Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 736

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie matematyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
PL
W artykule opisano zasadność podjęcia tematu i korzyści płynących z wykonywania monitoringu przyłączy wodociągowych. Zastosowanie monitoringu przyłącza stanowi jedną z metod doboru i sprawdzenia poprawności doboru wodomierza w budynku, a jednocześnie na podstawie zebranych danych można wykonać prace związane z modelowaniem matematycznym (symulacje komputerowe pracy sieci wodociągowych) oraz projektowaniem i modernizacją sieci wodociągowych. Artykuł przedstawia opracowanie wzorców dobowych rozbioru wody w budynkach wielolokalowych. Średnie wzorce godzinowego rozbioru wody przedstawiono dla obiektów podzielonych na grupy ze względu na wielkość miesięcznego zużycia wody oraz liczbę lokali. W artykule dokonano opisu uzyskanych wyników i podsumowano zaobserwowane różnice w nierównomierności godzinowej rozbioru wody w obiektach badawczych. Materiał przedstawiony w artykule może stanowić uzupełnienie modelowania matematycznego systemów dystrybucji wody.
EN
The article describes the legitimacy of taking up the topic and the benefits of monitoring water connections. The use of connection monitoring is one of the methods of selecting and checking the correctness of the selection of a water meter in a building, and at the same time, based on the collected data, work related to mathematical modeling (computer simulations of the operation of water networks) and the design and modernization of water networks can be performed.The article presents the development of daily patterns of water consumption in multi-unit buildings. Average patterns of hourly water consumption are presented for facilities divided into groups according to the amount of monthly water consumption and the number of residential premises. The article describes the obtained results and summarizes the observed differences in the hourly unevenness of water consumption in the research objects. The material presented in the article can complement the mathematical modeling of water distribution systems.
PL
Z procesem wykorzystania węgla w przedsiębiorstwie energetycznym, oprócz kosztów zakupu paliwa oraz jego transportu, wiążą się również inne ważne koszty związane z emisją substancji szkodliwych do środowiska oraz zagospodarowaniem odpadów. Wymagania narzucone przez Dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych, konieczność dostosowania jednostek wytwórczych do spełnienia wymagań konkluzji BAT (Best Available Technology) czy system handlu uprawnieniami do emisji są impulsem do redukcji emisji w sektorze energetycznym. Systematyczna modernizacja instalacji środowiskowych wpływa korzystnie na spadek kosztów związanych ze spalaniem paliwa. Niemniej jednak ich udział w strukturze kosztów zmiennych wytwarzania pozostaje na istotnym poziomie. W artykule przedstawiono koncepcję budowy narzędzia, które pozwoli na redukcję kosztów związanych z użytkowaniem paliwa poprzez inicjowanie działań już na etapie planowania pozyskania (zakup lub własne wydobycie) surowca, co obecnie nie jest standardową praktyką w przedsiębiorstwach energetycznych. W przedstawionej koncepcji wzięto pod uwagę koszty użytkowania paliwa i koszty emisji środowiskowych ponoszone przez przedsiębiorstwo energetyczne. Ze względu na fluktuacje podażowe oraz cenowe na rynku węgla kamiennego o oczekiwanych przez odbiorców parametrach jakościowych (m.in. w zakresie niskiej zawartości siarki, popiołu, chloru oraz rtęci), proponowany model może stać się użytecznym narzędziem w ustalaniu relacji cenowych w handlu węglem energetycznym pomiędzy dostawcami a odbiorcami.
EN
The use of coal in a power company is linked with the costs of fuel purchasing and its shipment. However, costs associated with the emission of harmful substances into the environment and waste management are equally important. The require-ments imposed by The Industrial Emissions Directive (IED), the need to adapt units to the requirements of the BAT (best available technology) conclusions and the CO2 emissions trading system are an impetus for continuous reduction of emis-sions in the power sector. Systematic modernization of emission control systems results in positive effects regarding the reduction of costs associated with coal combustion. Nevertheless, their share in the structure of variable costs of production remains at a high level. This paper shows the concept of mathematical model which allows to reduce the costs associated with the use of fuel by initiating activities already at the planning stage of coal’s obtaining (purchase or own production). This is not a standard practice in the power sector. The model takes into account the costs of using fuel and the costs of environmental emissions incurred by the power company. Due to supply and price fluctuations in the hard coal market and importance of quality parameters expected by customers (including low sulfur, ash, chlorine and mercury content), the proposed model will be a useful tool in determining price relations in trade of steam coal between suppliers and customers.
