Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dwójłomność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono zwięzłą analizę zarówno numeryczną, jak i eksperymentalną, zjawisk piezooptycznych i elastooptycznych w fotonicznych kompozytach polimerowych. Do analizy wymienionych zjawisk użyto mikrostrukturalnych światłowodów polimerowych, co w bardzo przejrzysty sposób uwidoczniło odkształcenia, jakie pojawiają się w kompozycie polimerowym w momencie laminacji. Eksperyment ten ułatwił w znacznym stopniu analizę numeryczna wpływu jaki wywiera na dowolny światłowód skurcz polimeryzacyjny oraz umożliwił ocenę stopnia wpływu zjawiska elastooptycznego na mikrostrukturalny światłowód polimerowy, a przez to rozróżnienie go od zjawiska piezooptycznego. Przeprowadzona analiza otrzymanych wyników wykazała, że znaczenie ma takie orientacja głównych osi światłowodu względem włókien zbrojenia. W zależności od orientacji światłowodu w fo-tonicznym kompozycie polimerowym, zjawiska piezooptyczne lub elastooptyczne mogą wzmocnić lub osłabić wpływ skurczu polimeryzacyjnego. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany charakterystyki włókna światłowodowego- wzmocnienie lub osłabienie czułości światłowodu na wybrany czynnik zewnętrzny. W pracy wykazano również, że wpływ temperatury na zmianę naprężeń we włóknie światłowodowym ma swoje główne źródło w zjawisku zwanym rozszerzalnością, cieplną i dotyczy głównie deformacji kompozytu polimerowego. Analizowane problemy związane z laminacją, włókien światłowodowych mogą zostać rozwiązane poprzez zastosowanie miękkiej warstwy lakieru pokrywającego światłowód. Zebrana wiedza została wykorzystana do zaprojektowania hybrydowego czujnika światłowodowego do równoczesnego pomiaru naprężeń i temperatury w kompozycie polimerowym.
EN
In this work, both numerical and experimental results of piezooptic and elastooptic phenomena in photonic polymer composites are presented. This new material consists of a polymer composite and a polymer highly birefringent (HB) microstructured fiber. The polymer fiber can easily reveal deformations occurring in the material during the lamination process. The experimental results obtained can facilitate and separate the numerical analysis of both piezooptic and elastooptic phenomena. Additionally, this work shows that thermal expansion of the composite material is the main reason for the observed changes in stress distribution within the optical fiber during the heating process. Furthermore. the piezooptic and elastooptic phenomena in the optical fibers strongly depend on the angular orientation of the fiber within the composite material. Depending on the orientation of the fiber, stress sensitivity can be either increased or decreased under external perturbation. Polymer HB microstructured fibers embedded in the composite material should be surrounded by an additional soft buffer coating. This additional coating of optical fibers can absorb all adverse stress that appears during the manufacturing process of phot nic polymer composites. The numerical calculations and experimental results presented in this work give the possibility to create a new hybrid sensor by combining two types or polarimetric sensors that are based on a side-hole fiber and an HB photonic crystal fiber (PCF). Both sensors are strain sensitive but only one of them (HB PCF) is temperature insensitive. This combination gives us the possibility to measure strain independently from ambient temperature. The proposed hybrid configuration can be effectively used for more reliable strain and temperature measurements and can be implemented in a wide range of sensing applications.
2
Content available remote Measurement of Retardance and Birefringence in PLZT10/30/70 Film with PLT Layer
EN
Lanthanum-modified lead zirconate titanate (PLZT10/30/70) with and without seeding layer of (PLT10/0/100) were successfully deposited on glass substrate via a sol-gel process, and planar electrodes of TaAl were formed on the films by sputtering. The thickness of PLZT and PLT layer were 500nm and 24nm, respectively. The retardance of PLZT film was measured by a heterodyne interferometer and enhanced by application of PLT layer. The birefringence of PLZT10/30/70 films with and without PLT10/0/100 layer were determined to be 0.11 and 0.088, respectively, larger than 0.006 for PLZT9/65/35 with PLT9/0/100 layer in the literature. The average transmittance of PLZT film with PLT layer was 80.3%, a little smaller than that of PLZT film without PLT layer of around 86.5%. Results imply that PLT layer plays a key role in the increase of retardance, leading to a higher birefringence, and avoids optical loss.
