Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Mechanisation and automation at the turn of the 20th century
EN
The article presents the history of the mechanisation and automation of arc welding at the turn of the 20th century, including Benardos’ and Slavyanov’s first welding machines and the first related patents.
PL
Opisano historię mechanizacji i automatyzacji spawania łukowego na przełomie XIX i XX w. Zaprezentowano pierwsze maszyny do spawania Benardosa i Sławianowa, a także przedstawiono pierwsze patenty w tej dziedzinie.
EN
Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful temporary structures, intelligent diagnostic and control devices, automation and robotics involved into various construction works. The authors reviewed the most recent accomplishments of the construction industry that improve efficiency and quality of works, increase safety conditions, expand competitiveness between construction contractors and, thus, elevate building construction techniques.
3
Content available remote Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz.1
EN
Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful temporary structures, intelligent diagnostic and control devices, automation and robotics involved into various construction works. The authors reviewed the most recent accomplishments of the construction industry that improve efficiency and quality of works, increase safety conditions, expand competitiveness between construction contractors and, thus, elevate building construction techniques.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w 12 modelowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Porównywano wyposażenie techniczne gospodarstw, nakłady pracy i siły napędowej, oszacowaną amortyzację i inne koszty związane z eksploatacją maszyn, a w nich koszty zużywanych paliw i energii elektrycznej. Poza metodami opisu w badaniach zastosowano także statystyczne metody regresji i korelacji. Stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa zmniejszają się jednostkowe nakłady własnej robocizny (rbh·ha-11 UR) i siły pociągowej (cnh·ha-1 UR). Zmniejszają się też jednostkowe wartości (zł·ha-1 UR) wyposażenia w środki techniczne oraz koszty amortyzacji i inne koszty eksploatacji środków technicznych, lecz w tych przypadkach korelacja jest zaznaczona słabo lub bardzo słabo.
EN
Results of a comparative analysis of 12 model family farms (area from 8 to 150 ha·AL) equipment with technical means and their utilization have been presented in the study. Stock of technical means, own labor and mechanical power inputs as well as estimated depreciation and other farm machinery operating costs (including consumed fuel and electricity) have been compared. Apart from description methods, statistical methods of regression and correlation have been applied. The results of the statistical analysis show that along with an increase of the area of model farms unitary inputs of own labor and mechanical power decrease. Also the unitary values of the stock of technical means as well as depreciation and other farm machinery operating costs decrease, but the adequate correlation is weakly or very weakly marked.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej uzyskiwanych efektów ekonomicznych i ponoszonych nakładów na produkcję w gospodarstwie rodzinnym przed modernizacją (28 ha UR) i po jego modernizacji (45 ha UR). Łączne efekty (przychody brutto) rozdzielono równo (po 20%) na pięć nośników (rodzajów) postępu naukowo-technicznego, tj. na postęp: biologiczny, chemiczny, agro- i zootechniczny, mechanizacyjny i organizacyjny. Oszacowano efektywność nakładów (rozchodów) ponoszonych ogółem i na każdy rodzaj postępu naukowo-technicznego. Efektywność mechanizacji w gospodarstwie o powierzchni 28 ha (przed modernizacją) była ujemna (0,84), a po modernizacji (45 ha) jest dodatnia (1,46). Największymi wskaźnikami efektywności przed i po modernizacji są: postęp chemizacyjny (3,34; 2,59) oraz postęp agro- i zootechniczny (1,93; 1,76). Efektywność ogólna postępu naukowo-technicznego przed modernizacją (1,41) była większa niż po modernizacji (1,31). Wynagrodzenie za pracę własną zwiększyło się z 5564 do 5882 zł·ha-1 UR i z 22,16 zł·rbh-1 do 59,04 zł·rbh-1. Modernizacja technologiczna wysoko produkcyjnego gospodarstwa była celowa i korzystna (efektywna) dla rodziny rolniczej. Zastosowana metoda badania efektywności modernizacji gospodarstw rodzinnych powinna być doskonalona i weryfikowana w różnych gospodarstwach.
