Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage sludge treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this work, there were shown the research results concerning anaerobic digestion in the mesophilic condition. There was done the assessment of content of chosen heavy metals and their fractions in dairy sewage sludge before and after digestion process. The research was conducted with the use of laboratory installation on the base of mixture of excessive and floatation sludge. The process parameters were adopted from the modernization project of dairy sewage treatment plant of Mlekovita cooperative in Wysokie Mazowieckie. The results showed that in case of agricultural use of sludge, the total amount of heavy metals in sludge after anaerobic digestion was sharply lower that the values demanded in regulation concerning municipal sewage sludge. The process of sludge digestion caused the increase of metals content in dry matter of sludge. Metals speciation was determined with the use of scheme in accordance with methodology worked by BRC, which meant indicating four fractions. In case of lead, copper and zinc, the researches of anaerobic digestion process of dairy sludge showed the little increase of immobile fraction. The decrease of metals fraction was observed in case of cadmium, nickel and the clearest – chromium.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących procesu stabilizacji beztlenowej w warunkach mezofilowych. Dokonano oceny zawartości wybranych metali ciężkich i ich frakcji w osadzie mleczarskim przed i po procesie stabilizacji. Badania prowadzono z zastosowaniem układu laboratoryjnego w oparciu o mieszaninę osadu nadmiernego i flotacyjnego. Parametry procesu zostały adoptowane z projektu modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich firmy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Stwierdzono, iż ogólna ilość metali ciężkich w osadzie po procesie stabilizacji beztlenowej jest znacznie niższa niż wartości wymagane w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych w przypadku rolniczego wykorzystania osadu. Proces stabilizacji osadu spowodował wzrost zawartości metali w suchej masie osadu. Specjację metali określono za pomocą schematu zaproponowanego przez zgodnie z metodyką opracowaną przez BCR wyodrębniając cztery frakcje. Przeprowadzone badania procesu stabilizacji beztlenowej osadów mleczarskich wykazały niewielki wzrost frakcji niemobilnej w przypadku ołowiu, miedzi i cynku. Zmniejszenie tej frakcji metali zaobserwowano w przypadku kadmu i niklu, i najwyraźniej w przypadku chromu.
PL
Przeróbka osadów ściekowych to obecnie jedno z największych wyzwań dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków, zwłaszcza tych, które wyposażone są w agregaty kogeneracyjne. Eksploatując takie instalacje dążymy do odzyskania energii zawartej w osadzie poprzez produkcję biogazu w komorach fermentacyjnych. Z biogazu produkujemy energię elektryczną i ciepło, co pozwala na ograniczenie zakupu nośników energii (energii elektrycznej i gazu ziemnego). Z drugiej strony dążymy do ograniczenia ilości powstających osadów ściekowych (redukcji suchej masy osadów, poprawy stopnia odwodnienia osadów). Wszystkie te cele można zrealizować zwiększając rozkład suchej masy organicznej osadu wprowadzanego do komór fermentacyjnych.
PL
Oczyszczalnie ścieków są obiektami technicznymi, których zadaniem jest usunięcie substancji stałych i rozpuszczonych, koloidów oraz zawiesin ze ścieków przed odprowadzeniem ich do odbiornika. Wykorzystuje się w tym celu procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne. W części mechanicznej stosuje się te same podstawowe procesy separacji i sedymentacji, służące do odseparowania cząstek mineralnych i łatwoopadalnych cząstek organicznych, natomiast na technologię części biologicznej i chemicznej mają wpływ (zgodnie z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem MŚ) przede wszystkim równoważna ilość mieszkańców (RLM) oraz rodzaj odbiornika. Komunalne oczyszczalnie ścieków można ogólnie podzielić na takie, w których nie zachodzi konieczność usuwania związków biogennych (mogą bazować na technologii złóż biologicznych), oraz takie, w których usuwane są związki azotu i fosforu, bazujące głównie na osadzie czynnym. Dodatkowo, w zależności od jakości ścieków i wymagań odbiornika można stosować doczyszczanie chemiczne. Różnorodność procesów i konstrukcji występujących na oczyszczalni ścieków generuje powstawanie zjawisk stwarzających ryzyko dla podstawowego celu oczyszczalni. Zidentyfikowanie tych zjawisk w poszczególnych elementach ciągów technologicznych stanowi podstawę procesu zarządzania ryzykiem obiektu technicznego.