EN
To improve gas hydrates dissociation technology, studies of heat transfer processes on the interfacial surface are significant. In the work, experimental and theoretical studies of the gas hydrates dissociation are presented. The scientific novelty is in establishing quantitative characteristics that describe the gas hydrates thermophysical parameters thermophysical characteristics influence on the heat transfer processes intensity on the interphase surface under conditions of gas hydrates dissociation. Based on the results of experimental studies, approximation dependences for determining the temperature in the depths of a dissociating gas hydrate array have been obtained. Gas hydrates dissociation mathematical model is presented. The practical significance of the research results is in determining quantitative indicators of the heat transfer processes intensity under the conditions of propane hydrate dissociation. The results of the work can be applied to designing equipment for gas hydrates storage and dissociation.
PL
Badania procesów wymiany ciepła na powierzchni międzyfazowej mają ogromne znaczenie dla poprawy technologii dysocjacji hydratów gazowych. W pracy przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne badania dysocjacji hydratów gazu. Nowość polega na ustaleniu cech ilościowych, które opisują wpływ właściwości termofizycznych hydratów gazu na intensywność procesów wymiany ciepła na powierzchni międzyfazowej w warunkach dysocjacji hydratów gazu. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych uzyskuje się zależności aproksymacyjne do określania temperatury na głębokościach dysocjującego układu hydratów gazu. Przedstawiono matematyczny model dysocjacji hydratów gazu. Praktyczne znaczenie wyników badań polega na określeniu ilościowych wskaźników intensywności procesów wymiany ciepła w warunkach dysocjacji hydratu propanu. Wyniki można zastosować w projektowaniu urządzeń do magazynowania i dysocjacji hydratów gazu.
EN
The paper consists the results from the conducted experiment and the mathematical model of it. The presented process is biomass gasification and the modelling is based on complex parameter that is maximum thermodynamic efficiency and use the Gibbs free energy function and Lagrange multiplier. Referring to European Union strategy in terms of energy use it is highly recommended to increase the share of renewable energy in total energy production. The biomass is one of the most important sources of energy. Listed above methods of mathematical calculations let as define the composition of the gas produced and the efficiency that was reached. Also the precision of the model was evaluated. The effect of the work done is the possibility to use it to state the best condition for the process of biomass gasification technology.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego eksperymentu i jego model matematyczny. Przedstawiony proces dotyczy zgazowania biomasy, a modelowanie opiera się na złożonym parametrze, jakim jest maksymalna wydajność termodynamiczna, z wykorzystaniem funkcji energii swobodnej Gibbsa i mnożnika Lagrange'a. Nawiązując do strategii Unii Europejskiej w zakresie zużycia energii, zdecydowanie zaleca się zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Biomasa jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Wymienione powyżej metody obliczeń matematycznych pozwalają określić skład wytwarzanego gazu i osiągniętą wydajność. Oceniono także precyzję modelu. Efektem wykonanych prac jest możliwość określenia najlepszych warunków prowadzenia procesu technologii zgazowania biomasy.
EN
The problem of heat treatment of wet materials contains the question of the heat and mass inside the body transfer (an internal problem) and in the boundary layer at the interface between phases (an external problem). The amount of removable moisture depends on the degree of each of these processes development. When heated, the moisture content on the surface decreases, creating a concentration difference across the body. Therefore, a flow of moisture occurs in the body from deep layers to the surface, towards which the flow of heat is directed. Thus, when wet materials are heated, complex processes of moisture and heat exchange occur, mutually affecting the enthalpy and moisture content of both the heated material and the environment. The features of mathematical model construction of heating and drying of wet materials process are considered in the article. The drying process is defined as a thermal process with effective heat transfer coefficients with consideration of mass transfer. It makes it possible to obtain analytical dependencies that are convenient for engineering calculations, with which you can determine the temperature field and evaluate the kinetics of wet materials drying.
