Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MOOC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available NAVOICA : internetowa przestrzeń edukacyjna
PL
NAVOICA – to systemowe rozwiązanie oferujące kursy MOOC (z ang. Massive Open Online Course) w Polsce. NAVOICA została uruchomiona w październiku 2018 r. i od tego momentu oferuje możliwość bezpłatnego dostępu zarówno dla twórców, jak i uczestników kursów MOOC. Na przestrzeni pierwszych 18 miesięcy na platformie NAVOICA zarejestrowanych zostało około 6500 użytkowników, co oznacza, że platforma pięciokrotnie zwiększyła liczbę uczestników kursów MOOC w ciągu ostatniego roku. Autorzy artykułu przedstawiają platformę NAVOICA po półtora roku realizacji kursów MOOC, omawiają zarządzanie platformą, system zapewnienia jakości, zgromadzone doświadczenie oraz modyfikacje i nowe funkcjonalności. Materiał zawiera zgromadzone doświadczenie w liczbach oraz wskazuje, w jakim kierunku będzie szedł rozwój oferty o kursy, których publikacja odbędzie się już wkrótce. NAVOICA jest efektem projektu tworzącego sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Jest to projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
NAVOICA is a system for offering MOOCs (Massive Open Online Course) in Poland. NAVOICA was launched in October 2018 and, from that moment on, has been offering free access to both MOOC creators and participants. Approximately 6500 users registered with the NAVOICA platform during the first 18 months, which means the platform has quintupled the number of MOOC participants over the last year. The article’s authors present the NAVOICA platform after one and a half years of implementing MOOCs, as well as discuss platform management, the quality assurance system, the experience gained, as well as modifications and new functions. The material contains the experience accumulated in numerical form and indicates the direction in which the offer is to be expanded with soon to be published courses. NAVOICA is the result of a project creating a network for collaboration of higher education institutions and other well-established bodies providing distance learning. The project has been commissioned by the Ministry of Science and Higher Education.
PL
Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej zostało założone w 1995 roku. Stanowiło odpowiedź na rosnące zainteresowanie zdobywaniem umiejętności obsługi oprogramowania typu CAD wśród studentów i młodych inżynierów. Rosnące zainteresowanie zaowocowało stopniowym wdrażaniem kolejnych narzędzi e-learningowych. Wraz ze zdobyciem statusu Autoryzowanego Akademickiego Partnera Autodesk w 2016 roku pojawiły się nowe możliwości dotyczące nie tylko e-nauczania, ale także przeprowadzania egzaminów oraz certyfikacji za pomocą narzędzi on-line na różnych poziomach zaawansowania. W niniejszym artykule omówione zostały dobre praktyki, korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem poszczególnych e-narzędzi w kształceniu, egzaminowaniu i certyfikacji Autodesk.
EN
Autodesk Authorized Training Center of Gdansk University of Technology was founded in 1995. It was a response to the growing interest in gaining CAD software skills among students and young engineers. The growing interest had resulted in the gradual implementation of further e-learning tools. The first solution implemented was a proprietary on-line platform - TeleCAD, which was designed in 1996. TeleCAD had been used for many years, until 2003, when it was replaced with LMS Moodle. Along with obtaining the Autodesk Authorized Academic Partner status in 2016, new opportunities appeared not only for e-learning solutions, but also for exam and certification processes at various levels that could become conducted using dedicated on-line tools. This article aims to discuss some of the good practices, benefits and challenges associated with using e-tools in Autodesk teaching, examination and certification. The article also addresses the importance of collaboration between different training and certification centers in order to provide students with high-level CAD education and the appropriate preparation for Certiport exams, that gives the opportunity to get internationally authorized certificates, which are widely desired in the labor market.
EN
The paper presents the results of analyzing the impact of learning styles on the success of the MOOC course. The study was based on the Kolb’s learning style questionnaire. The survey was shared among the students of software engineering MOOC course. The results of the survey were statistically analyzed. Compared the influence of different learning styles and their strength to successful completion of the course. Analyzed the strength of different learning styles among the students of different ages and different education. The results of the research show that the learning style has an impact to the course finishing success and should be considered for the effective educational program creation.
PL
Grupa chemików, specjalistów z dydaktyki chemii oraz technologii informacyjnych, współpracujących w ramach sieci ECTN, opracowała i przeprowadziła w semestrze zimowym roku 2017/18 pilotaż MOOC, którego celem było zbadanie możliwości rozwoju tym sposobem kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów z kierunków przyrodniczych, prowadzących zajęcia laboratoryjne. Zarówno przygotowanie kursu, jak i jego prowadzenie na platformie Coursera pokazało zalety pracy dydaktycznej w międzynarodowym środowisku. Jednocześnie stwierdzono, że w polskich warunkach najlepszym rozwiązaniem jest jednak nauczanie mieszane oraz udział prowadzącego kurs w aktywnościach na platformie.
