Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passive filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
EN
This article presents the consequences of exchanging older metal cutting machines for new ones in terms of electrical energy consumption and quality of consumed electrical energy.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje w zakresie energochłonności oraz jakości pobieranej energii elektrycznej wymiany starych maszyn do cięcia metalu na nowe.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne urządzenia spawalnicze, spawające z wykorzystaniem metod: a) metoda MAG standard –stosując urządzenia transformatorowe i inwertorowe, b) metoda SpeedPulse - stosując urządzenia inwertorowe, dla dwóch stanów pracy. Dokonano również pomiarów energochłonności dla rozważanych metod.
EN
In this article we present the result of measuring the parameters defining the quality of electrical energy consumed by the modern welding equipment. The following welding methods were investigated: a) MAG standard method using transformer and inverter, b) SpeedPulse method using inverter, in two states of operation. Measurements of energy consumption for these methods were also conducted.
EN
In this article, we discuss difficulties connected with the determination of the parameters of a single-tuned passive filter connected in parallel to a network that supplies power to devices with the impedance and frequency characteristics varying as a function of time or load. Devices of this type are exemplified by a capacitor bank whose steps are composed of capacitors connected in series with inductances. Based on the results of tests conducted at an industrial plant, we demonstrate the impact of a capacitor bank on the current and voltage harmonics in the power network. The harmonics should be taken into account when designing a passive filter. Considering that the operation of a capacitor bank may cause significant changes in voltage distortion, a passive filter designed without regard to such changes may not function properly. In the remaining part of the article, we present graphs of selected electrical values recorded at the industrial plant, followed by the simulation results, which confirm the phenomena observed during the test measurements. Our findings concern methods employed in the process of designing a passive filter to be used in a network that includes a capacitor bank.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z trudnością w określaniu parametrów rezonansowego filtra pasywnego włączonego równolegle do sieci, w której pracują urządzenia o charakterystyce impedancyjno-częstotliwościowej zmiennej w funkcji czasu lub obciążenia. Reprezentantem grupy wspomnianych urządzeń jest bateria kondensatorów w której stopnie złożone są z kondensatorów szeregowo połączonych z indukcyjnościami. Na przykładzie instalacji przebadanej w zakładzie przemysłowym wykazany zostanie wpływ baterii kondensatorów na wartości harmonicznych prądu i napięcia w sieci zasilającej zakład. Wartości te powinny być uwzględnianie przy projektowaniu filtra pasywnego. W rezultacie znaczących zmian odkształcenia napięcia, jakie może powodować praca baterii kondensatorów, filtr pasywny zaprojektowany bez uwzględnienia tych zmian może pracować nieprawidłowo. W dalszej części artykułu przedstawiono wykresy wybranych wielkości elektrycznych zarejestrowanych w zakładzie przemysłowym, a następnie wyniki symulacji potwierdzające zjawiska zaobserwowane podczas pomiarów. Wnioski dotyczą wybranych metod postępowania podczas projektowania filtra pasywnego w sieci, w której pracuje bateria kondensatorów.
EN
An analytical method for calculation and choice of passive filter parameters by the analytical expressions of the nonlinear load current harmonic components with the assuring of the set value of the factor of the supply network voltage total harmonic distortion is offered. It is proposed to obtain the current expressions with the use of the small parameter method realized in the frequency domain. The analytical calculation is performed with the use of the automated method for generation of the electrical values components on the basis of the discrete convolution method. The operability of the proposed method is demonstrated by the example of an electricity supply network section with a nonlinear load and a linear reactor.
