Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ symetrycznego elektrolitu NaBr i niesymetrycznego elektrolitu MgCl2 na własności stabilizacyjne jonowego surfaktanta dla układu toluen-wodny roztwór SDS i elektrolitu. Oba elektrolity ułatwiają adsorpcję SDS, przy czym MgCl2 jest skuteczniejszy. Niekorzystny wpływ elektrolitu związany jest ze zmniejszeniem zasięgu podwójnej warstwy elektrycznej. NaBr pozwala zachować własności stabilizacyjne SDS przy jego niskich i wysokich stężeniach. MgCl2 zwiększa własności stabilizacyjne SDS przy jego wysokich stężeniach, ale całkowicie destabilizuje dyspersję przy niskich stężeniach SDS.
EN
The influence of symmetric (NaBr) and non-symmetric electrolyte (MgCl2) on stabilizing properties of ionic surfactant for dispersion toluene/(aqueous solution of SDS and electrolyte) was investigated. Both salts enhance SDS adsorption but MgCl2 is more effective. Unfavorable effect of electrolyte is associated with reduction of electric double layer extent. NaBr allows the preservation of stabilizing properties of SDS at its low and high concentrations. MgCl2 increases stabilizing effect at high SDS concentrations but can totally destabilize the dispersion at low SDS concentrations.
PL
Artykuł prezentuje aktualny stan krakowskich, historycznych tablic powodziowych. Większość z nich jest zadbana i dobrze wyeksponowana. Niestety w ciągu ostatnich czterdziestu pięciu lat zniknęły trzy historyczne znaki powodziowe. Największą stratą jest brak najstarszej w Krakowie, siedemnastowiecznej tablicy powodziowej, która jeszcze dziesięć lat temu znajdowała się na murze Kościoła Garnizonowego pw. św. Agnieszki.
EN
The article presents the current State of the Cracow historie flood record boards. The majority is well cared for and exposed. However, during the last forty five years three historical flood records have disappeared. The mostsevere loss is that of the oldest in Cracow, 17th-cetury flood record board thatten years ago could still be found on the wall of the St. Agnes Garrison Church.
EN
At first part of the article methods of SOx (sulphur oxides) emission reduction is presented along with the description of LNG (Liquefied Natural Gas) as a bunker fuel for vessel. Assumptions for the methods of bunkering between different LNG driven vessel and bunker means is presented. Last part presents assumptions for optimization method and detailed factors to be used in the further work. Optimization of Location-Route Planning (LRP) model with dynamics is presented as starting idea for next steps.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono możliwe metody redukcji emisji SOx dla obszarów SECA oraz szczegółowo opisano wykorzystanie LNG jako paliwo bunkrowe jednostek morskich. Następnie scharakteryzowano metody bunkrowania LNG jakimi są: statek – statek, samochód ciężarowy – statek, terminal LNG – statek oraz wykorzystanie kontenerów LNG. Zaprezentowano również koncepcję modelu dystrybucji LNG na południowej części Morza Bałtyckiego w nawiązaniu do systemów LRP.
EN
The increasing sizes of ships and lack of functionality of the existing solutions determine the interest in rebuilding the already existing solutions. Simulation models allow to analyse the possible modernisation variants taking into account the variability of elementary parameters. The article presents analysis results for the Przemyslowy Canal in Szczecin with respect to navigation safety and regulating traffic regulations in the Przemyslowy Canal taking into consideration the interests of all subjects involved. The paper applies real-time simulation methods based on manoeuvring simulators. After a thorough analysis that took into account the safety of navigation, further possibilities of development have been determined. Study results are aimed at designing new solutions in case of modernization of the Przemyslowy Canal in Szczecin.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania instalacji słonecznej, jako ekologicznego źródła energii. Kolektory słoneczne głównie są wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. Jednym z najważniejszych problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji jest skuteczne zabezpieczenie ich przed zbyt wysoką temperaturą glikolu podczas braku odbioru ciepłą ze strony użytkownika. Przegląd rozwiązań technicznych został przeprowadzony na przykładzie laboratoryjnej instalacji słonecznej, gdzie zastosowano różne systemy zrzutu ciepła, wyniki badań umożliwiły określenie efektywności tego typu zabezpieczeń w polskich warunkach klimatycznych.
EN
In the article deals with the use of solar systems as an ecological source of energy. Solar collectors are mainly applied for water heating. One of the most important operational problems of this type of installations is to effectively prevent them from over-heating the glycol in the absence of heat use by the end -user. The analysis of technical solutions was carried out on the example of a laboratory solar system, where different systems of heat discharge were applied. This allowed to determine the real effectiveness of this type of protection in Polish climatic conditions.
