Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie optymalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper concerns a strength optimization of continuous beams with variable cross-section. The continuous beams are subjected to a dead weight and a useful load, the six (seven) combinations of loads were analyzed. Optimal design problems in structural mechanics can by mathematically formulated as optimal control tasks. To solve the above formulated optimization problems, the minimum principle was applied. The paper is an introductory and survey paper of the treatment of realistically modelled optimal control problems from application in the structural mechanics. Especially those problems are considered, which include different types of constraints. The optimization problem is reduced to the solution of multipoint boundary value problems (MPBVP) composed of differential equations. Dimension of MPBVP is usually a large number, what produces numerical difficulties. Optimal control theory does not give much information about the control structure. The correctness of the assumed control structure can be checked after obtaining the solution of the boundary problem.
PL
Praca dotyczy optymalizacji wytrzymałościowej dźwigarów ciągłych trój-, cztero- i pięcioprzęsłowych o zmiennym dwuteowym przekroju poprzecznym. Dźwigary obciążone są ciężarem własnym i kombinacją obciążeń użytkowych (sześć lub siedem kombinacji). Deformacja dźwigara opisana jest przez układ równań różniczkowych z warunkami początkowymi i brzegowymi, ponadto do spełnienia pozostają wewnętrzne warunki brzegowe i warunki nieciągłości w pośrednich punktach podparcia. Rozważane są ograniczenia geometryczne, ograniczenia naprężeń i przemieszczeń. Jako funkcję celu wybrano objętość stali. Problemy optymalnego kształtowania formułowane są jako zadania teorii sterowania. Do rozwiązania zadań zaproponowano zasadę minimum. Problem optymalizacji redukuje się do rozwiązania wielopunktowego problemu brzegowego (WPPB) dla układu równań różniczkowych. Wymiar WPPB jest zwykle duży, co wymaga pokonania trudności numerycznych. Teoria sterowania nie dostarcza bowiem informacji o strukturze optymalnego rozwiązania dla której problem jest zbieżny. W pracy struktura sterowania opisuje kolejność występowania przedziałów i punktów z aktywnymi ograniczeniami. Poprawne przyjęcie tej struktury w rozwiązanych problemach jest zasadniczym osiągnięciem pracy. Uzyskane i prezentowane na wykresach wybrane zmienne stanu, zmienne sprzężone, zmienne decyzyjne, funkcje Hamiltona potwierdzają spełnienie warunków koniecznych optymalizacji.
2
Content available Transient flow in gas networks: Traveling waves
EN
In the context of gas transportation, analytical solutions are helpful for the understanding of the underlying dynamics governed by a system of partial differential equations. We derive traveling wave solutions for the one-dimensional isothermal Euler equations, where an affine linear compressibility factor is used to describe the correlation between density and pressure. We show that, for this compressibility factor model, traveling wave solutions blow up in finite time. We then extend our analysis to networks under appropriate coupling conditions and derive compatibility conditions for the network nodes such that the traveling waves can travel through the nodes. Our result allows us to obtain an explicit solution for a certain optimal boundary control problem for the pipeline flow.
EN
A deterministic mathematical model of the Middle East respiratory syndrome (MERS) disease is introduced. Medical masks, supportive care treatment and a government campaign about the importance of medical masks will be involved in the model as time dependent variables. The problem is formulated as an optimal control one to minimize the number of infected people and keep the intervention costs as low as possible. Assuming that all control variables are constant, we find a disease free equilibrium point and an endemic equilibrium point explicitly. The existence and local stability criteria of these equilibria depend on the basic reproduction number. A sensitivity analysis of the basic reproduction number with respect to control parameters tells us that the intervention on medical mask use and the campaign about the importance of medical masks are much more effective for reducing the basic reproduction number than supportive care intervention. Numerical experiments for optimal control problems are presented for three different scenarios, i.e., a scenario of different initial conditions for the human population, a scenario of different initial basic reproduction numbers and a scenario of different budget limitations. Under budget limitations, it is much better to implement the medical mask intervention in the field, rather than give supportive care to control the spread of the MERS disease in the endemic prevention scenario. On the other hand, the medical mask intervention should be implemented partially together with supportive care to obtain the lowest number of infected people, with the lowest cost in the endemic reduction scenario.
