Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 405

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
In order to provide quality and safety of liquid cargo carried by sea, it is necessary to obey the rules of its protection. During maritime transport edible oils are prone to detrimental influence of many external factors such as supply of oxygen, of water, of metal ions and of pollution, as well as changes of temperature and mixing caused by ship movement. Due to them, they could undergo oxidation reactions, hydrolysis, polymerization and various types of physical transformation. On account of them the deterioration of nutritional, health and sensory qualities of fat could occur. The aim of the study was the assessment of the dynamic of changes with oxidative character (peroxide value and TBA index) which could appear in edible oils depending on their storage conditions. The analysis, which lasted 12 weeks, concerns rapeseed oil. Oxidative changes were registered every two week. The storage conditions in the atmospheric air induced danger connected with oxygen presence, whereas nitrogen blanketing eliminated this risk factor. The assessment also includes the influence of temperature of storage (indoor temperature 20˚C or refrigeration temperature 4˚C) and mixing of the fats. The results indicate that nitrogen blanketing, lowering the temperature and eliminating the mixing during storage of oil have highly positive impact on reduction of oxidative changes in fats.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.
EN
The aim of the study is to identify the role of reporting the turnover of medicinal products in pharmacies. The basic assumptions of the inventory reporting requirement are presented in relation to individual stakeholder groups related to information about the inventory levels in a pharmacy. The benefits for individual stakeholder groups resulting from the need to prepare such reports were also identified.
EN
The aim of the article is to present the results of research on the stability of vitamin C in model prepared from tomatoes without the addition and with the addition of fresh green cucumber, containing the ascorbinase enzyme, which breaks down vit. C. The contents of vitamin C was determined by the Tillmans method in raw materials after pre-processing (washing and shredding) and in model salads stored at 10oC for 2, 4 and 24 hours. It was determined that pre-treatment of fresh tomatoes and cucumbers (washing and shredding) causes loss of vit. C in amounts of 20.7 and 37.4%, respectively, and mixing these raw materials in the 1:1 ratio additionally increases the loss of this vitamin by another 25–40%. Losses of vit. C after 2 hours of storing the tomato-cucumber salad was over 50%, compared to the 12.7% loss of this vitamin from a fragmented tomato without the addition of cucumber. After 24-hour storage of model salads, these losses increased to over 80% (with cucumber) or below 65% (without fresh cucumber). Greater losses of vit. C from salad with the share of fresh cucumber resulted from the enzymatic impact of ascorbinase present in it.
PL
Celem artykułu jest prezentacja uzyskanych wyników badań dotyczących stabilności wit. C w modelowych sałatkach sporządzonych z pomidorów bez dodatku oraz z dodatkiem świeżego ogórka zielonego, zawierającego enzym askorbinazę, który rozkłada wit. C. Zawartość wit. C oznaczano metodą Tillmansa w surowcach po obróbce wstępnej (myciu i rozdrabnianiu) oraz w modelowych sałatkach przechowywanych w temp. 10oC, w czasie 2, 4 i 24 godz. Stwierdzono, że obróbka wstępna świeżych pomidorów i ogórków (mycie i rozdrabnianie) powoduje straty wit. C w ilości odpowiednio 20,7 i 37,4%, a wymieszanie tych surowców w stosunku 1:1 dodatkowo zwiększa straty tej witaminy o kolejne 25–40%. Straty wit, C po 2 godz. przechowywania sałatki pomidorowo-ogórkowej wynosiły ponad 50% wobec 12,7% strat tej witaminy z rozdrobnionego pomidora bez dodatku ogórka. Po 24-godzinnym przechowywaniu modelowych sałatek straty te wzrosły do ponad 80% (z udziałem ogórka) lub poniżej 65% (bez udziału ogórka świeżego). Większe straty wit. C z sałatki z udziałem świeżego ogórka wynikały z enzymatycznego oddziaływania obecnej w nim askorbinazy.
