Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  otoczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The objective of the study is presentation of the conditions of functioning of enterprises on the global market, use of modern management methods, employees' preferences in the period of the pandemic and crisis in the existing surroundings. The aim of the study is to present a changing global environment for businesses, to use modern elements of management, IT and telecommunications as necessary elements in the face of the pandemic and global crisis, to sustain the functioning of businesses, organizations, economies and states. Design/methodology/approach: Based on the collected data, observations and own studies, conclusions were drawn and proposals presented with regard to counteracting the pandemic as well as opening and development of businesses and economies. Based on the statistical data, own surveys and literature, conclusions were drawn with regard to trends in organization and application of modern management concepts and enterprise management forms in the global economy in the conditions of the pandemic and economic crisis. The study presents also the problems of the contemporary global economy in sustainable development. Findings: The study analyses the functioning of enterprises in the 21sr century, taking into consideration further surroundings as well as technological, economic and social changes, including economic crises and the current pandemic. It presents and discusses socio-economic data and trends in the EU where, due to the epidemic, internal differences, economic and political issues, too slow development, lack of effective border protection. The above serves as a background for presentation of management elements and trends in organization of the future. Currently, marketing, finance, profit, strategies, HR, innovativeness, modern management methods, forms of organization, etc. play an important role in enterprises. On the other hand, IT elements already have an important and increasing position, especially in the face of the pandemic, remote work and global crisis. As shown by the survey-based studies carried out at the beginning of 2020, employees value health, work, family, economic, social and even ecological elements. These are, therefore, the survival-related needs according to the Maslow's hierarchy of needs, especially in the face of the pandemic, remote work and global crisis. Even though economies are opening today, the situation related to the pandemic worldwide is still uncertain. Hope is pinned, particularly to the countries of the West, upon the vaccines, medicines, modern management methods and new technologies.
PL
Tematem referatu jest przedstawienie wyników własnych badań na temat oceny warunków środowiskowych w wybranych budynkach uniwersyteckich - w zakresie relacji budynek–otoczenie. Celem przeprowadzonych badań było studium behawioralnego i emocjonalnego zaangażowania użytkowników w miejsca studiowania i jego wpływ na ocenę funkcjonowania budynków i formowanie postulatów dotyczących poprawy istniejącego środowiska. Badania przeprowadzono w 5 budynkach, w kilku ośrodkach akademickich (Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Warszawski), przy użyciu techniki kwestionariuszowej; respondentami byli studiujący w badanych budynkach (N=184). Najliczniejszą grupę badanych stanowili studenci architektury; ponadto respondentami byli studenci: malarstwa, rzeźby, psychologii i architektury krajobrazu. Analiza wyników - obok sformułowania głównych wniosków dotyczących kształtowania „przestrzeni dla studentów” (w tym zarówno miejsc do pracy indywidualnej, jak i przestrzeni rekreacyjnych) - ujawniła istotną rolę otoczenia w zakresie sposobu użytkowania i opisu badanych budynków. „Lokalizacja” i generalnie „zewnętrzne” elementy należące do najbliższego „otoczenia”, takie jak ogród, zieleń i mała architektura służąca rekreacji, a także zewnętrzne „krawędzie” budynku - w tym m.in. elewacja i dach (!), a także bezpośrednie powiązania widokowe, stanowiły najliczniejszą grupę wśród wszystkich wymienianych przez respondentów „silnych stron” analizowanych budynków . Znaczący i zastanawiający wyjątek w tej grupie stanowi - najnowszy wśród analizowanych - budynek WICA (Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury) w Lublinie, najlepiej oceniany pod względem funkcjonalnym, ale też opisywany przy pomocy najbardziej neutralnych określeń (w skali „pozytywności”), którego studenci (N=31) w swoich ocenach i opisie zachowań nie uwzględniają (lub nie zauważają) relacji budynek–otoczenie. Analiza wyników ujawniła zindywidualizowany behawioralnie (analiza miejsc przebywania) i emocjonalnie (analiza miejsc ulubionych i treści znaczeniowych [w tym: lista przymiotnikowa]) obraz poszczególnych budynków, na który wpływ obok „oceny funkcjonalności” zdaje się także mieć „przyjazne” otoczenie. Stanowią o nim - jak wynika z analizy treści ankiet - zarówno wybrane relacje na poziomie urbanistycznym (dostępność, komunikacja, bliskość usług), jak również jakość (piękno i użyteczność) architektury krajobrazu.