PL
W artykule opisano sześć spośród dziewięciu przedstawionych metod wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku w sytuacji mijania się na morzu ze spotkanymi statkami. Badaniom symulacyjnym, na przykładzie nawigacyjnej sytuacji mijania się z 18 spotkanymi statkami, poddano algorytmy: wieloetapowej gry pozycyjnej niekooperacyjnej i kooperacyjnej, wielokrokowej gry macierzowej niekooperacyjnej i kooperacyjnej, programowania dynamicznego z neuronowymi ograniczeniami stanu oraz programowania liniowego. Dla każdego z algorytmów porównano bezpieczne trajektorie statku w warunkach dobrej i ograniczonej widzialności na morzu.
EN
The paper describes six of the nine kinds of methods for determining safe trajectory of the ship passing the encountered ships at sea. Simulation research on the example of the navigation situation, the passing of 18 ships have encountered, were algorithms: multi-stage positional game non-cooperative and cooperative, multi-step matrix game non-cooperative and cooperative, dynamic programming with neural state constraints and linear programming. For each of the algorithms compared safe ship trajectories in conditions of good and restricted visibility at sea.
5
Content available remote Optimal design of structural elements as a control theory problem
EN
In the paper an application of the maximum principle to designing a cross section of a still frame under several loading schemes is presented. The optimal height of the web under minimum volume of still as a cost function is determined. In particular the implicit and explicit conditions of state variables at characteristic points of axis of symmetry under different loading schemes are presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie zasady maksimum w wymiarowaniu przekroju poprzecznego stalowej ramy poddanej wielu stanom obciążenia, polegającego na wyznaczeniu optymalnej, ze względu na minimum objętości stali, wysokości środnika. Szczegółowo przedstawiono jawne i uwikłane warunki zmiennych stanu w punktach charakterystycznych oraz w osi symetrii, a także sformułowania prowadzące do uwzględnienia kombinacji obciążeń.
PL
W 100 rocznicę urodzin uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (z dnia 12 grudnia 2016 roku), profesor Władysław Pełczewski został uznany przez polskich elektryków za Patrona Roku 2017. Profesor Władysław Pełczewski pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (obecnie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) od października 1945 roku. Pracę w Politechnice Łódzkiej rozpoczął jeszcze jako student obejmując stanowisko młodszego asystenta w katedrze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów zorganizowanej przez prof. Bolesława Dubickiego. Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Profesor Władysław Pełczewski był wybitnym naukowcem i inżynierem w dziedzinie automatyki i elektrotechniki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z maszynami elektrycznymi, automatyzacją napędu elektrycznego oraz z teorią i zastosowaniem automatyki ze szczególnym uwzględnieniem sterowania optymalnego obiektów poddanych zakłóceniom zewnętrznym, zmianom parametrów i ograniczeniom. Był twórcą łódzkiej szkoły naukowej automatyki napędów elektrycznych, a jego osiągnięcia naukowe są znane i cenione w kraju i za granicą. Wyniki swoich prac przedstawiał jako visiting professor na uniwersytetach w Tuluzie, Rzymie, Bolonii, Siegen, Paryżu, Grenoble, Padwie, Darmstadt, Monachium, Zurychu, Mediolanie, Sztokholmie, Glasgow i Delft.
EN
On the 100th anniversary of his birth, Professor Władysław Pełczewski was recognized by polish electricians and the Board of the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (resolution of December 12, 2016 ) as the patron of the year 2017. Professor Władysław Pełczewski worked at the Faculty of Electrical Engineering of the Lodz University of Technology (now the Faculty of Electrical Engineering, Electronics, Computer Science and Automation) since October 1945. He began his work at the Lodz University of Technology as a student, taking up the position of junior assistant in the Chair of Electrical Machines and Transformers organized by prof. Boleslaw Dubicki. He has gone through all the levels of a scientific career. Professor Władysław Pełczewski was a eminent scientist and engineer in the field of automation and electrical engineering. His research interests included electrical machines, electrical automation and the theory and application of automatic control with particular focus on optimal control of plants with external disturbances, constraints and changes in parameters. He was the creator of the Lodz school of automatic control of electrical drives and his scientific achievements are known and valued in Poland and throughout the world. He presented his work as visiting professor at universities in Toulouse, Rome, Bologna, Siegen, Paris, Grenoble, Padua, Darmstadt, Munich, Zurich, Milan, Stockholm, Glasgow and Delft.
