Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 353

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat pump
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Analiza możliwości współpracy instalacji PV z pompą ciepła
PL
Ogrzewanie domów mieszkalnych z wykorzystaniem pompy ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym. Jego zaletą jest też minimalizacja wpływu cen ciepła i paliw kopalnych na koszty ogrzewania. W omawianym rozwiązaniu jedynym kosztem zewnętrznym dla źródła ciepła jest energia elektryczna, której cena może być często nieprzewidywalna. Zużywanie lokalnie wyprodukowanej energii elektrycznej (np. w instalacji PV) na cele zasilania pompy ciepła może być sposobem na doprowadzenie do pełnej niezależności energetycznej domu mieszkalnego. Na podstawie dokonanych pomiarów istniejących instalacji przeprowadzono analizę współdziałania instalacji PV i pompy ciepła. Jej wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
Heating residential houses with a heat pump is an ecological solution. The advantage of this solution is that the impact of heat and fossil fuel prices on heating costs is minimized. In the presented solution, the only external cost to the heat source is the cost of electricity, which can often be unpredictable. Using locally produced electricity (e.g. in a PV system) to supply a heat pump can be a way to make a residential house fully energy independent. Based on the measurements of existing installations, an analysis of the interaction between the PV installation and the heat pump was carried out. Its results are presented in this paper.
PL
Zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych stanowi znaczną część jej całkowitego zużycia. Szacuje się, że w Polsce dochodzi ono do 40%. Dobrym sposobem na zmniejszenie tego udziału jest szersze wykorzystanie energii słonecznej. Sezonowe różnice między zapotrzebowaniem, którego szczytowe wartości występują zimą, a jej dostępnością latem, sprawiają, że typowe projekty solarne przystosowane są tylko do podgrzewania c.w.u. w okresie dobrego napromieniowania. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło jest zwykle pokrywane przez inne źródło, często zasilane paliwem kopalnym. Jednym z możliwych rozwiązań poprawy tego stanu jest opracowanie możliwie wydajnych systemów do współpracy z magazynami ciepła. Efektem takiego działania jest wzrost wydajności i niezawodności, co bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacyjne oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska, głównie emisji dwutlenku węgla. W niniejszym artykule opisano algorytm ładowania zasobnika wypełnionego materiałem zmiennofazowym przez układ kolektorów słonecznych. Podczas rozładowania magazynu glikol kierowany jest na parowacz pompy ciepła. Wyższa temperatura na dopływie do pompy powoduje wzrost jej współczynnika wydajności grzejnej i mocy. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla dwóch zimowych dni (17 lutego i 14 marca). Otrzymane wyniki wskazują na zasadność budowy takich układów. Pozwala to efektywniej wykorzystać energię słoneczną w okresach jej niskiej dostępności zimą.
EN
Energy demand in residential buildings accounts for a significant proportion of final energy consumption. It is estimated that in Poland it reaches 40%. A good way to reduce this share is to use more solar energy. Seasonal differences between the demand, whose peak values occur in winter, and its availability in summer, make typical solar projects suitable only for heating domestic hot water. for a period of good irradiation. The remaining heat demand is usually covered by another source, often by fossil fuel. One of the possible solutions for improvement is the development of possibly efficient systems for cooperation with heat storage. The effect of such action is an increase in efficiency and reliability, which directly translates into operating costs and lower environmental pollution, mainly carbon dioxide emissions. This paper describes the algorithm of loading a container filled with a phase change material by a system of solar collectors. When the storage is discharged, glycol is directed to the heat pump’s evaporator. A higher temperature at the pump inlet causes an increase in its heating efficiency and power factor. Sample calculations were made for two winter days: February 17 and March 14. The obtained results indicate the validity of the construction of such systems. This allows more efficient use of solar energy in periods of its low availability in winter.
PL
Czy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat doszło do stopniowej redukcji ilości czynników HFC o wysokim GWP zawartych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz wykorzystywanych w nowych urządzeniach (czyli do produkcji urządzeń i ich napełniania/dopełniania w czasie instalacji)? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie na podstawie analizy danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) i Bazie Danych Sprawozdań (BDS).