EN
Wastewater treatment plants are technical facilities designed to remove solids and dissolved solids, colloids and suspensions from wastewater before drainage them to the receiver. For this purpose, mechanical, biological and chemical processes are used. The mechanical section consists of the basic processes used to separate mineral solids and easily settleable organic solids, however the technology of the biological and chemical sections depends on (according to the current Regulation Minister of the Environment) Equivalent number of inhabitants and type of outfall. Municipal sewage treatment plants can generally be divided for those that do not need to remove biogenic compounds (they can be based on the technology of biological filters) and those in which nitrogen and phosphorus compounds are removed, mainly based on activated sludge. Moreover, depending on the quality of the waste water and the requirements of the receiver, chemical sewage treatment can be used. Variety of applied processes and construction at wastewater treatment plants causes the occurrence of unfavourable events that pose a risk to the primary purpose of a treatment plant. Identifying those events is the basis for the risk management process in a technical facility.
EN
The sludge liquor, generated during thickening, biological stabilization and dewatering of sludge is usually returned to the beginning of the wastewater treatment system without any purifying. It causes problems with stable and correctly functioning of WWTP. Sludge liquors are characterized by a high variability in quantitative and qualitative and large loads of pollutants, which are not under control of exploiters. The characteristic of supernatants generated in WWTP in Koszalin and concentration range of pollution was presented. The results allowed to determine the correlation between selected parameters. Their analysis showed that it is possible to determine the size of the pollutant load of recycled sludge liquor to wastewater treatment plant (compounds of carbon and nitrogen) using a simple measurement of conductivity.
PL
Wody osadowe, powstające podczas zagęszczania, biologicznej stabilizacji i odwadniania osadów, ściekowych zawracane są zwykle do głównego ciągu oczyszczania ścieków bez ich oczyszczania, co może generować problemy ze stabilnością i wymaganą do osiągnięcia efektywnością pracy oczyszczalni ścieków komunalnych. Wody osadowe charakteryzują się znaczną zmiennością ilościowo-jakościową oraz dużymi ładunkami zanieczyszczeń, które nie podlegają żadnej kontroli eksploatatorów. W artykule przedstawiono charakterystykę wód osadowych z oczyszczalni ścieków w Koszalinie. Na podstawie uzyskanych korelacji wybranych parametrów wykazano, że jest możliwe określenie wielkości ładunku zanieczyszczeń recyrkulowanych z wodami osadowymi do oczyszczalni ścieków (związki węgla i azotu) za pomocą prostego pomiaru przewodności właściwej.
EN
Six-month experiments have been carried out using pilot installations of low-budget methods of sewage sludge treatment. Sewage sludge was processed using vermiculture or plants such as willow or reed. The study was also conducted in a solar dryer. In some parts of the research, effective microorganisms were used. The results of the sediment research, including: contents of organic and mineral matter, hydration reaction, contents of nitrogen and phosphorus, as well as the indicators of the sanitary condition, were presented. The results confirmed a perceptible influence of the effective microorganisms on the structure of the dry mass of dairy sewage dewatered on reed and willow plots or transformed into vermicompost. A slight, however, apparent difference in a faster and more effective mineralization of organic substances contained in the sludge after half a year of processing, as well as significant reduction of the number of potential pathogenic bacteria was observed.
EN
Possibility of using phosphogypsum as a mineral substrate for the sewage sludge treatment in bio-sulfidogenic conditions has been investigated. Anaerobic microbiological degradation (AMD) on way of sulfidogenesis was used to produce biogenic hydrogen sulfide. The ozonation of the sludge prior to the AMD under bio-sulfidogenic conditions led to higher efficiencies of hydrogen sulfide production and organic matter removal. After 20 days of digestion, the elimination of CODt and CODs varied between 78-84% and 83-87%, respectively, within advanced operation of anaerobic bioreactor. Technological applications of such system has been discussed.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę dopływających ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Hajnówce. Dokonana analiza efektywności pracy przedmiotowej oczyszczalni stała się podstawą do zaprojektowania jej rozbudowy. W pracy przedstawiono opis aktualnej technologii oczyszczania ścieków oraz stan gospodarki osadowej. Przedstawiony został także zaproponowany zakres rozbudowy, który jest wynikiem wcześniej przeprowadzonych analiz wyników badań z lat 2003-2010 oraz wizji lokalnych.
EN
The article presents characteristics of untreated sewage flowing into the sewage treatment plant in Hajnówka, as well as characteristics of treated sewage. An analysis of the sewage treatment plant operation efficiency has become the basis for development design for the plant. The paper describes present sewage treatment technology and state of sludge management. The article also presents a proposed design for development which results from previous research analyses made in 2003-2010 and from site inspections.