PL
W artykule dokonano przeglądu istniejących obecnie strategii optymalnego sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego z wirnikiem o rozłożonej anizotropii magnetycznej pakietowanego poosiowo oraz przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania wybranych odmian i modyfikacji metody DTC (direct torque control) do realizacji określonych strategii sterowania. W konkluzji wskazano na te struktury sterowania DTC, które najlepiej nadają się do wykorzystania w układach optymalnego sterowania silnika SynRM.
EN
In the paper a review of currently used optimal control strategies of axially laminated anisotropic synchronous reluctance motor was presented. The analysis of potential use of selected variants and modifications of direct torque and flux control techniques (DTC) for the realization of chosen control strategies was also performed. In the conclusion, the method best suited for the realization of optimal control strategy of synchronous reluctance motor was pointed out.
EN
Designing variable structure control with sliding mode (VSC-SM) control schemes needs a switching function or a sliding surface which guarantees the global stability of the closed-loop system. Despite the fact that a wide range of design approaches has been proposed for solving this mathematical problem, the number of proposed methodologies for nonlinear systems is not very extensive, especially for discrete time nonlinear MIMO systems, and most of them require some coordinate system transformation. Therefore, it is not an easy task to find a design scheme that can be applied to discrete time nonlinear MIMO systems. The proposed methodology introduces a mathematical tool: a switching surface equation for a class of MIMO nonlinear systems through an explicit equation without any coordinate transformation. This equation makes use of an implicit linearizing process via the Taylor expansion that allows the use of linear procedures for the design of switching surfaces and the forward Euler method to obtain a discrete time dynamics representation. An illustrative example is included to show the advantages of the proposed design methodology.
PL
Gry różniczkowe są podobszarem gier dynamicznych, które wynikają z teorii gier i teorii sterowania optymalnego, a ich rozwiązania bazują na zasadzie Maximum Pontryagina i optymalności Bellmana. W pracy teoria gier różniczkowych oparta na niekooperacyjnej grze dwuosobowej była zastosowana do sterowania optymalnego obiektem liniowym, jakim jest moduł napędowy mobilnego robota kołowego. Zastosowane sterowanie gwarantuje optymalne rozwiązanie dla przyjętego wskaźnika jakości przy założeniu, że występują najbardziej niekorzystne zakłócenia. W artykule przedstawiono algorytm sterowania oraz wyniki symulacji. Uzyskane rozwiązania potwierdzają poprawność przyjętych założeń i efektywność zastosowania teorii gier różniczkowych w problemie sterowania typu H∞.
EN
Differential games are subfield of the dynamic game theory which follows with the game theory and the optimal control theory. This solution based on Pontryagin's maximum principle and the Bellman optimal principle. In the article two-player zero-sum differential game theory is used to optimal control linear object, which is wheeled mobile robot motor The use of differential game control guarantees optimal solution for a performance index assuming that worst case disturbance. In the article there are presented control algorithm and numeric simulation. Obtained results confirmed correctness of the assumptions and effectiveness used differential game theory in H∞ control problem.
PL
W artykule pokazano że w obwodach sygnałów elektrycznych należących do tzw. przestrzeni L1-impulsów, bądź przestrzeni sygnałów okresowych występujący tam rzeczywisty rozkład napięć nie spełnia zasady minimum strat energetycznych. Przedstawiono rozwiązanie tego zagadnienia poprzez wprowadzenie sterowania wektorem źródeł napięciowych prądowo zależnych, wprowadzonego do zbioru węzłów złożonej sieci typu RLC. Wykazano że sterowanie jest energetycznie obojętne.