EN
This article presents the possibility of using the classical Fenton process (Fe(II)/H2O2) to purify synthetic textile wastewater (COD=1872 mg O2/dm3, TOC=660 mg/dm3) containing azo dye Anilan Blue GRL 250% (200 mg/dm3) and Sodium Lauryl Sulphate (SLS) as anionic surfactant at a concentration of 95 mg/dm3. Model studies were carried out using RSM, obtaining a good fit of approximated values to experimental values (R2=0.9461 and R2adj=0.7379). For optimal process parameters (pH 3, Fe(II) 0.85 g/dm3, H2O2 14.5 g/dm3), complete decolourisation (3) was achieved as well as a reduction in COD, TOC and SLS concentrations to 83%, 44% and 98%, respectively.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania klasycznego procesu Fentona (Fe(II)/ H2O2) do oczyszczania syntetycznych ścieków tekstylnych (COD=1872 mg O2/dm3, TOC=660 mg/dm3), zawierających barwnik azowy Anilan Blue GRL 250% (200 mg/dm3) oraz surfaktant anionowy Sodium Lauryl Sulphate (SLS) o stężeniu 95 mg/dm3. Badania modelowe prowadzono z zastosowaniem RSM, otrzymując dobre dopasowanie wartości aproksymowanych do wartości doświadczalnych (R2=0.8795 oraz R2adj=0.7992). Dla optymalnych parametrów procesu (pH 3, Fe(II) 0,85 g/dm3, H2O2 14,5 g/dm3) uzyskano całkowite odbarwienie ścieków (3) oraz zmniejszenie wartości COD, TOC i stężenia SLS odpowiednio o 83%, 44% i 98%.
PL
Przedstawiono możliwości wynikające z wykorzystania biomasy – roślin bobowatych – jako alternatywnego źródła energii. Spalanie biomasy stanowi najprostszy i zarazem najstarszy sposób pozyskiwania energii. Na wybór technologii i techniki spalania ma wpływ rodzaj biomasy oraz jej stopień rozdrobnienia. Ziarna roślin spala się w celach uzyskania energii cieplnej i elektrycznej, zaliczanej do źródeł odnawialnych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wartości energetycznej ziarna i zawartości popiołu w badanych nasionach soi, soczewicy i łubinu.
EN
Described are possibilities arising from the use of Fabaceae biomass as an alternative energy source. Burning of biomass is the simplest and at the same time the oldest way of generating energy. Type of biomass and its grinding degree affects the selection of technology and combustion techniques. Plant grains are burned for the purpose of obtaining heat and electricity and they are ranked as a source of renewable energy. Presented are results of grain energy value and ash content measurements of tested soybean, lentil and lupine seeds.
EN
Objective reasons, such as climatic changes, larger vessels, sometimes the impracticality of the current solutions, determine the interest of decision-makers in rebuilding the existing ports and breakwaters. Tested simulation models allow for a thorough analysis of the possible modernization variants taking into account the variability of basic parameters. The article presents research results related to the optimization of the Mrzezyno seaport with respect to navigation safety and the possibility of larger vessels calling at the port after its modernization. In the paper, real time simulation methods based on manoeuvre simulators were applied. Two different variants that can be implemented from the technical point of view were studied. Following a multidimensional analysis that took into consideration increased comfort of ship manoeuvres in the port and navigation safety, one variant was indicated as the optimum. The aim of the research results is to help design new solutions in the case of the modernization of the Mrzezyno seaport.
PL
Można wskazać wiele obiektywnych przyczyn powodujących zainteresowanie decydentów przebudową istniejących falochronów, a niekiedy znacznych fragmentów portów. Należą do nich między innymi zmiany klimatyczne, zwiększanie się wymiarów statków, a niekiedy niepraktyczność aktualnych rozwiązań. W takich przypadkach bardzo przydatne są metody symulacyjne, które pozwalają na gruntowną analizę możliwych wariantów modernizacji, biorąc pod uwagę zmienność podstawowych parametrów. W artykule przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją portu morskiego Mrzeżyno w kontekście bezpieczeństwa nawigacji i możliwości obsługi większych statków po wprowadzeniu modernizacji. Zastosowano metody symulacji manewrów w czasie rzeczywistym, rozważając dwa różne warianty, które z technicznego punktu widzenia mogłyby zostać wdrożone. Uwzględniając wielostronną analizę możliwości ułatwienia manewrów w porcie oraz bezpieczeństwo nawigacyjne, wskazano wariant optymalny.
