkowo rozpatrywanych, niezdominowanych oferentów. Ostatecznie najlepszego z nich ujawniły rezultaty zastosowania metody DANP. Warto także zauważyć, że uniwersalny i elastyczny charakter wykorzystanych metod i możliwość uwzględniania przy ich pomocy kryteriów o różnym charakterze sprzyja zastosowaniu przedstawionego sposobu do wiarygodnego rozwiązywania różnych zagadnień decyzyjnych łańcucha dostaw.
EN
A multi-method approach for selecting suppliers in supply chain is discussed in the paper. Sustainable development issues are also dealt with in this regard. A sample analysis is presented. The analysis deals with the choice of a concrete mix supplier. A quantitative criterion of costs and 4 qualitative criteria, namely: service quality, mixed concrete quality, supply quality and supplier flexibility are included while evaluating available 6 suppliers. It is worth noticing that quality criteria are expressed by universal means of quality classes that result from qualitology. Results obtained by VIKOR and SIR methods seem to be capable of limiting a set of all suppliers considerably, and DANP seems to provide necessary means for selecting the best supplier. It is worth noticing that the proposed approach allows application of supplier evaluation criteria of different kinds and including interrelations between them, and proves universal and flexible enough to prove useful for solving other decision making problems in supply chains.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
274--277, CD
PL
W artykule przedstawiono badania ankietowe dotyczące wyboru dostawcy. Badania przeprowadzono wśród 30 wybranych przedsiębiorstw w regionie miasta Łodzi.
EN
The article presents a survey research regarding the choice of supplier. The study was conducted among 30 selected companies in the region of the city of Łodź.
PL
W pracy przedstawiono elastyczne podejście sprzyjające wiarygodnemu, kompromisowemu wyborowi dostawców z uwzględnieniem kontekstu zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano przy tym szereg metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDA. Dla wiarygodnego ujęcia wpływu współzależności między kryteriami oceny zastosowano sprzężenie metod DEMATEL oraz analizy sieciowej procesów ANP w postaci DANP. Wybór dostawcy wynika z rankingów otrzymanych wynikających z zastosowania 3 różnych metod. Pierwsza z nich – VIKOR – ułatwia osiąganie kompromisu między wymaganiami, opisanymi przy pomocy kryteriów oceny ekspertów. Natomiast druga – SIR – stanowi unikalne narzędzie wielokryterialnej analizy decyzji wykorzystujące idee wynikające z metodyki relacji przewyższania. Uzyskane w ten sposób rezultaty uzupełniono wynikami zastosowania DANP.
EN
A flexible approach is discussed in the paper that delivers appropriate means for a reliable supplier choice while addressing sustainable development needs. Several MCDA ranking techniques, namely: DEMATEL, ANP, VIKOR, and SIR are combined in this regard. A joint application of DEMATEL and ANP (DANP) facilitates including interconnections between supplier evaluation criteria reliably. Final supplier recommendation is delivered by means of 3 distinct rankings. They result from the simultaneous utilization of VIKOR, SIR, and DANP, respectively. VIKOR application is capable of delivering a trade-off ranking of considered suppliers, while SIR is a unique MCDA technique that makes use of an outranking relation methodology rules. Results obtained by means of VIKOR and SIR utilization are finally confronted with outcomes resulting from DANP application to recommend a reliable and supplier choice.
PL
Alternatywą wobec tradycyjnego sposobu pojmowania relacji między dostawcami i odbiorcami w kategoriach ciągłych antagonizmów i dążenia do wykorzystania siły przetargowej jest między innymi VMI, który ma usprawnić dostarczanie produktów przez zwiększenie obowiązków dostawców. Celem niniejszego artykułu była analiza możliwości wdrożenia VMI oraz wypracowanie zasad współpracy z dostawcami w celu poprawy funkcjonowania systemu zaopatrzenia materiałowego do produkcji wybranego produktu. W artykule przedstawiono wyodrębnione etapy postępowania podczas wdrażania proponowanego rozwiązania, sformułowano pewne zalecenia oraz wskazano zagrożenia płynące z implementacji.
EN
An alternative to the traditional way of understanding the relationship between suppliers and customers in terms of continuous antagonism and desire to use the bargaining power is, among other things, VMI, which seeks to improve delivery of products by expanding the responsibilities of suppliers. The aim of this paper was to analyze the possibility of implementing VMI and to develop principles of cooperation with suppliers to improve operational performance material supply for the production of the product. The article presents separate stages of the implementation of the proposed solutions and some recommendations and risks associated with implementation were formulated.
PL
Przedstawiono wyniki badań ankietowych wśród użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha do ponad 50 ha dotyczące zaopatrzenia w bezpośrednie środki produkcji. Stwierdzono, że wszyscy użytkownicy kupują zarówno nawozy mineralne, jak i kwalifikowany materiał siewny, chociaż w skali kraju nawozy kupuje 80% rolników, a kwalifikowany materiał stanowi tylko 10% ogółu wysiewanego ziarna. Stwierdzono również, że użytkownicy gospodarstw podczas oceny jakości obsługi dostawców na pierwszym miejscu stawiają kryterium cenowe, na następnych warunki płatności i jakość produktu, a na ostatnich miejscach - obsługę online, warunki reklamacji i elastyczność.
EN
The paper presents results of a survey among users of farms with an area of 10 ha to more than 50 hectares for the procurement of direct means of production. It was found that all the customers buy both fertilizers and certified seed, though on a national scale fertilizer buys 80% of farmers, and certified material represents only 10% of the total seed rate. It was also found that users of farms during the evaluation of the quality of service providers give priority to the price criterion, on the following terms of payment and the quality of the product, and on the last positions - the online service, conditions complaints and flexibility.
19
Content available Przegląd systemów oceny i plasowania dostawców
PL
Celem publikacji jest przedstawienie stosowanych kryteriów systemu oceny i plasowania dostawców na przykładzie wybranych firm produkcyjnych. Jak pokazano w publikacji dostawcy są oceniani na podstawie różnych kryteriów. Są to zarówno cechy opisujące realizację dostawy, jak i samego dostawcę. Dobór kryteriów i mierników oceny uwarunkowany jest specyfiką prowadzonej działalności. Publikacja ma charakter poglądowy i może być wykorzystana w procesie dydaktycznym i praktyce biznesowej.
EN
The paper presents the key solutions using in suppliers’ estimate system of enterprises. The criterions are very different. Some of them characterize supply process others describe suppliers. Selection of the criterions in suppliers’ estimate system is individual decision of each enterprise. The paper is a form of review about estimation of delivery process in enterprises. The paper can be used by lecturers and managers in their activities.
EN
The paper pays attention to selected information focused on the key requirements and criteria used in both the conventional supplier selection and sustainable supplier selection processes. The authors introduce the supply chain maturity levels, which, together with the supplier selection and assessment issue, is the essential area for the assurance of the high quality, safety and dependability of the products.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.