Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błędy projektowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji metalowych
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody zabezpieczenia przed korozją powierzchni wyrobów metalowych oraz najczęściej popełniane błędy na etapie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji konstrukcji wykonanych ze stali oraz stopów aluminium.
2
Content available remote Przyczyny uszkodzeń murów (cz. 1) Uszkodzenia spowodowane błędami projektowymi
PL
Artykuł dotyczy uszkodzeń murów spowodowanych błędami projektowymi. Omówiono w nim uszkodzenia spowodowane brakiem obliczeniowego sprawdzenia nośności, uszkodzenia będące wynikiem koncentracji naprężeń oraz ugięć stropów i belek. Opisano skutki wpływów termicznych i reologicznych oraz osiadań podłoża gruntowego.
EN
The paper presents a description of types of damage caused to masonry walls by design errors. The discussion covers damage caused by failure to verify load-bearing capacity through calculation, and damage due to stress concentration and deflections of floor slabs and beams. The effects of thermal and rheological influences and ground subsidence are described.
3
Content available remote Co wpływa na obniżenie komfortu akustycznego w budynku?
PL
W artykule przedstawiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze, które mają istotny wpływ na akustykę budynku. Wymieniono przykłady błędów popełnianych na etapie projektu wstępnego, podczas projektowania i wykonania przegród, projektowania i wykonania instalacji oraz wykańczania wnętrz. Wytłumaczono pojęcia izolacyjności akustycznej i chłonności akustycznej.
EN
The article presents the main design and development errors having a major effect on a building’s acoustic properties. Example errors are mentioned that occur at the initial design stage, when engineering and building the envelope, engineering and building system installations, and finishing of interiors. There is a discussion of the concept of sound reduction index and sound absorption efficiency.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) w nowych budynkach mieszkalnych bardzo często działa nieprawidłowo. W artykule zebrano opinie 54 mieszkańców dotyczące działania wentylacji w pięciu budynkach wielorodzinnych. Zidentyfikowano główne błędy popełnione na etapie projektowym oraz w trakcie eksploatacji. Niestety wentylacja grawitacyjna nie pozwoliła zapewnić odpowiedniej krotności wymian powietrza.
EN
Natural ventilation often works incorrectly in new residential buildings. The paper summaries results of 54 residents’ questionnaires on the operation of ventilation in five multifamily buildings. The results have allowed determining the incidence of problems, eg. windows fogging or molds. Then the major errors were identified, committed at the stage of design and operation.
PL
W artykule wymieniono założenia projektowania budowli z zastosowaniem geo-syntetyków. Omówiono sposoby prowadzenia analiz i obliczeń oraz korzystania z ich wyników podczas budowy składowisk, wylewisk i innych zbiorników. Przedstawiono sposoby układania i łączenia geomembran oraz główne problemy systemów uszczelnień geosyntetycznych na skarpach składowisk odpadów.
EN
The article enumerates the assumptions for designing civil structures with the use of geosynthetic materials. Analysis, calculation and results utilization methods are discussed with regard to construction of storage facilities, discharge facilities and other vessels. There is a presentation of methods of geomembrane laying and combining, as well as the main issues for geosynthetic sealing on waste dump site slopes.
PL
„Case study” przedstawia przypadek garażu wielokondygnacyjnego, w którym wkrótce po wykonaniu stwierdzono uszkodzenia płyt stropowych i zastoiska wody. Przyczyną obok niedostatecznej jakości betonu było błędne rozwiązanie spadków płyty stropowej oraz złe rozmieszczenie wpustów odprowadzających wodę.
EN
In the paper a 'case study' of a six-storey garage is described. Soon after the beginning of use the cracking and other damages of reinforced concrete floor slabs as well as stagnant pools of water on them were observed. The poor concrete, improper design solution regarding the slabs inclinations and distribution of pipes removing the rain water were recognized as causes of these damages.
