Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 614

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ modyfikacji bentonitu na jego właściwości adsorpcyjne
PL
Przeprowadzono kwaśną aktywację bentonitu za pomocą kwasu solnego, uzyskując wzrost powierzchni właściwej BET adsorbentu o 228 p.p. Zmianie uległy również inne parametry powierzchniowe, takie jak średnica i objętość porów, a także powierzchnia i objętość mikroporów. Impregnacja bentonitu nanometrycznym tlenkiem cyrkonu(IV) nie przyniosła zamierzonych efektów i przyczyniła się do pogorszenia właściwości adsorpcyjnych bentonitu. Efektywność adsorpcji określano, przeprowadzając testy adsorpcji siarkowodoru w warunkach beztlenowych. Skuteczność impregnacji bentonitu oceniano na podstawie obrazów powierzchni adsorbentów, wykonanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
EN
Com. bentonite was activated with HCl soln. to increase its sp. surface area by 228 percentage points (p.p.). Changes of diam., pore volume, as well as area and volume of micropores were also obsd. The impregnation of bentonite with nanometric ZrO₂ resulted in deterioration of the adsorption capacity of bentonite. The bentonite adsorbents were used for removal of H₂S from biogas under anaerobic conditions. The ZrO₂ modified bentonite was less efficient than the HCl-activated one, where 99% removal H₂S from N₂ stream was achieved.
PL
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto systematyczne badania naukowe wpływu różnego typu domieszek na zmianę właściwości reologicznych asfaltu. Spośród wielu opracowanych wtedy metod modyfikacji asfaltu do dzisiaj zachowała się pamięć o dwóch: modyfikacja przy użyciu mączek mineralnych lub siarki. Modyfikacja asfaltu poprzez zmieszanie go z mączką mineralną skutkuje wyraźnym wzrostem jego lepkości i niewielkim trwałości zależnym od ilości użytej mączki oraz od jej składu mineralogicznego i granulometrycznego. Wprowadzenie dodatku siarki daje natomiast możliwość korzystnej modyfikacji takich własności reologicznych asfaltu jak podatność na zmiany temperatury oraz lepkości. Zdaniem autora artykułu warto się przyjrzeć, jak długą i krętą drogę przeszły sposoby modyfikacji asfaltu, zanim osiągnęły dzisiejszy poziom.
EN
At the end of the 1960s, scientists initiated a systematic research on the influence of various types of admixtures on rheological properties of asphalt. Among the many asphalt modification methods developed at that time, two of them are still remembered today: modification with the use of mineral meal or of sulphur. Modification of asphalt by mixing it with mineral meal results in a significant increase in its viscosity and slight increase in durability, depending on the amount of meal used as well as its mineralogical and granulometric composition. On the other hand, the addition of sulphur enables beneficial modification of asphalt rheological properties such as susceptibility to changes in temperature and viscosity. According to the author of the article, it is worth examining how long and winding was the road for asphalt modification methods before they reached the present level.
EN
A series of high-entropy mineral catalytic materials were obtained by mixing rare earth tailings containing Fe oxide and rare earth concentrate rich in Ce in Baiyun Obo in different proportions, and by acid-base leaching and microwave roasting. The effects of different proportions of mixed rare earth minerals on the denitrification activity of the samples were analyzed by various techniques, including XRD, EDS and SEM. The mineral phase structure and surface morphology of the catalysts were analyzed. The surface properties of the samples were tested by TPD and XPS methods. The denitrification activity of the sample was simultaneously evaluated and compared in the microreactor. The results show that the denitration efficiency of the active powder is the best when the mixing ratio of rare earth tailings/rare earth concentrate is 1:1, the denitration rate can reach 82%. In summary, different proportions of optimization are extremely effective methods to improve catalyst performance.
EN
The purpose of the conducted works was material testing of modified poly(vinyl chloride) intended for use in the production of three-layer transmission pipes used in the construction of feeding systems. The effect of modifier on the mechanical and processing properties of PVC was determined. Plastographometric analysis was performed and basic mechanical properties as well as MFR were determined. A sandwich panel reflecting the cross-section of the wall of the designed pipe was made and characterized. A method of estimating the content of processing additives in PVC mixtures was proposed to obtain the material with the assumed MFR value. It has been found that poly(vinyl chloride) materials of various compositions, as well as their recyclates, can be conveniently combined into durable multilayer structures.
