Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power conditioning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the control system and selected results of experimental tests of the AC/DC power converter consisting of an 18pulse diode rectifier based on coupled reactors and a serial active power filter. Proportional integral controllers with decoupling components are implemented in multiple reference frames for selective line current harmonic suppression. The regulator is provided with a backtracking anti-windup mechanism of sorts in which a signal proportional to the saturated control reference is subtracted from the error signal in each reference frame. The fundamental harmonic filter based on the DFT algorithm with phase correction is used for grid synchronization and current harmonic detection. Three configurations of the 15 kVA converter were tested experimentally and then compared: the 18-pulse diode rectifier with and without an additional grid reactor, and the rectifier integrated with an active power filter. The applied control method of active filter significantly reduces harmonic distortion and unbalance of the grid current, which is particularly advantageous under non-ideal supply voltage and low loads conditions.
2
Content available remote Przepisy i zalecenia budowy wybranych urządzeń energoelektronicznych
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem wielopulsowych prostowników dużej mocy, wyposażonych w system sprzężonych elementów magnetycznych. Ponadto przeanalizowano problemy dotyczące konstrukcji elektromagnetycznych oraz zagadnienia związane z przepisami i zaleceniami dotyczącymi budowy urządzeń energoelektronicznych.
EN
The article discusses selected issues related to the design of multipulse high power rectifiers, equipped with a system of coupled magnetic elements. Also analyzed issues concerning the design of electromagnetic structures and issues related to the rules and recommendations for the construction of power electronic devices.
PL
W artykule zaprezentowano cztery źródła niedokładnej kompensacji harmonicznych prądu przez filtr aktywny. Są nimi: niedokładna synchronizacja z napięciem sieci zasilającej, opóźnienia wprowadzane w układzie sterującym, fluktuacje napięcia w obwodzie pośredniczącym oraz zniekształcenia napięć generowanych przez przekształtnik energoelektroniczny spowodowane głównie czasem martwym. W artykule przedstawiono wpływ zaproponowanych udoskonaleń algorytmu sterowania równoległym filtrem aktywnym na ograniczanie zniekształceń prądów sieciowych. Wszechstronne podejście do algorytmu sterowania równoległym filtrem aktywnym pozwoliło uzyskać unikalnie niską zawartość zniekształceń harmonicznych prądów pobieranych z sieci elektroenergetycznej.
EN
This paper addresses the main sources of grid current distortion in shunt active power filter applications and proposes efficient solutions to selected problems. This sources are: imperfect grid synchronization caused by the distortion in the grid voltages, time delays in the evaluation of grid voltages and computation of compensating currents, fluctuations of the dc bus voltage, and the distortion of inverter output voltages due to dead-time effects and related factors. The focus of the paper is on the assessment of the significance of the proposed improvements in the control algorithm for the reduction of harmonic distortion of grid currents. Experimental results show that in the investigated control system the most important algorithms are those concerning dead time compensation, load current prediction, suppression of dc voltage related distortions in reference currents and synchronization with the grid voltage. On the other hand less important variants are with a secondorder Butterworth filter instead of the moving average and predictive current controller without voltage prediction. Comprehensive approach to the compensation of grid current distortion in shunt active power filter systems allowed to obtain an exceptionally low THD (0,23 % for high currents).
PL
W artykule przedstawiono wpływ rezystancji i indukcyjności dławika sprzęgającego równoległy filtr aktywny z siecią zasilającą na czułość filtra oraz dokładność kompensacji harmonicznych. Badania dotyczyły dwóch różnych mocy zwarciowych sieci. Eksperymenty symulacyjne przeprowadzono dla typowego układu filtra trójfazowego, sterowanego z zastosowaniem predykcyjnego algorytmu wektorowego, dołączonego do sieci nn (400 V, 50 Hz).
EN
The article shows the influence of resistance and inductance of a choke connecting a shunt active power filter with a network on the filter's sensitivity and accuracy of harmonics' compensations. The research has been conducted for two different network's short-circuit powers. The simulation experiments have been done for a typical three-phase filter connected to the low-voltage network (400 V, 50 Hz), controlled with the use of predictive, vector algorithm.