PL
Posiadanie certyfikatu kompetencji staje się standardem nie tylko wśród kadry technicznej. Problem właściwego poziomu kompetencji nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku prowadzenia działalności, w której występują zagrożenia życia, utraty zdrowia czy negatywnego wpływu na naturalne środowisko, a takie mogą występować w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
PL
Na polskim rynku pompy ciepła zyskują coraz większą popularność w budownictwie mieszkaniowym – zwłaszcza energooszczędnym. W kolejnej części artykułu przedstawiono wady instalacji z pompami ciepła. Opisano typowe błędy popełniane przy budowie systemu grzewczego. Omówiono błędy na etapie projektowania systemu oraz błędy montażowe i eksploatacyjne.
EN
On the Polish market, heat pumps are becoming increasingly popular in residential buildings – especially energy-efficient ones. The next part of the article presents the disadvantages of heat pump installations. Typical mistakes made when building a heating system are described. Errors at the stage of system design as well as installation and operation errors are discussed.
PL
Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.
EN
The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage.
EN
Recreational houses (WH) of a recreational nature may constitute an offer for the development of non-standard forms of recreation proposed by the domestic tourist industry. The paper presents some selected design problems of heating an exemplary WH house. For central heating (central heating) and domestic hot water (domestic hot water), it is proposed to use a compressor heat pump. It works with the central heating installation (water underfloor heating) and hot water, and with a lower source in the form of surface water in the lake. The heat exchanger for the brine is immersed in the lake water. The methodology for calculating the dimensions of the lower heat exchanger was presented. It was proposed that it will be made in the form of two coils made of polyethylene pipes and WH float sides placed on both sides. The design solution presented in the paper meets the conditions for qualifying as using renewable energy sources (RES). It should be noted that covering the demand for electricity for the WH house, including to drive the heat pump motor and for other living purposes in a residential superstructure, is also made using a hybrid system in the form of cooperation between wind turbines and photovoltaic panels. Problems regarding the WH hybrid electricity supply system will be the subject of a separate study.
EN
The paper discusses the use of renewable energy sources for the LPG vaporizer systems in a moderate climate. The presented alternative solutions based on modern gas devices and renewable energy show great potential for energy savings in liquid gas evaporation systems in comparison to classical and currently commonly used systems. It has been demonstrated that the proposed solutions can significantly reduce the consumption of energy used to evaporate LPG in an environmentally friendly manner. The use of gas heat pumps in relation to a traditional energy source enables gas consumption to be reduced to 36%. The extension of the heat pump system with ground air heat exchanger or with vertical or horizontal heat exchangers, allows savings in gas consumption up to 42%. Moreover, the application of such systems enables more effective use of low emission and efficient heating medium in gas systems. In addition, in summer, when there is no need to evaporate the liquefied gas, these devices can be used to cold-production for, social and living needs.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w układach parowników LPG w klimacie umiarkowanym. Przedstawione alternatywne rozwiązania oparte na nowoczesnych urządzeniach gazowych i energii odnawialnej wykazują duży potencjał oszczędności energii w instalacjach odparowania gazu płynnego w porównaniu z klasycznymi i obecnie powszechnie stosowanymi systemami. Wykazano, że proponowane rozwiązania mogą znacząco ograniczyć zużycie energii wykorzystywanej do odparowania LPG w sposób przyjazny dla środowiska. Zastosowanie gazowych pomp ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła energii pozwala na redukcję zużycia gazu do 36%. Rozbudowa systemu pomp ciepła o pojedynczy gruntowy powietrzny wymiennik ciepła lub dodatkowo współpracujący z pionowymi, lub poziomymi systemami odwiertów umożliwia uzyskanie oszczędności zużycia gazu sięgających nawet 42%. Ponadto zastosowanie takich systemów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie niskoemisyjnego i wydajniejszego czynnika grzewczego w systemach gazowych. Ponadto w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odparowywania skroplonego gazu, urządzenia te mogą być wykorzystywane do produkcji „chłodu” przeznaczonego na potrzeby społeczne oraz bytowe.
