Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PERT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the article was to present the results of statistical analysis of the ability of the process of repairing motor vehicles in the Polish dealer network. The article presents the results of research carried out on a sample of six organizations. In empirical proceedings, the following research methods were used: literature review, analysis of secondary research, observation, statistical analysis of process capability and network analysis methods. The second point presents the assumptions of statistical analysis of the process capability. Then, the structure of empirical proceedings was described. In the third point, the results of the basic empirical study were characterized. The next point of the article presents the results of the analysis of the process capability of the studied process using the CPM and PERT methods.
EN
In the article there is a presentation of PERT method in calculation of production tasks beginning time. Main aim was to point out activities which determine production’s beginning in convergent production system.In analysis there was an usage of complex systems theory and there were several stages of decomposition into single production streams. In the work there is a presentation of a model which sets the moment of production processes beginning in a production structure which is characterized by high level of processes’ repetitions with different production parameters.
PL
W artykule oprócz zdefiniowania takich pojęć jak: proces inwestycyjny, zarządzanie procesem inwestycyjnym, jakość, przypomniano metodę krzywej S-owej, zalecanej już w połowie ubiegłego wieku do kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie. Głównym powodem przypomnienia metody krzywej S-owej, była chęć podkreślenia jej aktualności, mimo że została ona opracowana w Polsce kilkadziesiąt lat wcześniej niż metoda wartości wypracowanej w Stanach Zjednoczonych (EVM). Autor żałuje, że osoby piszące o metodzie EVM nie dostrzegają jej pokrewieństwa z opracowaną znacznie wcześniej metodą krzywej S-owej. Na przykładzie metody krzywej S-owej wykazuje on jak ważne jest porównywanie propozycji współczesnych ze znacznie wcześniejszymi.
EN
The article, apart from defining such terms as investment process, investment process management and quality, describes the S-curve method, which, as early as in mid-20th Century, was recommended for controlling the investment process in the building industry. The main reason, for which the S-curve method is being reviewed in the here in article stems from the fact that it still has a great velue, even despite the fact that it has been developed a couple of decades earlier, in Poland, preceding the emergence of the EVM (Earned Value Method) methodology in the United States. The author regrets that the scholars who are focused on the EVM method see no relationship between that method and the S-curve method. On the basis of the example provided by the S-curve method, the author proves the importance of comparison of the contemporary methodologies with their predecessors.
EN
In the article reflections on graphical methods and techniques used in improving project management are presented. Based on the conducted research, was noted that in the majority of informatics tools, the creation methods of Gantt’s Chart and network techniques are being used, that allow graphs’ presentation showing project’s schedule task, where the time is a primary variable. It is not possible, by the model of graphics technology used in other areas, such as in medicine, cartography and architecture, browse simultaneously on several project’s levels a number of parameters, which are together in specific relationships and dependencies, that have an impact on decision-making by the project manager and appropriate course of the subsequent stages, which in turn will ensure the achievement of adopted objective.
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat graficznych metod i technik stosowanych w usprawnieniu zarządzania projektami. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że w większości narzędzi informatycznych wykorzystywane są metody tworzenia diagramów Henry’ego Gantta i technik sieciowych, pozwalających na prezentację wykresów ukazujących harmonogram zadań w projekcie, gdzie podstawową zmienną jest czas. Nie ma możliwości, wzorem technologii graficznych stosowanych w innych dziedzinach jak np. w medycynie, kartografii czy architekturze, przeglądania jednocześnie na kilku poziomach projektu, wielu parametrów, będących ze sobą w określonych relacjach i zależnościach, a mających wpływ na podejmowanie decyzji przez kierownika projektu i właściwy przebieg kolejnych etapów, co z kolei zapewni osiągniecie zamierzonego celu.
