Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 293

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Dotychczasowe wyniki produkcyjno-ekonomiczne, finansowe i handlowe za 2020 r. świadczą o dość dużej odporności polskiego przemysłu spożywczego na kryzys spowodowany przez pandemię COVID-19. Mimo dobrych wyników na poziomie całego sektora występuje jednak wyraźne zróżnicowanie sytuacji pomiędzy poszczególnymi branżami. W największym stopniu ucierpiała branża mięsna (w tym drobiarska), mleczarska oraz napojów. Ma to związek głównie z ograniczeniem działalności sektora hotelarsko-gastronomicznego (HoReCa) w okresie lockdownu w Polsce i na świecie. To, że sektor spożywczy dobrze radzi sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z funkcjonowania w trudnej pandemicznej rzeczywistości, wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, żywność jest produktem pierwszej potrzeby i cechuje ją niższa elastyczność dochodowa popytu. Po drugie, w porównaniu z innymi działami przetwórstwa przemysłowego łańcuchy dostaw w przemyśle spożywczym są krótsze i mniejsze jest ryzyko ich zerwania. Po trzecie, polscy producenci i eksporterzy żywności konkurują na rynkach zagranicznych głównie ceną. Utrzymanie dobrej kondycji przemysłu spożywczego i wysokiej dynamiki eksportu w warunkach trwającej wciąż pandemii będzie coraz trudniejsze. W dużej mierze zależeć będzie od działań dostosowawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz od polityki gospodarczej realizowanej w trakcie kryzysu.
EN
The current production, economic, financial and trade results for 2020 prove that the Polish food industry is quite resistant to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Although the whole sector performed, on average, well, the situation differed clearly across sectors. The meat, including poultry, dairy and beverage industries suffered the most. This was mainly the result of the limitation of the activities in the hotel and catering industry (HoReCa) during the lockdown in Poland and in the world. The relatively good results of the food industry during the pandemic is as follows. First, food is a basic necessity and is characterized by lower income elasticity of demand. Secondly, compared to other branches of the manufacturing the food industry, supply chains are shorter and there is less risk of breaking them. Third, Polish food producers and exporters compete in foreign markets mainly on price. Maintaining the good results of the food industry and the high dynamics of exports in the conditions of the ongoing pandemic will be more and more difficult. To a large extent it will depend on adjustment measures undertaken by enterprises and on the economic policy implemented during the crisis.
EN
Surfactants have been known to mankind since the dawn of time. They have been used primarily as washing and cleaning agents. However, today they are used much more often in many fields of industry. This work focuses on two areas of surfactants use, the agriculture and the food industry due to the direct relationship between these two issues. In agriculture, surfactants play a number of important roles. One of the problems of modem agriculture is the low efficiency of spraying, associated with the low absorption of liquid utility for plants. This problem is solved by surfactants, as demonstrated by the example of glyphosate and the organosilicon compound Silwet® L-77. Nowadays, substitutes for conventional surfactants are being sought. Compounds produced by microorganisms are under great interest of scientists. It has been shown that they are characterized by the lower toxicity as well as high biodegradability, while maintaining the characteristics and properties of synthetic compounds. Directly related to the agriculture, the food industry also often uses surfactants. In the production and processing of food surfactants play the role of such compounds as emulsifiers, stabilizers, additives improving the texture of products and increasing the durability of products. Sorbitan esters, e.g. sorbitan monolaurate, their ethoxylated derivatives, e.g. Polysorbate 20, as well as sucrose esters, e.g. sucrose monostearate, are readily used for this purpose. Great emphasis is placed on the safety of compounds used in the food industry. As in the case of agriculture, biosurfactants and compounds of natural origin are tested for use in the food industry. Their use is not limited to being ingredients of products. They can play a biocidal, as well as a protecting role against surface colonization by microorganisms.