EN
The paper presents the results of the research on the assessment of environmental conditions in selected university buildings - focused on building-surroundings relations. The research was conducted in 5 buildings in a few academic centers in Poland, using questionnaire technique. The respondents were students of architecture, art, psychology and landscape architecture, in the surveyed buildings (N=184). Analysis of the results - apart from the main finding of the general lack of the ‘space for students’ (including both individual workplaces and recreational spaces) - revealed the important role of the surroundings for the way of use and description of the buildings. ‘Location’ and generally ‘external’ elements such as garden, greenery and small architecture for recreation, the ‘edges’ of the building (such as the elevation and the roof) as well as the direct visual connections, constituted the largest group among all respondents’ ‘strengths’ of analyzed buildings. A significant and puzzling exception in this group is the latest in the analyzed WICA building in Lublin - best evaluated in terms of functionality but also described with the most neutral terms (on the ‘positive’ scale), whose students (N=31) in their assessments and descriptions do not take into account (or do not notice) the building-environment relationship. The analysis of the results revealed individualized image of the places. ‘Functionality’ occured to be not the only one predictor of behavioral and emotional bonds with places; the important role is also - as it seems - played by a ‘friendly’ environment. This - basing on the analysis of the content - means both selected aspect of urban relationships (accessibility, public transportation, facilities), but also the quality (beauty and utility) of landscape architecture.
3
Content available remote Generacyjne wyzwania w zakresie funkcjonowania współczesnych organizacji
PL
W opracowaniu wskazano specyfikę czasu, w jakim na rynku pracy funkcjonują pokolenia sprzed rozwoju masowej cyfryzacji, i pokolenia, dla których wszechobecność sieci teleinformatycznych jest nie tylko normą, ale i warunkiem zachowania bezpieczeństwa. Autorzy artykułu, wskazując środowisko funkcjonowania organizacji, zarówno w rozumieniu jej dalszego i bliższego otoczenia, jak i w zakresie uwarunkowań wewnętrznych, nakreślają szanse i zagrożenia działań firm determinowanych przez udział wielu generacji wiekowych. Efektem tych aktywności jest świadoma i zorganizowana polityka budowania wizerunku firmy (employer branding), mająca odzwierciedlenie nie tylko w szeroko rozumianym public relations, ale i w polityce personalnej organizacji, zatem w procesie rekrutacji, adaptacji pracownika, jego motywowaniu oraz w realizacji systemu ocen pracowniczych.
EN
The study identifies the specificity of time in which generations in the labor market exist before the development of mass digitization and generation, for whom the ubiquity of ICT networks is not only a norm, but also a condition for maintaining security. The authors of the article, indicating the environment of the organization’s functioning, both in terms of its further and closer environment, as well as in the area of internal conditions, outline the opportunities and threats for business operations determined by the participation of many age generations. The effect of these activities is the conscious and organized policy of building the company’s image (employer branding), reflected not only in public relations in a broad sense, but also in the personnel policy of the organization, in the process of recruitment, employee adaptation, motivation and implementation of the employee evaluation system.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące bezpieczeństwu w transporcie kolejowym. Przedstawione w nim zostały najważniejsze aspekty związane z jego zapewnieniem, oraz zadania realizowane przez przedsiębiorstwa transportowe aby poziom tego bezpieczeństwa gwarantował oczekiwaną przez klienta jakość usług transportowych. W artykule wskazano także wpływ dążności do zapewnienia bezpieczeństwa na decyzje menadżerskie podejmowane w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Wskazane są w nim także zalecenia mające na celu świadczenie usług na satysfakcjonującym poziomie jakości przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przy obecnej sytuacji rynkowej.
