Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komutator elektroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawione rozwiązanie pokazuje wykorzystanie bezszczotkowego silnika prądu stałego PM BLDC do pracy przerywanej okresowej S3. Zastosowane rozwiązanie zastępuje wcześniej wykorzystywane oparte na silniku asynchronicznym, potwierdzając większe możliwości w kilku aspektach, głównie w zakresie wysokiego momentu i bezpieczeństwa pracy obsługi. Prezentowane rozwiązanie posiadając własny magazyn energii w postaci akumulatora zapewnia ciągłość pracy po zaniku napięcia zasilania tam gdzie ze względów bezpieczeństwa jest to warunkiem koniecznym.
EN
The solution shows the use of a brushless DC motor (PM BLDC) for intermittent periodic work S3. The solution replaces the previously used one which was based on asynchronous motor, confirming greater opportunities in several aspects, mainly in the field of high torque and safety service. This solution having its own energy storage in the form of a battery which ensures continuous work after power failure where for safety reasons this is a necessary condition.
EN
The paper presents the principle of the uncontrolled transistor rectifier single- and/or multi-phase. The results of computer simulation waveforms of power and voltages are also given as well as of the currents of the uncontrolled transistor rectifier in single- and/or multi-phase, single- and/or double-way connections using PSPICE. The possibility of using a modified transistor rectifier in low-voltage power supply systems is indicated. In comparison with the conventional diode rectifiers (realized on the silicon power diodes), the transistor rectifier, exhibit a number of advantages, namely: they have a much lower forward-voltage drop, and therefore less power losses on heat, and better energetic efficiency and reliability. These transistor rectifiers can be made in the form of a Modular Circuit (MC) or an Application Specified Integrated Circuit (ASIC). Computer simulation allowed for the imitation of any selected waveforms of voltages and currents in the electronic commutator acting as a modified transistor rectifier. This simulation also confirmed the benefits of using a transistor rectifier instead of a conventional diode rectifier, such as higher energetic efficiency (reduction of power losses caused by the heat in the electronic commutator) and the associated reliability
PL
Artykuł opisuje zasadę działania oraz modele fizyczne komutatorów elektronicznych, działających jako tranzystorowe prostowniki z wykorzystaniem tranzystorów MOSFET z wstecznym przewodnictwem prądu jako klucze elektroniczne o małym spadku napięcia. Komutator elektroniczny, działający jako tranzystorowy prostownik, może być stosowany w wielu dziedzinach, na przykład, jako prostownik prądnicy samochodowej i konwencjonalnego prądnico-rozrusznika, spawarek mobilnych itp. Artykuł opisuje również nową konfigurację prostownika tranzystorowego bez użycia optoelektronicznych elementów separacyjnych, dzięki czemu możliwa jest łatwa realizacja prostownika w technologii układów scalonych. Symulacja komputerowa pozwala na uzyskanie przebiegów czasowych prądów i napięć na wszystkich elementach modelu fizycznego komutatora elektronicznego, zarówno podczas normalnej pracy, jak również w wybranych stanach awaryjnych. W pracy przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych, gdzie eksperymentalne tranzystory MOSFET były używane jako szybko przełączalne sterowalne zawory elektryczne (klucze elektroniczne) o stosunkowo niskim spadku napięcia w stanie przewodzenia. W badaniach eksperymentalnych, jako komutator elektroniczny został wykorzystany moduł tranzystorów MOSFET typu FM600TU firmy Mitsubishi. Tranzystorowy prostownika trójfazowy w układzie mostkowym ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnym diodowym prostownikiem, takich jak wyższa sprawność energetyczna oraz większa niezawodność, wynikająca z niższej temperatury zaworów elektrycznych. W artykule zamieszczono również prostownik tranzystorowy jednofazowy, zintegrowany ze stabilizatorem impulsowym, który może być zrealizowany również jako jeden układ scalony.
3
Content available remote Porównanie nagrzewania silnika BLDC w zależności od sposobu zasilania
PL
Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną składają się straty energii w silniku i straty energii w układzie komutatora elektronicznego. Straty energii w silniku powodują wzrost temperatury jego elementów. Z tego względu postanowiono porównać przebiegi temperatury wewnątrz silnika dla różnych wariantów zasilania. Na potrzeby badań zbudowano rejestrator temperatury wewnątrz silnika pracującego z zadanym obciążeniem i zadaną prędkością wirowania.
EN
There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total efficiency of system transforming electrical energy into mechanical energy is the sum of energy losses in the motor and in electronic commutator. The energy losses in the motor cause temperature rises in motor elements. That is why it has been decided to compare temperature curves for different motor elements and different supply variants. Temperature recorder dedicated to this end has been designed and built for motor operating at a given load and rotational speed.
