Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomika i organizacja górnictwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dążenie przedsiębiorstw górniczych do coraz wyższej efektywności ekonomicznej zmusza decydentów tj. zarządy spółek, kierownictwo kopalń oraz kadrę inżynieryjno-techniczną do podejmowania działań dla poprawy wskaźników wydajności pracy. Działania te powinny koncentrować się na dążeniach do optymalnego zatrudnienia pod względem kryteriów ilościowo-jakościowych oraz maksymalizacji efektów produkcyjnych przy istniejących uwarunkowaniach techniczno-organizacyjnych oraz geologiczno-górniczych. Biorąc pod uwagę determinanty efektywnej ekonomicznie działalności górnictwa węgla kamiennego, jako cel niniejszego artykułu można wskazać określenie dalszych koniecznych badań w zakresie wydajności pracy oraz wynikających z nich rekomendacji dla przedsiębiorstw górniczych.
EN
The orientation of mining enterprises to higher economic efficiency forces decision makers i.e. the board of directors, collieries’ management and engineering and technical staff to undertake actions to improve work productivity indicators. Synthetically, it can be stated that these actions should be focused on the optimal employment in terms of quantitative and qualitative criteria and the maximization of production effects due to existing technical and organizational as well as geological and mining conditions. Considering the determinants of economically effective mining of hard coal mining, the purpose of this article is to determine the necessary study in the field of work productivity and recommendations for mining enterprises.
PL
W artykule przedstawiono dorobek naukowy pracowników Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej osiągnięty w latach 1997-2018, dotyczący zagadnień wchodzących w zakres specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa. Wskazano obszary, które były przedmiotem prowadzonych badań naukowych, a także wskazano na liczbę powstałych na ich podstawie publikacji naukowych oraz inne osiągnięcia.
EN
The article presents the scientific achievements of the employees of the Institute of Management, Administration and Logistics at the Faculty of Organization and Management of the Silesian University of Technology achieved in 1997-2018, and concerning the issues falling within the scope of the Economics and Mining Organization specialties. The areas that were the subject of scientific research were indicated, as well as the number of scientific publications and other achievements resulting from them.
PL
Ekonomika i organizacja górnictwa ma wielowiekową tradycję, a jej zakres badawczy ewoluuje wraz z rozwojem gospodarczym, a w szczególności rozwojem górnictwa i rozwojem systemu nauki. Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie zakresu specjalności ekonomika i organizacja górnictwa oraz skali jej oddziaływania na rzeczywistość na tle dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska w dziedzinie nauk technicznych oraz na tle innych dyscyplin o zbliżonym zakresie. W szczególności wskazano wspólne obszary badawcze ekonomiki i organizacji górnictwa oraz dyscyplin takich jak inżynieria produkcji i nauki o zarządzaniu. Zrealizowanie celu postawionego w artykule pozwoli na lepsze zrozumienie zadań stojących przez tą specjalnością oraz powiązanie ich z zadaniami stawianymi przed naukami o zarządzaniu czy inżynierią produkcji.
EN
Mining economics and organization has a tradition lasting many centuries and its research extent is evolving together with the economic development, particularly the development of the mining industry and the development of the science system. The objective of this paper is to clarify the extent of the specialty of mining economics and organization and the scale of its influence on the reality on the background of the mining and engineering geology disciplines in the area of technical sciences and on the background of other disciplines with the similar extent. In particular, the joint research areas of mining economics and organization as well as disciplines such as production engineering and management sciences have been pointed out. Achieving the objective, set in the paper, will make it possible to understand the tasks better standing in front of this specialty and tying them with the tasks set in front of management sciences or production engineering.
PL
Koszt kapitału to interdyscyplinarne pojęcie, pojawiające się na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z punktu widzenia ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, jednym z ważniejszych jego ujęć jest postrzeganie go przez pryzmat kosztu kapitału zaangażowanego w finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Przenosząc tę koncepcję kosztu kapitału na grunt przedsiębiorstw górniczych, sformułowano cel niniejszego artykułu. Uczyniono nim wskazanie związku podejmowanego zagadnienia ze specjalnością ekonomika i organizacja górnictwa, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, w dziedzinie nauk technicznych oraz analizę wspólnych obszarów badawczych, dotyczących kapitału i jego kosztu, pomiędzy różnymi dyscyplinami i specjalnościami naukowymi.
EN
The cost of capital is an interdisciplinary term, appearing on the grounds of various scientific disciplines and areas. From the point of view of economics and organization of the enterprise, one of its most important definitions is perceiving it through the prism of the cost of capital engaged in the financing of the enterprise operations. Transferring this concept of the cost of capital to the grounds of mining enterprises, the objective of this paper has been set. It has been chosen to find the relation of the issue raised with the specialty of mining organization and economics, in the discipline of mining and engineering geology, in the area of technical sciences as well as to analyze the common research areas concerning the capital and its cost, between the various scientific disciplines and specialties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.