PL
Zmodyfikowaną lantanem ceramikę ołów-cyrkon-tytan ( PLZT10/30/70) z i bez warstwy PLT10/0/100 nałożono na podłoże szklane metodą sol-gel a płaskie elektrody TaAl uformowano na powłoce przez napylanie. Grubości warstw PLZT i PLT były odpowiednio 500nm i 24nm. Pokrycie powłoki PLZT zmierzono za pomocą spektrometru heterodynowego i wzmocniono przez zastosowanie warstwy PLT. Dwójłomność powłok PLZT10/30/70 z i bez warstwy PLT10/0/100 wyznaczono odpowiednio jako 0,11 i 0,088, wartości większe niż, podawana w literaturze, 0,006 dla PLZT9/65/35 z warstwą PLT9/0/100. Średnia transmitancja powłoki PLZT z warstwą PLT była 80,3%, trochę mniejsza niż około 86,5% dla PLZT bez PLT. Z badań wynika, że warstwa PLT gra kluczową rolę we wzroście pokrycia prowadzącego do większej dwójłomności i zmniejsza straty optyczne.
EN
In this paper, we report on the fabrication of the birefringent photonic crystal fibre with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. Choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibres. In this case two-fold rotational symmetry is achieved and the polarized orthogonal modes (HE11x and HE11y) are not degenerated. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangular lattice on the birefringence and on the modal properties of this glass-air microstructural fibre.
PL
W artykule przedstawiono uzyskane włókno dwójłomne o anizotropii optycznej wywołanej eliptycznym kształtem elementów płaszcza fotonicznego i prostokątnym kształtem przekroju. Wyraźnie określona dwuosiowość prowadzi do dużych różnic efektywnych współczynników załamania dla dwóch podstawowych i ortogonalnie spolaryzowanych modów HE11x i HE11y. Dzięki temu mody te nie są zdegenerowane. Zależnie od parametrów strukturalnych włókna możliwe jest uzyskanie znacznych wartości dwójłomności. W artykule przedstawiono zarys technologii wytwarzania szklanych włókien tego typu, przedyskutowano wpływ parametrów strukturalnych na wartość dwójłomności i własności modowe oraz wyniki symulacji i pomiarów dla uzyskanego włókna.
PL
Przedstawiono pomiary i symulacje dla wykonanego światłowodu o prostokątnym przekroju, prostokątnej siatce płaszcza fotonicznego i eliptycznych elementach sieci. Przedyskutowano wpływ parametrów strukturalnych takich jak eliptyczność i stałe sieci prostokątnej siatki krystalicznej na własności modowe i dwójłomność światłowodu. Przedstawiono również jego zalety jako elementu mogącego znaleźć zastosowanie w pomiarach naprężeń, skrętu i tym podobnych wielkości.
EN
In this paper we report on the fabrication of birefringent photonic crystal fiber with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangular lattice on the birefringence and on the modal properties of the fiber potentially useful for sensors.
5
Content available Dwójłomne włókna mikrostrukturalne
PL
W artykule zaprezentowano wykonane przez nas włókno mikrostrukturalne o symetrii dwuosiowej. Przedyskutowano również sposoby uzyskiwania anizotropii optycznej we włóknach tego typu oraz wpływ parametrów geometrycznych na dwójłomność włókien, ponadto przedstawiono wyniki symulacji struktur o eliptycznych elementach sieci, eliptycznym rdzeniu i przekroju prostokątnym. Wytworzone włókno scharakteryzowano metodą interferometrii spektralnej ze skrzyżowanymi polaryzatorami. Struktura światłowodu umożliwiła uzyskanie fazowej dwójłomność rzędu 10-4 tj. wartość zbliżoną do światłowodów PANDA.
EN
We report on the fabrication of a birefringent photonic crystal fiber with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. The choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibers. In this case two-fold rotational symmetry is achieved and the polarized orthogonal modes (HE11x and HE11y) are not degenerated. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangular lattice on the birefringence and on the modal properties of the fiber.
6
Content available remote Interferometria na wirach optycznych
PL
Artykuł zawiera omówienie obecnego stanu badań nad interferometrią na wirach optycznych. Przedstawione są wyniki dotyczące rozwoju samych interferometrów oraz metod obróbki danych pomiarowych. Przedyskutowane są również niektóre potencjalne zastosowania interferometrii na wirach optycznych.
EN
The paper gives a short overview of the current research work on the optical vortex interferometry. The progress in the development of optical vortex interferometers and methods for interferograms analysis are presented. The possible applications of the optical vortex interferometry are discussed in brief.