PL
Jedną z najbardziej popularnych metod utrwalania żywności jest mrożenie. Duże znaczenie zyskała technika szybkiego zamrażania, umożliwiająca zachowanie integralności struktury surowca zarówno w stanie zamrożonym, jak i po rozmrożeniu. Rośnie zainteresowanie zamrażaniem kriogenicznym, wykorzystującym właściwości skroplonych gazów (kriocieczy) o niskiej temperaturze wrzenia (<120 K). W przemyśle spożywczym stosuje się głównie ciekły N2 oraz ciekły lub stały CO2. Wykorzystanie kriocieczy jest szczególnie ważne w przypadku mrożenia miękkich owoców (np. jagód, malin, truskawek), warzyw (np. kalafiora, pomidorów) i grzybów, gdyż umożliwia długoterminowe zachowanie ich cech pierwotnych, w tym kształtu, tekstury, barwy, smaku i zapachu. Metoda znajduje zastosowanie również w procesach utrwalania mięsa, owoców morza czy produktów typu fast food. Wśród urządzeń wykorzystywanych do mrożenia kriogenicznego najczęściej spotykane są zamrażarki: szafowe (komorowe), tunelowe, rozpyłowe lub zanurzeniowe (immersyjne).
EN
One of the most popular food preservation methods is freezing. The technique of quick freezing has become very important, as it allows to maintain the integrity of the raw material structure both in the frozen state and after thawing. There is a growing interest in cryogenic freezing, which takes advantage of the properties of compressed gases (cryogenic liquids) with low boiling points (<120 K). In the food industry, mainly liquid N2 and liquid or solid CO2 are used. The use of cryogenic liquids is particularly important in the case of freezing soft fruits (e.g. blueberries, raspberries, strawberries), vegetables (e.g. cauliflower, tomatoes) and mushrooms, as it enables the long-term preservation of their original characteristics, including shape, texture, color, taste and aroma. This method is also used in the preservation of meat, seafood and fast food products. Among the devices used for cryogenic freezing, the most common freezers are: cabinet (chamber), tunnel, spray or immersion (immersion) freezers.
PL
Straty i marnotrawstwo żywności stanowią istotny problem współczesnej gospodarki. Wiążą się z dodatkowym obciążeniem (finansowym) nie tylko dla zakładów przetwórstwa spożywczego, ale również dla środowiska. W ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i marnotrawstwa żywności” (akronim PROM) w roku 2019 w SGGW przeprowadzono badania ankietowe w 30 zakładach przemysłu spożywczego. Na podstawie uzyskanych danych określono częstotliwość i przyczyny powstawania strat żywności w zakładach przemysłu spożywczego, a także przedstawiono sposoby zagospodarowania niewykorzystanej żywności. Wykazano, że do powstawania strat w polskich zakładach przemysłu spożywczego dochodzi rzadko. Marginalny odsetek zakładów przekazywał niesprzedane produkty organizacjom charytatywnym. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, które dostarczą kolejnych danych dotyczących ilości marnotrawionej żywności. Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu PROM badań będą wykorzystane do opracowania strategii ograniczania strat na wszystkich etapach produkcji żywności.
EN
Food losses and waste are an important problem in the modern economy. They are an additional financial burden not only for food processing plants, but also for the environment. As a part of the project ‘Developing a system for monitoring wasted food and an effective program to rationalize losses and reduce food wastage’ (acronym PROM), in 2019, SGGW conducted a survey in 30 food industry plants. Based on the obtained data, the frequency and causes of food losses occurring in Polish food industry plants were determined, and ways of managing unused food were presented. It has been shown that losses in food industry plants are rare. A marginal percentage of producers donated unsold products to charitable organizations. It is necessary to conduct further research, which will provide data on the amount of wasted food. The results of the research carried out as part of the PROM project will be used to develop strategies for reducing losses at all stages of food production.