PL
Według danych z 2008 roku, na terenie województwa podlaskiego działało 112 oczyszczalni komunalnych, z czego tylko trzy stosują stabilizację beztlenową. Oczyszczalnie nie stosują metod wydzielonego oczyszczania odcieków powstających w trakcie przeróbki osadów. Stwarza to szereg problemów ze stabilną pracą systemów oczyszczania. W latach 2007- 2009 prowadzono badania dotyczące możliwości wydzielonego oczyszczania odcieków z oczyszczalni mleczarskich przy zastosowaniu metody hydrofitowej. Efektem tych badań jest wdrożenie na jednej z oczyszczalni mleczarskich oraz zgłoszenie patentowe dotyczące wykorzystania poletek osadowych do budowy pionowych złóż hydrofitowych jako elementu podczyszczalni odcieków. Ze względu na zbliżony charakter ścieków komunalnych i mleczarskich w 2009 roku rozpoczęto badania, które miały na celu określenie składu odcieków powstających w oczyszczalniach komunalnych stosujących wydzieloną stabilizację tlenową. Badania prowadzono na dwóch obiektach o zbliżonej przepustowości i podobnym systemie przeróbki osadów ściekowych. Ilość odcieków wahała się od 2,1 do 2,9% w stosunku do ilości dopływających ścieków. Średnie wartości podstawowych parametrów odcieków w dwóch analizowanych oczyszczalniach według badań z 2009 i 2010 roku wynosiły: BZT5 (185 ÷ 290 mgO2/l), azot amonowy (56,4 ÷ 96,5 mgN-NH4/l), fosfor ogólny (9,6 ÷ 11,2 mgP/l). Badania potwierdziły, iż ze względu na skład odcieków z tlenowej stabilizacji osadów potencjalnie możliwe będzie zastosowanie wydzielonego ich oczyszczania metodą hydrofitową.
EN
Aerobic stabilization of sewage sludge is a universally applied process used in municipal and industrial wastewater treatment plants (WWTP). According to an analysis from 2008 regarding systems currently working in Podlaskie province the following preliminary observations were made: amongst 112 municipal WWTP there are only three plants which apply anaerobic sewage sludge stabilization and only one plant amongst 30 industrial WWTP. Obtained biogas is used for heat and electric energy production. An issue of reject water from sludge treatment concerns plants applying both aerobic and anaerobic stabilization. Reject water is usually turned back to the beginning of the treatment system without any separated treatment. It causes problems with stable performance of municipal WWTP. In the years 2007-2009 author conducted a research project "Evaluation of usefulness of constructed wetlands to purify reject water from sludge aerobic processing in dairy wastewater treatment plants". The separated treatment of reject water was processed with the use of vertical and horizontal constructed wetlands and hybrid systems. The results from the research project were used in construction of dairy wastewater treatment plant. The following solution of utilization of sludge drying bed for vertical wetlands construction as an element of reject water pretreatment was filed for patent protection. Due to similar characteristics between municipal and dairy sewages a new research project took off in 2009 aimed to find out quantity and quality of reject water from municipal WWTP that apply a separated aerobic sewage sludge stabilization. Eventually it is planned to apply vertical constructed wetland system to treat reject water in these wastewater treatment plants. Research studies presented in this paper were conducted in two plants with similar flow capacity of about 5000 m³/d, sewage treatment of high biological efficiency and chemical removal of C, N, P. Person equivalent (P.E.) varied from 25800 to 42750. Excess sludge was condensed by means of gravitational thickener and stabilized in separated aerobic chambers with deep aeration system. Primary in the 70-th of the XX century both plants were operating with open anaerobic stabilization chambers. System was rebuilt during modernization in the end of century. The quantity of reject water from thickening, dewatering and aerobic stabilization varied from 2.1 to 2.9% of the total quantity of raw sewage. Mean pollution concentrations in reject water were: BOD5 (185 ÷ 290 mgO2/l), COD (290 ÷ 790 mgO2/l), TKN (53.9 ÷ 89.5 mgN/l), ammonia nitrogen (36.4 ÷ 76.5 mgN-NH4/l), total phosphorus (9.6 ÷ 11.2 mgP/l). Mean pollution concentrations raw wastewater were: BOD5 (310 ÷ 570 mgO2/l), COD (860 ÷ 1157 mgO2/l), TKN (55.2 ÷ 104.0 mgN/l), ammonia nitrogen (56.4 ÷ 96.5 mgN-NH+4/l), total phosphorus (9.0 ÷ 9.6 mgP/l). The load of ammonia nitrogen in total load in raw sewage varied from 2.8 to 4.9% while BOD5 from 1.1 to 1.7%. Research studies confirmed that because of composition of reject water from aerobic stabilization it is possible to treat it by means of constructed wetlands.