PL
Problem obróbki cieplnej wilgotnych materiałów obejmuje zagadnienia transferu ciepła i masy wewnątrz komponentu (problem wewnętrzny) i w warstwie granicznej z przemianą fazową (problem zewnętrzny). Ilość usuwanej wilgoci zależy od stopnia rozwoju każdego z tych procesów. Po podgrzaniu zawartość wilgoci na powierzchni zmniejsza się, tworząc różnicę koncentracji w całym materiale. Dlatego w materiale występuje przepływ wilgoci z głębokich warstw na powierzchnię, na którą skierowany jest przepływ ciepła. Oznacza to, że gdy ogrzewane są wilgotne materiały, zachodzą złożone procesy wymiany wilgoci i ciepła, wpływając wzajemnie na entalpię i zawartość wilgoci zarówno ogrzewanego materiału, jak i środowiska.W artykule omówiono cechy budowy modelu matematycznego procesu ogrzewania i suszenia materiałów zawilgoconych. Proces suszenia definiuje się jako proces termiczny o efektywnych współczynnikach przenikania ciepła z uwzględnieniem transferu masy. Umożliwia uzyskanie zależności analitycznych dogodnych do obliczeń inżynierskich, za pomocą których można określić pole temperatury i ocenić kinetykę suszenia wilgotnych materiałów.
EN
A mathematical model of gas dynamics in a vortex apparatus during heat treatment is presented in the paper. The parameters of gas flows in the vortex apparatus, optimal ratios of the vortex apparatus geometric dimensions, as well as hydrodynamic parameters are determined, making it possible to develop effective design solutions of this equipment. The mathematical model allows one to carry out computational experiments and determine particle trajectories, their temperature, particle size and humidity at various points in time and evaluate the dynamics of these parameters. Using the calculation experiment method makes it possible to quickly and without financial costs determine the technological modes of heat treatment of dispersed material in vortex devices. The obtained data can be used in calculation methods of heat and mass transfer vortex apparatuses.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model dynamiki gazu w aparacie wirowym podczas obróbki cieplnej zdyspergowanych materiałów. Określane są parametry przepływów gazu w aparacie wirowym, identyfikowane są optymalne proporcje wymiarów geometrycznych aparatu wirowego, a także parametry hydrodynamiczne, które pozwalają opracowywać skuteczne rozwiązania konstrukcyjne tego sprzętu. Model matematyczny umożliwia przeprowadzanie eksperymentów obliczeniowych i określanie trajektorii cząstek, ich temperatury, wielkości cząstek i wilgotności w różnych punktach czasowych oraz ocenić dynamikę zmian tych parametrów. Zastosowanie metody eksperymentu obliczeniowego pozwala szybko i bez kosztów finansowych określić warunki technologiczne do obróbki termicznej rozproszonego materiału w urządzeniach wirowych o różnych konstrukcjach. Uzyskane dane można wykorzystać w metodach obliczania urządzeń wirowych z wymianą ciepła i masy.
EN
Gravitational filtration is a process of solid and liquid phase separation. Wastewater suspension conveyed to a porous bed makes a single-phase solution or is a mixture of solid impurities contained in liquid phase. Stopping of such impurities is based on mechanical action of a filtration bed mostly through wedging of the solid phase in its pores. However, the relationship between size of the solid phase fraction contained in wastewater and size of grains of the filtration bed is important because it determines the type of the process as gravitational filtration may proceed, among other things, on a porous bed, in the very porous bed, simultaneously on and in the porous bed, in the porous bed with a colmatation barrier and accumulated sediment layer etc. Gravitational filtration process is a complex phenomenon and to provide possibly accurate characteristic of such process it is necessary to perform experiments within possibly broad range of parameters variability. Mathematical description of the gravitational filtration process requires determination of values of a number of parameters. This pertains to the presentation of the filtration barrier through determination (based on the grain size analysis) of sizes of characteristic diameters as well as the characteristic of medium flow through the filtration bed computing e.g. filtration or permeability coefficient values. The filtration coefficient is a feature specific for given bed and it depends on its porosity, grain size and flowing medium temperature. In this paper an interesting combination of a direct laboratory method and computational indirect method based on Slichter’s analytical and empirical mathematical formula in order to determine variations in filtration bed porosity values has been presented using FILTRA application.