EN
The article describes the laboratory and simulation tests of 12- and 24- pulse power grid converter systems with DC voltage output that work together with shunt active power filter (APF). It presents both the operations' principles and the results of these tests. The systems under discussion make it possible to reduce the number of unwanted higher harmonics in the power network current. Moreover, they can also help eliminate the 23- and 25-order harmonics especially in the conditions of local power network supply. In order to obtain the multipulsed system's operation, a set of coupled three-phase power network reactors (CTR) has been used.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych i testów laboratoryjnych 12- i 24- pulsowego przekształtnika sieciowego z wyjściowym obwodem napięcia stałego, pracującego z równoległym filtrem aktywnym. Omówione rozwiązanie pozwala znacząco zredukować występowanie niepożądanych harmonicznych prądu sieci, tym całkowicie wyeliminować harmoniczne rzędu 23 i 25. Wielopulsowa praca układu została osiągnięta poprzez zastosowanie zespołu trójfazowych dławików sprzężonych.
EN
A power approach to estimation of electromechanical complexes controllability using instantaneous power method has been offered. It has been determined that power controllability characterizes the quality of energy conversion processes in the system, reflects manifestation of nonlinear properties of the object. A mathematical procedure for determination of power losses for the whole power channel of electromechanical complex power conversion has been developed. It has been shown that formation of balance equations of separate instantaneous power components underlies the estimation of electromechanical complexes power controllability.
PL
Zaproponowano sposób oszacowania sterowności zespołów elektromechanicznych przy użyciu metody mocy chwilowej. Zostało określone, że sterowność mocy charakteryzuje jakość energii w procesie jej przekształcania oraz przedstawia własności nieliniowe obiektu. Rozwinięto procedurę matematyczną dla określenia start mocy w całym kanale mocy układów elektromechanicznych. Pokazano, że utworzenie równań równowagi dla składników mocy chwilowej leźy u podłoża oszacowania sterowności układów elektromechanicznych.
EN
This article gives a tutorial overview of the most important issues related to the use of power electronic systems in power engineering, with respect to the urgent need for modernization of existing grids in the direction of intelligent networks. The main problems and conditions bound up with the construction of Smart Grids and the location, as well as functioning in them of the most important power electronic systems are presented here. Special attention is directed therein to the potential possibilities of so-called ‘smart’ transformers and V2G and V2H technologies.
8
EN
The article presents the principle of operation and selected results of simulation and laboratory tests of the 18-pulse rectifier system with coupled reactors and small series active power filter. The presented system makes it possible to reduce, especially in distribution supply networks, undesired higher current harmonics. The 18-pulse nature of operation of the rectifier is reached using a set of coupled three-phase network reactors (CDT and CTR). The simultaneous use of the coupled reactors and the small active power filter provides opportunities for reduction of the supply current distortion, especially in case of voltage harmonic distortion and voltage unbalance.
9
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu przekształtnika 18- pulsowego o wyjściu stałonapięciowym, współpracującego z szeregowym filtrem aktywnym małej mocy (APF). Prezentowany system pozwala znacznie zredukować, szczególnie w przypadku autonomicznej sieci zasilającej, niepożądane wyższe harmoniczne w przebiegu prądu sieciowego. Osiemnastopulsową pracę przekształtnika osiąga się dzięki zastosowaniu zestawu sieciowych trójfazowych dławików sprzężonych (WPP i TDS). Jednoczesne zastosowanie dławików magnetycznie sprzężonych i szeregowego filtra aktywnego małej mocy, pozwala na osiągnięcie niewielkim kosztem, zmniejszenia współczynnika THD prądu zasilającego, do wartości odpowiadającej warunkom CPC (Clean Power Converters).
EN
The article presents the principle of operation and selected results of simulation and laboratory tests of the 18-pulse converter system with direct voltage output, cooperating with a small series active power filter (APF). The presented system makes it possible to reduce, especially in autonomous supply networks, undesired higher harmonics in the network current. The 18-pulse nature of operation of the converter is reached using a set of coupled three-phase network reactors (WPP and TDS). Simultaneous use of the magnetically coupled reactors and the small active power filter provides opportunities for easy and cheap reduction of the supply current THD coefficient, down to the values acceptable by clean power converters (CPC) conditions.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy w dziedzinie częstotliwościowej trójfazowego dławika sprzężonego CTR, zastosowanego w układzie dwunastopulsowego i osiemnastopulsowego przekształtnika diodowego. Dzięki zastosowaniu zestawów sieciowych trójfazowych dławików sprzężonych, prezentowane przekształtniki pozwalają, niewielkim kosztem, znacznie zredukować niepożądane wyższe harmoniczne w przebiegu prądu sieciowego. W końcowej części artykułu przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych przekształtnika osiemnastopulsowego o mocy 20kVA.