EN
A group of chemists, chemical education researchers and CPD experts, cooperated within the working group ‘Lecturing Qualifications and Innovative Teaching Methods’ of the ECTN (European Chemistry Thematic Network) to develop and conduct a pilot for a MOOC entitled “Teaching In University Science Laboratories. Developing Best Practice”, during the winter semester 2017/18. The purpose of this piloting phase was to explore opportunities for developing competences in conducting laboratory classes in academic teachers and PhD students (TA). The goals for the course were: to identify the purposes of implementing laboratory classes in higher education; to compare different types of laboratory sessions with respect to their aim and expected learning outcomes; to provide strategies on how to increase student engagement; to develop strategies to cope with different levels of pre-knowledge and lab experience within a group of students: to develop effective questions to probe student understanding of laboratory practice; to create a rubric for assessing a student performing a lab activity and subsequently submitting a report and finally – to reflect on how this course can impact on your own teaching practice. Both the preparation of the course and its implementation on the Coursera platform demonstrated advantages of educational work in an international environment. At the same time, it was found that for the Polish participants, a blended learning format with the participation of a course instructor in the activities on the platform was likely to produce the best results.
5
PL
Projekt SP4CE, czyli Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011 - 2020. W projekcie zaprojektowano i uruchomiono portal SP4CE bazujący na oprogramowaniu WordPress i Moodle. WordPress wykorzystano głównie do udostępnienia materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych dostępnych w pięciu językach partnerskich; angielskim, greckim, polskim, słowackim i węgierskim. Moodle umożliwia współpracę konsultantów, nauczycieli i studentów oraz współpracę międzyuczelnianą wykorzystując koncepcję tzw. pokojów nauki (ang. Learning Rooms). Przykładami wykorzystania platformy SP4CE są pokoje nauki wspierające m. in. proces przygotowania prac na konferencje naukowe, organizację warsztatów, prowadzenie projektów międzyuczelnianych, kół naukowych, prac dyplomowych, doktorskich itd.
EN
The project SP4CE (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) is a response to the needs identified in the Bruges Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training for the period 2011 - 2020. In order to implement the SP4CE portal WordPress and Moodle have been used. WordPress provides information and training materials in five languages: English, Greek, Polish, Slovak and Hungarian. Moodle allows the collaboration of consultants, teachers and students from different universities using the concept of Learning Rooms. An example of using the SP4CE platform, among others, can be the process of preparation of materials for the training conferences, workshops, intercollegiate projects, scientific circles' websites, diploma works, PhDs etc., and also the effects of these works.
PL
Projekt SP4CE (Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011 - 2020. Do realizacji portalu SP4CE wykorzystano oprogramowanie WordPress i Moodle. WordPress wykorzystano m.in. do udostępnienia materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych w pięciu językach partnerskich; angielskim, greckim, polskim, słowackim i wegierskim. Moodle umożliwia współpracę konsultantów, nauczycieli i studentów z wykorzystując koncepcję tzw. pokojów nauki (ang. Learning Room). W celu poznania środowiska LMS Moodle partnerom zaproponowano udział w szkoleniach MOOC. W artykule pokazano również wyniki ewaluacji platformy SP4CE przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanego pokoju nauki.
EN
The project SP4CE (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) is a response to the needs identified in the Bruges Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training for the period 2011 - 2020. In order to implement the portal SP4CE WordPress and Moodle have been used. WordPress provides information and training materials in five languages: English, Greek, Polish, Slovak and Hungarian. Moodle allows the collaboration of consultants, teachers and students using the concept of Learning Rooms. While there is a need to know better LMS Moodle taking part in 3 MOOCs was proposed to partners. The article shows the results of the evaluation of SP4CE platform and evaluation of Learning Rooms.
7
Content available Networked Virtual School : beyond OER and MOOC
EN
In the article there are presented genesis, basic assumptions and pedagogical results of IT School Program based on personalized IT virtual learning system (PITLS) designed and implemented for secondary school students and teachers in Poland, run from November 2012 by Warsaw School of Computer Science. Author explains the aims of the Program, its theoretical key layouts such as usefulness, partnership, networked learning environment, diversified and high professional level of materials, interactivity mechanisms, personalization mechanisms, built-in incentive mechanisms, and automation of selected elements of the educational process and system data analysis. Some examples of the virtual educational tools and techniques used within the Program are presented. Great emphasis is put to explain the pedagogical and statistical results of the Program based on author’s own research surveys done within three years of Program duration on population of teachers and students taking part in IT School Program and on the basis of big data analysis results generated by PITLS. Computer assisted web interview (CAWI) research method was used as the main source of getting research material to be analyzed. Finally the main future directions of IT School Program development are shortly discussed. In conclusions author will among others try to answer the question what is the reason of the phenomena that almost 70 000 students from over 500 secondary schools registered in the Program within 2,5 years since its starting and have performed altogether almost 400 000 online courses and how it corresponds to achieving pedagogical aims of the Program. The openness of the program places it within Open Educational Recourses ideas, massive number of participants involved and number of courses performed resembles MOOCs. But the Program has a unique networked virtual organization (NVO) structure, thus it is rather Networked Virtual School (NVS), which has characteristics going beyond what is described today as OER or MOOC. Although no formal comparison study is made, one of the aims of the paper is to prove that NVS is much more effective in achieving expected pedagogical results then OERs and MOOCs.