PL
Filtracja grawitacyjna to proces rozdziału fazy stałej od ciekłej. W warunkach rzeczywistych zawiesinowe ścieki kierowane na złoże porowate stanowią roztwór jednofazowy lub są mieszaniną zawartych w fazie ciekłej zanieczyszczeń stałych. Zatrzymywanie takich zanieczyszczeń polega na mechanicznym działaniu warstwy filtracyjnej przez najczęściej klinowanie w jej porach fazy stałej. Jednak stosunek wielkości frakcji fazy stałej zawartej w ściekach oraz wielkości uziarnienia złoża filtracyjnego jest na tyle istotny, gdyż determinuje rodzaj procesu, ponieważ filtracja grawitacyjna może zachodzić między innymi: na złożu porowatym, w samym złożu porowatym, jednocześnie na złożu i w złożu porowatym, w złożu porowatym z blokadą kolmatacyjną i przyrostem warstwy osadu, itd. Proces filtracji grawitacyjnej jest zjawiskiem złożonym i aby charakterystyka takiego procesu była możliwie dokładna, niezbędne są eksperymenty prowadzone w możliwie szerokim zakresie zmienności parametrów. Opis matematyczny procesu filtracji grawitacyjnej wymaga wyznaczenia wartości szeregu parametrów. Dotyczy to przedstawienia przegrody filtracyjnej, poprzez wyznaczenie na podstawie analizy granulometrycznej wielkości średnic charakterystycznych, jak również charakterystyki przepływu medium przez złoże filtracyjne obliczając np. wartości współczynników filtracji czy przepuszczalności. Współczynnik filtracji jest wielkością charakterystyczną dla danego złoża i zależy od jego porowatości, uziarnienia oraz temperatury przepływającego medium. W niniejszej publikacji korzystając z aplikacji FILTRA przedstawiono interesujące połączenie bezpośredniej metody laboratoryjnej oraz obliczeniowej metody pośredniej bazującej na formule matematycznej analityczno-empirycznej Slichtera w celu wyznaczenia zmian wartości porowatości złoża filtracyjnego.
8
Content available remote Modelowanie parametryczne zapisu krzywych sedymentacyjnych
PL
Podjęto próbę matematycznego modelowania zjawisk zachodzących podczas testu sedymentacyjnego. Omówiono ten test oraz metody wykreślania krzywych sedymentacyjnych. Test sedymentacyjny jest pierwszym, wstępnym narzędziem stosowanym przy modelowaniu procesu zagęszczania zawiesin. Zaproponowano równania opisujące zbiór punktów pomiarowych z wykorzystaniem współczynników równania. Zastosowanie opracowanego narzędzia pokazano na przykładzie krzywych sedymentacyjnych dla procesu zagęszczania zawiesiny węglowej.
EN
Exptl. sedimentation curves were approximated by exponential equations. Coeffs. of the equation were detd. for concentrating the coal dust suspensions. The calcd. curves agreed well with exptl. ones.
9
Content available remote Modelowanie matematyczne przepływu sprężonego powietrza przez filtr
PL
Stworzono model matematyczny pozwalający określić obniżenie ciśnienia sprężonego powietrza w urządzeniach i elementach odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza (filtry powietrza). Model powstał na podstawie badań eksperymentalnych. Stwierdzono, że największy wpływ na zmianę ciśnienia w sieci przy przepływie przez filtr ma czas eksploatacji filtra oraz prędkość przepływu powietrza. Wiedza dotycząca korelacji tych parametrów pozwoli na odpowiedni dobór czasu eksploatacji filtrów i na optymalne projektowanie sieci pneumatycznej.