EN
The article presents that in the circuits of electrical signals belonging to the L1-impulses space or periodic signals space, occurring there real distribution of electrical voltage does not meet the principle of minimum energy losses. The paper presents a solution of this problem by using the control system in the form of current-dependent voltage sources, entering it into a nodes set of a complex RLC network. It has been shown that the control is energy-neutral.
PL
W artykule opisano zastosowanie teorii gier różniczkowych do sterowania modułem napędowym mobilnego robota kołowego. Omówiono rozwiązanie dwuosobowej gry różniczkowej o sumie zerowej wynikające z teorii punktu siodłowego Nasha. Teoria dwuosobowych gier o zerowej sumie i związana z nią teoria sterowania typu H∞ wynika z rozwiązania równania Hamiltona-Jacobiego-Isaaca (HJI). Ta problematyka występuje w teorii optymalnego sterowania obiektami dynamicznymi. Zastosowanie sterowania wynikającego z teorii gier różniczkowych gwarantuje optymalne rozwiązanie względem przyjętego wskaźnika jakości przy założeniu, że występują najbardziej niekorzystne zakłócenia. Przyjęte rozwiązania zweryfikowano na obiekcie rzeczywistym. Uzyskane wyniki potwierdziły poprawność przyjętych założeń i efektywność metody.
EN
In the paper we discuss the application of the differential game theory to motor control of a wheeled robot. We present the solution of two-player zero-sum differential game obtained from the Nash equilibrium theory. Two-player zero-sum game theory and related control theory of H∞ type are following from the solutions of the Hamilton-JacobiIsaacs (HJI) equations of the optimal control theory in dynamics. Differential game control guarantee optimal solution for a performance index assuming that wrost case disturbance. The proposed solution is verified for a real object. The obtained results demonstrated the correctness of assumptions and efficiency of used method.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych badań teoretycznych dotyczących zastosowania metody gradientów sprzężonych do rozwiązywania problemu sterowania optymalnego wysokością lotu czterowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Ze względu na różnice w strategii sterowania mające wpływ na postać minimalizowanego funkcjonału jakości, problem rozdzielono na dwa zagadnienia – zmianę wysokości oraz stabilizację wysokości. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie wpływu zmian postaci funkcjonału jakości, jego parametrów czasowych oraz współczynników wagowych na wyznaczoną za pomocą metody gradientów sprzężonych optymalną trajektorię stanu i sterowanie czterowirnikowego BSP podczas zmiany wysokości lotu oraz jej stabilizacji.
EN
This paper presents results of studies on the usage of conjugate gradient method for solving optimal control problem of flight altitude control of a quadrotor unmanned aerial vehicle (UAV). Due to the differences in the control strategy affecting the character of minimized quality functional, the problem was resolved on two issues: changing the flight altitude and altitude stabilization. Conducted researches allowed to determine the impact of changes in the form of a quality functional as well as of its timing and weighting factors on the designated optimal control and state trajectory of a quadrotor UAV using conjugate gradient method during changing and stabilizing flight altitude.
EN
We establish turnpike results for a nonautonomous discrete-time optimal control system describing a model of economic dynamics.
PL
Przedstawiono zasady współpracy układu turbina wiatrowa-generator wielofazowy inset SMPMSM (Surface Mount Permanent Magnet Synchronous Motor) z siecią energetyczną. Dzięki zastosowaniu iniekcji prądów trzeciej harmonicznej lepiej wykorzystano możliwości generatora. Potwierdzono w ten sposób zasadność stosowania generatorów wielofazowych.
EN
This paper deals witch the cooperation of the wind turbine - multiphase inset SMPMSM generator system with the power grid. The fundamental and 3rd harmonic current cooperation is used to increase the generator performance. This is accomplished by means of the 3rd harmonic current injection. The validity of the application of multi-phase generators is confirmed.
