Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar grubości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W poprzednim numerze „Transportu Przemysłowego i Maszyn Roboczych” (2/3 (48/49)/2020), przedstawiono metody punktowego i ciągłego pomiaru grubości okładek taśm przenośnikowych w kontekście projektu LIDER [2,8], którego celem jest zbudowanie innowacyjnego urządzenia diagnostycznego do pomiaru grubości taśm przenośnikowych w ruchu o nazwie BeltSonic. W tym numerze przedstawiamy zasadę działania oraz opis techniczny urządzenia. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego urządzenia do pomiaru grubości oraz oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśm przenośnikowych stosowanych w górnictwie oraz przemyśle stosującym taśmy przenośnikowe do transportu. Projekt będzie obejmował powstanie wersji laboratoryjnej urządzenia, a na jej podstawie końcowej wersji przemysłowej do testowania w kopalni odkrywkowej. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych i pomyślnie zakończonego pierwszego etapu zostanie wykonana wersja przemysłowa, uwzględniająca potrzeby użytkownika.
EN
In the previous issue of Industrial Transport and Heavy Machines (No. 2/3 (48/49) / 2020), point and continuous thickness measurements methods of belts were presented. The Beltsonic system described here is the aim of the LIDER project [2. 8] focused on the creation of an innovative diagnostic device for measuring the thickness of moving conveyor belts. In this issue, we present the principle of operation and technical description of the device. The innovative tool will measure the thickness and assess changes in the transverse and longitudinal profile of conveyor belts used not only in the mining industry but in all conveyor belt users in transportation. The project will include the creation of a laboratory version of the device and, on its basis, the final industrial version for testing in an opencast mine. Based on the laboratory tests performed and the successful completion of the first stage, an industrial version will be worked out, taking into account the user’s needs.
PL
W poprzednim numerze „Transportu Przemysłowego i Maszyn Roboczych” (nr 1(47)/2020) redakcja przedstawiła informację, że pani dr inż. Agata Kirjanów-Błażej uzyskała finansowanie złożonego przez nią projektu w ramach programu NCBiR o nazwie LIDER [23], W tym numerze przedstawiamy plany badawcze, związane z opracowaniem urządzenia BeltSonic w ramach tego projektu. Jego celem jest stworzenie innowacyjnego urządzenia do pomiaru grubości oraz oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśm przenośnikowych, stosowanych w górnictwie i w przemyśle, wykorzystującym taśmy przenośnikowe do transportu. Projekt będzie obejmował powstanie wersji laboratoryjnej urządzenia, a na jej podstawie końcowej wersji przemysłowej do testowania w kopalni odkrywkowej. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych i pomyślnie zakończonego pierwszego etapu zostanie wykonana wersja przemysłowa, uwzględniająca potrzeby użytkownika.
EN
In the previous issue of Industrial Transport and Heavy Machines (no. 1 (47)/2020), the editors presented information that Dr Eng. Agata Kirjanów-Błażej obtained funding for the project she submitted as part of the NCBiR [29] program called LIDER [23], In this issue, we present the research plans related to the development of the BeltSonic device under it. The aim of the project is to create an innovative device for thickness measurement and assessment of changes in the transverse and longitudinal profile of conveyor belts used in mining and industry using conveyor belts for transport. The project will include the creation of a laboratory version of the device and based on it the final industrial version for testing in the open-cast mine. On the basis of the laboratory tests carried out and the successfully completed first stage, an industrial version will be made that takes into account the needs of the user. The measurement will be carried out continuously along the axis of the conveyor belt. The thickness of the conveyor belt will be measured on a flat section during conveyor operation. The solution will be able to be used on all types of conveyor belts used in mining and industry using conveyor belts for horizontal transport. An application called BeltSonic will be created to operate the measuring device. It will allow the user to enter basic information about the conveyor before starting the measurement. The measurement results will show the cross-section of the conveyor belt along the entire length of the loop and will show the longitudinal and transversal profile of the conveyor belt under test.