EN
Hydrogen is a carrier and energy store. It is becoming the energy supplier. The global energetic-climatic policy forces us to search for the alternative solutions and the sources of cheap electric energy. The implementation of RES (renewable energy sources) and the consequent legal regulations runs laboriously while the hydrogen revolution (although still ineffective) is developing dynamically and gives a chance to stabilization of the situation in energy storage, inter alia, in Poland and will make the pro-ecological activities real. Constantly increasing participation of hydrogen in energy sector, especially in global approach, forces the leading electric energy producers to increase the additional financing of the mentioned research sectors. Unfortunately, the development of hydrogen infrastructure is slow. It is inhibited by a lack of the need (that is, still too low demand) and the prices of hydrogen for final users are highly dependent on, for example, the number of refuelling. The utilization of hydrogen for carbonization purposes requires, however, it obtaining in an emission-free way. At present, the discussed raw material, being mainly used in refinery and chemical industry, is generated almost exclusively in the processes of steam reforming of natural gas or coal re-gasification. The both mentioned methods are connected with CO2 emission, therefore, the product, obtained in this way, is called grey hydrogen. On the other hand, electrolysis is the non-emission generating method; it needs only water and electric energy from the renewable sources. The global energetic-climatic policy forces us to search for alternative solutions and for new sources of cheap electric energy. Aspects of storage and transmission of hydrogen in the industrial scale and optimization of the process of its obtaining (production?) seem to be a priority. We know what hydrogen is, we know its properties, we are able to accumulate and transform it in electric energy. The ideas of its storage are dynamically developing. We hope that after reading this research paper, the question will be generated in the mind of the reader: when “the outbreak of the hydrogen era” is expected? In our opinion, the mentioned period was commenced at the second decade of 21st century. A lot of articles concerning the possibility of utilizing the mechanical vehicles, driven by hydrogen, the planned stations of hydrogen refuelling or construction of underground storehouses of H2 in salt caverns are the premis.
PL
Wodór to nośnik, magazyn energii. Staje się dostawcą energii. Światowa polityka energetyczno-klimatyczna zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań i źródeł taniej energii elektrycznej. O ile wdrażanie polityki OZE i idących za nią regulacji prawnych przebiega żmudnie, o tyle rewolucja wodorowa (choć ciągle nieefektywna) rozwija się dynamicznie i daje szanse na ustabilizowanie sytuacji magazynowania energii m.in. w Polsce oraz urzeczywistni działania proekologiczne. Wciąż wzrastający udział wodoru w sektorze energetycznym szczególnie w ujęciu globalnym, zmusza czołowych producentów energii elektrycznej do zwiększenia dofinansowania tych sektorów badawczych. Niestety rozwój infrastruktury wodorowej jest powolny. Hamuje go brak potrzeby (czyli ciągle zbyt niski popyt), a ceny wodoru dla konsumentów końcowych są wysoce zależne na przykład także od liczby tankowań. Wykorzystywanie wodoru w celu dekarbonizacji gospodarki wymaga jednak pozyskiwania go w sposób niegenerujący emisji. Obecnie surowiec ten, używany głównie w przemyśle rafineryjnym i chemicznym, powstaje niemal wyłącznie w procesach reformingu parowego gazu ziemnego lub regazyfikacji węgla. Obie metody wiążą się z emisją CO2 , dlatego wytwarzany w ten sposób produkt określono jako szary wodór. Niegenerującą emisji metodą jest natomiast elektroliza, do której potrzebne są woda oraz energia elektryczna z odnawialnych źródeł. Światowa polityka energetyczno-klimatyczna zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań i źródeł taniej energii elektrycznej. Priorytetowe zdają się być aspekty magazynowania i przesyłu wodoru na skalę przemysłową oraz optymalizacja procesu jego otrzymywania (produkcji?). Wiemy czym jest wodór, znamy jego właściwości, potrafimy zgromadzić i przeobrazić w energię elektryczną. Idee jego magazynowania rozwijają się w dynamicznym tempie. Mamy nadzieję, że po lekturze tekstu w umyśle Czytelnika zrodzi się pytanie, kiedy nastąpi „wybuch ery wodoru”. W naszej opinii ten okres rozpoczął się w drugiej dekadzie XXI wieku. Setki artykułów dotyczących możliwości wykorzystania pojazdów mechanicznych napędzanych wodorem, planowanych stacji tankowania wodoru czy budowy podziemnych magazynów H2 w kawernach solnych to przesłanka.
PL
Proces magazynowy jest definiowany jako „zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych”. W zarządzaniu łańcuchem dostaw należy rozpatrywać procesy magazynowe zarówno u dostawcy, producenta, jak i dystrybutora ze względu na dążenie do ich integracji.