EN
The article presents the concept of capital control in processes of purchase of investment portfolios for financing logistic enterprises. The purchased portfolio was optimized according to two variants. Portfolio I was defined with the use of traditional method (the square programming method with the Lagrangean function). Portfolio II was constructed with the use of elements of the reliability theory and the dynamic programming method. The article also contains the analysis of sale of the owned portfolio in the light of demand for financial instruments on the capital market.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje sterowania kapitałem w procesach nabycia portfeli inwestycyjnych dla potrzeb finansowania przedsięwzięć logistycznych. Nabywany portfel został zoptymalizowany według wariantów. Portfel I określony został przy zastosowaniu metody tradycyjnej (metoda programowania kwadratowego z wykorzystaniem funkcji Lagrange’a). Portfel II skonstruowany został z wykorzystaniem elementów teorii niezawodności i metody programowania dynamicznego. Artykuł zawiera również analizę sprzedaży posiadanego portfela w aspekcie popytu na instrumenty finansowe na rynku kapitałowym.
EN
In a Hilbert space setting, necessary and sufficient conditions for the minimum norm solution u to the equation Su = Rz to be continuously dependent on z are given. These conditions are used to study the continuity of minimum energy and linear-quadratic control problems for infinite dimensional linear systems with fixed endpoints.
EN
A new discrete-time sliding-mode congestion controller for connection-oriented networks is proposed. Packet losses which may occur during the transmission process are explicitly taken into account. Two control laws are presented, each obtained by minimizing a different cost functional. The first one concentrates on the output variable, whereas in the second one the whole state vector is considered. Weighting factors for adjusting the influence of the control signal and appropriate (state or output) errors are incorporated in both the functionals. The asymptotic stability of the closed-loop system is proved, and the conditions for 100% bottleneck node bandwidth utilization are derived. The performance of the proposed algorithm is verified by computer simulations.
EN
The paper investigates the optimal control system of diesel automotive engineering with application of complex criteria, depending on fuel consumption rate and travel time, with adjustable coefficients of physical process mathematical model, considering influence of disturbing effects factors. This control principle allows saving fuel consumption rate, reducing transport influence on environment, and also reducing the importance of human factor for motor transport control.
PL
W artykule zostało rozpatrzone optymalne sterowanie procesem przemieszczania pojazdów z zastosowaniem złożonego kryterium, zależnego od zużycia paliwa i czasu przejazdu, ze zmiennymi współczynnikami modelu matematycznego fizycznego procesu, uwzględniając wpływ czynników zakłócających. Otrzymany system sterowania pozwala na oszczędne zużycie paliwa, zmniejszenie wpływu transportu na środowisko i obniżenie wpływ czynnika ludzkiego na zarządzanie transportem samochodowym.
EN
The article suggests a method for calculating the boundary control in the tape bearings optimal program using the method of successive approximations.
PL
Przedstawiono metodę opracowania optymalnego sterowania z ograniczeniami w taśmociągach z wykorzystaniem metody kolejnych aproksymacji.
PL
W artykule zaprezentowano adaptacyjny układ sterowania kątem kursowym i prędkością statku opisanego nieliniowym modelem dynamicznym MIMO (ang. Multi-input, Multi-Output) o czterech stopniach swobody ruchu (ang. Four-Degrees-of-Freedom, 4-DoF). Przedstawiony model statku jest silnie nieliniowy i uwzględnia nie tylko ograniczenia saturacyjne sygnałów sterujących ale także dynamikę maszyny sterowej i napędu głównego. Głównym zadaniem zaprojektowanego adaptacyjnego regulatora LQR jest sterowanie kątem kursowym statku i jego prędkością względem wody. Poszczególne zestawy parametrów regulatora użyte w procesie adaptacji zostały wyznaczone na podstawie linearyzacji modelu statku w wybranych nominalnych punktach pracy. W końcowej części artykułu przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zaprojektowanego regulatora w układzie z pełnym nieliniowym modelem statku.
EN
In the paper an adaptive control system for the nonlinear 4-DoF model of a container vessel is presented. The considered model of the ship includes input signals saturations and dynamics of actuators. Main goal of the presented control system is control of the course angle and speed of the ship relative to water. The system synthesis is carried out by means of LQ-optimal control method. Sets of controller parameters are designed using linearization of the considered model in the nominal steady-state operating points of the ship. The final part of the paper includes simulation results of control system operation with full nonlinear MIMO model of the container vessel.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.