EN
The article contains the results of the research on safety in the rail transport. It highlights the most important aspects related to its maintenance and tasks carried out by transport companies in order to the level of this safety guarantees the quality of transport services expected by the customer. The article also shows the impact of the strive for ensuring safety on managerial decisions taken in the rail transport companies. It also includes recommendations aimed at providing services at a satisfactory level of quality while maintaining security in the current market situation.
5
Content available remote Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji
PL
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia otoczenia organizacji, która stanowi główny przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Jej celem było dokonanie charakterystyki elementów otoczenia i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W opracowaniu opisano istotę pojęcia organizacji i przedsiębiorstwa. Dokonano diagnozy elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy, jak również opisano w jaki sposób poszczególne wymiary otoczenia wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla lepszego odzwierciedlenia wpływu otoczenia na firmę zaprezentowano przykład małej, lokalnej firmy transportowej.
EN
The study attempts to present the organization’s environment, which is the main subject of this study. Its aim was to characterize the elements of the environment and their impact on the functioning of the enterprise. The study describes the essence of the concept of organization and enterprise. The elements of the internal and external environment were diagnosed, as well as describes how individual dimensions of the environment affect the functioning of the company. To better reflect the impact of the environment on the company, an example of a small local transport company was presented.
PL
W ramach wspólnego projektu, niemiecki Wolfsburg oraz koncerny Volkswagen i Siemens utworzyły obszar testowy na głównej ulicy tego miasta, na której 10 sygnalizatorów świetlnych wyposażono w urządzenie do transmisji cykli świetlnych do pojazdów znajdujących się w pobliżu za pośrednictwem technologii WLANp (ITS-G5). W przyszłości pojazdy wyposażone w system łączności z otoczeniem typu Car2X będą w stanie przetworzyć te informacje i poinformować kierowcę o tym, że np. zielone światło jest – lub za moment będzie – włączone na wszystkich sygnalizatorach wzdłuż jego kierunku jazdy. Dzięki takiej informacji kierowcy będą mogli uniknąć niepotrzebnego hamowania lub przyspieszania. Już w najbliższej przyszłości samochody będą w stanie realizować tego typu funkcje bez udziału kierowcy.
8
Content available remote Otoczenie systemu transportu zbiorowego – dylematy i wyzwania
PL
W ciągu ostatnich kilku dekad poglądy dotyczące otoczenia systemu ewaluowały w kierunku wzrostu znaczenia otoczenia na funkcjonowanie systemu. Mnogość głosów zabieranych w dyskusji nad otoczeniem jest przyczyną rozmycia pojęciowego oraz chaosu w odniesieniu do jego definiowania i modelowania. Celem artykułu jest znalezienie konsensusu co do modelu otoczenia oraz określenie wpływu otoczenia na system transportu zbiorowego poprzez dokonanie przeglądu literatury. Autor wyraża nadzieję, że tekst ten będzie stanowić wkład do licznych dotychczasowych prób interdyscyplinarnego ujęcia otoczenia systemu i uzupełnienie luki nadal występującej w tym obszarze.
EN
Over the past few decades, views regarding the system's environment have evolved towards an increase in the importance of the environment to the functioning of the system. A multitude of votes taken in the discussion on the environment is the cause of conceptual blurring and chaos in relation to its defining and modeling. The aim of the article is to find a consensus about the model of the environment and to determine the influence of the environment on the public transport system by reviewing the literature. The author hopes that this text will contribute to numerous attempts to interdisciplinary approach to the system's environment and to fill the gap still existing in this area.
PL
Podmioty lecznicze opracowując i wdrażając swoje strategie biorą pod uwagę innowacje technologiczne wspierające działalność podstawową. Rozwój poszczególnych podmiotów jest w tym zakresie silnie zróżnicowany. Do najważniejszych innowacyjnych narzędzi wspierających należy zaliczyć rozwiązania z zakresu e-zdrowia i telemedycyny. Sukces strategii jest jednak uwarunkowany poprawną diagnozą szans i zagrożeń ze strony otoczenia organizacji. W naszej pracy analizujemy otoczenie prawne, dostępne a także planowane usługi finansowane ze źródeł publicznych pod kątem zarówno otwierających się możliwości rozwojowych jak i zagrożeń dla podmiotów leczniczych.