PL
Oleje napędowe stanowią obecnie około 60–70% obrotów baz paliw w Polsce. Oleje napędowe magazynowane są w zbiornikach stalowych o osi pionowej z dachami stałymi, niewymagającymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, hermetyzacji. Powoduje to emisję do atmosfery gazów zawierających węglowodory, co przy dużych obrotach baz paliw generuje potrzebę określenia stężenia węglowodorów emitowanych ze zbiornika magazynowego do atmosfery oraz wykonania obliczeń stężeń występujących na granicy działki bazy paliw. W artykule zebrano dostępne dane literaturowe oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących emisji węglowodorów do atmosfery, jaka występuje podczas przeładunku i magazynowania oleju napędowego w zbiornikach magazynowych, łącznie z określeniem prężności pary nasyconej węglowodorowych składników badanego oleju napędowego w zależności od temperatury. Badania emisji przeprowadzono poprzez pobranie próbek gazowych emitowanych podczas operacji przeładunkowych i napełniania zbiorników magazynowych oleju napędowego. Analizy próbek gazowych, dostarczonych w strzykawkach gazoszczelnych, wykonywano z użyciem chromatografu SRI 8610C wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) i w kolumnę pakowaną wypełnioną modyfikowanym tlenkiem glinu. Analizy próbek oleju napędowego mające na celu oznaczenie składu wykonano metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Do rozdziału substancji zastosowano kolumnę ZB-5HT (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). W badaniach określono zależność wielkości emisji węglowodorów do atmosfery od rodzaju operacji przeładunkowych, stopnia napełnienia zbiornika magazynowego oraz temperatury oleju. Wyniki badań pokazują zależność stężenia węglowodorów w gazach emitowanych ze zbiornika magazynowego od stopnia napełnienia zbiornika. Wyniki obliczeń prężności par oleju napędowego wykazały zbieżność z większością dostępnych danych literaturowych oraz z wynikami pomiarów. Określono ogólne wytyczne projektowe dotyczące ustalania danych niezbędnych do obliczenia poziomu stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym. Przeprowadzone badania miały na celu stworzenie podstawy dla wymaganych obliczeń środowiskowych, istotnych przy niedostatku odpowiednich danych literaturowych, koniecznych do rzetelnego określenia wielkości emisji węglowodorów.
EN
Diesel fuels currently constitute around 60–70% of the turnover of fuel bases in Poland. Diesel fuels are stored in vertical steel tanks with fixed roofs, which, according to applicable legal acts, do not require airtight sealing. This results in the emission of gases containing hydrocarbons to the atmosphere, which at high turnover of fuel bases generates the need to determine the concentration of hydrocarbons emitted to the atmosphere and to perform calculations of concentrations occurring at the boundary of the fuel base site. The article collects available literature data and presents the results of research on the emissions of hydrocarbons to the atmosphere that occur during handling and storage of diesel fuel in storage tanks, including the determination of the saturated vapor pressure of the hydrocarbon components of the tested diesel fuel depending on the temperature. The emissions tests were carried out by taking gas samples emitted during operations on diesel storage tanks. Analyzes of the gas samples supplied in gas-tight syringes were performed with SRI 8610C gas chromatograph equipped with a flame ionization detector (FID) and an alumina packed column. Diesel oil sample analysis was performed by gas chromatography using Shimadzu GC-2010 Plus chromatograph equipped with flame ionization detector (FID). ZB-5HT column (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) was used for the separation of the substances. Research has shown the amount of hydrocarbon emissions to the atmosphere depending on the type of loading operations, the degree of storage tank filling and oil temperature. The dependence of the concentration of hydrocarbons emitted from the storage tank depending on the degree of filling of the tank has been determined in the research. Results of calculations of diesel vapor pressure show convergence with most available literature data and measurement results. General design guidelines have been defined to determine the data necessary to calculate the level of hydrocarbon concentrations in atmospheric air. The research was aimed at creating the basis for the required environmental calculations, relevant in the absence of relevant literature data, necessary for the reliable determination of the amount of hydrocarbon emissions.