EN
Hexagonal boron nitride (h-BN) is an attractive material for applications in electronics. The technology of devices based on BN requires non-destructive and fast methods of controlling the parameters of the produced layers. Boron nitride layers of different thickness were grown on sapphire substrates (Al2O3) using the MOCVD method. The obtained films were characterized by FT-IR spectroscopy using IRR and ATR techniques and by the XRR and SEM methods. We showed that by analyzing the ATR or reflectance spectrum in the range of 600-2500 cm-1 we can measure the thickness of a BN layer on the Al2O3 substrate. Our measuring method allows measuring the layers with a thickness from ~2 nm to approx. 20 nm.
PL
Heksagonalny azotek boru (h-BN) jest atrakcyjnym materiałem do zastosowań w elektronice. Technologia wytwarzania urządzeń z zastosowaniem warstw h-BN wymaga nieniszczących i szybkich metod kontroli parametrów produkowanych warstw. Warstwy azotku boru o różnej grubości wyhodowano na podłożach szafirowych metodą MOCVD. Otrzymane warstwy scharakteryzowano za pomocą spektroskopii FT-IR z użyciem technik IRR i ATR oraz metodami XRR i SEM. Pokazaliśmy, że analizując widmo ATR lub odbicia w zakresie 600-2500 cm-1 można zmierzyć grubość warstwy BN na podłożu Al2O3. Nasza metoda pomiarowa pozwala na pomiar warstw o grubości od ~2 nm do ok. 20 nm.
PL
W ramach niniejszej pracy opracowano procedurę nieniszczącą, ilościowej oceny grubości warstw chromowych. Do tego celu wykorzystano metodę prądów wirowych, w zakresie analizy fazoczułej, czyli oceny zmian kąta fazowego impedancji w funkcji grubości warstwy. Taka analiza stosowana jest w przypadku pomiarów grubości warstw konduktywnych w zakresie grubości od kilku do kilkuset mikrometrów, wytworzonych na podłożu konduktywnym. Celem właściwej kalibracji parametrów pomiaru, zaprojektowano i wykonano po dwa zestawy próbek referencyjnych z warstwami chromowymi o grubości 15, 30 i 45 μm na podłożu ze stali stopowej 15HM oraz na staliwie węglowym L-200. Z obydwu zestawów próbek pobrano wycinki do badań metalograficznych, które pozwoliły na bezpośredni pomiar grubości warstwy na przygotowanych zgładach. Wyniki tych pomiarów potraktowano jako wartości referencyjne do dalszych badań. Warstwy chromowe uzyskano w procesie nakładania chromu technicznego metodą galwaniczną, przy parametrach zapewniających uzyskanie założonych grubości. Otrzymane wyniki pozwoliły potwierdzić możliwość ilościowej oceny warstw chromowych z dokładnością do 5 μm, z zastosowaniem komercyjnego urządzenia defektoskopowego przeznaczonego do badań metodą prądów wirowych.
EN
The work has developed non-destructive, quantitative evaluation of the thickness of chrome layers. For this purpose, the method of vortex currents in the phase-phase analysis was used, i.e. the assessment of phase angle change impedance as a function of layer thickness. Such analysis is used for conductive layer thickness measurements in the thickness range of several to several hundred micrometers produced on a conductive substrate. For the correct calibration of the measurement parameters, two sets of reference samples with 15, 30 and 45 μm thick chromium plating on a 15HM alloy steel base and L-200 carbon steel castings were designed and constructed. Both sets of specimens were sampled for metallographic studies, which allowed to directly measure the thickness of the layer on prepared drawings. The results of these measurements were treated as reference values for further investigations. Chromium layers were received in the process of the galvanic chromium plating, at the parameters which give the assumed thicknesses. The obtained results confirmed the possibility of quantitative evaluation of chrome layers to the nearest 5 μm, by usied a commercial defectoscope device for eddy current testing.
PL
W dobie dzisiejszych czasów konstruktorzy stają coraz częściej przed wyzwaniem zaprojektowania nadbudowy lub adaptacji istniejących budowli pod nowe obciążenia. Konieczne jest tym celu stosunkowo szybkie i ekonomiczne rozwiązanie w rozpoznaniu wszystkich elementów konstrukcji. W przypadku rozpoznania liczby i rozkładu prętów zbrojeniowych przydatne wydają się dostępne na rynku urządzenia ferromagnetyczne znane powszechnie pod nazwą skanery zbrojenia.