EN
Drop in compressed air pressure dependent on air flow rate and presence of filters and their operation time in a pipeline network was found. A math. model of the pressure drop was developed.
EN
Remarkable place of reinforced concrete structures in construction field has been noted in wide number of recent researches. Subsequently, their degradation due to aggressive environment has become the topical problem nowadays. Therefore, the formulation of reliable technique for corroded element strength decrement is of great importance, and could be achieved only with the use of complex experimental and theoretical analysis. In this article an attempt is made to propose the mathematical approach to corrosive process modelling, taking into consideration the specifics of its development. According to thorough literature review on existing studies, main specifics of the process were indicated for further suppositions and assumptions formulation. Accordingly, the complex theoretical investigation with corresponding mathematical computations was conducted and results of analytical modelling were discussed. As the initial data for analytical modelling results of previously conducted experiments were used. Analysis of the obtained results shows rather high correspondence with the real conditions of structural element exploitation, taking into consideration material anisotropy and complexity of the corroded zone spread along the rebar cross-section. Proposed methodology for limit force decrease evaluation in general demonstrates reliable results and could be used for further evaluation of corrosion impacts on reinforced concrete elements bearing capacity.
EN
A method of mathematical modelling of shape was proposed for the design of biodegradable vessels (plates, cups, platters). In order to describe the shape of the contour lines of the vessels, a third-degree polynomial was used, known as the Bézier curve. The model also used parametric cylinder equations. The rotational surfaces of the vessel components (external and internal surfaces of the vessel sidewalls, external and internal surfaces of the bottom of the vessel and the surface connecting the sidewalls) were described using equations. The individual components of the vessel surface were scaled. The 3D models of the vessels were created after putting together their mathematically described rotational surfaces.
PL
Zaproponowano metodę matematycznego modelowania kształtu na użytek projektowania naczyń biodegradowalnych (talerzy, kubków, półmisków). Do opisu kształtu linii konturowych naczyń zastosowano wielomian trzeciego stopnia, znany pod nazwą krzywej Béziera. W modelu zastosowano również parametryczne równania cylindra. Opisano za pomocą równań obrotowe powierzchnie składowych elementów naczynia (powierzchnie zewnętrzną i wewnętrzną ścianek bocznych naczynia, powierzchnie zewnętrzną i wewnętrzną dna naczynia oraz powierzchnię łączącą ścianki boczne). Dokonano skalowania poszczególnych składowych powierzchni naczynia. Modele 3D brył naczyń powstały po złożeniu opisanych matematycznie powierzchni obrotowych.
EN
Cross-docking is the practice of unloading goods from inbound delivery vehicles and loading them directly onto outbound vehicles. Cross-docking can streamline supply chains and help them move goods to markets faster and more efficiently by eliminating or minimizing warehouse storage costs, space requirements, and inventory handling. Regarding their short shelf-life, the movement of perishable commodities to cross-dock and their freight scheduling is of great importance. Accordingly, the present study developed a Mixed-Integer linear Programming (MILP) model for routing and scheduling, cross-docking, and transportation in a reverse logistics network. The model was multi-product and multi-level and focused on minimizing the logistics network costs to increase efficiency and maximizing the consumption value of delivered products. Considering cost minimization (i.e., earliness and tardiness penalty costs of customer order delivery, the inventory holding costs at the temporary storage area of the cross-dock and costs of crossover and use of outbound vehicles) as well as uncertainty in customer demand for perishable products, the model was an NP-hard problem. In this model, the problem-solving time increased exponentially according to the problem dimensions; hence, this study proposed an efficient method using the NSGA II algorithm.