PL
Opracowano sposób modyfikacji poli(chlorku winylu) (PVC) w aspekcie możliwości jego zastosowania w produkcji trójwarstwowych rur przesyłowych wykorzystywanych w konstrukcji paszociągów. Zbadano wpływ dodatku modyfikatorów na właściwości przetwórcze i mechaniczne PVC. Wykonano analizę plastografometryczną, wyznaczono podstawowe właściwości mechaniczne oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR). Wykonano, a następnie scharakteryzowano płytę warstwową obrazującą przekrój ścianki projektowanej rury. Zaproponowano metodę oszacowania udziału dodatków procesowych w mieszankach PVC, gwarantujących otrzymanie tworzywa o zakładanej wartości MFR. Stwierdzono, że zarówno tworzywa polichlorowinylowe o różnym składzie, jak i ich recyklaty można dogodnie łączyć w trwałe struktury warstwowe.
EN
In order to enhance the separation floatation of apatite ore, one mineral oil (MO), a petroleum base oil, as a raw material was modified to obtain a novel high-efficiency collector. The optimized modified mineral oil collector (MPBO) was obtained by systematically modified experiments. The results showed that the optimized condition of modification was air-flow rate 0.15 m3/h, potassium permanganate 0.2% (0.04 g), the reaction time 24 h and the temperature 140 °C. The flotation performance and mechanism of MPBO were further studied by flotation tests, zeta potential measurements, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The results of flotation tests showed that MPBO had a higher selectivity than oxidized paraffin soap. When 400 g/t MPBO was used as collector, the concentrate with 96.89% P2O5 recovery and 26.08% P2O5 grade was obtained. It also indicated that MPBO as the collector not only significantly improved the separation index of apatite ore flotation, but also greatly shortened and simplified the flotation process. The analysis of zeta potential, FTIR spectra and XPS revealed that carboxyl group was presented in the MPBO, which could form calcium carboxylate with calcium ion on the apatite surface by chemisorption.
PL
Szczelność betonu jest jedną z właściwości warunkujących jego trwałość. W artykule przedstawiono możliwości zapewnienia szczelności betonu przez tzw. domieszki krystaliczne, których dodatkową funkcją może być wspomaganie samozaleczania betonu - krok w kierunku materiałów autotechnologicznych.
EN
Tightness of concrete is one of the properties affecting its durability. Possibilities of ensuring the concretes tightness by using of crystalline admixtures are presented in the paper. Their additional function can be supporting of concrete self-healing - a step toward auto-technological materials.
EN
Purpose: Determine the possibility of modifying aluminium alloys of the Al-Si system with an ultrafine SiC modifier with a particie size of 3-5 pm. Design/methodology/approach: Processing of the Al-Si alloy was carried out by introducing an ultrafine modifier in the amount of 0.1, 0.2, or 0.3 wt.%. Silicon carbide (SiC) with a particle size in the range of 3-5 pm was used as a modifier. To study the microstructure of the formed surface layers, a metallographic analysis was performed according to the standard method on a microscope MIKPOTEX® MMT-14C using TopView software. Microhardness studies of the samples were carried out on a Vickers microhardness tester NOVOTEST TC-MKV1. The microstructure of castings of the AlSi12 grade was studied at magnification from 100 to 400 times on the horizontal and vertical surfaces of the samples after etching with a 2% NaOH aqueous solution. Findings: Aluminium cast alloy of Al-Si system has been synthesized with the addition of 0.1, 0.2, and 0.3 wt.% ultrafine SiC modifier. It was found that the modification of the AlSi12 alloy by SiC particles of 3-5 pm in size led to an improvement of its microstructure due to the reduction of the volume fraction of micropores and primary Si crystals. It was shown that the AlSi12 aluminium alloy due to the modification by 0.2 wt.% SiC has the best micromechanical properties and macrostructure density. Research limitations/implications: The obtained research results are relevant for cast specimens of the indicated sizes and shapes. The studies did not take into account the influence of the scale factor of the castings. Practical implications: The developed modification technology was recommended for use in the conditions of the foundry "Dnipropetrovsk Aggregate Plant" (Dnipro, Ukraine). Originality/value: The technology of AlSi12 alloy modification of ultrafine SIC modifier with a particle size of 3-5 pm was used for the first time.