PL
Wzrost cen producentów żywności w 2019 r. nie nadążał za rosnącymi cenami producentów rolnych, co znalazło odzwierciedlenie w niższej dynamice wzrostu wartości produkcji sprzedanej oraz malejącej rentowności przemysłu spożywczego, jak również zmieniło strukturę ceny bazowej przetwórców. Lepiej radzili sobie handlowcy, gdyż ich marże się nie obniżyły. Ceny konsumentów wzrastały bowiem szybciej niż ceny producentów, co oznacza, że wzrost cen zbytu artykułów spożywczych został w całości przerzucony na konsumenta, będącego ostatnim ogniwem w łańcuchu żywnościowym. Wciąż dynamicznie zwiększał się eksport produktów przemysłu spożywczego, wzrastała również nadwyżka w obrotach handlowych tymi produktami. Liczne fuzje i przejęcia jednych firm przez drugie sprzyjały procesom koncentracji i konsolidacji w przemyśle spożywczym.
EN
The increase in food producer prices in 2019 did not keep up with the growing prices of the agriculture producer. It was reflected in a lower dynamic of the value of sold production and decreasing profitability of the food industry, as well as changed the structure of the basic price of the manufacturer. Traders fared better, because their profit margins did not decrease. Consumer prices were growing faster than the producer prices. It means that the increase in sales prices of food industry products has been fully passed on to the consumer, who is the last link in the food chain. Exports of the food industry products continued to grow dynamically and surplus in trade in these products also increased. Numerous mergers and acquisitions contributed concentration and consolidation processes in the food industry.
PL
Aktualnie przestrzenne zróżnicowanie lokalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jest wynikową trzech czynników. Po pierwsze decyzji podejmowanych w poprzednich dekadach, kiedy ważnym czynnikiem lokalizacyjnym była baza surowcowa i rynek zbytu. Po drugie wzrostu liczebności firm, zwłaszcza prywatnych, w okresie rozwoju gospodarki rynkowej, powstających na obszarze dużych aglomeracji miejskich, ale również w pobliżu zaplecza surowcowego. Po trzecie trwającej koncentracj i i konsolidacji firm celem zapewnienia konkurencyjności sektora nie tylko na rynku krajowym, ale i na rynkach zagranicznych. Ocena przestrzennego zróżnicowania lokalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wskazuje, że liderem jest województwo mazowieckie, a pogłębione badania przy wykorzystaniu wskaźnika lokalizacji (LQ) wykazują, że ta gałąź przemysłu jest mocno skoncentrowana w województwie podlaskim, kluczowa okazuje się również w warmińsko-mazurskim, o specjalizacji regionu możemy mówić także w odniesieniu do województwa lubelskiego.
EN
Currently, the spatial diversity of the locations of the food industry enterprises is the result of three factors. First: decisions taken in previous decades, when the raw material base and sales market were an important location factor. Secondly: an increase in the number of companies, especially private ones, in the period of market economy, emerging in the area of large urban agglomerations, but also near the raw material base. Thirdly ongoing concentration and consolidation of companies to ensure the competitiveness of the sector not only on the domestic market but also on foreign markets. The assessment of the spatial diversity of the location of food industry enterprises indicates that the leader is the Mazowieckie District, and in-depth research using the location quotient (LQ) shows that this branch of industry is highly concentrated in the Podlaskie District, it is also key in the Warmińsko-mazurskie District, and about the region’s specialization we can also speak in the Lublin District.
PL
Żywność jest produktem pierwszej potrzeby i w obliczu pandemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 jej dostępność dla społeczeństwa staje się ważnym wyzwaniem dla całego łańcucha żywnościowego. Jednym z jego kluczowych ogniw (obok rolnictwa i handlu) jest przemysł spożywczy. W artykule podjęto próbę określenia głównych uwarunkowań stanu, w jakim znalazł się polski sektor spożywczy w okresie pandemii oraz wskazania możliwych jej następstw i kierunków zmian w sektorze. Odniesiono się rownież do kwestii eksportu rolno-spożywczego. Zwrócono uwagę, że w zaistniałej sytuacji firmy spożywcze oczekują od państwa różnego rodzaju działań osłonowych, w tym m.in. gwarancji dostępu do preferencyjnych kredytów, dogodnego finansowania na rachunkach obrotowych, pomocy w obszarze kosztów osobowych i handlu zagranicznego. W dłuższej perspektywie firmy powinny inwestować w strategie planowania i zarządzania ryzykiem, w cyfryzację, automatyzację oraz integrację systemów zarządzania produkcją z systemami dystrybucyjnymi.