PL
Przeróbka i dalsza utylizacja osadów ściekowych jest problemem nabierającym coraz większego znaczenia. Należy, zatem, coraz większą wagę przykładać do właściwego wyboru technologii oraz urządzeń do mechanicznego odwadniania osadów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych od 5 lipca 2004 r. do 2 maja 2005 r. badań nad wykorzystaniem osadów ściekowych do uprawy roślin. Zastosowano trzy mieszanki ziemi z osadem (0%, 50% i 75% osadu), w których zasadzono różne rośliny: jałowiec pospolity, jodłę pospolitą, żywotnik wschodni, żywotnik zachodni, paprotkę zwyczajną, parzydło leśne, tawułę japońską, trzmielinę Fortune'a i rozchodnik brodawkowaty. Mierzono wysokość praz szerokość roślin, a także prowadzono dokumentację zdjęciową w celach wizualnego porównania. Do roślin, które dobrze rozwijają się w środowisku glebowym z domieszką osadu należą: żywotniki (wschodni i zachodni), rozchodnik brodawkowaty, a także parzydło leśne, tawuła japońska oraz trzmielina Fortune'a.
EN
In the paper the results of research on usage of sewage sludge for plants cultivation carried out between 5 July 2004 and 2 May 2005 are presented. Three mixtures of soil and sludge (0%, 50% and 75% sludge) were applied as a bedding for several species of plants: Common Juniper, Silver Fir, Chinese Arborvitae, American Arborvitae, Common Polypody, Goat's Bread, Japanese Camellia, Fortune's Spindletree, Thick-leaved Stonecrop. Height and width of plants were measured and visual records were taken in eye to conduct visual analysis. Some of analyzed species grow well on soil and sludge bedding: Chinese and American Arborvitae, Thick-leaved Stonecrop, Goat's Bread, Japanese Camellia and Fortune's Spindletree.
EN
Today, sustainability-orientated concepts of exploitation and disposal of sewage sludges are more and more based on drying techniques as central element. The process of drying itself as well as the necessary technology is regarded as to be perfected and well known. Sludge drying can be realized quickly and economically. On principle it is needed for all processes of advanced sludge treatment. On closer examination of all components necessarily being integrated in a general view of sludge treatment the actual lack of overall logical concepts becomes clear.
EN
Effective sewage sludge treatment is apart from wastewater treatment a main target of wastewater treatment plants (wwtp). More stringent effluent limitations and improved wastewater collection and treatment technologies will cause increasing amounts of sewage sludge in the future. In more and more countries all over the world legislation requires beneficial use of treated sludge. Autothermal thermophilic aerobic digestion (ATAD) is an effective technology of sludge treatment regarding stabilisation and disinfection. With the application of ATAD sludge is converted into a valuable natural fertiliser, or so called Class A biosolids, suitable for land application without any restrictions. In general any organic biowaste like sewage sludge in form of primary or waste activated sludge, trickling filter sludge, septic sludge, a mixture of the above or liquid animal residuals as well as biowaste slurry are suitable for the application of ATAD. The biological stabilisation of sludge bases on the reduction of organic solids contained in the sludge. With the ATAD-technology reduction of these materials is carried out by aerobic thermophilic microorganisms. The final products of the process are H2O and CO2. The thermophilic process temperatures of more than 55° C are reached autothermally through the biological activity of the microorganisms. The high temperature as well as the metabolism of the bacteria ensure a disinfection of the treated sludge and lead to high degradation rates which in turn result in short detention times in the process. More than 80 FUCHS ATAD plants all over the world prove the outstanding performance of the process. Recently, installations in Australia, Hungary, Israel, Poland, and the USA went into operation.
PL
Nieodłącznym produktem każdej oczyszczalni ścieków, niezależnie od zastosowanej technologii, są osady ściekowe. Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków stosowane obecnie powodują, że ilość powstających osadów stale wzrasta. Prawodawstwo wielu krajów na świecie wymaga specjalnych metod unieszkodliwiania osadów ściekowych. Autotermiczna tlenowa stabilizacja osadu (ATSO) jest technologią pozwalającą na pełną stabilizację osadów ściekowych i eliminację czynników chorobotwórczych. Po procesie ATSO osady ściekowe ulegają przekształceniu w biomasę wykorzystywaną przyrodniczo. Osad wstępny, osad czynny, osad ze złóż biologicznych lub ich mieszanina oraz płynny nawóz i osad septyczny mogą być poddawane procesowi autotermicznej tlenowej stabilizacji. Biologiczna stabilizacja osadu jest oparta na redukowaniu substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych. W technologii ATSO zmniejszenie tych substancji przeprowadzane jest przez aerobowe mikroorganizmy. Przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie. Dlatego biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła. Produktem końcowym są substancje proste jak H20 i CO2. Wydajne zatrzymanie ciepła, które wyzwala się podczas rozkładu daje w rezultacie wysokie temperatury robocze (>55°C), a to z kolei wysoki stopień rozkładu substancji organicznych jak też eliminację czynników chorobotwórczych. Technologia ATSO firmy FUCHS została zastosowana na ponad 80 oczyszczalniach ścieków na całym świecie. W ostatnim okresie rozpoczęły pracę instalacje w Australii, na Węgrzech, w Izraelu, Polsce oraz w USA.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.