EN
Background: It is observed, in the studies on the factors affecting productivity and performance of the firms, that foreign firms are more successful than domestic firms thanks to their advantages of technological know-how, easy access to capital and modern management practices. Based on these findings, this study aims to measure the efficiency and performance of the companies in transportation and storage sector, which has an increasing share in the GDP of countries, with other industry-specific variables such as nationality and freight volume which are not in the literature. Methods: To reveal the determinants of the freight volume and efficiency of the transportation and storage sector, the study employs Fixed Effect Model for analyzing the aggregate data of the companies in 30 European countries obtained from Eurostat from 2008 to 2018. Results: The main findings in this study indicate that foreign controlled enterprises make a significant difference in terms of both efficiency and freight volume in the sector compared to domestic firms. The empirical results also suggest that investment in tangible goods and apparent productivity of labor serve as factors that are effective on both international and national freight volume. However, we have not found out any evidence for an impact of national enterprises on international and national freight volume. Conclusions: The study shows the importance of nationality of the companies, loaded national and international transportation and apparent labor productivity as the determinants of freight volume and efficiency of the transportation and storage sector. The future researches can extend this study by conducting a firm level analysis.
PL
Wstęp: Na podstawie analizy publikowanych prac dotyczących czynników mających wpływ na ich produktywność można stwierdzić, że firmy o kapitale zagranicznym osiągają większe sukcesy aniżeli firmy krajowe, dzięki posiadanemu technologicznemu know-how, łatwiejszemu dostępu do kapitału oraz nowoczesnych sposób zarządzania. Celem pracy jest, w oparciu o te badania, zmierzenie efektywności i sprawności przedsiębiorstw w sektorze transportowym oraz magazynowym, mający coraz większy udział w GDP w porównaniu do innych specyficznych dla przemysłu zmiennych takich jak narodowość czy wielkość przewozów, niewystępujących jednak w literaturze naukowej. Metody: W celu wytypowania determinantów wielkości przewozów i efektywności dla sektora transportowego i magazynowania, do badania użyto modelu Fixed Effect Model. Za jego pomocą poddano analizie zagregowane dane z przedsiębiorstw w 30 krajach europejskich, uzyskanych na podstawie Eurostatu z okresu 2008-2018. Wyniki: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa zagraniczne wykazują istotną różnice w stosunku do przedsiębiorstwach krajowych w obszarze zarówno efektywności jak i wielkości przewozów w badanych obszarach. Dane empiryczne sugerują, że inwestycje w dobra materialne jak również wzrost produktywności pracy to czynniki mające wpływ na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego. Nie stwierdzono jednak wpływu czynnika narodowościowego na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego. Wnioski: Praca wykazuje istotność czynnika narodowościowego dla przedsiębiorstw, udziału krajowego jak i międzynarodowego w transporcie, produktywności pracy, jako determinantów wielkości przewozów oraz efektywności branży transportowej i magazynowej. Badania te powinny być kontynuowane przy uwzględnieniu w analizie poziomu przedsiębiorstwa.
9
Content available remote The process of storing aviation parts in the context of flight safety
EN
The article describes the general principles of storing aviation products as well as a classification of individual groups of stock range. Moreover, the general characteristics of storage processes are covered. The main factors that have an influence on the quality of stored products are discussed. The option to use an IT system for warehouse management is also mentioned. The main part of this manuscript analyzes the risk of storage processes. Based on this analysis, the cause-and-result relationships between product storage errors and authorization of a faulty product to use. Hence, the most probable storage errors and their sources are indicated. This enabled to determine the methods to improve flight safety due to reduction of errors in storage management.
PL
W artykule opisano ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych oraz podział poszczególnych grup asortymentu magazynowego. Ponadto przedstawiono ogólną charakterystykę procesów magazynowych. Omówiono główne czynniki mające wpływ na jakość przechowywanych wyrobów. Wskazano również możliwość wykorzystania systemu informatycznego do zarządzania magazynem. W części głównej artykułu dokonano analizy ryzyka procesów magazynowania. Na tej podstawie wyszukano związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy błędami w magazynowaniu wyrobów i faktem dopuszczenia do użytkowania wyrobu wadliwego. W ten sposób wskazano najbardziej prawdopodobne błędy w magazynowaniu oraz ich źródła. Na tej podstawie określono metody poprawy bezpieczeństwa lotów wynikające z redukcji błędów w gospodarce magazynowej.
PL
Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymalizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfikację procesów w zakresie implementacji i stosowania metody 5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymusza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Takie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazynowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod, które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę konkurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.