EN
Study presents the results of a comparative analysis of achieved economic effects and inputs incurred for production in a family farm before (28 ha AL) and after modernization (45 ha AL). Total effects (gross revenues) were divided into five equal parts (20% each) between five different carriers of scientific – technical progress, namely: biologi cal, chemical, agri- and zootechnical, mechanization, and organization. Estimated was the efficiency of expenditures (inputs) incurred totally and for each particular progress carrier. Efficiency of mechanization in the farm of 28 ha AL (namely before modernization) was negative (0.84) and after modernization (45 ha AL) was positive (1.46). The highest index of efficiency before and after modernization was achieved by the chemical progress (3.34 and 2.59 respectively) and by agri- and zootechnical progress (1.93 and 1.76 respectively). The total efficiency of scientific-technical progress was higher before modernization (1.41) than after it (1.31). However, thanks to modernization the income for own work increased from 5564 up to 5882 PLN·ha-1 AL or from 22.16 up to 59.04 PLN·man-hour-1. Technological modernization of highly productive farm was appropriate and effective for the farmer’s family. The method of assessment of efficiency of modernization of family farms ought to be further improved and verified for different farms.
6
Content available Rolnictwo a środowisko naturalne
PL
Na podstawie przeglądu literatury krajowej i zagranicznej dokonano analizy współzależności między rolnictwem a środowiskiem naturalnym. Omówiono wpływ mechanizacji rolnictwa na gospodarkę wodną i stan gleby oraz powiązania między rozwiązaniami technicznymi, stosowanymi w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a gospodarką energetyczną oraz emisją gazów cieplarnianych i amoniaku. Zwrócono uwagę na znaczenie systemów wspomagania decyzji w racjonalizacji zarządzania w produkcji rolniczej i całym łańcuchu żywnościowym, w tym między innymi w wyborze optymalnych rozwiązań w produkcji i energetycznym wykorzystaniu biomasy. Wyniki analizy współzależności między mechanizacją rolnictwa a stanem gleby, zasobnością i jakością wody oraz emisją szkodliwych gazów powinny być uwzględnione podczas budowy modelu, który mógłby stanowić podstawę wyboru systemu produkcji rolniczej, uzasadnionego z ekonomicznego, energetycznego, społecznego i ekologicznego punktu widzenia.
EN
Based on a national and international literature review, an analysis was done of interdependence be-tween agriculture and the environment. The topics discussed were the influence of agricultural mech-anization on water management and soil condition as well as relationships between technical solu-tions, used in plant and livestock production and energy economy, greenhouse gases and ammonia emissions. Attention was turned to the importance of decision supporting systems used in rationaliza-tion of management in agricultural production and the whole food chain, including inter alia a choice of optimal solutions for the production and energetic usage of biomass. The results of interdependence analysis between agricultural mechanization and soil condition, resources and quality of water, as well as the emission of harmful gases should be taken into account during the construction of a model, which could serve as a basis for selecting an agricultural production system, valid from an economic, energy, social and ecological point of view.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zmiany kąta pochylenia stropnicy na obciążenie statyczne elementów sekcji. Zmiana tego kąta spowodowana jest dostosowaniem postaci geometrycznej sekcji do nierównoległego stropu i spągu wyrobiska. Na przykładzie parametrów sekcji do pokładów niskich, średnich i wysokich stwierdzono, że niewielkie zmiany kąta pochylenia stropnicy skutkują znaczącą zmianą podporności sekcji oraz wartości sił w łącznikach mechanizmu prowadzenia stropnicy.
EN
The article presents how the changes in the inclination angle of a roof bar impact the static load of the support unit elements. The change of this angle is the result of adapting geometrical features of the support unit to an unparallel roof and floor of the excavation. On the basis of low, middle and high support units it was found out that minor changes in the inclination angle of the roof bar result in significant changes in the load-bearing capacity of the support unit and the values of forces in the joints of the support development mechanism.