EN
Food is a basic necessity and thus its availability to society is becoming an important challenge for the complex food chain during the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus. The food industry is one of its key links (alongside agriculture and trade). The article attempts to determine the main factors influencing the situation in the Polish agri-food sector during pandemic and to indicate its possible consequences and directions of changes in the sector. Agri-food exports were also referred to. It was pointed out that in this situation food companies expect various types of support measures from the government, including guaranteed access to preferential loans, convenient financing on current accounts, support in the area of personnel costs and foreign trade. In the long term, companies should invest in planning and risk management strategies, in digitization, automation and integration of production management systems with distribution systems.
PL
Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w Polsce był eksport, wspierany rosnącym popytem wewnętrznym. W ślad za wzrostem gospodarczym kraju rosły realne wynagrodzenia, co zwiększało siłę nabywczą obywateli, a to kreowało większy popyt konsumpcyjny. Sytuacja zaczęła się zmieniać z chwilą pojawienia się pandemii COVID-19 na początku 2020 r., która sparaliżowała funkcjonowanie gospodarek wielu krajów. Podstawowym wyzwaniem dla firm sektora rolno-spożywczego stało się: utrzymanie łańcuchów dostaw, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji (poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia się pracowników wirusem SARS-CoV-2), poszukiwanie nowych form i kanałów zbytu produktów. W I kwartale 2020 r. firmy spożywcze jeszcze nie odczuły w większości negatywnych skutków pandemii COVID-19 i na ogół zdołały utrzymać wyniki ekonomiczno-finansowe na zadowalającym poziomie. Zdobyte doświadczenie, chociażby z ostatniego global-nego kryzysu ekonomiczno-finansowego z lat 2008-2009, z pewnością pomoże firmom spożywczym przetrwać ten trudny okres.
EN
The main factor in the growth of food industry production was export, supported by growing domestic demand. In the wake of the country’s economic growth, real wages increased, which increased the purchasing power of citizens, and this created greater consumer demand. The situation began to change with the outbrake of the COVID-19 pandemic in early 2020, which paralyzed the functioning of many world economies. The main challenge for companies in the agri-food sector has become: maintaining supply chains, ensuring continuity and security of production (by minimizing the risk of employees being infected with the SARS-CoV-2 virus), searching for new forms and sales channels for products. In the first quarter of 2020, food companies have not yet experienced the negative effects of the COVID-19 pandemic and have generally managed to maintain their economic and financial results at a satisfactory level. The experience gained from the recent global economic and financial crisis of 2008-2009 will help food companies to survive this difficult period.
PL
Celem artykułu jest ocena zaangażowania zagranicznych inwestorów bezpośrednich w przemyśle spożywczym w Polsce oraz działalności polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym za granicą w latach 2004-2019. Przemysł spożywczy, obejmujący w tym przypadku produkcję artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, jest jednym z działów przetwórstwa przemysłowego, który przyciągnął najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Najwięcej kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich ulokowali w Polsce inwestorzy z Holandii, Niemiec i Francji. Polskie firmy także inwestowały w przemyśle spożywczym za granicą. Choć skala tych inwestycji była nieporównywalnie mniejsza niż zaangażowanie zagranicznych inwestorów w Polsce, to działalność polskich przedsiębiorstw za granicą przyczyniła się do wzrostu umiędzynarodowienia krajowego przemysłu spożywczego. Polskie firmy inwestowały głównie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. w Rumunii, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie, a także w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wybuch pandemii COVID-19 wyraźnie jednak pogorszył aktywność inwestorów bezpośrednich w przemyśle spożywczym.