PL
W artykule opisano analityczną metodę obliczania i doboru parametrów filtra pasywnego z wykorzystaniem wyrażeń analitycznych opisujących nieliniowe składowe harmoniczne przy zapewnieniu zadanej wartości współczynnika całkowitego zniekształcenia harmonicznych napięcia sieci zasilającej. Proponowane jest uzyskanie wyrażeń za pomocą metody małego parametru zrealizowanej w dziedzinie częstotliwości. Obliczenia analityczne przeprowadza się za pomocą zautomatyzowanej metody otrzymywania wartości wielkości elektrycznych w oparciu o metodę splotu dyskretnego. Możliwości proponowanej metody wykazano na przykładzie części sieci zasilającej z obciążeniem nieliniowym i reaktorem liniowym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów krótkotrwałego (Pst) i długotrwałego (Plt) współczynnika migotania światła generowanego przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”) na wartości Pst i Plt . Opisano również wpływ zmiany transformatorów zasilających na wartości współczynników migotania światła generowanych do elektroenergetycznej sieci przesyłowej i rozdzielczej na różnych jego poziomach, tj. 400 kV i 110 kV.
EN
Results of measurements of short-term (Pst) and long-term (Plt) flicker severity are presented in the paper. Tests were run in metallurgical plant with non-linear loads (arc furnaces). The impact of compensating circuit with two passive filters (C-type and LC-type) is shown. The effect of changing supply transformers on flicker severity in terms of transmission and distribution grids at different voltage levels (i.e. 400 kV and 110 kV) is also described.
EN
The paper describes a program created for current harmonics filter design in Scilab environment. Computation algorithm is described in reference to inner data structure of the program. Exemplary filter designed with the help of the program is also presented, as well as current transients and harmonics spectrum calculated for lighting installation with applied designed filter.
PL
W artykule opisano program utworzony w środowisku Scilab, służący do projektowania filtrów harmonicznych prądu. Algorytm obliczeniowy opisano w odniesieniu do wewnętrznej struktury danych programu. Opisano również przykładowy filtr zaprojektowany przy użyciu programu i zaprezentowano obliczone przebiegi i widmo harmonicznych prądu instalacji oświetleniowej, w której zastosowano zaprojektowany filtr.
PL
W artykule opisano zintegrowany układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
EN
This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for high-quality power according to standard PN-EN 50160.
9
Content available remote Different approaches for designing the passive power filters
EN
Paper aims to present the comparison of different computation methods of passive LC filters. Six methods commonly used to design the filters group parameters will be considered. Basis for evaluating the various methods are simulation studies.
PL
Celem artykułu jest prezentacja analizy porównawczej różnych metod projektowania pasywnych filtrów LC. Rozważono sześć powszechnie stosowanych metod wyznaczania parametrów technicznych układu filtracyjnego. Podstawą oceny różnych metod są badania symulacyjne. Różne metody projektowania energetycznych filtrów pasywnych.
EN
Power quality is an important problem for electrical systems. Electricity receivers should operate at nominal conditions. Each deviation from nominal values may cause the malfunction of electrical devices, decreasing their durability and permanently damage the appliance. The importance of electric power quality for technical systems and individual electrical devices on fishing boats is fundamental. Utilization of equipment powered by electrical energy with a reduced quality resulting in economical losses and the treat to the screw's safety. Researches of the electrical energy's quality were carried out almost any type of fishing boats. This article presents the results of researches concerning the quality of electrical energy performed on a representative type of fishing boats. It shortly evaluates the results of tests and suggests solutions to improve the power quality parameters.
PL
Jakość zasilania jest ważnym problemem dla systemów elektrycznych. Odbiorniki energii elektrycznej powinny pracować w warunkach znamionowych. Każde odchylenie od wartości znamionowych może powodować nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych, zmniejszenie ich trwałości, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie. Znaczenie jakości energii elektrycznej dla systemów technicznych i pojedynczych urządzeń elektrycznych na kutrach rybackich jest fundamentalne. Eksplantacja urządzeń zasilanych energią elektryczną o obniżonej jakości skutkuje stratami ekonomicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Badaniom jakości energii elektrycznej poddana została większość typów polskich kutrów rybackich. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej przeprowadzone na reprezentatywnym typie kutrów rybackich. Dokonano krótkiej oceny wyników badań i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej.
