Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża metalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny konkurencyjności technologii i możliwości technologicznych w wybranym przedsiębiorstwie z branży metalowej. Do oceny konkurencyjności technologii wykorzystano matrycę STO, z kolei w celu oceny możliwości technologicznych zastosowano macierz 3x3. W ramach oceny konkurencyjności technologii dokonano porównania czynników wpływających na technologie w badanej firmie oraz w dwóch firmach konkurencyjnych. Analiza wykazała przewagę badanej firmy w badanym zakresie nad firmami konkurencyjnymi. Ocena możliwości technologicznych i czynników je determinujących wykazała z kolei, że przedsiębiorstwo powinno „szukać okazji”, bazując na swoim potencjale technologicznym i pozycji na rynku. Koniecznym działaniem wymagającym poprawy ze strony kadry zarządzającej przedsiębiorstwem jest system motywacyjny, który skutkuje dużą rotacją pracowników, częstym napływem nowych pracowników, co oddziałuje w efekcie na małe doświadczenie pracowników z zastaną technologią.
EN
The article presents the results in the field of assessment of technology competitiveness and technological capabilities in a selected company from the metal industry. The STO matrix was used to assess the competitiveness of the technology, while the 3x3 matrix was used to assess the technological capabilities. In order to assess the competitiveness of technology, a comparison was made between factors affecting technologies in the company under study and two competing companies. The analysis showed the studied company's advantage in this respect over competing companies. The assessment of technological capabilities and factors determining them has shown that the company should "look for opportunities" based on its technological potential and market position. Necessary action requiring improvement on the part of the company's management staff is the incentive system, which results in high employee turnover, frequent inflow of new employees, which in effect results in low experience of employees with existing technology.
2
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
4
Content available remote Zarządzanie danymi w firmie produkcyjnej
PL
Jak sprawnie zarządzać informacją w firmie? Jak ułatwić komunikację pomiędzy działami oraz uzyskać wzrost produktywności? Tego typu pytania bardzo często zadawane są przez osoby kierujące przedsiębiorstwem. Aby na nie odpowiedzieć, warto przeanalizować istniejące na rynku systemy do zarządzania firmą. Jednym z nich jest Plan-de-CAMpagne, program dedykowany branży metalowej.
5
Content available remote Co może zrobić system ERP dla firm z branży metalowej?
PL
Firmy produkcyjne z branży metalowej wspomagają realizację procesów biznesowych, wykorzystując do tego system ERP. Zadania stawiane przed tym oprogramowaniem w dużej mierze zależą od sposobu działania firmy, jej organizacji i zarządzania, rodzaju produkcji i świadczonych usług.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8791--8798, CD3
PL
Realizacja koncepcji gospodarki opartej na wiedzy zakłada efektywne wykorzystanie potencjału w postaci zasobów wewnętrznych i właściwym doborze brakujących zasobów z zewnątrz. W wyniku tak prowadzonej procedury przedsiębiorstwa budują swój potencjał innowacyjny. Duże organizacje mają większe szanse na utrzymanie się na rynku gdyż posiadają kapitał materialny i niematerialny niezbędny do wprowadzania nowych usług oraz produktów. MŚP nie mają tak dobrych warunków do rozwijania potencjału innowacyjnego. Jednak firmy takie dostrzegają coraz częściej potrzebę inwestowania w innowacje. Dlatego też, konieczne wydaje się wskazanie odpowiedniej ścieżki zarządzania innowacjami. Zaproponowana przez autora metoda może korzystnie wpłynąć na rozwój postaw innowacyjnych wśród MŚP branży metalowej. W artykule zaprezentowana została analiza literaturowa z zakresu innowacyjności oraz branży metalowej i metodologia prowadzonych badań poparta wynikami badań pilotażowych.
EN
Delivering the knowledge-based economy implies the effective use of the potential in the form of internal resources and the proper selection of scarce resources from outside. As a result of such a task carried out companies build their innovation potential. Large organizations are more likely to stay in business because they have tangible and intangible capital necessary to introduce new services and products. SMEs do not have such good conditions to develop the innovation potential. However, such companies increasingly recognize the need to invest in innovation. Therefore, it seems necessary to identify the appropriate path of innovation management. Proposed by the author method can have a positive impact on the development of innovative attitudes among SMEs in the metal industry. The article presented an analysis see reference in the field of innovation and the metal industry and methodology of the research supported by the results of pilot studies.
EN
This article presents the short specific of the metal industry company. Special attention was paid to the problems of selection suppliers in the supply area. Based of selected company it was raised the issue of supply quality control, selection and evaluation of suppliers. It presented used criteria for supplier assessment in the analyzed company. The results of the studies conducted have enabled the verification of the legitimacy of cooperate with selected suppliers.