EN
In this work, it is shown that optical techniques, more specifically birefringence and transmitted intensity measurements, provide an excellent tool to characterize the transition to highly anisotropic structures in polymer crystallization for shear rates close to industrial processing conditions. This is illustrated for the flow-induced crystallization of isotactic poly-1-butene (PB-1). A characteristic upturn in the flow birefringence and a sharp increase in crystallization kinetics both indicate the onset of the formation of shish-kebab structures with an increased level of molecular orientation. Moreover, the results indicate that this transition is strongly molecular weight (Mw ) dependent.
PL
W pracy wykazano, że techniki optyczne a w szczególności pomiary dwójłomności i intensywności światła przechodzącego są doskonałym narzędziem pozwalającym scharakteryzować procesy zachodzące w strukturze polimeru podczas krystalizacji do momentu osiągnięcia struktur o wysokiej anizotropii. W badania zachowano prędkości deformacji bliskie tym, które występują w warunkach przemysłowego procesu technologicznego. Problem zilustrowano na przykładzie krystalizacji izotaktycznego poli-1-butenu(PB-1) indukowanej przepływem. Charakterystyczna zmiana dwójłomności a także ostry wzrost kinetyki krystalizacji potwierdzają początek tworzenia się struktur typu Shish-Kebab ze wzrostem orientacji molekularnej. Ponadto, wyniki wskazują, że przejście to jest silnie uzależnione od ciężaru cząsteczkowego (MW ).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań światłowodów polaryzacyjnych otrzymanych metodą pręt-rura i omówiono wpływ zmian współczynnika załamania na właściwości optyczne i polaryzacyjne. Dokonano analizy i porównania serii światłowodów, co pozwoliło na wyznaczenie wzajemnej zależności pomiędzy dwójłomnością, tłumieniem, aperturą numeryczną, a współczynnikiem załamania elementów naprężeniowych.
EN
In this paper, results of research of (obtained RIT method) polarization fibers were presented and influence of refractive index on the properties was discussed. Analysis and comparison of polarization fibers were achieved, what allows for appointment correlation between birefringence, attenuation, numerical aperture and refractive index of stress elements.
PL
W pracy przedstawiono zwięzły przegląd macierzowych metod opisu polaryzacji światła z uwzględnieniem stopnia polaryzacji ze stopniem koherencji czasowej analizowanego światła dla dwóch podstawowych rozkładów jego widmowej gęstości mocy optycznej, to jest lorentzowskiego i gaussowskiego. Następnie przeanalizowano szczegółowo zmianę polaryzacji swiatła częściowo koherentnego propagującego się w kryształach dwójłomnych. W tym celu zmodyfikowano równanie macierzowe Muellera-Stokesa, wprowadzając macierz depolaryzacji o elementach zależnych od dwójłomności ośrodka, rodzaju źródła światła, kierunku propagującej się wiązki światła i jej koherencji czasowej. Przedstawiono wyniki eksperymentów ze zmianą stopnia polaryzacji światła o częściowej koherencji czasowej po przejściu przez kryształ niobianu litu. Wykazano wpływ zastosowanych dwójłomnych elementów pomiarowych na wyniki pomiarów parametrów polaryzacyjnych światła o częściowej koherencji czasowej. W materiałach magnetooptycznych opisano wpływ indukowanej zewnętrznym polem magnetycznym dwójłomności kołowej i liniowej na depolaryzację wiązki propagującego się światła. Wprowadzono macierz kompensacji do analizy pracy modulatora magnetooptycznego w skrzyżowanych polach wspomagających. Wskazano, jak depolaryzacja wynikająca z częściowej koherencji czasowej wpływa na parametry izolatorów i modulatorów magnetooptycznych. Przedstawiono analizę zmian stopnia polaryzacji światła o częściowej koherencji czasowej propagującego się w światłowodowych włóknach dwójłomnych. Pokazano, że wprowadzone macierze depolaryzacji i kompensacji ułatwiają analizę pracy czujników polarymetrycznych i kompensatorów dyspersji polaryzacyjnej.