PL
Likwidacja wyrobisk korytarzowych z demontażem i odzyskiem (rabowaniem) obudowy chodnikowej jest jedną z trudniejszych i niebezpieczniejszych robót górniczych w kopalni. Największy zakres likwidacji wyrobisk dotyczy chodników przyścianowych. Likwidacja ta realizowana jest w warunkach wysokiej koncentracji naprężeń spowodowanych ciśnieniami eksploatacyjnymi ścian, w bezpośredniej bliskości strefy zawałowej.
PL
Celem opracowania była próba naukowego rozstrzygnięcia alternatywy korzystania przez gospodarstwa z usług mechanizacyjnych w stosunku do zakupu nowego bądź używanego sprzętu technicznego na przykładzie kombajnów zbożowych. Utworzono 2 grupy typologiczne kombajnów zbożowych. W poszczególnych grupach odpowiednikami kombajnu przeciętnego były następujące marki i modele: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Ustalono punkty graniczne równoważące cenę usługi w godzinach pracy i ha powierzchni przeznaczonej do zbioru. Badania wykazały, że zakup nowego kombajnu będzie racjonalny jedynie w tych gospodarstwach, gdzie zapewniony zostanie minimalny areał zbóż i roślin technologicznie podobnych na poziomie: grupa A – 128 ha; grupa B – 173 ha. W sytuacji braku dostępności do tych usług mogą sobie one pozwolić na zakup sprzętu używanego w przeciętnej cenie nie przekraczającej dla gospodarstw posiadających kombajny z grup A – 89530 PLN, i z grupy B – 176315 PLN.
EN
The aim of the study was scientific consideration of an alternative of using mechanization services by farms in comparison to the purchase of new or used technical equipment on the example of grains combine harvesters. Two typological groups of grain combine harvesters were created. In selected groups following makes and models responded to an average combine harvester: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Border points balancing the price of service in working hours and surface designed to harvest were established. Investigations showed, that the purchase of a new combine harvester will be rational only in these farms, where minimum acreage of grains and technologically similar plants will achieve: group A – 128 ha; group B – 173 ha. If these services are unavailable, farms can afford purchase of the used equipment for an average price which does not exceed: PLN 89,530 for group A and PLN 17,6315 for group B.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem zasobów i nakładów pracy ludzkiej, przeprowadzonych w 2009 r. w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych. Uzyskane wyniki porównywano z przewidywanymi na 2015 r. nakładami pracy w projektach technologicznej modernizacji badanych obiektów. W latach 2009-2012 badano gospodarstwa o powierzchni od 8 do 150 ha UR. W 2009 r. średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 44,23 ha, a w 2015 r. będzie wynosić 49,49 ha UR, czyli zwiększy się o 11,9%. W celu określenia współzależności między powierzchnią gospodarstwa, a nakładami pracy, podzielono badane obiekty na 11 grup obszarowych, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. Wraz ze zwiększającą się powierzchnią UR w gospodarstwie zwiększają się zatrudnienie i nakłady pracy na gospodarstwo, a maleją te wskaźniki w przeliczeniu na powierzchnię UR. Średnie zatrudnienie w badanych obiektach wyniosło w 2009 r. 2,87 prac.·gosp.-1 i 6,50 prac.·100 ha-1 UR. Nakłady pracy własnej i obcej wynosiły łącznie średnio 5751 rbh·gosp.-1 i średnio 130,1 rbh·ha–1 UR. W 2015 r. średnie nakłady pracy własnej i obcej wyniosą 5340 rbh·gosp.-1 i 107,8 rbh·ha-1, czyli zmniejszą się o 7,2% na gospodarstwo i o 17,1% średnio na ha UR. Wskaźniki technicznego uzbrojenia pracy ludzkiej energią ciągników wynosiły i będą wynosić średnio 28,0 i 29,0 cnh·100 rbh-1 i będą mieścić się w przedziale od 13,7 cnh·100 rbh-1 (II grupa) do 47,7 cnh·100 rbh-1 pracy produkcyjnej rolników (grupa XI).