5
Content available The pert method in estimating project duration
EN
In order to complete a project in time, companies must determine both the duration of the entire project as well as each of its individual tasks. Very often less experienced companies do not collect data affecting time limit for project completion. Then time required to perform specified activities are determined based on estimation and companies own experience. To minimize the risk error arising as a result of using incomplete historical data and simultaneously increasing the effectiveness of estimating the duration of the project, most project managers with pleasure use the PERT method (Program Evaluation and Review Technique) to estimate the duration of individual tasks of the project on the basis of three intermediate estimation values: optimistic, realistic and pessimistic. This paper will set the duration of an IT (Information Technology) project implementation tasks, determine both critical tasks as well as critical path of the project. Based on estimates deadlines events values, the probability of occurrence time limits shall be also appointed.
PL
W pracy przedstawiona jest metoda diagnostyki i oceny stanu procesu budowy statku w oparciu o metodę integralnych cech w systemie PERT. Zaproponowano aparat matematyczny opisu integralnych cech i procedury określenia ich parametrów. Opisana została technologia tworzenia integralnej cechy dyskretnej produkcji na podstawie grafu Gantta i procedura oceny stanu danego procesu jako obiektu zarządzania według schematu "czas-zasoby". Rezultat ilustrowany jest przykładem budowy statku typu " rzeka-morze ".
PL
W artykule przedstawiono metody oraz zagadnienia związane z wyznaczaniem czasów trwania operacji na potrzeby tworzenia harmonogramów produkcyjnych. Opisano znaczenie i elementy technicznej normy czasu pracy. Dokonano analizy spotykanych obecnie metod wyznaczania składowych czasów podanych w tejże normie. Na tej podstawie zaproponowano nową koncepcję wyznaczania czasów operacji ujętych w harmonogramie. Wykorzystano w niej zmodyfikowaną metodykę wyznaczania czasów stosowaną w sieciach PERT, a opartą na podstawowych założeniach rozkładu statystycznego beta. Przedstawiono analizę, wynikające z niej wnioski i uzasadnienie proponowanej koncepcji.
EN
The main methods and problems described in the following article are essentials concerning operation duration time appointing for production schedule creation purposes. A description of a significance and structure of the technical duration norm is included. A survey on current methods used for the calculation of operation duration time standard has been done. Based on run analysis the new concept of appointing schedule operating times by modifying the methodology of fixing times applied in PERT method, descending from basic assumptions of statistical distribution Beta was suggested. Conclusions and justification of the proposed conception were introduced.
8
Content available remote Zastosowanie zbiorów rozmytych w ustalaniu harmonogramu na bazie sieci PERT
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania zbiorów rozmytych w analizie przedsięwzięć w oparciu o sieć PERT. Czas realizacji poszczególnych czynności jest opisany za pomocą rozmytej liczby trójkątnej. Przeprowadzono symulację działania dwóch sieci. Wskazano na zalety jak i również ograniczenia przedstawionej metody.
EN
In article was introduced conception of fuzzy PERT. The method of defining on base of fuzzy numbers the times was presented. Two examples of net were talked over. The applying the theory of fuzzy sets were showed on defect and advantage to defining the schedule.
PL
Niniejsza praca przedstawia zastosowanie logiki rozmytej do wyznaczenia czasu trwania operacji projektu oraz podstawy wyznaczenia rozwiązania dopuszczalnego – harmonogramu realizacji projektu w warunkach niepełnej dostępności zasobów koniecznych do realizacji projektu.
EN
This paper presents applied fuzzy logic to project time analysis. Fuzzy numbers are used to desribe uncertain operation durations. Duration of each operation in the project network are defined as triangular fuzzy numbers – pessimistic, posible, optimistic. The estimation of operation durations by experts ared adopted. In this paper, an example of project network is given. The main steps of proposed procedure for project planning are presented. The procedure of project planning is used for project time analysis with limited resources. Output of this analysis is a project schedule.
PL
Wybór odpowiedniej metody planowania projektu jest istotnym zagadnieniem. Powszechnie znane techniki, takie jak Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique (PERT) pozwalają na minimalizację czasu trwania projktu. Metody te wykorzystywane są do projektów nieskomplikowanych. W artykule przedstawiono zastosowanie logiki rozmytej w zarządzaniu projektem jako alternatywnego kroku do określenia czasu trwania projektu.