EN
Paper presents validation of previously created stochastic ships traffic stream model by the real data of ships delays on Świnoujście — Szczecin waterway. The model is mostly based on Monte Carlo methodology. The model is microscopic which means that each ship’s model is treated as separate object possessing given attributes. As the main parameter of presented validation total waiting (delay) time of ships have been applied. The time of ships delays was possessed from Szczecin VTS centre and compared with the model output.
PL
W artykule przedstawiono wyniki walidacji wcześniej stworzonego stochastycznego modelu strumienia ruchu statków przez porównanie z rzeczywistymi danymi o opóźnieniu statków na drodze wodnej Świnoujście — Szczecin. Model został zbudowany w oparciu o metodologię Monte Carlo. Jest to model z kategorii „mikroskopowych”, co oznacza, że każdy statek jest traktowany jako odrębny obiekt, cechujący się indywidualnymi atrybutami. Jako główny parametr walidacji przyjęto całkowity czas oczekiwania (opóźnienia) statków. Czas definiujący opóźnienie statków został pozyskany z centrum VTS Szczecin i porównany z wynikami modelowymi.
EN
This paper presents the stages in stochastic ship traffic stream model creation, applied to determine the influence of liquefied petroleum gas (LPG) tanker introduction to Police Port on the Świnoujście–Szczecin waterway. The model is based on the Monte Carlo methodology, and is microscopic (which means that each ship’s model is treated as a separate object possessing given attributes). The model is applied here in order to find the influence of ships with dangerous cargo (LPG tankers in the case study) on regular ship traffic, and hence to establish whether special traffic solutions are necessary.
EN
The paper presents research performed in order to indicate the threats posed to liquid petroleum gas (LPG) carriers maneuvering in the ports and fairway of Szczecin–Świnoujście. The effects of collision with another vessel, going aground, or striking a stationary object are taken into account. As a safety criterion, the possibility of damage to the cargo tanks is taken. As a result of the research, recommendations for ship movement in the ports and fairway were issued. The research method applied in this study consisted of several stages. In the first stage, experts determined possible scenarios of collision and grounding, taking into consideration local and navigational conditions. In the following steps, the external energy was calculated and an empirical model was used to determine the damage to the LPG carrier. In the last step, the necessary measures to be introduced port regulations are presented as conclusions of the research.
12
Content available Drezdeńskie plany Kamieńca Podolskiego
PL
W zbiorach Państwowej Uniwersyteckiej Biblioteki Saksońskiej w Dreźnie (SLUB – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) znajdują się dwa rękopiśmienne, dotychczas niepublikowane w Polsce plany Kamieńca Podolskiego: pierwszy sporządził Johann Georg Starcke, drugi wykonał J. G. M. Fürstenhoff.
EN
Among the collections of the Saxon State and University Library Dresden (SLUB – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) there are two hand-drawn maps of the Kamieniec Podolski stronghold, so far unpublished in Poland, one by Johann Georg Starcke, and the other by J. G. M. Fürstenhoff.
EN
The method of risk assessment based on ship systems technical failures during the passage in the region of Świnoujście of the large LPG (liquefied petroleum gas) tanker is presented. The statistical reliability indicators and the simulation model of ships manoeuvring. The researches carried out within this paper let to determine the safety level and necessary tug escort service during the passage of the ship with the hazardous cargo in the port area.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny ryzyka wypadków na skutek awarii technicznych podczas przejścia w rejonie Świnoujścia dużej jednostki typu LPG przewożącej skroplony propan. Wykorzystano statystyczne wskaźniki niezawodnościowe oraz model symulacyjny ruchu jednostki. Przeprowadzone badania pozwoliły określić niezbędne zabezpieczania w postaci obsługi holowniczej podczas przejścia statku z ładunkiem niebezpiecznym w rejonie portów.
PL
Przedstawiono wpływ stężenia dodecylosiarczanu sodu (SDS) na ewolucję rozkładu wielkości kropel toluenu w czasie w zbiorniku z mieszadłem Rushtona. Pokazano również destabilizujący efekt bromku sodu na dyspersję. Pomimo znacznego ułatwienia adsorpcji anionowego surfaktantu, a tym samym większego obniżenia napięcia międzyfazowego, przeważał efekt redukcji grubości podwójnej warstwy elektrycznej, co pozwalało kroplom bardziej się do siebie zbliżyć. Ponadto siły burzliwe odpowiedzialne za wypływ filmu przewyższały sity odpychające dla wyższej siły jonowej i możliwa była bardzo powolna koalescencja.