EN
Paper presents the results of studies conducted in 2009 on utilization of the resources and inputs of human labour in selected 53 family farms. Obtained results were compared with the labour inputs provided for 2015 year in the projects of technological modernization for investigated objects. Within the years 2009-2012 the studies included farms of the acreage ranging from 8 to 150 ha AL. In 2009 the average farm acreage amounted to 44.23 ha, while in 2015 it will reach 49.49 ha AL, increasing by 11.9%. In order to determine the relationship between farm acreage and labour inputs, the objects tested were divided into 11 area groups; the groups from I to IX consisted of the 5 farms, groups X and XI included 4 farms each. Together with raising AL area of the farm, increase the employment and labour inputs in farm; however, these indices decrease as accounted per the AL area. Average employment in surveyed objects in 2009 amounted to 2.87 workers per farm, or 6.50 workers per 100 ha AL. Inputs of the labour, own and hired, reached jointly on average 5751 work-hrs per farm and 130.1 work-hrs per ha AL. In 2015 average inputs of labour (own and hired) will reach 5340 work-hrs per farm, and 107.8 work-hrs per ha, thus being lower by 7.2% per farm, and by 17.1% per ha, on average. Indices of human labour technical equipment with the tractor power amounted, and will amount (on average) to 28.0 and 29.0 tractor-hrs per 100 work-hrs; these indices will range within 13.7 tractor-hrs per 100 work-hrs (II group) and 47.7 tractor-hrs per 100 workhrs of productive labour of the farmers (group XI).
PL
Celem pracy było określenie wpływu sposobu utrzymania bydła na nakłady i koszty eksploatacyjne usuwania i magazynowania nawozu naturalnego, celami szczegółowymi zaś: wyznaczenie poziomu mechanizacji badanych obiektów w zakresie zabiegu III, określenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Zakres pracy obejmował analizę techniczną i ekonomiczną obór wolnostanowiskowych ściółkowych i bezściółkowych w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich. Zastosowany model oceny i wyboru rozwiązania najkorzystniejszego w zakresie zabiegu usuwania i magazynowania nawozu naturalnego umożliwił wybór obory boksowej, bezściółkowej, z kanałami gnojowicowymi przykrytymi podłogą szczelinową, gdzie gnojowica była przepompowywana z kanału znajdującego się w budynku do zbiornika zewnętrznego. Parametry techniczne i ekonomiczne były następujące: koszt inwestycyjny maszyn i urządzeń przeznaczonych do realizacji ww. zabiegu wynosił 5815,17 zł*DJP-1, dzienne nakłady robocizny – 0,34 rbmin*DJP-1, jednostkowe koszty eksploatacji – 78,90 zł*DJP-1*rok-1.
EN
The studies focus on definition of the impact of the method of cattle keeping on the exploitation inputs and costs related to disposal and storage of manure. The specific objectives include designation of the level of mechanization of the farms under study as regards breeding procedure III and definition of both the unit exploitation cost and selection of the most favorable solution. The scope of work included technical and economical analysis of free-stall litter and litter-less cowsheds in family farms and big farms, as well. The applied model of evaluation and selection of the most effective solution for disposal and storage of manure allowed selection of a box litter-less cowsheds with channels for liquid manure covered by a slatted-floor. Liquid manure was pumped into the external reservoir from the channel installed in the building. Technical and economical parameters were as follows: capital cost of machinery and equipment for implementation of the above operation amounted to 5815.17 PLN*LSU-1 and daily labor expenditure amounted to 0.34 man-min*LSU-1, unit exploitation cost was 78.90 PLN*LSU-1*year-1.
12
Content available remote Sterowanie PLC zrobotyzowanym stanowiskiem modułowym
EN
In the article a construction of robotic stand for cutting the groove in head of cylindrical screw was presented. A technological post is composed of selected module of the robot type PR-02, vibratory feeder and milling unit for groove cutting. The existing control system was modernized by application the OPLC controller. The necessary construction changes were described and the control algorithm was proposed which can be also used for an assembly operation. In a summary the advantages of using the modern control system as well its influence on operational reliability and flexibility of programming maintenance were highlighted.