PL
Cross-docking to praktyka polegająca na rozładowywaniu towarów z przychodzących samochodów dostawczych i ładowaniu ich bezpośrednio na pojazdy wyjeżdżające. Cross-docking może usprawnić łańcuchy dostaw i pomóc im szybciej i wydajniej przemieszczać towary na rynki, eliminując lub minimalizując koszty magazynowania, wymagania przestrzenne i obsługę zapasów. Ze względu na ich krótki okres przydatności do spożycia ogromne znaczenie ma przemieszczanie łatwo psujących się towarów do cross-dockingu i planowanie ich przewozu. W związku z tym w niniejszym badaniu opracowano model programowania liniowego (MILP) z mieszaną liczbą całkowitą do wyznaczania tras i harmonogramów, przeładunku towarów i transportu w sieci logistyki zwrotów. Model był wieloproduktowy i wielopoziomowy oraz koncentrował się na minimalizacji kosztów sieci logistycznej w celu zwiększenia wydajności i maksymalizacji wartości konsumpcyjnej dostarczanych produktów. Uwzględniając minimalizację kosztów (tj. Koszty karne za wczesne i spóźnione dostawy zamówień do klienta, koszty magazynowania w tymczasowej strefie składowania cross-docku oraz koszty crossovera i wykorzystania pojazdów wychodzących), a także niepewność dotyczącą zapotrzebowania klientów na łatwo psujące się produkty model był problemem NP-trudnym. W tym modelu czas rozwiązywania problemów wzrastał wykładniczo zgodnie z wymiarami problemu; stąd w badaniu zaproponowano skuteczną metodę wykorzystującą algorytm NSGA II.
PL
Procedura określania przepuszczalności i skin efektu warstwy porowatej z danych okresu przypływu wymaga rejestracji zmienności dennego ciśnienia przypływu w funkcji czasu oraz sporządzenia wykresu zależności różnicy kwadratów ciśnień średniego złożowego i dennego ruchowego od logarytmu czasu przypływu i aproksymacji przebiegu punktów pomiarowych linią prostą metodą najmniejszych kwadratów. Przepuszczalność określana jest na podstawie nachylenia tej prostej. W metodzie tej zakłada się, że natężenie przepływu gazu podczas testu nie ulega zmianie, co jest założeniem problematycznym, gdyż w początkowym okresie przypływu szybko zmienia się depresja i gradient ciśnienia, a zatem wydatek gazu. Metoda znana jest od dziesięcioleci i nie jest tutaj omawiana. W niniejszym artykule zaproponowano nieco inny, prosty sposób przybliżonego określania przepuszczalności oparty na modelu matematycznym podanym przez Szpunara (2001). Podobnie jak w metodzie wspomnianej wyżej, wymagana jest rejestracja zmian ciśnienia dennego okresu przypływu w funkcji czasu i naniesienie punktów pomiarowych w prostokątnym układzie współrzędnych, gdzie w odróżnieniu od metody standardowej na osi rzędnych zaznaczany jest logarytm tzw. ciśnienia bezwymiarowego, a czas przypływu na osi odciętych. Przebieg punktów pomiarowych aproksymowany jest linią prostą metodą najmniejszych kwadratów, a przepuszczalność określa się na podstawie nachylenia tej linii oraz bilansu masy przez porównanie masy gazu wydobytego z masą gazu przewidzianą przez model. W artykule podano przykłady obliczeniowe. Ze względu na brak danych pochodzących z odwiertów z krajowego przemysłu naftowego metodę przetestowano na danych zaczerpniętych z literatury. Rozbieżność wyników interpretacji testów przypływu metodą standardową i opisywaną w artykule jest niewielka (rzędu kilku procent) i mieści się w akceptowalnych granicach.