PL
Układ sterowania silnika PM BLDC do poprawnej komutacji potrzebuje informacji o położeniu wirnika. Najtańszym i najprostszym sposobem jej pozyskania jest zastosowanie czujników położenia wirnika, hallotronowych lub optycznych. Przy korzystaniu z dodatkowych układów scalonych należy mieć na uwadze fakt, iż są to elementy zmniejszające niezawodność całego systemu. W pracy przedstawiono wpływ uszkodzenia czujnika położenia wirnika na przebiegi prądów fazowych, prędkości obrotowej i momentu elektromagnetycznego. Do oceny diagnostycznej wpływu uszkodzenia czujnika prędkości zastosowano hodografy wektora prądów fazowych na płaszczyźnie α–β oraz hodografu wektora sygnałów położenia wirnika. Wskazano na potencjalne problemy z rozruchem napędu z uszkodzonym układem pomiaru położenia wirnika.
EN
The PM BLDC motor control system needs the information about the rotor position to ensure the correct commutation. The cheapest and the easiest way to obtain the rotor position seems to be the use of the Hall effect or optical sensors. It should be noted that these additional elements can reduce the reliability of the whole system. Influence of damage of such sensors on speed and electromagnetic torque waveforms is shown in this work. A comparison between healthy and faulty conditions is based on the analysis of the phase currents vector hodograph on the α–β plane. Potential problems with start-up from some rotor positions have been pointed.
PL
Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną składają się straty energii w silniku i straty energii w układzie komutatora elektronicznego. Straty energii w silniku powodują wzrost temperatury jego elementów. Z tego względu postanowiono porównać przebiegi temperatury wewnątrz silnika dla różnych wariantów zasilania. Na potrzeby badań zbudowano rejestrator temperatury wewnątrz silnika pracującego z zadanym obciążeniem i zadaną prędkością wirowania.
EN
There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total efficiency of system transforming electrical energy into mechanical energy is the sum of energy losses in the motor and In electronic commutator. The energy losses in the motor cause temperature rises in motor elements. That is why it has been decided to compare temperature curves for different motor elements and different supply variants. Temperature recorder dedicated to this end has been designed and built for motor operating at a given load and rotational speed.
6
Content available remote Idealny bezszczotkowy silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi
PL
W artykule omówiono silnik bezszczotkowy prądu stałego z magnesami trwałymi. Założono przy tym, że jest to silnik 3-fazowy, idealny, z komutatorem elektronicznym w układzie mostka. Tranzystory komutatora elektronicznego są przełączane w sposób dyskretny co 60° elektrycznych. W silniku tym pominięto wpływ indukcyjności oraz założono liniowość i symetrię układu. Szczególną uwagę zwrócono na ogólne algorytmy przełączania zaworów. Wykazano również, że taki silnik charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektromechanicznymi i wysoką sprawnością.
EN
The brushless DC motor with permanent magnets has been discussed in the paper. It is assumed that we have a three-phase ideal motor with linearity and symmetry of the circuit, whose inductance impact has been disregarded. The motor is connected with the electronic commutator with particular switching algorithms. It has been proven that this motor is characterized by very good electromechanical properties and high efficiency.
PL
W ramach pracy badawczej pt "Stanowisko do badania napędu pojazdu hybrydowego" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N510 326637 zaistniała konieczność wykonania pomiarów sprawności układu napędowego dla różnych wariantów sterowania silnika BLDC celem zapewnienia możliwości energooszczędnej pracy napędu pojazdu hybrydowego (elektrycznego), a tym samym zmaksymalizowanie zasięgu pojazdu przy zasilaniu z zasobnika energii elektrycznej. Przeprowadzenie tego typu badań wymaga zapewnienia powtarzalnych warunków pomiarowych. Czynnikami wynikającymi z wymaganych parametrów trakcyjnych, wpływającymi na sprawność układu napędowego (przetworzenie energii elektrycznej z zasobnika na energię mechaniczną na wale silnika) są prędkość obrotowa i moment obciążenia. Tak postawione zadanie wymaga stworzenia stanowiska badawczego pozwalającego na stabilizację prędkości obrotowej do wartości zadanej i stabilizację momentu obciążenia również do wartości zadanej.
EN
The research described in the current paper was conducted within the framework of the grant "Test stand for hybrid vehicle drive" financed by Ministry of Science and Higher Education, grant No. N N510 326637. It was necessary to measure efficiency of drive system for different variants of BLDC motor control, in order to ensure energy-saving operation of hybrid (electric) vehicle drive and, subsequently, maximization of vehicle range when motor is supplied from electrical energy accumulator. Such lab tests demand repeatability of measurement conditions. Factors influencing efficiency of drive system (transformation of accumulated electrical energy to mechanical energy at motor shaft) and resulting from required traction parameters are rotational speed and load torque. The issue formulated as given above requires construction of test stand which will ensure stabilization of rotational speed at previously set level as well as stabilization of load torque also at previously set level.