EN
Recreational houses (WH) of a recreational nature may constitute an offer for the development of non-standard forms of recreation proposed by the domestic tourist industry. The paper presents some selected design problems of heating an exemplary WH house. For central heating (central heating) and domestic hot water (domestic hot water), it is proposed to use a compressor heat pump. It works with the central heating installation (water underfloor heating) and hot water, and with a lower source in the form of surface water in the lake. The heat exchanger for the brine is immersed in the lake water. The methodology for calculating the dimensions of the lower heat exchanger was presented. It was proposed that it will be made in the form of two coils made of polyethylene pipes and WH float sides placed on both sides. The design solution presented in the paper meets the conditions for qualifying as using renewable energy sources (RES). It should be noted that covering the demand for electricity for the WH house, including to drive the heat pump motor and for other living purposes in a residential superstructure, is also made using a hybrid system in the form of cooperation between wind turbines and photovoltaic panels. Problems regarding the WH hybrid electricity supply system will be the subject of a separate study.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia koszty eksploatacji rzeczywistego obiektu (domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 200 m2 zlokalizowanego w Tychach) ogrzewanego pompą ciepła o parowaniu bezpośrednim. Porównano też koszty ogrzewania w przypadku, gdyby zastosowano inne systemy grzewcze, jak również przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną instalacji pomp ciepła.
EN
Article presents operating costs of the real object (a single-family house with an usable area of 200 m2 located in Tychy) heated by direct evaporating heat pump. Operating costs of other heating systems are compared and techno-economic assessment of the heat pump installation has been performed.
11
Content available New refrigerants used by heat pumps
EN
The date is inevitably approaching when refrigerants such as R407C (GWP 1774) and R410A (GWP 2088) cannot be used in newly introduced refrigeration, air conditioning and heat pump equipment. From January 1, 2020, there is a ban on placing on the market devices with refrigerants with a GWP greater than 2500, and from January 1, 2025 the limit value will be 750. Thus, devices filled with R404A (GWP 3922) have already disappeared from the primary market. Despite the anticipated changes in the short term, heat pumps with refrigerants such as R407C or R410A still dominate the sale. Devices with R134a (GWP 1430), R32 (GWP 675), R290 propane (GWP 3) or R744 carbon dioxide are sold to a lesser extent.
13
Content available remote Critical evaluation of R134a, R1234yf and R744 in passenger carcooling systems
EN
The Montreal Protocol on ozone-depleting substances and the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change are affecting the refrigeration industry. Both documents have banned the use of substances responsible for ozone depletion and global warming. The automotive industry must keep up with these changes. The design of cooling systems in cars must meet the requirements of new refrigerants. In addition, changing the production profile of large car companies towards electric and hybrid cars increases this need. This development has a significant impact on the solutions installed in passenger vehicles. The paper presents a critical assessment of R134a, R1234yf, and R744 in passenger car heat pump systems. The possibility of their use in common air conditioning systems with motor drive and in the heat pump of an electric vehicle was presented. The calculation algorithm of the heat pump system has been developed, showing the influence of the physical properties of refrigerants on efficiency during the process of the designed heat pump system. The impact of using new refrigerants in the car production process has been analyzed and commented on. The influence of thermodynamic and ecological properties of refrigerants on the process of designing a heat pump system using a calculation model was described. Types of heat pump in electric cars and a calculation model were presented
14
Content available remote Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych za pomocą pomp ciepła
PL
W niekorzystnych warunkach zimowych jesteśmy zmuszeni do eliminacji lub łagodzenia wad związanych z gromadzeniem się śniegu i lodu na chodnikach, schodach, podjazdach, parkingach, dachach, placach czy boiskach sportowych. Istnieje wiele sposobów usuwania śniegu i lodu z rozważanych powierzchni, w tym chemiczne, mechaniczne lub z wykorzystaniem instalacji grzewczej. Metody mechaniczne lub ręczne nie zawsze pozwalają na całkowite usunięcie śniegu i lodu, natomiast substancje chemiczne często mają negatywny wpływ na środowisko. W tej sytuacji najskuteczniejsze jest zastosowanie instalacji grzewczej elektrycznej lub wodnej. W artykule przedstawiono wyniki analizy technicznej systemu ogrzewania parkingu dla samochodów osobowych z wykorzystaniem pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła, a także analizę finansową jego zastosowania w ustalonych warunkach. Z poznawczego punktu widzenia interesujące było zbadanie, czy proponowana instalacja jest technicznie i ekonomicznie wykonalna.