EN
The morphology of G20Mn5 specimens made of non-modified and rare earth metals (REM) modified cast steel was investigated. Molten metal was treated with a cerium-rich mischmetal contain 49.8% Ce, 21.8% La, 17.1% Nd, 5.5% Pr and 5.35% other rare earth metals making up the balance. The melting, quenching (920°C/water) and tempering (720°C/air) were performed under industrial conditions. Analysis included G20Mn5 cast steel fracture specimens subjected to Charpy V-notch impact testing at 20°C, -30°C and -40°C. The purpose of the analysis was to determine the influence of REM on the microstructure and mechanical properties of G20Mn5 cast steel and the REM effect on the morphology, impact strength and character of the fracture surfaces. In addition, a description of the mechanism by which fracture occurred in the two materials was proposed. The author demonstrated the beneficial effects of adding REM to molten steel, manifested by a 20 - 40% increase in impact toughness, depending on test temperature, as compared to the non-modified cast steel. Important findings included more than 100% increase in impact strength in comparison with the required impact toughness of 27J at -40C for heat treated steels (EN 10213).
EN
With the aid of eutectic modification treatment, the precipitation of coarse lamellar eutectic silicon can be suspended during the solidification of aluminum-silicon alloys, thereby the formation of fine-grained, fibrous eutectic Si can be promoted by the addition of small amounts of modifying elements, such as Sr, to the liquid alloy. The effectiveness of this technique is, however, highly dependent on many technological factors, and the degree of modification can be lowered during the various stages of melt preparation due to the oxidation of the Sr-content of the melt. During our research, we investigated the effect of rotary degassing melt treatments coupled with the addition of three different fluxes on the degree of modification of an Al-Si-Mg-Cu casting alloy. It was also studied, that whether additional Sr alloying made before and during the melt treatments can compensate the Sr fading with time. The degree of eutectic modification was characterized by thermal analysis (TA) and the microscopic investigation of TA specimens. It was found, that by using one of the three fluxes, and by adding Sr master alloy rods before the melt treatments, better modification levels could be achieved. It was also found that the measurement of Sr-concentration by optical emission spectroscopy alone cannot be used for controlling the level of eutectic modification.
EN
In this paper, we randomly select 75 sets data of calcium sulfate hemihydrate (CSH) content and initial setting time, and the traditional test method of CSH and analyses initial setting time was used by complexometric titration. So the close relationship between them was studied in depth, which classification fitting data to be analyzed by regression analysis. The result shows that this regression analysis method can accurately determine CSH content in modified industrial by-product gypsum. The determination method has the advantages of simplification and rapid operation. As well as, the XRF quantitative analytical method was used to test the CSH content, which verified the accuracy of regression analysis method. The results also show that this method has high accuracy, and can simplify the traditional experimental process. The method developed is easier and more convenient and has broad prospects in application.
EN
This paper deals with different types of modifiers and their effect on the microstructure of the Al-Si alloy. For the purposes of this research, strontium, antimony and calcium were used as the modifiers of the AlSi10CuNiMn alloy. Unmodified alloy was cast in order to be compared with the alloy modified by different modifiers in various concentrations. The results of this research were analysed via light and electron microscopy.
EN
In this paper commercially available activated WD-extra carbon (Gryfskand) which is applied for water treatment was used. Activated carbon was modified by the following chemical agents: H2O2, HNO3 and HCl. Chemical modifications significantly affect the chemical, structural and surface properties of activated carbons. Hydrophobization with ethereal stearic acid was performed on the raw material and samples after chemical modification. Hydrophobic properties of the samples were specified. The relationship of the chemical modification agents with hydrophobization degree was indicated. The thermal effects of wetting by methanol was measured. The heat of wetting was calculated. The purpose of the work was to modify the WD carbon properties to obtain an adsorbent for cooling systems characterized by both good thermal capacity and moisture resistance. The modifying chemical substances applied accounted for an increase in the concentration of the acid functional groups. The hydrophobized and HCl-modified WD(HCl) carbon has the best hydrophobized properties. The results of studies describing such modifications allow to conclude that the use of hydrophobic materials may lead to the production of sorbents with new functions facilitating their storage and use.
PL
W artykule omówiono podstawowe właściwości skrobi natywnej, która może być stosowana w budownictwie, np. jako naturalny plastyfikator do betonu. Omówiono jej budowę, pochodzenie, a także sposoby jej modyfikacji. Określono celowość stosowania naturalnych domieszek, a także zaprezentowano dostępne i opisane w literaturze efekty wpływu skrobi na właściwości mieszanki cementowej.
EN
This article describes the basic properties of native starch, which can be used in construction, e.g. as a natural plasticizer for concrete. Its construction, origin and its method have been determined. The specific purpose of the application in the domain, as well as the effects of starch on the properties of the cement mix presented in the literature are presented.