EN
In recent times, the designers, more and more often, face the challenge of designing an additional part of the building or a challenge of adapting the building in a way that would make it possible for its structure to withstand the newly imposed loads. In order to face the above challenges, it is required to create solutions, quickly and economically, which would make it possible to recognize the structure in case of all of the construction elements. In case when a need arises to find out the number and the distribution of the reinforcing bars, ferromagnetic devices, which are commonly known as reinforcement scanners, are particularly usable.
6
Content available Corrosion assessment using ultrasound
EN
Measurement and determination of the corrosion in the material is an important aspect of the structure safety. For that purpose article presents amplitude and time-of-flight C-scan method for thickness evaluation with single ultrasonic transducer. Test was performed using immersion setup with automated two-axis scanner.
PL
Pomiar i ocena korozji materiału jest istotnym aspektem dla zachowania bezpieczeństwa konstrukcji. Artykuł przedstawia dwie metody, C-scan amplitudowy i time-of-flight do pomiaru grubości przy użyciu jednego ultradźwiękowego przetwornika. Pomiar został dokonany w trybie zanurzeniowym przy użyciu dwu-osiowego skanera.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zmienności w czasie temperatury powierzchni materiału poddanego nagrzewaniu zewnętrznym źródłem promieniowania. Celem analizy odpowiedzi skokowej na termiczne wymuszenie jest wykrycie zmiany grubości materiału, traktowanej jako wada materiałowa. Wymagany czas analizy danych pomiarowych określono na podstawie właściwości wzoru na odpowiedź skokową na wymuszenie cieplne dla układu dwóch ciał o różnych właściwościach termicznych.
EN
The paper deals with chosen aspects of method of processing measuring data for detecting and characterizing local change in thickness of the material, treated as material flaw. The measuring data are obtained by means of active infrared thermography. Characterization relies on the analysis of a single thermogram to examine neighboring pixels and of a sequence of thermograms to trace the variability of a single pixel in time. It allows nonuniformity detecting and determining the change in material thickness. Data processing relies on relative incremental filtered contrast RIFC merged with classical 1D theoretical model of temperature rising of surface of the two-layered material externally excited. Considerations are limited to the case of step heating only. Data from the cooling phase are not considered. General conclusions are as follows: It is possible to find defect depth by matching RIFC curve in time to the curve taken from the one-dimensional analytical model for assumed or estimated values of material depth and thermal properties of tested material and assumed defect properties.
8
Content available remote Diagnostyka zabezpieczeń antykorozyjnych na potrzeby elektroenergetyki
PL
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania wieloczęstotliwościowego sygnału pomiarowego do badania wielowarstwowych powłok antykorozyjnych. Symulację wykonano z zastosowaniem systemu pomiarowego DasyLab. Dokonano analizy możliwości ograniczenia błędów pomiarowych oraz przedstawiono sposoby zwiększania dokładności i niezawodności pomiarów. Zaprezentowane rozwiązania mogą posłużyć do kontroli i diagnostyki osprzętu oraz konstrukcji nośnych w elektroenergetyce.
EN
Article presents possibility of using multifrequency measuring signal for testing multilayer anticorrosion coatings. Simulation was performed using a measurement system DASYLab. Analysis of possibility of reducing measurement error and presents methods of increasing accuracy and reliability of measurement. Presented solution can be used to control and diagnostic equipment and supporting constructions in electroenergetics.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości blachy w wytłoczce podczas wybranych etapów procesu tłoczenia. Do analizy wykorzystano program Ansys Ls-Dyna. Zastosowano powłokowe elementy skończone typu Shell, w celu minimalizacji czasu obliczeń i możliwości obserwacji zmian grubości w trakcie całego procesu symulacji. Wyniki zweryfikowano z uprzednio przeprowadzonymi badaniami na elementach typu Solid.
