Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model dojrzałości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: In recent years, organizational maturity has disseminated its concepts to various management domains, for instance, Supply Chain Management (SCM). The present paper is an attempt to review the developments in the realm of SCM over the past two decades. In the domain of SCM maturity, different models, dimensions (areas) and approaches are advanced for maturity measurements. Methods: Research studies conducted and presented in the literature, including papers on conference proceedings, articles in journals and technical reports, are reviewed; the review covers a time span from the early 1990s to the present time (2019). Also provided in this review are the previous models, dimensions (areas/ elements), and approaches for measuring SCM maturity techniques. Additionally, research gaps are identified, analysed and discussed. Results: After reviewing, the research studies in the field and the dimensions found in the works are placed into different categories. The current study aims to present a review of the literature, ultimately providing help to researchers in realizing gaps and opportunities in the field of SCM maturity. There are also different approaches to supply chain maturity models. For example, one approach may solely focus on integration while another might concentrate on SC visibility and traceability. In more recent research studies, more attention is paid to such specific areas of supply chain as flexibility and sustainability. The results of the present paper point to gaps, which indicate that more research works are required. In addition, it is assumed that the materials presented here may help establish more comprehensive SCM maturity models. Conclusions: It is seen that supply chain management is rapidly shifting toward e-SCM, and some other technologies like blockchain. Also, supply chain sustainability comes to the fore as a significant approach. It should be reminded that other strategic features of supply chains like leanness, agility, resilience, sustainability, integration, green and reverse logistics etc., also play their own role in the field. Combining these strategic features can be an effective idea for developing more comprehensive models for SCM maturity. To sum up, the results of the present survey indicate that the published works need more adequacy and treatment research, and that more research is called for to bridge the gaps in the realm of SCM maturity.
PL
Wstęp: Ostatnio zagadnienie dojrzałości organizacji pojawia się jako koncepcja w wielu różnych obszarach tematycznych, np. w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Prezentowana praca jest próbą przeglądu rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w okresie ostatnich dwudziestu lat. W obszarze dojrzałości SCM istnieje wiele modeli, wymiarów oraz podejść stosowanych dla pomiary tej dojrzałości. Metody: W prezentowanej pracy poddano analizie różne materiały naukowe, obejmujące artykuły z konferencji naukowych, artykuły publikowane w czasopismach naukowych jak i raporty techniczne. Dokumenty, które poddano analizie, pochodzą z okresu od wczesnych lat 90-tych zeszłego stulecia do chwili obecnej (2019). W pracy zaprezentowano również metody, wymiary oraz podejścia stosowane wcześniej dla pomiaru dojrzałości SCM. Zidentyfikowano luki w prowadzonych wcześniej badaniach, poddano je analizie i dyskusji. Wyniki: W wyniku przeprowadzone analizy, uszeregowano różne wymiary w odpowiednie kategorie. Praca ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury w celu wykrycia luk badawczych i dostarczenie w ten sposób pomocy naukowcom dla dalszych badań w obszarze dojrzałości SCM. Istnieje wiele różnych podejść do modeli dojrzałości łańcucha dostaw. Jedne modele koncentrują się na jego spójności, podczas gdy inne na przejrzystości łańcucha dostaw i możliwości śledzenia poszczególnych operacji. W najnowszych badaniach więcej uwagi jest poświęcone takim obszarom łańcucha dostaw jak elastyczność i zrównoważony rozwój. Wyniki pracy wskazują na luki badawcze w określonych obszarach, które wymagają dalszych badań. Dodatkowo, materiały prezentowane w pracy pozwalają na stworzenie bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można wyraźnie zaobserwować trend w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kierunku e-SCM oraz innych technologii jak blockchain. Równie istotny jest zrównoważony rozwój organizacji. Należy też wspomnieć, że także inne strategiczne cechy łańcuchów dostaw, jak szczupłość, zwinność, odporność, zintegrowanie, zielona logistyka, itd., odgrywają istotną rolę w tym obszarze. Połączenie tych strategicznych cech może być efektywną ideą stworzenia bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Uzyskane wyniki wskazują, że pożądane są dalsze badania w celu pokrycia istniejących luk w obszarze dojrzałości SCM.