EN
The purpose of the article is to assess an activity of foreign direct investors in the food industry in Poland and an activity of Polish enterprises in the food industry abroad in the period of 2004-2019. The food industry, defined as a manufacture of food products, beverages and tobacco products, is one of the largest recipients of foreign direct investments among manufacturing divisions. The largest foreign direct investors were the Netherland, Germany and France. Polish companies also invested in the food industry abroad. Although the scale of these investments was incomparably smaller than the involvement of foreign investors in Poland, the activities of Polish companies abroad contributed to the increase in the internationalization of the food industry. Polish enterprises have mainly invested in the Central and Eastern Europe countries, i.e. in Romania, Czechia, Hungary and Ukraine, as well as the United Kingdom and Germany. However, the outbreak of the COVID-19 pandemic clearly worsened the activity of direct investors in the food industry.
PL
W artykule przedstawiono problematykę gospodarowania odpadami przemysłu spożywczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży tłuszczowej. Opisano obowiązujące regulacje prawne dotyczące zasad gospodarowania odpadami. Za pomocą danych statystycznych zobrazowano sytuację w Polsce w ciągu ostatnich lat, również na tle innych państw Unii Europejskiej. Stwierdzono, że brak jednolitej metodyki gromadzenia danych prowadzi do otrzymywania niepełnej informacji i ograniczonej analizy dotyczącej gospodarki odpadami w kraju. Od 2004 r. Polska znajdowała się w czołówce krajów generujących największe ilości odpadów przemysłowych ogółem w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten był o ok. 50% niższy w 2016 r., w porównaniu z rokiem 2004 (Eurostat). W latach 2010-2018 nastąpił znaczący spadek ilości odpadów z przetwórstwa żywności – o ok. 40% (GUS). Odpady w branży tłuszczowej stanowią zróżnicowaną grupę, która zaliczana jest do odpadów niebezpiecznych. Po odpowiednim przetworzeniu mogą być wykorzystane jako surowce do produkcji tłuszczów technicznych, biogazu rolniczego, biodiesla, wypełniaczy materiałów budowlanych, nawozów, a także do syntezy enzymów lipolitycznych, jako dodatki do pasz (nawet do produktów spożywczych).
EN
The article presents the issues of waste management in the food industry in Poland, with particular emphasis on the fat industry. The binding legal regulations concerning the principles of wastes management were described. Using statistical data, the situation of Poland in recent years has been illustrated, also in comparison with other European Union countries. It was found that the lack of a unified methodology for collecting data leads to receive incomplete information and limited analysis of the waste management in the country. Since 2004, Poland has been at the forefront of countries generating the largest total amount of industrial wastes in the entire European Union. This indicator was approx. 50% lower in 2016 as compared to 2004 (Eurostat). In 2010-2018, there was a signifi¬cant decrease in the amount of food processing wastes by approx. 40% (GUS). Waste in the fat industry is a diversified group, that is classified as hazardous wastes. After proper processing, they can be used as raw materials for the production of technical fats, agri¬cultural biogas, biodiesel, building material fillers, fertilizers, as well as for the synthesis of lipolytic enzymes, as feed additives (even for food products).
PL
Rosnąca populacja ludzi na świecie zmusza do produkcji większej ilości żywności, co nie jest bezproblemowe. Wiele gatunków insektów może przyczynić się do rozwiązania tych problemów, gdyż są one dobrym źródłem energii, białka, tłuszczu i składników mineralnych. Owady charakteryzują się dużą płodnością, szybkim wzrostem oraz krótkim cyklem życiowym, co wpływa na efektywność, z jaką może być produkowana z nich żywność. Hodowla owadów w porównaniu z tradycyjną hodowlą zwierząt wydaje się być bardziej przyjazna dla środowiska ze względu na mniejsze zużycie energii, karmy, wody, mniejsze zanieczyszczenie gruntów użytkowych oraz zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych.