PL
Jednym z głównych kierunków rozwoju technologii spawalniczych jest mechanizacja i automatyzacja procesów spawania realizowana za pomocą urządzeń, w których wykorzystane są najnowsze osiągnięcia z zakresu automatyki przemysłowej, elektroniki i informatyki. Tematyka ta jest jednym z obszarów zainteresowań i kierunków prac badawczych i projektowych realizowanych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono wyniki kilku, wykonanych w ostatnich pięciu latach, projektów zakończonych wdrożeniami przemysłowymi.
EN
Automation and mechanization of welding processes are one of main areas of welding technology development. Both of them utilize equipment and machines designed with the use of newest achievements of industrial automatics, electronics as well as information technology. The design and application of both automated welding processes and equipment used are also one of main areas of research and development activity of Welding Division of Warsaw University of Technology. Some of projects completed last years and implemented to industries are presented here.
PL
W artykule omówiono zagadnienie automatyzacji procesu rozrządzania wagonów na stacjach rozrządowych. Przedstawiono praktyczne wykorzystanie metody regulacji prędkości odprzęgów nazwanej "prowadzeniem do celu" z wykorzystaniem nowej generacji systemów automatycznego rozrządzania. Zaprezentowano budowę i zasadę działania systemu automatycznej regulacji prędkości odprzęgów SARPO oraz zintegrowanego systemu sterowania i kontroli TENSAR. Zwrócono uwagę, że zastosowane podejście pozwala na budowę bezpiecznych i efektywnych rozwiązań dla modernizowanych oraz nowobudowanych stacji rozrządowych wykorzystujących rozrząd grawitacyjny. Wskazano kierunki rozwoju systemów regulacji prędkości odprzęgów.
EN
The paper describes splitting-up process automation at the marshalling yards. Practical use of individual wagon speed control called "Leading to the destination" with the use of automatic splitting-up systems of new generation is presented. Structure and principle of operation of the SARPO automatic individual wagon speed control, as well as the TENSAR integrated control and monitoring system are described. Attention was directed to the fact, that the adopted approach makes it possible to create safe and effective solutions for modernized or newly constructed marshalling yards using gravity shunting. Trends in the development of individual wagon speed control systems have been shown.
15
Content available Problemy modernizacji gospodarstw rodzinnych
PL
Zaprezentowano niektóre wyniki weryfikacji projektów urządzenia, zmechanizowania i doinwestowania badanych gospodarstw rodzinnych. Stwierdzono, że w licznych projektach nie wykorzystuje się potrzebnego postępu w zakresie nowych technik i technologii. Nie wykorzystuje się także pełnych możliwości zwiększania inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w okresie do 2015 r.
EN
Paper presented some verification results concerning the projects of arrangement, mechanization and additional investments on surveyed farms. It was stated that in many projects the necessary access to progressive new techniques and technologies has not been fully used. Also full advantage has not been taken of the possibilities to increase the investments, neither reproducible, nor the evolutionary ones, within the period until 2015.
PL
Przedstawiono założenia podjęcia chowu bydła opasowego w przykładowym gospodarstwie rolnym, które utrzymywało się dotychczas z produkcji roślinnej. Zakresem pracy objęto zbiór działań podejmowanych w przypadku standardowej technologii produkcji bydła. Kryterium oceny efektywności produkcji bydła opasowego był poziom kosztów, w którym po stronie nakładów uwzględniono koszty na pozyskiwanie wymaganych grup pasz, mechanizację zadań roboczych w analizowanej technologii, zakup jałówek do organizowania stada i inne, zaś po stronie przychodów - wpływy ze sprzedaży cieląt, odchowanych jałówek, wybrakowanych krów i płatności obszarowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uwzględniając koszty i ceny czynników produkcji oraz ceny wołowiny bilans był pozytywny, co w połączeniu z prognozami wzrostu zapotrzebowania na wołowinę wysokiej jakości stanowi przesłankę rozwoju tej produkcji w przyszłości.