PL
W artykule przedstawiono założenia modelu dojrzałości organizacji dedykowanego dla obszaru publicznego zarządzania kryzysowego. Autorki przybliżyły koncepcję modeli dojrzałości, jak również opisały najważniejsze jego elementy. W ramach opracowania określono również strukturę modelu, zidentyfikowano kluczowe obszary procesowe oraz zestaw praktyk ogólnych i specyficznych, na podstawie których należy dokonać oceny dojrzałości.
EN
The article presents the assumptions of the maturity model of an organization dedicated to the area of public crisis management. The authors explain the concept of maturity models, as well as describing the most important elements. The study also identifies the structure of the model, the key process areas and a set of general and specific practices, which are the basis to assess the maturity.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw. W pierwszej części zaprezentowano uściślenie pojęciowe foresightu dla przedsiębiorstw oraz terminu dojrzałość foresightowa. W drugiej części przedstawiono rezultaty badania ankietowego, zrealizowanego na próbie 134 podlaskich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Proces badawczy został wsparty metodami badawczymi, takimi jak: przegląd literatury, badanie ankietowe oraz metody statystycznej analizy wyników.
EN
The aim of the article is to present the idea of foresight maturity for enterprises. In the first part of the article the notions of foresight for companies and foresight maturity have been specified. The second part of the article is devoted to the presentation of the study conducted on a sample of 134 manufacturing and service companies from Podlaskie. The objective of the study was to assess the familiarity and application of foresight research among enterprises as well to evaluate of their foresight maturity level.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14807--14815, CD 6
EN
Modern companies can be characterized including several indicators such as number of employees, yearly profit or inventory turnover. Literature relates to new classifier factor, which is maturity level. It describes correctness of allocation available resources in stable processes, which can be measured. Maturity measurements require the process approach conception. Many companies are considered about its utility and efficiency. It function is to find relations between all processes, their meaning and correct management. This article will contain comparison of several models of maturity in purpose to find commons and differences between them. Paper includes literature review in the range of suggested maturity models, which will be source of information for the final comparison.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa mogą zostać scharakteryzowane za pomocą szeregu kryteriów, takich jak liczba pracowników, roczne obroty finansowe lub wskaźnika rotacji zapasów. Literatura opisuje nowy czynnik klasyfikujący, którym jest poziom dojrzałości przedsiębiorstwa. Opisuje on prawidłowość wykorzystania zasobów w stałych procesach, co pozwala na jego zmierzenie. Pomiary dojrzałości przedsiębiorstwa wymagają wprowadzenia podejścia procesowego. Wiele firm rozważa jego użyteczność i efektywność. Jego funkcją jest lokalizacja relacji pomiędzy procesami w przedsiębiorstwie, ich znaczenie i poprawy procesu zarządzania. Artykuł zawiera porównanie wielu modeli dojrzałości w celu odnalezienia elementów wspólnych i rozbieżnych pomiędzy nimi. Publikacja odnosi się do przeglądu literatury w zakresie wykorzystanych modeli dojrzałości, co umożliwi dokonanie finalnego porównania.
5
Content available remote Modele dojrzałości procesowej łańcuchów dostaw
PL
W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji omawiających badania związane z tworzeniem modeli dojrzałości ukierunkowanych na strategiczne zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcja dojrzałości procesowej wynika z obserwacji cyklu życia procesów, który to cykl może być podzielony na etapy. Poszczególne etapy zostały precyzyjnie zdefiniowane, są zarządzane, mierzone i kontrolowane w ramach cyklu życia. Wyższy poziom dojrzałości procesów prowadzi do następujących rezultatów: lepsza kontrola wyników, większa dokładność prognozowania i planowania celów, kosztów i wyników oraz większa efektywność w osiąganiu założonych celów. Celem autorów artykułu jest prezentacja kluczowych aspektów oceny dojrzałości procesowej łańcucha dostaw oraz wybranych modeli dojrzałości łańcucha dostaw, a także dyskusja nad ich przydatnością w ocenie efektywności łańcuchów.
EN
Supply chain process maturity is a concept borrowed from the business process management. Methods of evaluation the maturity of the process were used in the business practice of software development management and project management. In the last decade more and more concepts of process maturity is also applied to supply chains. There are many supply chain maturity models proposed by researchers and consultants, each of the accepted models allows the development of methods to assess maturity. The authors present a review of the proposed methods for evaluation the maturity of the supply chain and attempts to their classification and systematization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.