PL
Przedstawiono wyniki prac badawczych nad aplikacją dwustrefowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego.
EN
The paper presents results of research works in the field of application of two-zones drive system of small electric vehicle with brushless dc motor.
9
Content available remote Tranzystorowe prostowniki dla samochodowych prądnic prądu stałego
PL
W artykule przedstawiono sposób i układ sterowania tranzystorami polowymi w tranzystorowym prostowniku w układzie połączeń trójfazowym mostkowym dla samochodowej prądnicy prądu stałego. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają zalety tego rodzaju tranzystorowego prostownika w porównaniu z zaletami diodowego prostownika w układzie połączeń trójfazowym mostkowym.
EN
In the paper is given a method and system of field transistors control for the transistor rectifier in the three-phase bridge connection system for the automotive brushless DC generator. Advantages of this type of a rectifier in comparison with advantages of a diode rectifier in the three-phase bridge connection system have been verified by laboratory test results.
10
Content available remote Modele obwodowe silnika PM BLDC
PL
W artykule przedstawiono modele obwodowe silnika PM BLDC o różnym stopniu uproszczenia. Rozważania przeprowadzono dla silnika 3-fazowego i komutatora elektronicznego połączonego w układzie mostka tranzystorowego. Rozpatrzono modele stałoprądowe oraz modele 3-fazowe. Uzyskane modele przedstawiono w formie obwodów elektrycznych. Takie przedstawienie zapewnia łatwą możliwość ich wykorzystania do budowy modeli komputerowych.
EN
The PM BLDC motor circuit models of different simplification level are given in the paper. The object of considerations was a 3-phase motor with an electronic commutator of full-bridge topology. DC- and 3-phase models were investigated. They are presented in the form of electric circuits. Such a way of presentation makes their use for construction of computer models easy.
PL
Przy przełączaniu uzwojeń fazowych bezszczotkowego silnika prądu stałego (PM BLDC) powstają dodatkowe spadki napięcia. Są one spowodowane wpływem indukcyjności obwodu głównego. Te dodatkowe spadki napięcia powodują zmniejszenie prędkości obrotowej oraz zwiększenie nachylenia charakterystyki mechanicznej silnika. W artykule przedstawiono prostą metodę określania charakterystyki mechanicznej silnika PM BLDC, która uwzględnia spadki napięcia na indukcyjnościach obwodu głównego. Metoda ta została przebadana symulacyjnie na modelach komputerowych oraz zweryfikowana laboratoryjnie.
EN
Additional voltage drops appear during the switching of coil windings of a brushless DC motor (PM BLDC). They are the result of the main circuit inductance influence. These additional voltage drops cause reduction in the rotational speed and increase in the mechanical characteristic slope of the motor. The paper presents a simple method for determining the motor mechanical characteristics which takes into account the voltage drops along the main circuit inductances. The method was tested by simulations on the computer models and verified by laboratory experiments.
PL
W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność. Celem prowadzonych prac jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji bezszczotkowego silnika prądu stałego o mocy 8 kW przeznaczonego do wózków akumulatorowych produkowanych przez Fabrykę Maszyn w Leżajsku. W referacie przedstawiono zarysy projektu silnika wraz z układem sterowania o mocy 8 kW oraz wyniki badań wykonanego modelu silnika.
EN
This paper deals with design, assembling and measurements of 8kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor.
PL
W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność oraz umożliwiają uzyskanie większej mocy z tej samej masy maszyny. Celem prowadzonych prac jest opracowanie i wdrożenie do produkcji bezszczotkowego silnika prądu stałego o mocy 8 kW, o wzbudzeniu magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu wózków akumulatorowych produkcji Fabryki Maszyn w Leżajsku. Przedstawiono wyniki obliczeń projektowanego silnika przeprowadzone za pomocą modelu obwodowego i polowego, rezultaty symulacji komputerowej i wyniki badań wykonanego modelu silnika.
EN
This paper deals with design, assembling and measurements of 8 kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor. In paper also input power curves vs. time are shown.
14
Content available remote Silniki elektryczne z magnesami trwałymi
PL
W artykule rozpatruje się trzy warianty pracy silników elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi umieszczonymi na obwodzie wirnika. Przedstawiono modele matematyczne silnika synchronicznego PMSM oraz silnika bezszczotkowego z komutatorem elektronicznym sterowanego trapezowo PMBLDC i sterowanego sinusoidalnie PMBLAC.