EN
Paper discussed the assumptions to begin beef cattle raising in an exemplary farm, specialized until now in crop production. Detailed considerations deal with the range of activities undertaken in standard beef cattle production technology. The main criterion to assess the effectiveness of beef cattle raising was the level of costs. The inputs include expenditures for purchase of necessary feedstuffs, mechanization of technological tasks in analysed technology, purchase of the heifers necessary to create the livestock herd and some other ones; whereas the source of incomes consists of financial means coming from the sale of calves, reared heifers, rejected cows as well as the farm area subsidies. Some results of analysis carried out indicates that considering calculated costs and prices of production elements as well as the beef market prices, the balance of analysed activity was positive. Taking into account some forecasts on rising beef consumption and increasing demand on high quality beef on the market, important premises may be given to development of considered production in the future.
PL
Przeanalizowano wyniki badań przeprowadzonych w pięciu oborach znajdujących się na terenie północno-zachodniej Polski. Obsada w badanych oborach wynosiła 60-100 DJP. Badane obiekty różniły się systemem utrzymania bydła oraz konstrukcją budynku inwentarskiego. Podczas analizy szczególną uwagę zwrócono na system żywienia zwierząt oraz rodzaj maszyn stosowanych do przygotowania i zadawania pasz objętościowych. Opracowano wnioski dotyczące porównania technik stosowanych do zadawania pasz objętościowych oraz kosztów poniesionych na zadawanie pasz objętościowych w badanych obiektach.
EN
Paper presented an analysis of investigations carried out in five cow-barns localized in the north - western Poland. The livestock density in the cow-barns averaged at 60-100 LU (livestock units). Surveyed objects differed one from another in the cattle maintenance system and in building construction. During investigations the attention was focused on animal feeding system and on the type of machines used to roughage fodder preparation and distribution. The research resulted in a few conclusions concerning comparison of the techniques applied to forage distribution and the costs of roughage fodder distribution in surveyed objects.
18
Content available Rola IBMER w rozwoju inżynierii rolniczej
PL
W 2008 r. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa obchodził jubileusz 60.lecia swojej działalności. Z powodu okrągłej rocznicy zorganizowana została ogólnopolska konferencja naukowa, w czasie której wygłoszone zostały dwa referaty przedstawiające rys historyczny Instytutu oraz jego wkład w rozwój inżynierii rolniczej a także praktyki przemysłowej i rolniczej. Zaprezentowano krótką historię działalności naukowej i wdrożeniowej Instytutu oraz jego osiągnięcia w rozwoju krajowej inżynierii rolniczej.
EN
In 2008 the Institute for Building, Mechanization and Electrification of Agriculture (IBMER) in Warsaw celebrated the jubilee of its 60 years' activity. On the national scientific conference organized for such a round anniversary, two lectures were delivered giving historical outline of the Institute and its contribution to the development of agricultural engineering as well as to industrial and agricultural practice. This paper presents a brief history of scientific achievements and implementation activities of the Institute as well as its contribution to development of agricultural engineering in Poland.
19
Content available IBMER po 60 latach
PL
Przedstawiono rolę i zadania IBMER w zakresie badania, wdrażania i upowszechniania postępu naukowo-technicznego w rolnictwie i w jego infrastrukturze. Opisano potencjał naukowy i możliwości badawcze oraz cele strategiczne Instytutu.
EN
Paper discussed the role and tasks of the Institute in the sphere of scientific and technical progress implementation and dissemination in agriculture and in rural infrastructure. Scientific potential, research possibilities as well as the strategic objects of the Institute were also presented.
20
Content available Etapy rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej
PL
Przedstawiono tendencje rozwoju mechanizacji, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej oraz zmian roli czynników produkcji w rolnictwie krajów rozwiniętych. Zwrócono uwagę na ewolucję zmian wymagań społeczeństwa odnośnie warunków pracy, dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska naturalnego i jakości produktów żywnościowych, która wraz z czynnikami natury ekonomicznej będzie wyznaczać kierunki dalszego rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej.
EN
Study presented the development trends in farm mechanization with particular regard to animal production, and the changing role of production factors in agriculture of developed countries. Special attention was paid to evolution in the requirements of the society concerning human labour conditions, animal welfare, respect to natural environment and the quality of food products. Such evolution, together with the factors of economic nature, will indicate the directions of further development in mechanization of animal production.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.