EN
In unfavourable winter conditions we are forced to eliminate or mitigate the defects associated with the accumulation of snow and ice on pavements, stairs, driveways, parking lots, roofs, squares or sports fields. There are many ways to remove snow and ice from the surfaces under consideration, including chemical, mechanical or heating installations. Mechanical or manual methods do not always allow complete removal of snow and ice, while chemicals often have a negative impact on the environment. Electric or water heating is the most effective way of doing this. The paper presents the results of technical analysis of a parking lot heating system for cars with the use of a heat pump with a ground heat exchanger, as well as financial analysis of its application in the established conditions. From the cognitive point of view, it was interesting to examine whether the proposed installation is technically and economically feasible.
EN
The paper presents the preliminary results of the temperature distribution to a depth of 100 m in the two selected vertical geothermal wells during operation of the heat pump and ground temperature measurement without vertical ground probes work. Research was carried out from the third decade of December to the end of February. The wells are the lower energy source for two heat pumps brine/water type with heating power of 117.2 kW each and 95.9 kW cooling capacity installed in the building of The Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology in Bialystok. With heat pumps work 52 vertical ground probes to a depth of 100 m each. The article presents the way of making probes equipped with 30 digital temperature sensors to record the temperature distribution in the vertical probes and in the ground and it shows the way of making the test bench using the groundwater wells with vertical probes. The average coefficient of performance COP of the heat pump HP in the months of January and February has been designated.
EN
Changes in the automotive industry to bring more electric and hybrid cars to market have a significant impact on the type of heating and cooling systems for vehicles. The work done so far in this area shows the considerable impact of these systems on vehicle coverage. This is due, among other things, to the fact that air conditioning systems in electric and hybrid cars have additional tasks, such as keeping the battery temperature at the right temperature. Studies also show that heating and cooling systems based on heat pump systems have the highest efficiency. The development of such systems, however, depends on a properly planned test phase under widely varying boundary conditions. Such research allows to limit the negative impact of heating and cooling systems on the range of electric cars under real operating conditions and can contribute significantly to the popularity of electric vehicles. The aim of this work is to develop a test bench concept for testing heat pumps used in electric vehicles. The impact of the assumed boundary conditions on individual system components is presented. On the basis of two examples of test stands, a critical assessment of the effectiveness of the applied methodology was made. Differences in individual systems were indicated, and the own concept of the test bench for testing heat pumps for variable input parameters was presented.
PL
W artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono oraz porównano wybrane z nich, takie jak: fotowoltaika, siłownie wiatrowe, pompy ciepła oraz biomasy.
EN
The article classifies energy sources and conversion methods for renewable energy sources. Selected of them, such as photovoltaics, wind farms, heat pumps and biomass were presented and compared.
PL
W artykule przedstawiono budowę pompy ciepła wraz z opisem zasady jej działania. Wymieniono podstawowe rodzaje pomp ciepła mające zastosowanie w technice grzewczej. Poruszono również kwestię efektywności energetycznej pomp ciepła.
EN
The article presents the construction of a heat pump together with a description of its principle of operation. The basic types of heat pumps used in heating technology are listed. The issue of energy efficiency of heat pumps is also discussed.
19
Content available Technical aspects of using the heat pump at the ship
EN
The paper attempts to analyze the technical possibilities of using a compressor heat pump to recover waste heat from energy processes implemented by a watercraft. The amount of waste heat that could be used for the heating needs of the vessel was estimated and the hydrothermal potential of the marine waters was assessed. The possibilities of reducing the power of the ship's power plant used to power the ship's heating installation were determined.
PL
W artykule podjęto próbę analizy technicznych możliwości wykorzystania sprężarkowej pompy ciepła do odzysku ciepła odpadowego pochodzącego z procesów energetycznych realizowanych przez jednostkę pływającą. Oszacowano ilości ciepła odpadowego możliwego do wykorzystania dla potrzeb grzewczych jednostki pływającej oraz oceniono potencjał hydrotermiczny wód morskich. Określono możliwości redukcji mocy elektrowni okrętowej wykorzystywanej do zasilania instalacji grzewczej okrętu.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny oraz konsekwencje niewłaściwej eksploatacji gruntowych pomp ciepła. Problem został omówiony na przykładzie danych eksploatacyjnych pracy instalacji grzewczej z pompą ciepła solanka/woda oraz symulacji komputerowych wykonanych w programie Earth Energy Designer.
EN
The article presents the causes and consequences related to improper operation of brine-to-water heat pumps. The problem is discussed on the example of operational data of the heating system with a brine-to-water heat pump and computer simulations performed in Earth Energy Designer software.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.