EN
This study aimed at evaluating and analyzing the voltage and current distortions on the introduction of a steel production plant in a typical 33 kV distribution system in Nigeria, with a view to assisting decisions made in the present system operation and planning effective service delivery in terms of quality. A three phase induction furnace was developed using MatLab Simulink software and the effects of steel plant loads on the quality of electric power system supply to electricity users on the same distribution network was analyzed in terms of total harmonic distortions of voltage and current. In order to evaluate voltage magnitude profile on the network, load flow computation and analyses were carried out on the 33 kV distribution network before and after the introduction of steel plant loads, using Successive Approximation Method. The results showed critical voltage magnitude profile below -5% of nominal voltage at the receiving end nodes. With the aid of the Matlab Simulink model, inadmissible voltage and current distortions of 15.47% and 10.35% were measured. Passive filter was proposed, designed and simulated, in order to mitigate these distortions caused by the steel production plant loads. By simulation, the installation of the designed passive filter gave a reduction of the distortions to permissible values. Further, for every 1 MW load increment when the steel plant is connected, network losses increased by 94%; however, for every of Mvar of filter capacity, loss reduction in the network is 5.1 MW.
PL
Przedstawiono efekty pracy dwóch układów kompensacji mocy biernej zainstalowanych w różnych obiektach przemysłowych.
EN
The paper presents effects of work of two reactive power compensation systems installed in different industrial plants.
13
Content available remote Zastosowanie układu UPQC do poprawy jakości energii elektrycznej
PL
W artykule opisano model cyfrowy i rzeczywisty zintegrowanego układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących zarówno w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono sposób doboru wartości elementów filtrów pasywnych LC w oparciu o charakterystyki częstotliwościowe układu falownika z dołączonym filtrem LC oraz uwzględnieniem algorytmu sterowania.
EN
In paper described model of Unified Power Quality Conditioner. Design and topology this device enables compensation of influences in voltage waveforms which supply loads and also in current waveforms of non-linear loads. In papers described design of passive filters LC based on frequency characteristics and algorithm of control.
PL
Artykuł opisuje system zasilania maszyny wyciągowej z układem kompensacji mocy biernej przesunięcia, zawierającym baterię kondensatorów oraz kompensator aktywny – opracowane dla kopalni węgla kamiennego. Układ sterowania kompensatora aktywnego umożliwia kompensację sumy mocy biernej pobieranej poprzez obciążenie, którym jest 12-pulsowy przekształtnik tyrystorowy oraz bateria kondensatorów. Poprawność działania układu kompensacji została potwierdzona komputerowymi badaniami symulacyjnymi oraz badaniami zainstalowanego układu.
EN
The article describes the power system of the hoisting machine in the coal mines with reactive power compensation circuit comprising a capacitor bank offset and active compensator. The control system of the active compensator allows for compensation of the sum of the reactive power drawn by the load in the form of 12-pulse SCR converter and the passive power of the capacitor banks. The correctness of operation of the compensation system was confirmed by computer simulation study and research on the real system in the mine.
EN
Single-branch filters are still popular and are commonly used for power quality improvement purposes. Analysis of a single-branch filter is a relatively simple task. Although individual filters tuned to specific harmonics can be easily designed, after connecting them into a group it turns out that the capacitance and inductance mutually influence each other, distorting the resulting frequency characteristics. This article presents a matrix method for design a group of single-branch filters, so that the resultant frequency characteristic satisfies the design requirements including the requirements for location of the frequency characteristic maxima. Designer indicates the frequencies of the parallel resonances.