EN
A review, with 69 refs., of insects consumption in the world. The impact of their breeding on the environment and the nutritional value of edible insects, their safety of consumption and industrial applications were taken into consideration.
12
Content available remote Dodatki do żywności oparte na związkach heterocyklicznych zawierających azot
PL
Dokonano przeglądu doniesień literaturowych na temat najczęściej stosowanych w przemyśle spożywczym dodatków do żywności opartych na heterocyklicznych związkach zawierających azot. Przedstawiono najważniejsze informacje na temat właściwości, występowania oraz bezpieczeństwa stosowania tych dodatków. W szczególności omówiono budowę i funkcje technologiczne wybranych heterocyklicznych dodatków do żywności w celu pogłębienia świadomości konsumentów, którzy w obawie o swoje zdrowie oczekują rzetelnych badań toksykologicznych i kontroli żywności.
EN
A review, with 54 refs., of occurrence and safety of additives in the food industry.
13
Content available remote Dezaktywacja termiczna katalazy z drożdży Saccharomyces cerevisiae
PL
Przeprowadzono badania wpływu temperatury w zakresie 35-50°C na aktywność katalazy wyizolowanej z drożdży Saccharomyces cerevisiae. Aktywność tę oznaczanoza pomocą elektrody tlenowej. Wyznaczono stałą wykładniczą dezaktywacji termicznej kd0 oraz energię aktywacji dla tej dezaktywacji Ed. Wskaźniki statystyczne potwierdziły zgodność danych doświadczalnych i obliczeniowych, a tym samym potwierdziły zaproponowany model matematyczny. Czas połowicznego spadku aktywności t½ katalazy Saccharomyces cerevisiae przy pH 7,0 oraz w temp. 35°C i 50°C wynosił odpowiednio 4,67 h i 0,35 h.
EN
Catalase was isolated from the Saccharomyces cerevisiae yeast and studied for activity at 35-50°C by using an O₂ electrode. The pre-exponential factor of thermal deactivation and the activation energy were detd. Statistical coeffs. showed a compliance of exptl. and computational data and thus confirmed the proposed math. model. The half-life times of the Saccharomyces cerevisiae catalase at pH 7.0 and 35°C or 50°C were 4.67 h or 0.35 h, resp.
EN
In recent years, pro-health food has become more and more popular. Particular attention is paid not only to unprocessed, nutritional fruit and vegetable products, but also high-quality meat products, dairy products and ready meals. It is the changes in consumer preferences that constitute the main, amongst others, driving force for scientists and food producers who are looking for new concepts and directions to develop the food industry.One of the hi-tech solutions, in line with the principle of “minimal processing”, as well as responding to the market demand, is the method of high-pressure food preservation, often referred to as “pascalization”. The advantage of this method is the combination of effective degradation of microorganisms and pathogens while maintaining the high quality of the pre-served product. Additionally, it allows to influence the texture, functional properties and sensory features of the product wit-hout adversely affecting its nutrients.Modern technologies of food preservation are still rarely used on the domestic food processing market. This is due, inter alia, to the fact that innovations in the production sector require high capital outlays, and individual food processing plants most often do not have a sufficient capital base to invest in modern technologies. The current limitations in the large-scale application of the high-pressure food preservation method in the Polish food processing sector result directly from the high price of high-pressure systems and higher processing costs than contemporary methods.The solution to the problem of currently limited use of these technologies on the Polish market should be sought, first of all, in the approach to the issue of capital cooperation be-tween economic entities and in changing the states policy towards small and medium-sized enterprises.The aim of this article is to present pascalization as an alternative and a modern method of pressure food preservation as well as an indication of the prospects and possibilities of introducing this technology on a large scale in the Polish food processing sector.