EN
The article presents the frequency domain analysis of the work of three-phase coupled reactor (CTR) applicated in twelve-pulse and eighteen-pulse diode converters. In consideration of using sets of coupled three-phase power network reactors, the presented converters makes it possible, by low costs, to considerably reduce undesired higher harmonics in the power network current. The laboratory tests results of 20kVA eighteen-pulse diode converter are presented at the end of the article.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy trójfazowego dławika sprzężonego TDS, zastosowanego w układzie dwunastopulsowego przekształtnika diodowego. Dzięki zastosowaniu zestawu sieciowych trójfazowych dławików sprzężonych, prezentowany przekształtnik pozwala, niewielkim kosztem, znacznie zredukować niepożądane wyższe harmoniczne, głównie rzędu 5 i 7, w przebiegu prądu sieciowego.
EN
The article presents the analysis of the work of three-phase coupled reactor TDS applicated in twelve-pulse diode converter. In consideration of using three sets of coupled three-phase power network reactors, the presented converter makes it possible, by low costs, to considerably reduce undesired higher harmonics, mainly of an order of 5 and 7 in the power network current.
12
Content available remote Minimization of Leading Current in a Three Phase Four Wires Shunt Hybrid Filter
EN
The main drawback of Shunt Hybrid Filters is the need of leading current injection. This paper describes a strategy to reduce the leading current in a three phase four wires LC coupled parallel hybrid filter for harmonics cancellation. Simulation and experimental results are given to show the behaviour of the system.
PL
Główną wadą równoległych filtrów hybrydowych jest potrzeba wstrzykiwania prądu pojemnościowego. W artykule opisano strategię sterowania prowadząca do zmniejszenia prądu pojemnościowego w trójfazowym czteroprzewodowym filtrze hybrydowym sprzężonym z siecią za pomocą obwodu LC, przeznaczonym do eliminacji harmonicznych. Właściwości badanego systemu zilustrowano wynikami symulacyjnymi i eksperymentalnymi.
13
Content available remote New structure for three-phase, four-wires shunt active filter
EN
This paper presents a new structure and control method for three phase four wires LC coupled parallel active power filters (APF) for harmonics cancellation. The main differential point with regard to other structures used in the past consists of the connection of neutral wire to negative of DC bus in the inverter, thus avoiding the need of split capacitors at the DC bus. The LC coupling and a particular control of the DC voltage at the coupling capacitor allow the use of low voltage at the DC bus and provide a symmetry of available voltage, in the current controller, during ton and toff. The paper includes a general discussion of the new structure, comparing it with the classical L coupled shunt APFs and presents the control method to obtain the above mentioned voltage symmetry, which allows lower DC bus voltage and lower values of coupling L. Simulation and experimental results are given to show the behavior of the system, used for harmonics cancellation.
PL
W artykule przedstawiono nową strukturę oraz metodę sterowania trójfazowego-czteroprzewodowego równoległego filtru aktywnego (APF) sprzężonego z siecią zasilającą za pomocą szeregowego obwodu LC, przeznaczonego do redukcji harmonicznych. Główna cechą zaproponowanej struktury, wyróżniającą ją spośród innych rozwiązań układów APF, jest połączenie przewodu neutralnego sieci zasilającej z ujemną szyną DC falownika, przez co unika się potrzeby zastosowania dzielonego kondensatora. Natomiast, sprzężenie LC układu APF z siecią zasilającą oraz kontrola napięcia stałego na poszczególnych kondensatorach sprzęgających pozwalają stosować niskie napięcie na szynach DC, a także osiągnąć symetrię napięcia podawanego na sterownik prądu w przedziałach załączania ton i wyłączania toff tranzystorów. Niniejszy artykuł zawiera ogólne omówienie nowej struktury oraz porównanie z klasycznymi układami APF z dławikami sprzęgającymi L. Ponadto, przedstawiono metodę sterowania umożliwiającą uzyskanie wspomnianej wyżej symetrii napięcia i, w konsekwencji, zmniejszenie napięcia na szynach DC oraz wartości dławików w obwodach sprzęgających LC. Właściwości zaproponowanego rozwiązania ilustrują wyniki symulacji i badań eksperymentalnych.
14
Content available remote A special multi-pulse converter with small active power filter
EN
The article presents the principle of operation and results of laboratory and simulation tests of multi-pulse power network converter systems with direct-current voltage output, mating with shunt active power filter (APF). The discussed systems allow for significant reduction of undesirable higher harmonics in the power network current, including the elimination of harmonics of an order of 23 and 25, especially in the local power network supply conditions. The multi-pulse nature of operation of the system is obtained using set of coupled three-phase power network reactors (CTR).