PL
Podstawowa norma projektowania geotechnicznego EUROCODE 7 nie obejmuje wzmacniania podłoża i gruntu zbrojonego. Brak jest też krajowych wytycznych projektowania wzmacniania podłoża kolumnami, a instrukcja projektowania gruntu zbrojonego jest niewystarczająca w odniesieniu do infrastruktury drogowej. Potrzeba stosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie drogowym wynika z coraz częstszej konieczności prowadzenia tras przez rejony gruntów słabych (nienośnych). W artykule omówiono przykłady błędów projektowych, w wyniku których następowało uszkodzenie nawierzchni drogowej. W następstwie tych uszkodzeń zostało obniżone bezpieczeństwo ruchu drogowego. Konieczne było ograniczenie ruchu i prędkości na danym odcinku, lub też zamknięcie nowo wybudowanych dróg i ich naprawa. Podano także pewne wskazówki, jak podobnych błędów unikać.
EN
Primary geotechnical design standard EUROCODE 7 does not include ground improvement and soil reinforcement. There are no national guidelines on design ground improvement with columns, and guide on reinforced soil design is insufficient with regard to the road infrastructure. Increasingly more frequent locating roads in areas of weak soils results in the need of using ground improvement techniques. The article discusses examples of design errors which result in pavement damages. As a result of this damage decrease of traffic safety is observed. It was necessary to reduce the traffic and speed limit on the road sections, or even close the newly constructed roads and make the repairs. Some advices was also given on how to avoid similar mistakes in the future.
8
Content available remote Former and contemporary threats to historic gardens
EN
In this paper, the comparison of former and contemporary threats to the value of historic gardens has been carried out. The analysis was based upon the publication of Majdecki, dating back to the 80s and 90s of the 20th c., being treated as a reference to the currently observed negative practices. In this article, verification of the earlier classification of phenomena, constituting a threat to the historic gardens, was suggested. Observations by the authors and scientific publications from the recent ten years have been adopted as the basis for conclusions and syntheses.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dawnych i współczesnych zagrożeń dla wartości zabytkowych założeń ogrodowych. Analizę oparto na publikacji Majdeckiego z lat 80. i 90. XX w., traktowanej jako opracowanie stanowiące odniesienie do współcześnie obserwowanych negatywnych praktyk. W artykule zaproponowano weryfikację wcześniejszej klasyfikacji zjawisk zagrażających zabytkowej zieleni. Za podstawę wniosków i syntez służyły własne obserwacje autorki oraz publikacje naukowe z ostatnich dziesięciu lat.
9
Content available Gorące dachy, ciepłe ściany
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały przykłady badań termowizyjnych wybranych przegród budowlanych oraz dyskusja o uzyskanych wynikach pomiarów.
PL
W artykule przedstawiono typowe mechanizmy zniszczenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego oraz wymieniono czynniki wpływające na powstawanie awarii i uszkodzeń. Omówiono również metody obliczeń.
EN
The article presents typical mechanisms that can be observed during destruction of a retaining structure made of reinforced soil and specifies the factors that influence the occurrence of failures and damage. The article also discusses calculation methods related to the issue.
PL
Przeanalizowano 59 projektów i specyfikacji przetargowych dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych i ogniochronnych przy użyciu powłok malarskich. Kryteria oceny projektów wytypowano głównie w oparciu o normę ISO 12944-8. Błędy pogrupowano na wynikające z projektu konstrukcji, doboru materiałów (specyfikacji) i technologii wykonania zabezpieczenia.
EN
59 designs and tender specifications for corrosion protection and fire protection using coatings are examinated. Criteria for assessing the projects were selected by basing on the ISO 12944 standard part 8th. Errors are grouped into those arising from the project design, selection of materials (specifications) and technology of coating protection.
PL
Omówiono badania i ocenę obecnego stanu elewacji budynków mieszkalnych docieplonych metodą lekką – mokrą. Na podstawie wykonanych przeglądów i ocen technicznych pokazano błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które mają decydujący wpływ na korozję biologiczną elewacji i podstawowe właściwości materiałów oraz właściwości użytkowe mieszkań.
EN
The current state of residential building facade insulation applied by means of the light-wet method has been evaluated. Based on a series of inspections and technical assessments, design and workmanship errors, which have a decisive influence on the biological corrosion of facades, the basic material properties and functional properties of the buildings, have been presented.
PL
W artykule omówiono skutki zastosowania niewłaściwych hydroizolacji balkonów i loggii. Zwrócono uwagę na główne przyczyny uszkodzeń, takie jak działanie czynników zewnętrznych, niewłaściwe opracowanie projektu realizacji lub naprawy, a także niepoprawny dobór materiałów. Na podstawie konkretnego przykładu wskazano podstawowe błędy popełnione podczas remontu loggii na jednym z poznańskich osiedli mieszkaniowych.