PL
W ostatnich latach żywność prozdrowotna cieszy się coraz większą popularnością. Szczególne zainteresowanie budzą nie tylko nieprzetworzone, wartościowe produkty owocowo-warzywne, ale również wysokiej jakości produkty mięsne, nabiał oraz dania gotowe. To właśnie zmiany preferencji konsumentów stanowią główną, choć nie jedyną, przyczynę poszukiwania przez naukowców oraz producentów żywności nowych koncepcji i kierunków rozwoju przemysłu spożywczego. Jednym z nowoczesnych rozwiązań, zgodnych z zasadą „minimalnego przetwarzania”, jak również, odpowiadających na zapotrzebowanie rynku jest metoda wysokociśnieniowego utrwalania żywności, często określana mianem „paskalizacji”. Zaletą tej metody jest połączenie skutecznej degradacji drobnoustrojów oraz patogenów z jednoczesnym zachowa-niem wysokiej jakości utrwalanego produktu. Dodatkowo, pozwala ona wpływać na kształtowanie tekstury, właściwości funkcjonalne oraz cechy sensoryczne produktu bez wywierania negatywnych skutków na jego składniki odżywcze. Nowoczesne technologie utrwalania żywności są jeszcze do-syć rzadko wykorzystywane na rodzimym rynku przetwórstwa spożywczego. Wynika to między innymi z faktu, iż innowacje w sektorze produkcyjnym wymagają wysokich nakładów kapitałowych, a pojedyncze zakłady przetwórstwa spożywczego najczęściej nie posiadają wystarczającej bazy kapitałowej po-zwalającej na inwestycje w nowoczesne technologie. Obecne ograniczenia w zastosowaniu na szeroką skalę metody wysokociśnieniowego utrwalania żywności w polskim sektorze przetwórstwa spożywczego wynikają bezpośrednio z wysokiej ceny systemów wysokociśnieniowych oraz wyższych, względnym metod klasycznych, kosztów przetwarzania. Rozwiązania problemu ograniczonego obecnie wykorzystania tych technologii na polskim rynku należy szukać, przede wszystkim, w sposobie podejścia do kwestii współpracy kapitałowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz w zmianie polityki państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie paskalizacji, jako alternatywnej i nowoczesnej metody ciśnieniowego utrwalania żywności oraz wskazanie perspektyw i możliwości wprowadzenia tej technologii na szeroką skalę w polskim sektorze przetwórstwa spożywczego.
EN
Invention is one of the most eminent manifestations of the creative process. The article analyzes this issue in an integrated approach: system-process-dialectical. This approach is logically justified by the nature of the process. The inventive process is not and cannot be unequivocally predictable because there is a special interaction of causal and consciousness processes in it. Invention, by its very nature, is also a dialectical process in which there is a constant confrontation of various opposing thoughts. For the inventive process itself, especially in the area of food production, two determinants related to a potential invention in the most direct way are important: the specificity of agricultural raw material and a set of creative rules. The article proposes an algorithmic method of inventive procedure that captures these determinants.
PL
Wynalazczość należy do jednego z najznakomitszych prze-jawów procesu twórczego. W artykule przeanalizowano to zagadnienie w zintegrowanym ujęciu: systemowo-procesowo-dialektycznym. Takie ujęcie jest logicznie uzasadnione charakterem procesu. Proces wynalazczy nie jest i nie może być jednoznacznie przewidywalny, ponieważ dochodzi w nim do szczególnego współdziałania procesów przyczynowych i świadomościowych. Wynalazczość ze swej natury jest także proce-sem dialektycznym, w którym dochodzi do nieustannej konfrontacji różnych przeciwstawnych myśli. Dla samego procesu wynalazczego, szczególnie w obszarze produkcji spożywczej, ważne są dwie determinanty związane z potencjalnym wynalazkiem w sposób najbardziej bezpośredni: specyfika surowca rolniczego i zespół zasad twórczych reguł, W artykule zaproponowano algorytmiczny sposób postępowania wynalazczego ujmujący te determinanty.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w różnych gałęziach polskiego przemysłu z uwzględnieniem produkcji artykułów spożywczych. Omówione zostały istota oraz znaczenie innowacji i innowacyjności, uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rodzaje innowacji oraz czynnik ludzki w organizacjach innowacyjnych jak również działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 w świetle analiz statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The aim of the article is to present innovation in various branches of Polish industry, including the production of food products. The essence and significance of innovation and innovation, determinants of innovative activity of enterprises, types of innovation and human factor in innovative organizations as well as innovative activity of enterprises in 2016–2018 in the light of statistical analyzes carried out by the Statistics Poland were discussed.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z doskonaleniem systemów produkcyjnych w przemyśle spożywczym na przykładzie procesów wytwarzania wyrobów cukierniczych. Dla wizualizacji analizowanych problemów wykonano modele 3D wybranych stanowisk produkcyjnych w programie Autodesk Inventor. Zbudowano komputerowy model symulacyjny systemu wytwarzania w pakiecie Arena, na którym przeprowadzono eksperyment. Wyniki eksperymentu poddano analizie i zaproponowano usprawnienia w celu doskonalenia realizowanych procesów.