EN
In this work a review of matrix methods used for polarization analysis of partially coherent light is presented. For two types of light source, i.e. Lorentzian or Gaussian, a polarization degree fading due to propagation of partially coherent light in birefringent media is analyzed. The analysis was carried out by utilizing the Mueller-Stokes matrix method modified by the introduction of a depolarization matrix with elements dependent on birefringence of the medium, type of light source, azimuth of light beam as well as on the degree of its temporal coherence. Results of experiments in which the degree of polarization of partially coherent light changes during propagation through lithium niobiate crystal are presented. The influence of birefringence of optical elements used in measurements of polarization parameters of partially coherent light is proved. Depolarization of light during propagation in magnetooptical media with circular and linear magnetically induced birefringence is described. A compensation matrix was introduced to analyze a magnetooptical modulator with a separated auxiliary magnetic field. The influence of depolarization caused by partially coherent light on parameters of optical isolators and modulators is shown. An analysis of polarization degree changes for temporary coherent during propagation in birefringent optical fibers is presented. It is also shown depolarization and compensation matrices are helpful tools in the analysis of the performance of polarimetric optical fiber sensors as well as of compensators for polarization mode dispersion.
PL
Opisano wyniki badań metodą mikroskopii polaryzacyjnej poliuretanów (PU) otrzymanych z diizocyjanianu 4,4'-dicykloheksylometanu o różnych udziałach izomeru trans,trans (uT,T), 4,4'-bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenylu (BHHBP) i oligo(adypinianu 1,6-heksylenu) o średnim liczbowo ciężarze cząsteczkowym 3000. Badano PU o różnych udziałach cikłokrystalicznego przedłużacza łańcuchów (uBHHBP) odniesionych do sumy mas składników diolowych. Stwierdzono znaczne różnice w zachowaniu się w świetle spolaryzowanym PU o różnych uBHHBP i uT,T. Dwójłomność wynikającą z obecności struktur parakrystalicznych w obrębie segmentów sztywnych obserwowano dla PU o uT,T= 97% i 46%, natomiast nie występowała ona przy małych uT,T (16 i 12%). Dwójłomność uwarunkowana obecnością struktur krystalicznych w obrębie segmentów giętkich występowała dla PU giętkiego i blokowych o niskim uBHHBP (20%). Wyniki uzyskane metodą mikroskopii polaryzacyjnej poparte wcześniejszymi badaniami WAXS i DSC wskazują na tworzenie fazy smektycznej dla PU sztywnych o uT,T = 97 i 46% oraz PU blokowego o uT,T = 46% i BHHBP = 80%.
EN
Polyurethanes based on 4,4'-methylenebis(cyclohexyl isocyanate) of different trans,trans-isomer content (uT,T), 4,4'-bis(6-hydroxyhexoxy)biphenyl and poly(1,6-hexylene adipate) of molecular weight 3000 have been investigated by polarized optical microscopy. The polyurethanes have bee studied with different mesogenic diol content (uBHHBP) in the total mass of the diols. This work extends prior studies on thermal and mechanical behavior of the polyurethanes. The morphology depends on uT,T and uBHHBP. The birefringence of hard segment shows polyurethanes of uT,T = 46 and 97%. The birefringence of soft segment shows polyurethanes of uBHHBP<20%. Polarizing microscopy, WAXS and DSC experiments shows smectic behavior of hard segment polyurethanes of uT,T = 97 and 46% and segmented polyurethane of uT,T = 46% and uBHHBP = 80%.
EN
A method of measurement of the optical path difference introduced by the elliptically birefringent medium is presented. The method is based on the spectral analysis of the white light passing through the medium. It offers a wide range of measured path differences and the possibility of being easily applied in an automated measurement setup.
EN
Polarization properties of the highly birefringent fibers and highly birefringent fiber-based polarimetric smart structure are discussed in view of potential applications to polarimetric optical fiber sensors for hydrostatic pressure and dynamic strain measurement.
EN
A demodulation system employing birefringent crystalline plates for decoding low-coherence interferometric sensors based on highly birefringent fibers was numerically analyzed in order to find its optimum construction. A numerical approach proposed allowed us to calculate how the parameters of the decoding system such as thickness and orientation of the crystalline plates, type of birefringent material, position of the detectors, and polarization characteristics of beam splitting plates influence the contrast of differential interference signals. Calculations were based on vectorial ray tracing algorithm applicable to isotropic as well as anisotropic media. The algorithm allowed determination of intersection coordinates with detector surface for ordinary and extraordinary rays, their phases, polarizations, and amplitudes, and finally the contrast of differential interference signals. Based on modeling results, general principles concerning system construction were formulated, which assure the highest possible contrast of interference signals and therefore maximum operation range of the sensor.
EN
A method for measuring the birefringence properties of nondichroic media using the Poincare sphere is presented. Simple relations between coordinates of points on the Poincare sphere representing input and output polarization states of light and the point representing first eigenvector of the medium have been found. From these relations the desired polarization parameters of the medium were calculated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.