EN
Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. (ZMT, Tarnów, Poland), the manufacturer of the UKM 2000 family of 7.62 mm machine guns, has extensive experience producing and factory-repairing those guns, and collect the comments and observations of the weapon’s users. Taking them into consideration, ZMT has decided to modify the UKM 2000 family. The decision coincided with the stance of the MoD’s Armament Inspectorate, which suggested implementing such a modification, providing a detailed determination of its range (“Modification Guidelines”). First, the changes were introduced in the infantry version (UKM 2000P), then in the onboard version (UKM 2000C). The core aims of the modification were: increasing the weapon’s reliability and durability, improving the technology and ergonomics, and minimising the number of parts and groups that require individual fitting. Initially, the changes were supposed to encompass only a modest number of parts and groups; however, during the design works, the necessity to introduce deep modifications to the most important rifle elements, i.e. the bolt, the slide, the pin, the gas regulator and the feeding mechanism, appeared. During the research on the 7.62 mm modified UKM 2000P machine guns, properties such as the weapon’s operation in low temperatures, as well as its resistance to dynamic interaction with dust and sand, salt fog, and elevated humidity were investigated. ZMT placed the first batch of the machine guns under monitored operation, and the observations made during use so far clearly confirm the soundness and range of the changes introduced. It should be kept in mind, however, that it is not possible to develop a single, universal weapon configuration that would meet the needs of all users. Direct exchange of feedback between the User and the Manufacturer allows the structure to be optimised and guarantees development in the field in question.
PL
Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. (ZMT), producent rodziny 7,62 mm karabinów maszynowych UKM 2000, posiadają bogate doświadczenia z produkcji i napraw zakładowych tych karabinów oraz gromadzą uwagi i spostrzeżenia z użytkowania tej broni. Uwzględniając je, ZMT podjęły decyzję o przeprowadzeniu modyfikacji rodziny UKM 2000. Decyzja ta zbiegła się ze stanowiskiem Inspektoratu Uzbrojenia MON, sugerującym przeprowadzenie takiej modyfikacji ze szczegółowym określeniem jej zakresu („Wytyczne do modyfikacji”). W pierwszej kolejności zmiany wprowadzono w odmianie piechotnej (UKM 2000P), a następnie w wersji pokładowej (UKM 2000C). Zasadniczymi celami modyfikacji było: zwiększenie niezawodności i trwałości broni, poprawienie ergonomii i technologiczności oraz zminimalizowanie ilości części i zespołów podlegających indywidualnemu pasowaniu. Początkowo zmiany miały objąć tylko kilka części i zespołów, jednak w trakcie prac projektowych zaistniała potrzeba dokonania głębokiej modyfikacji najważniejszych elementów karabinu, tj. zamka, suwadła, iglicy, regulatora gazowego oraz mechanizmu dosyłania. Podczas badań typu 7,62 mm zmodyfikowanych karabinów maszynowych UKM 2000P sprawdzono m.in. działanie broni w niskich temperaturach oraz odporność broni na dynamiczne działanie pyłu i piasku, na mgłę solną i podwyższoną wilgotność. ZMT objęły pierwszą partię karabinów maszynowych nadzorowaną eksploatacją, a dotychczasowe obserwacje z użytkowania jednoznacznie potwierdzają zasadność i zakres wprowadzonych zmian. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości opracowania jednej uniwersalnej konfiguracji broni, zaspokajającej wymagania wszystkich użytkowników. Bezpośrednia wymiana uwag między Użytkownikiem a Producentem pozwala optymalizować konstrukcję i jest gwarantem rozwoju w przedmiotowym obszarze.
PL
Oceniono wpływ dodatku do mieszanek kauczukowych cieczy jonowych – bromku oraz chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowego – na właściwości kompozytów tkaninowo-gumowych. Kompozyty otrzymywano na bazie tkaniny poliamidowej, którą pokrywano cienką warstwą wulkanizatu kauczuków butylowego lub butadienowo-akrylonitrylowego, napełnionych talkiem bądź miką. Dodatek napełniaczy modyfikowanych cieczami jonowymi w istotnym stopniu powodował zmniejszenie palności badanych materiałów, z zachowaniem adhezji wulkanizatu do tkaniny poliamidowej oraz ich właściwości mechanicznych, nawet po procesie starzenia termicznego.
EN
The effect of ionic liquid additives,1-butyl-3-metyloimidazolium bromide and chloride, on the properties of rubber-textile composites was examined. The composites were obtained from polyamide fabric covered with a thin layer of vulcanizate (butyl rubber or acrylonitrile-butadiene rubber) and filled with talc or mica. The addition of fillers modified with ionic liquids significantly reduced flammability of the investigated materials, without deterioration of their mechanical properties and adhesion between vulcanizate and polyamide fabric, even after thermal aging process.