EN
The article discusses the consequences of using improper waterproofing for balco-nies and loggias. It points out the main causes of damage, such as the influence of external factors, improper development of an implementation or repair project, as well as incorrect selection of materials. Based on a specific example, the article presents some basic errors that have occurred during the repair of a loggia in one of the residential developments in Poznań.
14
Content available remote Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono analizę przykładowych wad wykonawczych betonowych posadzek przemysłowych oraz opisano konflikt mający źródło w kwestionowaniu przez inwestora jakości wykonanych robot i wstrzymaniu wynagrodzenia wykonawcy przy jednoczesnym przystąpieniu do użytkowania obiektu. W przedstawionej analizie zwrócono uwagę na prawne uwarunkowania dotyczące odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
EN
The article presents an analysis of sample execution defects of industrial concrete flooring and describes a conflict, which has its source in questioning the quality of executed works by the investor and withholding contractor's payment while simultaneously commencing to utilise the building. The presented analysis also points out the legal conditioning pertaining to acceptance and utilisation of civil structures.
15
Content available remote Błędy w projektowaniu i wykonawstwie izolacji akustycznych
PL
W artykule omówiono podstawowe błędy dotyczące izolacyjności akustycznej popełniane na rożnych etapach wznoszenia budynku. W analizie wykorzystano doświadczenie Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, który współpracuje z projektantami, producentami wyrobów budowlanych oraz wykonawcami budynków.
EN
The article discusses basic defects of noise reduction, which are made at various stages of building construction. The analysis uses the experience of Building Research Institute – Acoustics Department, which cooperates with designers, manufacturers of construction materials and building contractors.
PL
W artykule zasygnalizowano najczęściej zgłaszane przez polskie firmy instalacyjne problemy związane z projektowaniem instalacji z gruntowymi pompami ciepła, doborem urządzeń, budową oraz eksploatacją.
EN
Nowadays we are faceing the dynamic development of road and bridge infrastructure needed for football european championship EURO 2012. This results in a huge increase of design and execution documentation. Such large volume of engineering projects being executed under great time pressure, may be the cause of many inevitable mistakes. The paper is to point out some problems and tries help in avoiding common errors shown on few choosen post-tensioned structures in Poland. It also indicates some noticed failures - different types of oversights, design conflicts and execution defects, which we have met on the site.
19
Content available remote Przykłady złej praktyki w projektowaniu rond
PL
Artykuł dotyczy błędów związanych z projektowaniem rond, zidentyfikowanych podczas przeprowadzania audytów brd dokumentacji projektowej. Dla przykładowych dokumentacji, głównie dotyczących przebudowy dróg wojewódzkich na terenie województw warmińsko - mazurskiego i pomorskiego określono główne grupy tych błędów, wskazano konkretne błędne rozwiązania i zagrożenia jakie z tych błędów wynikają.
EN
The paper concerns some errors in designing of roundabouts that were identified while running road traffic safety audits of design documentation. For some examples of documentation, concerning regional road reconstruction in warminsko-mazurskie and pomorskie provinces the main types of errors were identified and the particular faulty designs and risks resulting from these errors were described.
20
Content available remote Geometria i oznakowanie węzłów - zasady, przepisy, dobra i zła praktyka
PL
Autor we wcześniejszych referatach i artykułach przedstawiał niedostatki przepisów związanych z projektowaniem dróg i projektowaniem organizacji ruchu, zwłaszcza oznakowania drogowskazowego na autostradach i drogach ekspresowych. Obecnie przedstawia wybrane problemy projektowania geometrii węzłów drogowych, pokazuje przykłady poprawnych i błędnych rozwiązań, krajowych i zagranicznych, a także omawia wybrane zagadnienia oznakowania węzłów drogowych.
EN
Authors presented the lack of proper regulations for road designing and designing of traffic organisation, particularly for signage on highways and expressways previously in many papers and articles. This time he has been presented some problems on designing of interchanges geometry and he has been shown the examples of proper and mistaken solutions in notional and foreign practice and he has been described some problems of signage for interchanges.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.