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania oraz wyniki badań laboratoryjnych i symulacyjnych wybranych układów przekształtników wielopulsowych o wyjściu stałonapięciowym, współpracujących z filtrem aktywnym małej mocy (APF). Prezentowane systemy pozwalają znacznie zredukować, szczególnie w przypadku autonomicznej sieci zasilającej, niepożądane wyższe harmoniczne, głównie rzędu 23 i 25, w przebiegu prądu sieciowego. Wielopulsową pracę systemu osiąga się dzięki zastosowaniu zestawów sieciowych trójfazowych dławików sprzężonych (CTR).
EN
This paper proposes a practical method for economic evaluation of different alternatives to improve the performance of industrial facilities for voltage sags and momentary interruptions. Different technologies for solving voltage sag problems are discussed (both utility and customer solutions) and a procedure for evaluating the economics of the different alternatives is described. The concept of weighting factors to account for different levels of equipment sensitivity and customer costs as a function of the disturbance severity is introduced. This method allows for convenient evaluation of voltage sag impacts along with momentary interruption impacts. The economic analysis uses standard financial measures, such as the payback period, net present value (NPV), and internal rate of return (IRR) to assess the alternatives. The methodology is illustrated using a case study of voltage sag performance improvement alternatives at an industrial customer located in the Metropolitan Electricity Authority (MEA) service area.
EN
The article presents the principle of operation, design method, and results of laboratory and simulation tests of a 24-pulse power network converter system with direct-voltage output, the concept and practical realisation of which was worked out within the framework of a research project financed by the State Committee for Scientific Research. The presented converter allows significant reduction of undesirable higher harmonics in the power network current, including the elimination of harmonics of an order 23 and 25. The 24-pulse nature of operation of the system is obtained using three sets of coupled three-phase power network reactors (CTR).
EN
Power quality is nowadays one of the most important issue in energy conversion and power distribution systems. Industry processes especially controlled by power electronics elements and devices are in one hand sources of reactive power and higher current harmonics in other hand need ensure continuity of supplying voltage. Power conditioning system (PCS) with superconducting magnetic energy system (SMES) is one of possible way to ensure high power quality. Description of whole system, possible operation conditions and applications are described in the paper. Proper designing of PCS is provided by simulation and experimental results presented in the paper.
PL
Jakość energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych zagadnień analizowanych współcześnie w procesie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Procesy przemysłowe, szczególnie sterowane przez układy energoelektroniczne, pogarszają parametry jakości energii elektrycznej poprzez generacji, mocy biernej i wyższe harmoniczne w prądach sieciowych. Z drugiej strony - wymagają one zapewnienia pewności i ciągłości zasilania, gdyż nawet krótkie przerwy w zasilaniu mogą spowodować znaczne straty finansowe. Jednym z rozwiązań pozwalających na poprawę jakości energii elektrycznej jest zastosowanie układu kondycjonera mocy (PCS - power conditioning system) z zasobnikiem energii w postaci cewki nadprzewodzącej (SMES - superconducting magnetic energy storage). W artykule opisano układ proponowanego kondycjonera mocy oraz omówiono możliwe warunki pracy i zastosowania. Przedstawione w artykule wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych potwierdzają poprawność działania zaprojektowanego układu kondycjonera mocy.
18
Content available remote Jednofazowy, beztransformatorowy kondycjoner energii elektrycznej
PL
W artykule przedstawione zostały struktury jednofazowych układów kondycjonowania energii elektrycznej. W szczególności są to układy ze zminimalizowaną ilością łączników tranzystorowych. Układy takie mogą: pełnić rolę szeregowo - równoległych filtrów aktywnych zmniejszających oddziaływanie odbiornika nieliniowego na sieć zasilającą, poprawiać jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiornika oraz dopasowywać parametry sieci zasilającej do parametrów wymaganych przez zasilany odbiornik. Artykuł zawiera wybrane wyniki badań symulacyjnych dla układu beztransformatorowego - badania przeprowadzono przy wykorzystaniu pakietu TCAD.
EN
The article introduces structures at one-phase Active Power Line Conditioners. Mainly they are structures with minimum number of transistors. The conditioners like that can function as active series-parallel filters which reduce influence of a non linear load power supply, correct quality power supply that was delivered to the load and fitting parameters of supply network to required parameters by load. Finally the article contains selected results of simulation researches for the transformerless structures. Simulation researches have been done by the use of TCAD software.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.