Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma silikonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomimo niepohamowanego rozwoju w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania w XXI wieku nadal niezastąpiona jest manualna praca człowieka. Poniższy artykuł przedstawia zakres prac związanych z wykonaniem gipsowej kopii odlewu artystycznego pt. „Bachantka na panterze”, powstałego w 1853 roku na podstawie rzeźby T. E. Kalide, znanego artysty – odlewnika. Artykuł unaocznia problemy związane z wykonaniem matrycy na wielopłaszczyznowy odlew bez możliwości podzielenia go na części, wskazuje kryteria doboru użytych podczas pracy materiałów w taki sposób, aby nie uszkodzić chemicznie lub mechanicznie oryginału. Dodatkowo dokonano weryfikacji metodologii wykonania odlewu w celu wyeliminowania niedolewów, zapowietrzeń i innych wad odlewniczych. Podczas pracy wykonano wieloczęściową, elastyczną matrycę silikonową zabezpieczoną przed odkształceniami za pomocą pancerza gipsowego. Kopię „Bachantki na panterze” wykonano z gipsu protetycznego IV klasy twardości a następnie, w celu nadania jej zbliżonych do oryginału walorów wizualnych, pomalowano ją farbą akrylową imitującą mosiądz. Zgodność z oryginałem została określona przez zleceniodawcę na poziomie 99% co w przypadku kopii daje wynik bardzo dobry. Wykonana matryca elastyczna może posłużyć w przyszłości do wykonania kolejnej kopii.
EN
Though unrestrained development of material engineering and manufacturing technology in XXI century manual labor of men is still irreplaceable. The article presents the case of manufacturing of plaster cast copy of art casting „Bachantka na panterze”, created in 1853 based on sculpture by T. E. Kalide, well known artist - foundry man. The article presents problems of making multidimensional matrix on indecomposable cast, points the materials selection criteria which can be safely used during the work, ensuring that any mechanical or chemical damage of original cast is made. Additionally verification of casting methodology was made to eliminate misruns, gaseous pores and other casting defects. During the work multidimensional, flexible, silicon matrix was made secured from deformation by gypsum armor. The copy of „Bachantka na panterze” was made of prosthetic gypsum of IVth class hardness, painted with acrylic paint imitating brass color to look like original one. The compliance with the original casting was estimated at 99% by the founding institution, what is a very good result. The matrix can be used in future to make another copy.
PL
W artykule przedstawiono badania rozszerzalności temperaturowej wybranych gum silikonowych stosowanych na matryce elastyczne do wykonywania modeli woskowych w metodach szybkiego prototypowania. Pomiary prowadzono w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste parametry pracy, gdy formy silikonowe są podgrzewane przed zalaniem ich ciekłym woskiem. Jako narzędzie pomiarowe wykorzystano trójwymiarowy skaner optyczny ATOS III. Pomiary zmian wymiarowych próbek silikonów prowadzono w wybranych temperaturach w zakresie od 25 do 100 ˚C przy jednoczesnej rejestracji przebiegu zmian temperatur w objętości nagrzewanych próbek. Uzyskane wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli oraz na wykresie, wraz z wykresem z rejestracji przebiegu zmian rozkładu temperatur w objętości badanych próbek podczas nagrzewania. Efektem końcowym prowadzonych prac było określenie rozszerzalności form silikonowych, co w zastosowaniu praktycznym będzie wykorzystywane do uzyskiwania modeli woskowych o większej dokładności wymiarowej.
EN
This article presents research the expansion of selected temperature silicone rubber used on elastic mold to make wax models in rapid prototyping methods. Measurements were carried out in conditions reflecting real operating parameters of when the silicone molds are heated before pouring the liquid wax. As a measurement tool used for three-dimensional optical scanner ATOS III. Measurements of structural silicone samples was performed at selected temperatures range from 25 to 100 ˚C while recording the temperature changes in the volume of heated samples. The results of measurements are shown in the table and the graph, along with a graph of the data recorder of the temperature distribution changes in the volume of the sample during heating. The end result of the work was to determine the expansion silicone molds, which in practical application will be used to receive wax models of higher dimensional accuracy.
EN
The research focused on the production of prototype castings, which is mapped out starting from the drawing documentation up to the production of the casting itself. The FDM method was applied for the production of the 3D pattern. Its main objective was to find out what dimensional changes happened during individual production stages, starting from the 3D pattern printing through a silicon mould production, wax patterns casting, making shells, melting out wax from shells and drying, up to the production of the final casting itself. Five measurements of determined dimensions were made during the production, which were processed and evaluated mathematically. A determination of shrinkage and a proposal of measures to maintain the dimensional stability of the final casting so as to meet requirements specified by a customer were the results.
PL
Artykuł przedstawia badania dokładności geometrycznej silikonowej formy odlewniczej wykonanej z wykorzystaniem procesu szybkiego prototypowania narzędzi (RT - Rapid Tooling). Badana forma odlewnicza jest przeznaczona do wykonywania prototypów kół zębatych z żywic polimerowych oraz wosków odlewniczych. Celem badań było określenie rzeczywistej dokładności geometrycznej formy silikonowej w stosunku do założeń teoretycznych określonych na podstawie parametrów karty materiałowej zastosowanego silikonu. Forma silikonowa została wykonana na podstawie stereolitograficznego modelu koła zębatego. Do badań wykorzystany został skaner optyczny GOM. Pomiary formy oraz modelu bazowego wykonane zostały w trybie skanującym na podstawie modelu 3D-CAD koła zębatego. Pomiary umożliwiły określenie dokładności wykonania formy w stosunku do nominalnego modelu 3D-CAD. Zagadnienia związane z określaniem dokładności geometrycznej form silikonowych i wykonanych w nich prototypów są poruszane sporadycznie w analizowanej literaturze z zakresu szybkiego prototypownia. Z tego względu badania przedstawione w artykule stanowią oryginalne opracowanie w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
EN
The paper presents investigations of the geometrical accuracy of a silicone casting form manufactured with use of the rapid prototyping of tools (RT - Rapid Tooling). The tested casting form is applied to production of prototypes of sprockets from polymer resins as well as casting waxes. The aim of investigations was to determine the real geometrical accuracy of the silicone form in the relation to the theoretical assumptions taken on a basis of the parameters of the used silicone material card. The silicone form was made basing on the sprocket stereolitographic model. An optical scanner GOM was applied to investigations. Measurements of the form and base model were taken in the scanning mode on a basis of the sprocket 3D-CAD model. They enabled determining the precision of the form manufacturing in relation to the nominal 3D-CAD model. Problems deal-and prototypes manufactured in them are seldom considered in the literature from the field of rapid prototyping. That is why the investigations presented in the paper are the original work from theoretical and practical point of view.
PL
Przedstawiono wykonanie krótkiej serii obudów do istniejącego sterownika PLC. Model wzorcowy wykonano w technologii przyrostowej (metoda FDM) na drukarce 3D. Wymagało to odpowiedniego zaprojektowania geometrii obudowy, tak aby mogła być odformowana w formie silikonowej, a jednocześnie wykonalna na drukarce 3D. Pokazano proces projektowania kanałów dolotowych, odpowietrzających i przelewowych formy silikonowej oraz sposób przygotowania modelu wzorcowego.
EN
Explained in the paper is production of a short series of cases used for the existing PLC controller. The master pattern has been made by the FDM method on a 3D printer. This required the case geometry to be suitably designed, so that its replica could be obtained in silicone mould and, at the same time, was practicable to be realized on 3D printer. The paper shows how runners, vents and overflow ducts were designed in silicone mould and how the master pattern was prepared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.