EN
The influence of sodium dodecyl sulfate (SDS) concentration on transient drop size distribution in a stirred tank equipped with the Rushton turbine for toluene/water dispersion is presented. Destabilizing effect of electrolyte, NaBr, on dispersion is also shown. In spite of facilitated adsorption of anionic surfactant and increased reduction of interfacial tension the effect of reduced thickness of electric double layer prevails. Droplets can approach closer to each other. Moreover, turbulent forces are larger than electrostatic repulsion ones and the slow coalescence is possible at higher ionic strength.
PL
Eksploatacja zapór wiąże się z poważnym zagrożeniem dla przyległych terenów, jak i okolicznych mieszkańców. Niestety pomimo skali zagrożenia stan zapór w licznych przypadkach jest niezadowalający, dlatego tak istotne jest zapewnienie właściwej eksploatacji, a także podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo. W tym celu prowadzone są regularne geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń. Prawidłowa ich interpretacja umożliwia wnioskowanie o stanie technicznym zapory, a także ustalenie bieżących parametrów eksploatacyjnych dla dopuszczalnych wartości deformacji. Przedmiotem analizy była zapora Solina, gdzie celem oceny bieżącego stanu wykorzystano model dopasowania zaproponowany przez Électricité de France. Model ÉDF uzależnia zachowania elementów zapór od zmienności poziomu zwierciadła wody górnej, cykliczności temperatur oraz wpływu czasu. Niniejszy artykuł jako kontynuacja badań poddaje ocenie przemieszczenia obserwowane na murach oporowych, korpusie oraz elektrowni. Wdrożenie modelowania przedstawionego w artykule znacznie usprawnia system kontroli, umożliwiając tym samym wczesne wykrywanie anomalii i procesów destrukcyjnych zachodzących w zaporach.
EN
Exploitation of the dams entails serious risk to the adjacent areas, as well as local residents. Despite the scale of the threat condition of the dams is unsatisfactory. Therefore, it is important to ensure proper exploitation and to increase dam safety. To improve safety of the dams regular geodetic measurements of displacements and deformations are made. Correct interpretation of the measurement data allows inferences about technical state of the dam. The analysis was made on measurement data of Solina dam. The evaluation of the state of the dam was performed by using the model proposed by Electricité de France. The model assumes that behaviors the dams are dependent on the water level, temperatures and the influence of time. This article evaluates the displacement observed on retaining walls, main body of Solina dam and power plant. Implementation of the model presented in the article significantly improves control system, allows for the early detection of anomalies and destructive processes observed in the dams.
PL
Funkcja niezawodności odgrywa w nauce o niezawodności podstawową rolę, gdyż pozwala na obliczenie prawdopodobieństwa uszkodzenia w określonym czasie t. Aby obliczyć funkcję niezawodności należy obliczyć całkę z funkcji intensywności uszkodzeń. W dotychczasowej praktyce obliczeń niezawodności stosowano funkcję intensywności uszkodzeń, która jest stała w czasie. W niniejszym artykule został przedstawiony sposób obliczeń funkcji niezawodności oraz średniego czasu bezawaryjnej pracy w przypadku, gdy intensywność uszkodzeń jest funkcją wykładniczą. Funkcja wykładnicza może znaleźć zastosowanie, w początkowej fazie istnienia wyrobu techniki, gdy intensywność uszkodzeń szybko maleje w czasie. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano wzory na funkcję niezawodności R oraz średni czas życia TS. Obliczenia przeprowadzono na przykładzie zapór. Na podstawie danych o katastrofach zapór zbudowano histogram intensywności uszkodzeń. Do histogramu dopasowano funkcję wykładniczą metodą najmniejszych kwadratów. Następnie obliczono funkcję niezawodności oraz średni czas bezawaryjnej pracy. W rezultacie obliczeń uzyskano wartość średniego czasu bezawaryjnej pracy TS = 53817 lat oraz mediany czasu bezawaryjnej pracy TM = 37302 lata. Duże wartości TS i TM wynikają z faktu, że brak jest danych o katastrofach zapór wynikających z procesów starzenia, gdyż zdecydowana większość budowli piętrzących została zbudowana w XX w.