EN
The routine procedure for evaluation of the permeability and skin of the gas zone consists in flowing the gas well until the bottomhole pressure is nearly stabilized. The pressure values must be recorded versus time of flow, initial reservoir pressure must be known and the constant flow rate should be maintained during the flow test. The permeability and skin are calculated using the straight line approximation of bottomhole pressures versus logarithm of flowing time, and the permeability is calculated using the slope of this line. The standard method for calculation of permeability and skin is known for decades and will not be discussed here. This paper proposes somewhat different technique for calculation of permeability which is based on mathematical model of gas flow in porous rocks given by Szpunar (2001). The total volume of gas produced during the flow period is used for calculation of permeability instead of using the flow rate which is never known precisely. The reliability of the calculated results is checked by comparing the total mass of gas produced during the flow test (evaluated at standard conditions of temperature and pressure) with the mass of gas evacuated from the reservoir predicted by the mathematical model. The article provides calculation examples. Because no data from domestic oil industry was available, the method was tested using the data from technical literature. The discrepancies between the results of both methods are within the acceptable range of a few percent.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym procesu wielkopiecowego służącym do oceny ilościowych efektów energetycznych stosowania w wielkim piecu różnych czynników paliwowo-redukcyjnych. Przedmiotem rozważań jest teoretyczno-empiryczny model matematyczny procesu, oparty na bilansowaniu wydzielonych stref temperaturowych wielkiego pieca. Przedstawiono zastosowanie metody zaawansowanej walidacji danych pomiarowych do wyeliminowania niezgodności wybranych bilansów substancji i energii stref temperaturowych wielkiego pieca dla tzw. bazowego pomiaru jego wskaźników surowcowych i energetycznych w ustalonym stanie pracy. Zastosowana metoda zaawansowanej walidacji danych pomiarowych umożliwia uwiarygodnienie wartości wielkości zakładanych jako niezmienne w obliczeniach symulacyjnych z użyciem modelu oraz na obliczenie wiarygodnych wartości współczynników empirycznych w wybranych zależnościach modelu matematycznego.
EN
The article presents selected issues related to mathematical modelling of the blast furnace process used to assess the quantitative energy effects of using various fuel-reduction mediums in the blast furnace. The subject of the discussion is the theoretical-empirical mathematical model of the process based on balancing separated temperature zones of the blast furnace. The application of the advanced measurement data validation and reconciliation method to eliminate incompatibilities of selected balances of mass and energy of the temperature zones of the blast furnace for the so-called basic measurement of its raw materials and energy indicators in the steady-state of operation. The applied method of advanced data validation and reconciliation makes it possible to improve the reliability of values assumed as constant in simulation calculations using the mathematical model and to calculate reliable values of empirical coefficients in selected dependencies of the model.
PL
Przedstawiono wpływ planowanego stopnia Siarzewo na Wiśle na dynamikę lodu w obszarze powyżej i poniżej stopnia. Do tego celu zaimplementowano model matematyczny i przeprowadzono symulacje numeryczne dla różnych scenariuszy. Obliczenia służyły do wyznaczeniu trasy spływu lodu przez zbiornik i poniżej zbiornika oraz sił z jakimi lód będzie oddziaływał na brzegi i dno rzeki oraz projektowane na zbiorniku wyspy. Badaniami objęto odcinek Wisły pomiędzy istniejącym stopniem wodnym Włocławek (km 674,850) a km 715.
EN
The article presents the impact of the planned Siarzewo dam on the ice dynamics upstream and downstream of the barrage. Mathematical model was implemented to the study area and the results of numerical simulations for different scenarios were used to achieve the goal. The calculations were used to determine the ice flow through the reservoir and downstream of the dam. The forces caused by the dynamic ice impact on river banks, riverbed and the shore of islands planned on the reservoir were also calculated. The research covers the Vistula section between the Im 678,850 (the existing Włocławek dam) and km 715,000.
EN
In order to ensure the territorial development of land use in the region, there is a need to change the trajectory of spatial and urban planning factors. The ways for implementation of the proposed system measures are defined in the article. For investment and environmental indicators, the integrated indicator of territorial development of land use in the region, depending on their change, is predicted. The article presents the results of forecasting the integrated indicator of land use territorial development in the region based on the growth of systemic investment factors and the results of forecasting the integrated indicator of land use territorial development based on the growth of systemic environmental factors. Practical scientific-based recommendations for ensuring the territorial development of land use in the region by applying the results of its integrated assessment and modeling are proposed. Developed recommendations made it possible to form directions and build the basis for ensuring the territorial development of land use in the region. The development of methodological recommendations for ensuring the territorial development of land use in the region is based on the results of the study of the influence of systematic spatial, urban, investment, and environmental factors on the integrated indicator of land use territorial development.