EN
The paper presents the results of tensile strength tests of AlSi21CuNiMg silumin made on a test stand. Silumin was under examination in an unmodified state and after modification with AlCu19P1.4 master alloy in quantity of 0.2% in relation to the mass of the alloy. Using a scanning microscope, the surface fractures obtained from tensile tests were tested. The structure and profiles of fractures were examined using an optical microscope. Modification of the tested silumin resulted in a favorable fragmentation and regular distribution of the crystals of the primary silicon in the alloy structure, which led to an almost twofold increase in the strength of the silumin samples at the final solidification stage from 3.5 to 6.6 MPa. As a result of these changes, the resistance of silumin to hot cracks should increase, which is of great importance when casting hypereutectic silumin in a metal mould that strongly inhibits the shrinkage of the castings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad optymalizacją procesu wytopu staliwa na odlewy armaturowe w piecu indukcyjnym o wyłożeniu kwaśnym. Do realizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji używano materiały zawierające pierwiastki o wysokiej aktywności, jak: Al, Ca, Ti, Zr, Ce, V i Nb. Parametry tych zabiegów zostały ustalone na podstawie wyników prowadzonych pomiarów i oznaczeń zawartości tlenu, azotu i wodoru na różnych etapach prowadzonego procesu. Jakość staliwa oceniano w oparciu o wyniki badań metalograficznych, wytrzymałości i udarności w niskich temperaturach. Stwierdzono, że pomiary zawartości wodoru i aktywności tlenu w ciekłym stopie umożliwiają identyfikację zagrożeń procesu metalurgicznego, opracowanie optymalnych parametrów zabiegów odtleniania i modyfikacji, stabilizację właściwości mechanicznych i uniknięcia powstania wad wewnętrznych typu gazowego w odlewach.
EN
The paper presents the results of works concerning the optimisation of the process of steel melting for castings of industrial fittings in an induction furnace with an acid lining. Materials containing high activity elements such as Al, Ca, Ti, Zr, Ce, V and Nb were used for deoxidation and modification. The parameters of these procedures were determined on the basis of the results of measurements and determinations of oxygen, nitrogen and hydrogen content at various stages of the process. The quality of cast steel was evaluated on the basis of metallographic, tensile and low temperature impact strength test results. It was found that the measurements of hydrogen content and oxygen activity in the liquid alloy allow for the identification of hazards of the metallurgical process, the development of optimal parameters of deoxidation and modification procedures, the stabilisation of mechanical properties and the avoidance of internal gas type defects in castings.
EN
The physical modification of polypropylene (PP) fibres with inorganic additives ensures more intense anchoring of PP fibres in constructional composites, which leads to great improvement of the function of PP fibres in relation to the transmission and absorption of deformation energy in the formation and loading of composites. This work focuses on the preparation of PP fibres modified with untreated and treated CaCO3 and SiO2 for constructional composites. It investigated the effect of inorganic additives on the thermal, thermo-mechanical and sorption properties of these fibres. Melting and crystallisation temperatures as well as the melting and crystallisation enthalpies of PP and modified PP fibres depend on the additives and conditions of preparation of PP fibres applied. A lower amount of inorganic additives improves and a higher amount of inorganic additives worsened the dimensional stability of the PP fibres observed. The addition of inorganic fillers increased the water vapour sorption of the modified PP fibres in comparison with the pure PP fibre.
PL
Fizyczna modyfikacja włókien polipropylenowych (PP) za pomocą nieorganicznych dodatków zapewnia bardziej intensywne umocowanie włókien PP w kompozytach konstrukcyjnych, co powoduje znaczną poprawę funkcji włókien PP w stosunku do przenoszenia i absorpcji energii odkształcenia i obciążenia kompozytów. Przeprowadzone prace koncentrowały się na przygotowaniu włókien PP modyfikowanych nieoczyszczonymi i poddanymi obróbce CaCO3 i SiO2 do zastosowania w kompozytach konstrukcyjnych. Zbadano wpływ nieorganicznych dodatków na właściwości termiczne, termo-mechaniczne i sorpcyjne włókien. Stwierdzono, ze temperatury topnienia i krystalizacji oraz entalpie topnienia i krystalizacji PP i modyfikowanych włókien PP są zależne od dodatków i warunków wytwarzania włókien PP. Mniejsza ilość nieorganicznych dodatków poprawia, a większa ilość pogarsza stabilność wymiarową obserwowanych włókien PP. Dodatek nieorganicznych wypełniaczy zwiększył sorpcję pary wodnej modyfikowanych włókien PP w porównaniu z czystymi włóknami PP.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.