16
Content available remote Passive Power Filter Design Using Genetic Algorithm
EN
Continuous technological development facilitates the increase in the number of nonlinear loads that significantly affect the power quality in a power system and, consequently, the quality of the electric power delivered to other customers. One of the most common methods to prevent adverse effects of nonlinear loads on the power network is the use of passive filters. Design of such filter can be regarded as a multi-criterial optimisation task, to which genetic algorithms can be employed. Watching recent tendencies in science can be observed an increasing number of "artificial intelligence" applications to practical solutions. It has been therefore decided to apply genetic algorithms (GA) to passive power filter design as an example of GA usefulness for technical issues. The paper presents passive filter structures designed using a program developed by the author in the MATLAB environment employing genetic algorithm. Two methods of approaching the design goal are presented - traditional and GA.
PL
Śledząc tendencje współczesnej nauki, można zauważyć zwiększającą się ilość zastosowań „sztucznej inteligencji” w praktycznych rozwiązaniach. Idąc w tym kierunku, zdecydowano się zastosować Algorytmy Genetyczne (AG) do projektowania pasywnych filtrów energetycznych jako przykład użyteczności AG w zagadnieniach technicznych. Projektowanie takiego filtru można potraktować jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej, do rozwiązania, którego można użyć Algorytmy Genetyczne. Artykuł przedstawia przykładowe struktury filtrów pasywnych, zaprojektowanych za pomocą opracowanego przez autora, w środowisku Matlab, programu wykorzystującego AG. Przedstawiono dwie metody podejścia do postawionego zadania projektowego.
17
Content available remote Narażenia napięciowe silników indukcyjnych zasilanych z falowników napięcia
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z narażeniami izolacji silników pracujących w układach napędowych z falownikami napięcia. Znaczne stromości napięć oraz zjawiska falowe w przewodach zasilających powodują przyspieszoną degradację izolacji maszyn. Rozwiązaniem jest stosowanie filtrów biernych na wyjściu falownika.
EN
The paper presents problems related to stress of insulation of electric motors in drives with voltage inverters. for practical implementation of common mode (CM) choke in electric drives with induction motor. Significant du/dt and voltage wave reflections causes the faster degradation of the motors insulation. The solution is to install LC filter on the inverter output.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję energoelektronicznych szerokopasmowych źródeł sterowanych napięć i prądów wykorzystujących przekształtniki wielokanałowe. Nowe podejście do realizacji algorytmów sterowania układem na bazie rozszerzenia klasycznej teorii próbkowania Whittakera-Kotielnikowa-Shannona oraz rozwiązania części silnoprądowej pozwoliło na znaczące polepszenie jakości energetycznego sygnału wyjściowego – w sensie odwzorowania w nim sygnału zadanego. W artykule zaprezentowana zasady działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych układów tego typu.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes trom demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment tulfilling these demanding are wideband controlled voltage and current sources. The paper presents concept of these with utilization of multi-channel inverters and contral algorithms based on expansion of Whittaker-Kotelnikov-Shannon sampling theorem. (Wide-Band Power Electronics Controlled Current And Voltage Sources With Multichannel lnverters).
19
Content available remote A New Method for the C-Type Passive Filter Design
EN
The paper presents the new C-type high harmonic power filter design process whose aim is the reduction of total harmonic distortion in an industrial power supply system. A new method for C-type filter design is proposed and an example of the method application to an industrial plant is provided. The basis for the new algorithm is assuming, at the design phase, the required distribution of the harmonic current between the filter to be tuned to that harmonic and the supply network. This method takes into consideration the network equivalent impedance.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia projektowanie energetycznego filtru typu C wyższych harmonicznych, którego zadaniem jest zmniejszenie współczynnika zawartości harmonicznych w przemysłowym systemie zasilania. Zaproponowano nową metodę projektowania C-filtru oraz przedstawiono przykład zastosowania tej metody projektowania w praktyce dla zakładu przemysłowego.
EN
This paper presents an analysis allowing for the determination of the differential equation describing the circuit of the active filter inverter output current control with an additional measurement of input voltage. The resulting equation allows to determine the conditions that ensure stable operation of the filter with the load in form of a resonant LC circuit. Analysis results were confirmed by computer simulation and experimental studies of commercial active filter.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.