EN
This paper presents the results of computer simulation research of changes in drawpiece thickness at selected stages of the drawing process. Ansys Ls-Dyna program has been used for this analysis. Shell finite elements has been used, to minimize the computation time and for the possibility of thickness changing observation during the whole process simulation. The results were verified with previously published studies with the Solid finite elements.
PL
W artykule scharakteryzowano zastosowaną w badaniach, a powszechnie stosowaną do powlekania ostrzy skrawających, metodę łukowopUizmową, zaliczaną do metod PVD, ze szczególnym uwzględnieniem opisu procesu wyładowania łukowego w próżni. W dalszej części przedstawiono doświadczalnie sprawdzone przez autorów artykułu procedury przygotowania powierzchni próbek do precyzyjnych pomiarów grubości powłoki.
EN
This paper presents an automatic method that can measure the thickness of three-dimensional (3-D) braided composite preforms. The thickness of 3-D braided composite material preform is an important parameter of 3-D braided composites. With the development of 3-D braided composite technology, an automated measurement technology for thickness of braided composite preform has become an importantgoal. The objective of this paper is to present an automatic measuring system. The system we devised consisted of a computer, a proximity sensor, a pressure sensor, an analog-to-digital converter and pulse motor, etc. The measuring principle and results are discussed in the paper. The system was tested on both carbon and glass fibre preforms. We obtained very encouraging results. Experiments showed the pressure and eddy current resistance value are important parameters for measuring the thickness of 3-D braided composite material preforms. The measuring precision is higher when the pressure value ranges from 0.6kg/cm2 to 0.8kg/cm2 and the eddy current resistance is 2kW for preforms made of carbon-fibre than of other substances.
PL
W pracy omówiono zasady pomiaru grubości metodą ultradźwiękową elementów eksploatowanych maszyn i urządzeń. Scharakteryzowano siosowaną aparaturę oraz wymagania dotyczące personelu wykonującego pomiary. Analizowano źródła błędnych wyników pomiarów grubości oraz stosowane metody zapobiegania. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania niepewności pomiaru grubości przy wykorzystaniu ich wyników do oszacowania stopnia zużycia elementów maszyn i urządzeń. Podano przykłady z praktyki.
EN
In the paper the principles of the elements thickness measurements with the ultrasonic investigation methodology of the exploited machinery and systems uere shown. The measuring equipment characteristics and the staff requirements were described. The sources of the elements thickness measurements results errors and the prevention steps \\ere analyzed. The unreliability of the thickness measurements results were pointed and the necessity of unreliability consciousness for the results application in the machinery elements uear stage assessment. The practical examples were presented.
EN
Ellipsometry is a very powerful and totally nondestructive technique for determining optical constants, film thickness in multilayered systems, surface and interfacial roughness and material microstructure. Ellipsometric measurements can be made in vacuum, air and other environments. Ellipsometry has traditionally been used to determine film thickness and optical constants of dielectrics and optical coatings, semiconductors and heterostructures, magneto-optic, magnetic and opto-electronic materials, electrochemical, biological and medical systems and in surface modifications and surface roughness investigations. In situ measurements during crystal growth or material deposition are useful to study constituent fractions (including void fractions) in deposited or grown materials, surface oxide formation and film growth kinetics. Ellipsometric studies of metal, dielectric, semiconductor and organic layers carried out at the Institute of Physics of Wroclaw University of Technology by members of Thin Films Group are presented.
EN
The investigation of the optical properties of the novel polyarylates with heterocyclic side chain groups is reported. Optical properties of the polymers obtained have been measured. Mechanical and thermal properties are also presented. The refractive index n( lambda ) and susceptibility chi /sup (1)/ have been determined for different compositions of polymers.
PL
W Instytucie Architektury Tekstyliów przeprowadzono badania porównawcze dojrzałości włókien bawełny metodą Causticaire oraz na systemie AFIS, który jest w posiadaniu Instytutu Architektury Tekstyliów. Badania dojrzałości i grubości włókien na FMT przeprowadzono w Faserinstitut Bremen. Ponadto wskaźniki grubości włókien bawełny badano na systemie AFIS i HVI. Zarówno system AFIS, jak i FMT są kalibrowane za pomocą metody komputerowej analizy obrazu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.