EN
The article presents issues related to the improvement of production systems in the food industry on the example of confectionery manufacturing processes. 3D models of selected production positions in Autodesk Inventor were made to visualize the analyzed problems. A computer simulation model of the production system was built in the Arena package on which the experiment was carried out. The results of the experiment were analyzed and improvements were suggested in order to improve the processes carried out.
EN
The aim of the article is to point out the specifics caused by the way of realization of scientific and technological development in the food industry. The contribution deals with the consideration of specifying the challenges that the food industry is currently facing. It also points to the impact on food security in the Slovak Republic. The subject of the research was the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava. The strengths of this faculty are the great opportunity and space for the implementation of digital transformation in accordance with the Fourth Technology Revolution, and which will bring a number of new technological changes and knowledge.
PL
Pozycja przedsiębiorstw na współczesnym rynku usług logistycznych uzależniona jest od ich otwartości na innowacje oraz gotowości do inwestycji w nowe technologie. Obecnie za jedną z najbardziej przełomowych technologii uważa się blockchain. W niniejszej pracy krótko zdefiniowano pojęcie technologii blockchain oraz scharakteryzowano zasady jej funkcjonowania. Zasadniczą część stanowi przedstawienie przykładu zastosowania powyższej technologii w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zaprezentowano proces realizacji transakcji finansowych w branży motoryzacyjnej oraz śledzenia produktów w łańcuchu dostaw branży spożywczej. Opisano przyczyny podjęcia decyzji o wdrożeniu technologii blockchain oraz płynące z niej korzyści.
EN
A position of the companies belonging to contemporary logistics market is dependent on their openness regarding innovations as well as preparedness to investments in new technologies. Presently blockchain is considered to be one of the most disruptive technologies. The paper presents shortly blockchain technology definition and its rules of functioning. The essential part is constituted by presenting exemplary applications of described above technology in supply chain management. The processing of financial transactions in the automotive industry and tracing products in supply chain of the food industry were presented. The reasons and spoils of making decision to deploy the blockchain technology were described.
PL
Publikacja poświęcona wymaganej jakości produktów żywnościowych, na którą składa się odpowiednia ich tekstura, cechy funkcjonalne i wartości odżywcze, a także ponoszenie udokumentowanej odpowiedzialności prawnej za wyprodukowany wyrób. Podstawowym wymaganiem w staraniach o certyfikat jakości w produkcji żywności jest konieczność ciągłego diagnozowania, monitorowania i archiwizowania zmian parametrów technologicznych i technicznych w dowolnym miejscu linii technologicznej oraz wszelkich zagrożeń jakości występujących na drodze od producenta do konsumenta.
EN
The paper deals with required quality of food products and documented law responsibility for it. The most important requirement in food certification is the need of constant diagnosing, monitoring and logging of any changes in technological and technical parameters at any point of production line as well as any threats for food quality in transport from the producer to the customer.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.