EN
The digitization of the media, their software and hardware combination of computers and the development of networks and their dissemination have made distance learning the subject of research, implementation of practical and scientific reflection once again. Those actions are promoted not only by the development of ICT, but also by progressive globalization, demographic changes and economic and cultural challenges. The scientific discourse is also a part of Polish experiences. The previous treatment of the subject of this paper were historical in nature, fragmentary or were descriptions of individual experiments and experiences of individual universities. Presented approach has not only a synthetic character, but also provides an outline of the original, the Polish concept of teaching - blended learning.
9
Content available Platforma edx – nowe podejście do kursów online
PL
Współczesne metody nauczania na odległość zmieniają się dynamicznie. Powstają światowe konsorcja podejmujące starania zapewnienia dostępu do edukacji na najwyższym poziomie z wykorzystaniem Internetu. Jedną z takich prób jest platforma edX. Jej rozwój zapoczątkowały niemal 2 lata temu MIT i Harvard. Obecnie zespół liczy już 30 uczelni z całego świata. Renoma ośrodków naukowych biorących udział w projekcie przyciągnęła już ponad 2 miliony kursantów z całego świata. Ogromnymi zaletami platformy są takie aspekty jak: kompleksowe podejście do kształcenia online, obejmujące zarówno wykłady jak i ćwiczenia, czy wirtualne laboratoria. Platforma jest również polem doświadczalnym dla nowatorskich metod weryfikacji wiedzy oraz jej potwierdzania za pomocą wciąż rozbudowywanego systemu certyfikatów. Artykuł podsumowuje opinia dot. możliwości portalu z punktu widzenia studenta i wykładowcy PG.
EN
Modern e-learning methods develop dynamically. Worldwide consortiums, which unite institutions trying to make an effort to assure the education at highest level, with usage of the Internet, are created. The edX platform is a new approach to this task. It was founded almost two years ago by MIT and Harvard. At the present, participating group involves 30 top universities from all over the world. Reputation of those research centers appealed over 2 million students already. The most significant advantage of the edX platform is complex approach to the online training. It includes both valuable and encouraging video lectures and virtual laboratories where students can challenge new concerns on their own. The edX is also a testing field for innovative methods of knowledge and skills verification. There is also a constantly expanding certification system which features a proctored exams or verified ID diplomas. Moreover, the edX consortium share the achievement on open-source basis. Possibilities offered by the platform attract many educational institutions over the world such as French or Chinese ministries of education. The paper is summarized with student’s and lecturer’s point of view onto the platform’s opportunities.
10
Content available remote Implementacje próbnego kursu online
PL
W artykule omówiono zagadnienia otwartej edukacji internetowej, w tym wolnodostępnych materiałów OER (ang. Open Educational Resources) oraz masywnych kursów online MOOC (ang. Massive Online Open Courses), a także statystyki oglądalności własnego kursu złożonego z filmów edukacyjnych z dziedziny informatyki.
EN
This paper discusses the issues of open internet education, including freely available OER materials (Open Educational Resources) and the massive online courses Mooc (Massive Online Open Courses), as well as ratings of the course consisting of educational films in the field of computer science.
EN
Warsaw School of Computer Science has launched a multi-annual MOOC project “IT School” to prepare and open on-line a number of popular courses and other materials in the area of “basics of computer knowledge” for students of secondary level. The main objective of the project “IT School” is to popularize basic knowledge of computer technology, to encourage young people to study in the field of Information Technology and thus facilitate the study of the core courses. In the framework of Project twelve online courses was prepared and opened with particular care in preparing self-assessment tests, allowing students to check the level of understanding of the learning material after each course (http://www.it-szkola.edu.pl). The final test assesses student knowledge and its completion allows to receive a certificate. The education technology used for preparing the lectures is explained in this paper in details.
PL
Przedstawiono tendencje obserwowane w wielu krajach w kształceniu inżynierów, będące min. następstwem rozwoju technik ICT oraz zmian w zakresie pożądanych kompetencji absolwentów podejmujących zatrudnienie. Opisano min. koncepcję „kształcenia odwróconego” oraz kształcenia ukierunkowanego problemowo i opartego na projektach, a także ich związek z kształceniem opartym na badaniach i kształceniem elitarnym. Omówiono proces i możliwe konsekwencje upowszechnienia się nowej formy kształcenia, określanej jako Massive Open On-line Courses. Sformułowano propozycje działań, jakie mogłyby podjąć polskie uczelnie kształcące specjalistów w obszarze telekomunikacji i teleinformatyki - szczególnie podatnym na wprowadzanie innowacji w procesie kształcenia.
EN
Trends in engineering education observed in many countries, resulting from the developments in ITC and the changing demands of the labour market are presented. The concepts of flipped education, problem- and project-based learning, and their relation to research-based education and elite education are discussed. The expansion of Massive Open On-line Courses and their potential impact are described. Actions to be taken by the Polish universities of technology that offer programmes in telecommunications and teleinformatics - the areas particularly suitable for innovations in education - are proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.