PL
Poziom jakości wyrobu gotowego zależy przede wszystkim od materiału wsadowego używanego w procesie produkcji. W przypadku branży metalowej przykładowym materiałem wsadowym może być walcówka. Odpowiednio dobrany skład chemiczny, a także warunki przebiegu procesu produkcyjnego mają wpływ na wyroby, które można z niej otrzymać. Analogicznie można rzec, że nieodpowiednio dobrany skład chemiczny oraz niewłaściwy przebieg procesu produkcyjnego składają się na końcową niską jakość produktu gotowego, np. drutu czy siatki. Oznacza to, że dokładna ocena dostawcy materiału wsadowego jest niezwykle ważna dla skutecznego oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie wybranych metod i technik doboru i oceny dostawców oraz wskazanie zasadności ich wykorzystania w celu zapewnienia jakości wytwarzanym wyrobom.
9
Content available remote Zadania stawiane systemom ERP przez firmy z branży metalowej
PL
Firmy produkcyjne z branży metalowej wspomagają realizację procesów biznesowych, wykorzystując do tego system ERP. O systemie takiej klasy nie powinno się myśleć w kategoriach oprogramowania, które można szybko zainstalować i od razu używać, bez wdrożenia, czyli odpowiedniej konfiguracji oraz szkolenia. Wdrożenie to zamodelowanie w nowym systemie informatycznym procesów biznesowych zachodzących w firmie. Wszystko po to, aby realizować cele biznesowe przy wsparciu informatyki, rozwiązywać problemy będące wynikiem braku na czas odpowiednich danych lub problemy będące efektem „niedoskonałości” w procesach.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie działającym w branży metalowej. W tym celu dokonano ich analizy i oceny. Następnie zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród wybranych losowo klientów przedsiębiorstwa. Miało ono za zadanie ocenić poziom satysfakcji z dotychczasowej współpracy i spełnienie wymagań klientów. Odbiorca i stopień jego zadowolenia jest bowiem jednym z wyznaczników efektywności zachodzących w przedsiębiorstwie procesów logistycznych. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wysunięcie odpowiednich wniosków i wskazanie kierunków doskonalenia, które mogą wpłynąć na wzrost stopnia spełnienia wymagań klienta i poprawę procesów logistycznych.
EN
In this article was presented selected issues related with management of logistic processes in the company functioning in metal branch. For this purpose, was made their analysis and evaluation. Then presented results of the survey conducted among selected random customers of company. This survey was conducted to assess the level of satisfaction with the existing cooperation and fulfillment of customer requirements. In fact, the recipient and the degree of his satisfaction is one of the determinants of the effectiveness existing in the company processes of logistics. The conducted analyzes have allowed to eject the relevant conclusions and indication of the directions improvement, which may affect the growth of the fulfillment of customer requirements and improvement of logistics processes.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem reklamacjami w przedsiębiorstwie branży metalowej. Za pomocą metody Pareto — Lorenza dokonano analizy przyczyn zaistniałych reklamacji jakościowych W przyjętym okresie badawczym. Badanie wykazało, że w pierwszej kolejności przedsiębiorstwo powinno dążyć do eliminacji trzech przyczyn wpływających negatywnie na proces powstawania reklamacji. Przeprowadzona analiza okazała się również wskazaniem kierunku działań doskonalących do systemu wytwarzania badanego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona bowiem identykację tych miejsc które najbardziej wymagają usprawnień.
EN
This paper presents selected aspects related to the management of complaints in metal industry company. Using the Pareto - Lorenz method an analysis of the reasons for the qualitative complaints during that period research. The study showed that in the first instance the company should seek to eliminate three factors affecting the process of the complaint. The analysis also proved to be an indication of the improvement actions for the production system of examined company.it allows for the identification of these sites Where the problems that most require improvements in the production system ocurrs.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z doskonaleniem systemu zarządzania reklamacjami w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Zaprezentowano dane dotyczące wielkości produkcji i liczby zgłoszonych reklamacji i porównano je z ilością reklamacji uznanych. Ponadto analizie poddano działania doskonalące system zarządzania reklamacjami, co pozwoliło wykazać pewne niezgodności. Zaproponowano również rozwiązania w tym zakresie, które finalnie mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności firmy w oczach klientów oraz poprawę jej funkcjonowania.
EN
The article presents the issues related to improvement of the complaint management system in the metal industry company. Were presented data on the production and the number of reported complaints and compared with the amount of complaints accepted. Furthermore, were analyzed the improvement actions of the complaint management system, which has permitted to show some inconsistencies. Also been proposed solutions in this area, which finally can boost the attractiveness of in the eyes of customers and improving herfunctioning.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.