EN
The health care providers elaborate and deploy their strategies should consider innovative technologies which support the main activities. The stage of development in the area is strongly diversified. The e-health and telemedicine solutions are included to the most important of such supporting tools. The success of the strategy depends on correct diagnosis of the opportunities and threats in the organizations’ environment. In the article the authors analyse the legal regulation and planned public-funded services which can create both new fields of activity and bring risk for health care providers.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie dynamiki otoczenia współczesnych przedsiębiorstw oraz wyboru strategii ich rozwoju w odniesieniu do zmian w tym otoczeniu. W części teoretycznej omówiono zagadnienia związane z istotą otoczenia, jego rodzajami i tempem zmian. Zasadniczą część prowadzonych rozważań stanowi prezentacja i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzona na próbie 63 przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW i NC w Warszawie. Przeprowadzone badania dotyczyły relacji między rodzajem otoczenia, jego monitorowaniem a stosowaną strategią rozwoju przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to present the dynamics of the environment of modern companies and to choose their business strategies with respect to changes in this environment. In the theoretical part issues related to the nature of the environment, its types and rate of change have been discussed. The main part of the deliberations is the presentation and analysis of survey results conducted on a sample of 63 companies listed on the Warsaw Stock Exchange and NewConnect. The research concerned the relationship between the type of environment, its monitoring and the company's business strategy.
PL
Mury obronne, fosy stanowiące fortyfikacje dawnych obiektów historycznych, ale także podziemne bunkry i sztolnie budowane już w czasach współczesnych stanowią elementy infrastruktury, które pominięte w analizie warunków posadowienia nowo projektowanych obiektów skutkować mogą istotnymi błędami na etapie projektowania i wykonawstwa tych obiektów. Sama obecność konstrukcji fortyfikacyjnych z reguły uwzględniana jest na każdym etapie realizacji inwestycji, niekiedy jednak pomijane są uwarunkowania geotechniczne będące skutkiem przekształcenia terenu w otoczeniu budowli fortyfikacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ nieuwzględnienia w rozpoznaniu geotechnicznym bliskiego sąsiedztwa zamku w miejscowości Kórnik na warunki posadowienia pomostu w pobliskim jeziorze. Wskazano na powody nadmiernych osiadań podpór palowych oraz przedstawiono sposób naprawy zaistniałej sytuacji.
EN
Defensive walls, moats representing the fortifications of old historic buildings as well as underground bunkers and bombs adits already in modern times are the elements of infrastructure, which omitted in the analysis of foundation conditions of the newly designed objects may result in significant errors during the design stage and execution of theese facilities. The very presence of fortified constructions is usually taken into consideration at every stage of the investment execution, however sometimes the geotechnical conditions resulting from the transformation of the area in the surroundings of fortified buildings are overlooked. At this work an influence of the failure to consider was described in geotechnical recognition the close neighbourhood of the castle in the town Kórnik on the foundation conditions of the pier in the nearby lake. The reasons of excessive settlements of piles supports were indicated and a manner to correct the occured situation was presented.
PL
Znajomość opinii klientów co do działań organizacji, w tym uczelni, jest podstawą w jej dalszym funkcjonowaniu na wysoce konkurencyjnym rynku. W celu kompleksowej oceny usług edukacyjnych w uczelni wyższej należy rozpatrzyć czynniki je determinujące. Poznając ocenę oferty usług edukacyjnych przez studentów, można rozpoznać oczekiwania beneficjentów wynikające z ich potrzeb osobistych, przeżyć czy doświadczenia. Rolą kadry zarządzającej jest ustosunkowanie się do potrzeb studentów i zagwarantowanie wysokiego poziomu kształcenia w sprzyjających temu procesowi warunkach. Celem artykułu jest próba oceny istotności czynników determinujących usługi edukacyjne w szkolnictwie wyższym. W badaniu empirycznym przyjęto tezę: Warunki ekonomiczne i organizacyjne oraz popyt na usługi edukacyjne w sposób istotny wpływają na zarządzanie uczelnią wyższą. W ramach przeprowadzonych badań na podstawie wartości ocen parametrów opracowano model logitowy dla jakości kształcenia przebadanych uczelni wyższych.