EN
Electric motors with permanent magnets placed along rotor's circumference may operate as: synchronous motors with permanent magnets (PM SM), sinusoidally controlled brushless dc motors with permanent magnets (PMDC BMSC), trapezoidally controlled brushless dc motors with permanent magnets (PMDC BMTC). In the paper mathematical models of the motors are presented.
PL
W artykule przedstawiono klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika BLDC pod względem komutacji. Dokonano podziału strategii sterowania oraz przedstawiono najistotniejsze zalety i wady. W podsumowania przedstawiono kryteria doboru odpowiedniej metody sterowania w zależności od konstrukcji komutatora elektronicznego.
EN
The classical BLDC motor electronic commutator control methods for the sake of commutation are presented in the paper. The classification of the control strategies, significant advantages and disadvantages are presented. The most suitable control strategy selection criteria dependent on electronic commutator construction are presented as conclusions.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z pracą dwustrefową silników bezszczotkowych prądu stałego (PMBDC). Przedstawiono przegląd znanych obecnie metod uzyskiwania pracy dwustrefowej silników PMBDC, następnie przedstawiono alternatywną koncepcję komutatora o zmiennej strukturze: mostek/półmostek. Zaproponowano oryginalną topologię układu komutatora elektronicznego, umożliwiającą praktyczną realizację takiej koncepcji. Omówiono zasadę działania układu oraz pokazano wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The issues connected with the brushless direct current motors (PMBDC) two-zone operation are referred in the paper. The survey of currently known two-zone operation methods of the PMBDC motor is presented. Next, the alternative conception of bridge-halfbridge variable commutator structure is introduced. There is presented the original topology of the electronic commutator, which allows practical realisation of the conception. The principle of the system operation and some selected experimental test results are described too.
17
PL
W artykule zaprezentowano metodę sterowania silnikiem BLDC, która umożliwia minimalizację tętnień momentu elektromagnetycznego. Zaproponowane rozwiązanie jest modyfikacją klasycznej strategii sterowania. Modyfikacja polega na wcześniejszym przełączaniu tranzystorów komutatora elektronicznego. Analiza teoretyczna oraz badania symulacyjne zostały potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych.
EN
BLDC motor control method, which gives possibility of torque ripple minimisation, is described in the paper. The control method is modification of classical BLDC motor control strategy. The novel approach is based on earlier switching transistors in electronic commutator. The theoretical assumptions and computer simulations were confirmed by the laboratory verification.
18
Content available remote Silniki bezszczotkowe - ograniczenie pulsacji momentu
EN
Proposition of BLDC motor control method, which give possibility of torque ripple minimisation is described in the paper. The control method is modification of classical BLDC motor control strategy. The novel approach, called also over-commutation, is based on earlier switching electronic comutator transistors. The first part of the paper contains theoretical foundations of the method. The simulation research was conducted and the results confirmed correctness of the theoretical considerations. The computer model and selected results are presented in the 2nd chapter of the paper. Finally theoretical assumptions and computer simulations were confirmed by the laboratory verification (chapter 3). The research results lead to the following conclusion: correct application of over-commutation can minimise torque ripple. By using this method it is also possible to increase torque (about 5%÷10%).
19
EN
Control of DC brushless motor with electronic commutator may be either trapezoidal or sinusoidal. The objective of the control is to maintain the angle alpha=pi/2 between the excitation flux vector theta(f) and armature reaction ampere-turns theta(a). The control signal is provided by encoders. The encoders utilised may be: - Hall sensors using PM leakage field, - Hall sensors excited by standalone PM, - optoelectronic, using the light reflected by a rotating disc with reflecting elements, - resolvers, - extra coil built into the motor. Simple and cheap encoders can ensure trapezoidal control only. In order to use sinusoidal control, it is necessary to use more complex and expensive encoders.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika bezszczotkowego nazwaną komutacją przyspieszoną. Metoda ta polega na wcześniejszym załączaniu poszczególnych zaworów komutatora elektronicznego, niż ma to miejsce w klasycznej metodzie sterowania. Jej zastosowanie pozwala poprawić niektóre właściwości ruchowe silnika jedynie na drodze sterowania (bez konieczności ingerencji w konstrukcję silnika). Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla obu metod sterowania w różnych przypadkach pracy silnika. Zamieszczono także uzyskane zależności pomiędzy warunkami pracy a najkorzystniejszym kątem wysterowania komutatora.
EN
The idea of a dc brushless electronic commutator control method, called over-commutation, is presented in the paper. The method consists in earlier switching on transistors in the electronic commutator than in the classical control method. Using this method it is possible to improve the motor motion properties only by control (without necessity of interference in motor construction). Computer research results for the both control methods for various cases of the drive operating conditions are presented. The obtained relationships between the operating conditions and optimal over-commutation angle of electronic commutator are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.