EN
The reliability function plays a fundamental role in the reliability, as it allows to calculate the probability of failure in a given time t. To calculate the reliability function should be calculate the integral of the failure rate function. In current practice, the reliability calculation used failure rate function, which is constant in time. This article describes how calculations of the reliability and mean time to failure in the case where the failure rate is an exponential function. The exponential function can be used in the initial phase of the existence of product technology when the intensity of damage decreases rapidly with time. As a result of calculations formulas for the reliability function R and the meat time to failure TS were obtained. Calculations were performed on the example of dams. On the basis of data on disasters dams the histogram of intensity of damage was built. Histogram was fitted by an exponential function using the least square fitting method. Subsequently, the reliability function, mean time to failure and median time to failure were calculated. As a result of calculations obtained value of the meat time to failure TS = 53 817 years, and the median time to failure of TM = 37302 years. Large values of TS and TM are due to the fact that there is no data on disasters dams resulting from the aging process.
EN
The paper presents stages of stochastic ship traffic stream model creation which was applied for the optimization of different solutions for the Świnoujście–Szczecin waterway design. The model is based on Monte Carlo methodology and is microscopic, which means that each ship’s model is treated as a separate object possessing given attributes. The main output from the model is the sum of the delay time of waiting ships and the distribution of ships’ queue. Two alternative waterway traffic solutions with different passing places for ships were analyzed in this study and compared with each other. The model was used for the first time for the optimization of the modernized Szczecin–Świnoujście waterway in respect of two different solutions of passing places for ships.
EN
This paper presents assumptions and process of the forming of a risk assessment model for collision between a passenger ferry departing from or approaching port of Świnoujście and a chemical tanker carrying a dangerous cargo. In order to assess navigational safety on the basis of data obtained from AIS system, were prepared probabilistic domains of ships, which made it possible to estimate number of navigational incidents as well as their spatial distribution , that consequently allowed to determine potentially dangerous areas. The next phase was formulation of a simulative model intended for the calculating of probability of collision between the ferry and chemical tanker as well as the determining of characteristic scenarios for such collision. This paper presents also an analysis of consequences of the collision with taking into consideration a damage of cargo tanks.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8642--8651, CD3
EN
The EDF model shows dependency between the variation of measurements in the level of the reservoir, medium temperature and influence of time to the displacements observed on the crest of the Solina dam. Previous analysis showed that the model accurately reflects the movement of the crest of the dam, therefore further action was taken towards the prediction of the behavior of the object. The analysis was based on 22 measuring points located on the crest of the dam. Forecast movements of points located on the crest of the Solina dam was made on the basis of 4 different forecasting periods. Only modeling database corresponding to 15 years of exploitation of the dam allows to create a reliable predictions. Implementation of the model which was proposed in the article will allow the interpretation of measurement data. These measures makes it possible to improve the safety of local residents, allows for early detection of anomalies and discontinuities in the behavior of the dam.
PL
Model ÉDF uzależnia zachowania elementów zapór od zmienności poziomu zwierciadła wody górnej, cykliczności temperatur oraz wpływ czasu. Użycie modelu w obrazowaniu przemieszczeń korony zapory Solina dało zadowalające rezultaty, dlatego też podjęto się dalszych działań w kierunku predykcji zachowań budowli. W ramach analizy wykonano prognozę przemieszczeń dla 22 punktów pomiarowych zlokalizowanych na koronie zapory Solina. Predykcja w oparciu o 4 różne okresy prognozowania pozwoliła na wywnioskowanie, iż dla uzyskania wiarygodnych prognoz niezbędna jest sekwencja danych na podstawie 15 lat eksploatacji obiektu. Zastosowanie tak obszernej bazy danych umożliwiło uzyskanie pełnej zgodności pomiędzy wartościami modelowanymi i obserwowanymi przemieszczeniami w obrębie określonych przedziałów ufności. Wdrożenie modelowania zaproponowanego w artykule pozwoli na interpretację danych pomiarowych oraz wnioskowanie o zmianach zachodzących w zaporach. Działania te pozwolą na bieżącą ocenę stanu technicznego zapór, usprawnienie procesu decyzyjnego oraz wskażą konieczne działania naprawcze i renowacyjne.
20
Content available remote Risk assessment of ships collision with moored ships by statistical method
EN
The paper presents simplify statistical method of risk assessment of collision with moored ships. The model is based on statistical – historical data and could be used for designing the places of dangerous cargo discharge or safety analysis of existing ones.[
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.