EN
Familiarity with customer feedback on the organization’s activities, including the university, is the basis to its continued operation in a highly competitive market. In order to evaluate the comprehensive educational services at higher education institutions, it is necessary to consider factors determining them. By recognizing the students’ evaluation of the services, one can recognize the expectations of the beneficiaries based on their personal needs, and experiences. The role of management is to address the needs of students and to guarantee them higher level of education in the conditions which are favourable to this process. The aim of this article is to assess the relevance of factors determining educational services in higher education. In the empirical study, the thesis was adopted: The economic and organizational conditions, educational services prevailing at the university management is significantly influenced by, which has been proved. Within the framework of the conducted research based on the values of the parameter evaluations, a logit model was developed for the quality of education of the studied universities.
EN
Resource and knowledge sharing is key for innovative projects and achieving competitive advantage by small and medium-sized enterprises. Organizational innovations are an essential source of improvement for SMEs. They mean changes in: workplace organization, organizational structures and relations with the external environment. In this context, organizational innovations in external relations play a key role. In this article, the focus is on the application of organizational innovations. The goal is to show the importance of this type of innovations for small and medium-sized enterprises. The article starts with the definition of innovation, especially organizational innovation. Further follows an analysis of the results of research on organizational innovations in SMEs accompanied by the author’s own study focused on the Leszno subregion. This analysis allowed for formulating conclusions on organizational innovations for SMEs.
PL
Projekty innowacyjne i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w sposób szczególny zależy od dzielenia się zasobami i wiedzą. Innowacje organizacyjne, które polegają na zmianach w organizacji stanowisk pracy, zmianach w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw oraz zmianach w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, są istotnym źródłem usprawnień w funkcjonowaniu MSP. W tym kontekście szczególną rolę odgrywają innowacje organizacyjne w sferze relacji zewnętrznych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na wdrażaniu innowacji organizacyjnych. Jego celem jest ukazanie znaczenia tego typu innowacji w przedsiębiorstwach małych i średnich. Wychodząc od definicji pojęć innowacji, a w szczególności innowacji organizacyjnych, odniesiono się do wyników badań dotyczących stosowania innowacji organizacyjnych w MSP w zestawieniu z wynikami badań własnych dotyczących subregionu leszczyńskiego. Rozważania te posłużyły do sformułowania wniosków dotyczących innowacyjności organizacyjnej MSP.
PL
W warunkach rosnącej turbulencji otoczenia organizacje publiczne zmuszone są do poszukiwania nowych strategii działania. Jedną z nich jest proponowane w literaturze wykorzystanie podejścia zasobowego. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród publicznych podmiotów leczniczych, których celem było zidentyfikowanie orientacji strategicznej organizacji i odniesienie jej do zmienności otoczenia oraz efektywności. Otrzymane wyniki wskazują, że pomimo dominacji orientacji zasobowej nie przekłada się ona na wyższą efektywność organizacji.
EN
The volatility of the environment forces public organizations to look for new strategies. One of the proposed in the literature strategy is resourcebased strategy. The article presents the results of research conducted among public medical entities. The goal of conducted research was to identify the strategic orientation of the organizations and referred it to the volatility of their environment and efficiency. The results show that the dominance of the resource orientation does not translate into higher efficiency of the organization.
15
Content available Wewnątrz - zewnątrz domu
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rekreacją, występującą w przestrzeniach architektonicznych jednorodzinnych domów zlokalizowanych w krajobrazie w terenach poza miastem. Funkcja wypoczynku odgrywa w przestrzeni domu wolno stojącego bardzo ważną rolę, ponieważ związana jest na co dzień z życiem rodziny. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują, zdaniem autora, tęsknotę do zamieszkania w naturalnym środowisku, w otoczeniu łąk, lasów, jezior, gór, mórz etc. w odosobnieniu, ciszy i spokoju. Dążenia i marzenia mieszkańców do bycia na co dzień z naturą znajdują swoje odbicie w projektowaniu oraz realizacji miejsc zamieszkania w środowisku mieszkaniowym wzajemnie ściśle powiązanym ze środowiskiem przyrodniczym.