PL
Jak wiemy [2] charakterystyczne dla eksploatacji studni i pomp głębinowych wzajemne przenikanie się zależności z dziedzin: hydrogeologii, techniki pompowej, elektrotechniki, techniki systemów i często automatyki zmusza użytkownika do prowadzenia analiz wielu danych i parametrów pracy zarówno układu pompowego jak i studni.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelowania matematycznego jako narzędzia wspierającego prace realizowane przez „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Zaprezentowano trzy przykładowe zastosowania programu Thermoflex do modelowania obiegów termodynamicznych. Pierwszy przypadek dotyczy analizy pracy bloku klasy 200 MW poniżej jego minimum technicznego na podstawie modelu stworzonego z wykorzystaniem danych pomiarowych przy obciążeniu znamionowym. W kolejnym przykładzie przedstawiono ideę „cyfrowego bliźniaka”, który jest wirtualnym modelem pracującego bloku. Model taki pozwala prowadzić ciągłą diagnostykę stanu bloku wykorzystując bieżące dane pomiarowe i modelowe. Trzeci przykład dotyczy zastosowania modelowania matematycznego w pracach o charakterze studialnym. W tym przypadku model może dostarczyć szereg niezbędnych danych dotyczących przyszłego układu, które są wymagane na tym etapie prac.
EN
The article presents the application of mathematical modelling as a tool to support projects performed by „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Three examples of the use of Thermoflex program in modelling thermodynamic cycles are discussed. The first example refers to analysis of operation of the 200 MW power unit below its technical minimum based on a model developed using measurement data at the rated load. The next example describes ‘a digital twin’ which is a virtual model of the power unit in operation. This model allows for continuous diagnostics of condition of the power unit using the current measurement and model data. The third example refers to the application of mathematical modelling in desk study research. This model can provide a number of necessary data related to the future system which are required at this stage of work.
EN
The problems of mathematical modelling of vibration signal for bearings with specific geometrical structure or defect is important insofar as there are no model bearings (to facilitate carrying out a calibration procedure for industrial measurement systems). It is even more so that there are no precise reference systems to which we would compare the results. This article presents a general outline of the most important studies on modelling of vibrations in rolling bearings. Papers constituting the basis for the most recent studies and a review of articles from the past few years have been considered here. Five different models have been analyzed in detail in order to show the directions of the latest studies. Completed analysis presents different viewpoints on the issue of modelling a rolling bearing operation. This overview article makes it possible to derive the final conclusion that in order to include all factors affecting bearing vibrations, even those ignored in the most recent models, it is necessary to carry out practical statistical research including the principles of multicriteria statistics. This approach will facilitate developing a versatile model, also applicable to predicting vibrations of a new bearing just manufactured in a factory.
20
Content available remote Znaczenie sieci społecznych w modelowaniu epidemii
PL
We współczesnych społeczeństwach każda jednostka przynależy do wielu różnych grup społecznych: począwszy od najmniejszych (najbliższa rodzina, przyjaciele), do bardzo dużych (np. społeczność całego miasta). Oddziaływania interpersonalne pomiędzy jednostkami należącymi o tej samej grupy są silniejsze niż oddziaływania pomiędzy jednostkami różnych grup społecznych. Ponadto wpływ jednostki na grupę jest tym większy, im mniejszy jest rozmiar tej grupy. Związane to jest z faktem, że osoby należące do małych grup społecznych spędzają ze sobą więcej czasu niż osoby należące do większych grup społecznych, np. średnia intensywność kontaktów miedzy członkami najbliższej rodziny jest znacznie większa niż między pracownikami w korporacji. Z punktu widzenia rozprzestrzeniania się infekcji to właśnie kontakty w ramach najmniejszych grup są najbardziej efektywnymi drogami przenoszenia się patogenu.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.