EN
Finding the most appropriate tool for project scheduling is very important for project management. Known techniques for scheduling project such as Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique (PERT) allow for the minimization of project completion time. These methods are used for non complex project. In this paper a fuzzy logic has been proposed as an alternative approach to project scheduling.
PL
W pracy podejmuje się próbę zdefiniowania ograniczeń zawężających liczbę projektów możliwych do współbieżnej realizacji. Przedstawiona została alternatywna metoda zapisu zajętości zasobów. Kolejność analizowania ograniczeń limitujących liczbę projektów przeprowadzona jest na podstawie Teorii Ograniczeń, według której wskaźnik priorytetu definiuje kolejność realizacji czynności zarówno na zasobie krytycznym określonym mianem bębna, jak i na pozostałych zasobach.
EN
The paper deals with the problem of defining constraints limiting the number of projects that can be curried out concurrently. An alternative method of describing occupancy of resources was presented. Sequence of analysing constraints limiting the number of running project is based on Theory of Constrains. According to this philosophy the priority rule defined the order of project execution both on the critical resource called drum resource, and on other resources.
PL
Analiza ryzyka harmonogramu udostępnia bardziej szczegółowy obraz harmonogramu projektu, dlatego często postrzega się ją jako zarządzanie ryzykiem zastosowane w kontekście planowania projektu. Aby wyniki analizy harmonogramu projektu budowlanego były jak najbardziej wiarygodne, tzn. dostarczały precyzyjnych przewidywań czasu trwania projektu, nie bez znaczenia jest dobór odpowiednich narzędzi. Wśród klasycznych narzędzi, takich jak: CPM, PERT i MONTE CARLO, zdecydowanie analizy symulacyjne - Monte Carlo cieszą się największą popularnością.
EN
The risk analysis makes a more detailed picture of the project schedule available, therefore it is often perceived as a risk management tool in the context of project planning. The selection of suitable tools is also important. Comparing CPM, PERT and MONTE CARLO, we can note that simulating analyses are definitely most popular.
13
Content available remote Łańcuch krytyczny w budownictwie
PL
W pracy opisana jest koncepcja łańcucha krytycznego i metoda Critical Chain Project Management (CCPM) powstała na podstawie tej koncepcji. CCPM służy do planowania i kontroli realizacji pojedynczych projektów w warunkach niepewności oraz do zarządzania zbiorem projektów. Obecnie jest ona mało znana w budownictwie. W pracy podano przykłady zastosowań metody CCPM w firmach i organizacjach o obrotach wielkości miliardów dolarów. Rozważane SA możliwości wykorzystywania tej metody w budownictwie. Metoda ta jest porównywana z CPM i PERT.
EN
This paper describes a critical concept and the Critical Chain Project Management (CCPM) method based on this concept. CCPM is used for planning and managing an individual project in conditions of uncertainty and managing the entire set of project in an organization as well. It is not well know within construction companies. The examples of successful implementation of CCPM in companies and throughout a multi-billion-dollar organization are given. The possibilities of uses this method in construction projects are considered. The method is compared to CPM and PERT.
14
PL
Zakres wykonywanych przedsięwzięć inwestycyjnych coraz częściej doprowadza do konieczności kontroli terminu wykonania poszczególnych zadań, składających się na cały proces. Wymaga to znajomości kolejności realizacji poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego, jak i ich czasów wykonania. Dla kontroli procesu realizacji inwestycji opracowano metodę sietek PERT umożliwiającą wskazanie takiej ścieżki przebiegu procesu ralizacji inwestycji, która miałaby najistotniejszy wpływ na realizację całości przedsięwzięcia. W niniejszej publikacji przedstawiono przykładowe zastosowanie metody PERT w procesie projektowania prac górniczych.
EN
Coal mining investments are the biggest one in respect of size and cost. That's why the job scedule of jobs shoulde be exactly describes are most important in all the design process. Use of PERT method enables designer to do.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.