EN
The paper discusses the issues tied with recreation in the architectural spaces of single-family detached houses located within the landscape outside of cities. Recreation plays a very important role in the space of a single-family detached house, as it is tied with the everyday life of a family. The paper presents thirteen award-winning architectural and urban designs developed by second year students during the 2015/2016 academic year, developed at the Chair of the Housing Environment of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. According to the author’s opinion, they illustrate the yearning for a life in a natural environment, surrounded by meadows, forests, lakes, mountains and seas, in isolation, peace and quiet. The efforts and dreams of inhabitants who want to be surrounded by nature every day have been reflected in the design and construction of residential areas in a housing environment that is strictly and mutually tied with the natural environment.
16
Content available Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem miejskich przestrzeni rekreacyjnych małych zespołów mieszkaniowych. Rekreację nal eży zaliczyć do ważniejszych funkcji obok mieszkania siedlisk ludzkich, ponieważ w znaczący sposób wpływa na utrzymanie optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej człowieka oraz jego zdrowia. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują one zdaniem autora różnorodność poszukiwań i eksperymentów w kształtowaniu funkcjonalno- przestrzennym zdrowego środowiska mieszkaniowego. Cechą oryginalnych kreacji i wizji jest dążenie do uzyskania wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych mieszkania, domu oraz zespołu mieszkaniowego ze środowiskiem przyrodniczym stwarzającym optymalne warunki do rekreacji.
EN
The paper discusses the problems tied to the shaping of urban recreational spaces of small residential complexes. Recreation needs to be acknowledged as belonging to a set of important functions of human settlements, apart from that of providing housing, as it considerably influences the maintaining of the optimal physical and mental condition of man, as well as his health. The paper is a presentation of thirteen award winning architectural and urban designs that were developed by students within the academic year 2015/2016 at the Chair of the Housing Environment of the Faculty of Architecture at the Cracow University of Technology. In the opinion of the author, they illustrate the diversity of pursuits and experiments in the shaping of a healthy housing environment in terms of function and space. One quality of these original creations and visions is the pursuit of achieving the mutual interconnectedness of the functional and spatial relationships of apartments, homes and housing complexes with the natural environment that creates optimal conditions for recreation.
PL
W pracy przedstawiono metodę analizy obrazu w celu jakościowej oceny promieniowania odbitego od elementów otaczającej zabudowy. Omówiono teoretyczne podstawy dystrybucji światła dziennego i podstawy techniki fotometrycznej. Zaproponowano metodę oceny dokonanej na podstawie zdjęć wykonanych z użyciem wybranych filtrów wraz geometrycznym podziałem obrazu. Problem zilustrowano na przykładzie wybranych układów zabudowy analizując wpływ otoczenia na ilość i barwę światła docierającego do płaszczyzn skierowanych odpowiednio na wschód oraz zachód. Dzięki zaproponowanej technice możliwe jest określenie udziału poszczególnych składowych promieniowania widzialnego w pasmach RGB.
EN
A photometric technique was developed and discussed to determined daylight distribution and its interaction with complex urban environments. The proposed method allow to estimate visual irradiance in 3 main color channels RGB reaching the surface of considered. Registered values of irradiance can be averaged for selected area of images effects on the assumed surface with different angle of occurrence. Based on this data the effect of surrounding objects, natural or otherwise, are given on to better represent microclimate effects.
PL
Niniejsza praca jest próbą pokazania wpływu kontekstu miejsca na kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. Kompozycja kiedyś charakterystyczna dla danej epoki/stylu, dziś nabiera szerszego znaczenia. Może być reakcją na otoczenie. Autor na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób można "czerpać" z otoczenia przy "komponowaniu" nowego dzieła i jak wpływa to na cały proces twórczy oraz postać ostateczną architektury.
EN
This work is an attempt to show the influence of context of the place on urban and architectural composition. The composition once characteristic of a given period/style, now takes on a broader meaning. It may be a reaction to the surroundings. The author, on selected examples, shows how we can "benefit" from the surroundings while "composing" a new work and how it influences the whole creative process and the final form of the architecture.
PL
Paliwa posiadają kluczowe znaczenie w procesie produkcji energii. Biorąc pod uwagę fakt, że okres życia aktywów energetycznych jest relatywnie długi i wynosi często ponad 30 lat, decyzja o wyborze konkretnej technologii produkcji oraz paliwa, które będzie wykorzystywane w danym źródle ma wielowymiarowe konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych skutków, jakie wywołuje zastosowanie danego miksu paliwowego, jest poziom rentowności prowadzonej działalności oraz przyszła wartość przedsiębiorstwa. Można zatem stwierdzić, że decyzja o wyborze miksu paliwowego jest decyzją o wymiarze strategicznym. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba analizy pojęcia miksu paliwowego w kontekście strategii przedsiębiorstwa energetycznego. W artykule określone zostały kluczowe czynniki mające wpływ na kształtowanie się miksu paliwowego w przedsiębiorstwie. Następnie zaś zaproponowano metody i narzędzia, których zastosowanie pozwala na podjęcie decyzji o wyborze optymalnego miksu paliwowego. Na potwierdzenie tezy o strategicznym wymiarze miksu paliwowego dla przedsiębiorstwa energetycznego zaprezentowano studium przypadku bazujące na strategii grupy energetycznej Tauron Polska Energia SA. W artykule rekomenduje się podejście, które cechuje się systematyczną analizą kluczowych czynników otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa, a także dobór takich metod analizy otoczenia, które zapewnią identyfikację możliwie najszerszego spektrum ryzyk oraz pozwolą skwantyfikować wpływ podjęcia decyzji o wyborze konkretnego miksu paliwowego na przyszłą wartość przedsiębiorstwa.
EN
Fuels are essential for the energy production business. The lifetime of energy generations assets is relatively long − often more than 30 years. Therefore, taking decisions on the selection of particular fuel mix has important consequences for the company. One of the key effects that evoke the use of the fuel mix is the future level of profitability and the future value of the company. It can be concluded that the decision on the selection of the fuel mix, is of a strategic nature. The object of this publication is an attempt to analyze the concept of the fuel mix in the context of the energy company strategy. Key factors influencing the evolution of the fuel mix in the enterprise were defined in the article. Then number methods and tools to select the optimum fuel mix were proposed. The Tauron case study was presented to confirm the thesis of the strategic dimension of the fuel mix for the power generation company. A systematic analysis of the key factors in the company environment was recommended as preferred. The selection of such methods shall ensure the identification of the widest possible scope of risks and quantify the impact of the decision on the specific fuel mix selection for the future value of the company
20
Content available remote Wpływ hałasu lotniczego na warunki zamieszkania
PL
Hałas lotniczy, który składa się z pojedynczych zdarzeń akustycznych, jest bardziej dokuczliwy niż wszystkie inne rodzaje hałasu komunikacyjnego. Oceniając jego wpływ na warunki zamieszkania, należy uwzględnić równoważny poziom dźwięku oraz wartości maksymalne i liczbę zdarzeń występujących w okresie odniesienia. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę określania średniego maksymalnego poziomu hałasu lotniczego w oparciu o dane zawarte na mapach akustycznych. Przedyskutowano również możliwość oceny izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej w skali całego roku, z uwzględnieniem okresów, w których okna są zamknięte i otwarte.
EN
Aircraft noise, which is composed of a number of intermitted acoustic events, is more annoying than any other transportation noise. When assessing its impact on living conditions in residential areas the long term equivalent sound level should be considered as well as the maximum noise levels and the number of events. A simplify method for evaluation of an average maximum aircraft noise level is proposed based on a strategic noise map data. Possible evaluation and assessment of an external wall total sound insulation referring to thewhole year, taking account of periodswith open and closed windows, is also discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.