EN
The objective of this article is to determine the level of implementation and use of the 5S concept as one of the methods of warehouse management optimization in BMI Icopal production company. The main emphasis was placed on the identification of processes in the implementation and use of the 5S method by the employees of the storage department. This is mainly due to a very dynamic environment and increasing competitiveness, which forces companies to systematically search for optimization at all levels of functioning. Such solutions are particularly desirable in the area of warehousing. Therefore, modern companies more and more often decide to implement modern methods, which not only cause improvements in the functioning of the department, but above all build a competitive advantage on the market through cost efficiency.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu syntetycznego wskaźnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz jego poszczególnych składowych na płynność finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H w latach 2008–2019. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i GUS w latach 2009–2016 z prognozą na lata 2017–2019. W celu określenia zależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz poszczególnymi składowymi tego wskaźnika i płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują na zależność funkcyjną między płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H a syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jego składowymi: liczba przedsiębiorstw, stopa inwestycji, wydatki przedsiębiorstw na B+R, produktowe i procesowe innowacje przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article is to assess the impact of the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector - transport and storage and its individual components on the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector in 2008–2019. The main part of the study presents the results of the survey carried out based on data from Eurostat and the Central Statistical Office in 2009–2016 with the forecast for 2017–2019. In order to determine the relationship between the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector — transport and storage and its individual components and the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector, the estimation was carried out using the Classic Method of Least Squares. The obtained results indicate a functional dependence between the financial liquidity of the third degree of Polish enterprises in the H sector and a synthetic indicator of innovation of Polish enterprises and its components: number of enterprises, investment rate, R & D expenditure, product and process innovations of enterprises.
PL
Dotychczasowy brak możliwości magazynowania dużych ilości energii elektrycznej jest podstawową przyczyną ukształtowania sektora elektroenergetycznego w obecnej, scentralizowanej formie. W artykule przedstawiono dostępne obecnie technologie i konieczne do podjęcia działania, aby magazynowana w systemie energia mogła wzrosnąć, przedstawiono również szacunkowe koszty takich inwestycji.
EN
Selected energy storage methods and their application in the power system The current inability of electricity store in large amounts is the basic reason for shaping the electricity sector in its centralized current form. This article presents the currently available technologies and actions necessary to be taken in the near future to increase the energy stored in the system, as well as the estimated costs of such investments.
PL
Łańcuch chłodniczy wymaga przestrzegania reżimu temperaturowego w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Istotny jest właściwy dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych etapów łańcucha i grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego chłodnictwa w aspekcie procesów produkcyjnych, warunków przechowywania i ich wpływu na jakość żywności. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesami i technologiami, z uwzględnieniem zmian jakości produktów, wynikających z niezachowania stabilności temperatury oraz wpływu łańcucha chłodniczego na środowisko.
EN
The cold chain requires a temperature regime to be observed in the production, storage and transport of food. It is important to choose the optimum temperature for each product group and to limit its fluctuations to a minimum at all stages of the chain. The article presents issues concerning widely understood refrigeration in the aspect of production processes and conditions of food storage. Selected issues related to processes and technologies are presented, taking into account changes in product quality, resulting from failure to maintain temperature stability and the impact of the cold chain on the environment.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie dwóch przęseł mostowych, sposoby powtórnego użycia konstrukcji stalowych. Należy zwrócić uwagę, że już na etapie demontażu konstrukcji bardzo ważną decyzją jest to, czy konstrukcja będzie powtórnie użyta. Sposób podziału na elementy wysyłkowe, transport, składowanie – to wszystko jest zależne od tego, jaki będzie dalszy los konstrukcji i czy będzie się ona nadawała do powtórnego użycia. Czynników wpływających na możliwość ponownego wykorzystania konstrukcji jest bardzo wiele. Celem prowadzonych w ramach niniejszego artykułu rozważań jest wskazanie czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu zdemontowanych konstrukcji stalowych oraz zwrócenie uwagi na korzystny wpływ takiego działania na środowisko naturalne.
EN
The paper presents the manners of re-using steel structures, based on the examples of two bridge spans. It should be noted that the decision, whether a structural element will be re-used is very important as early as at the stage of disassembling the structure. The manner of dividing the structure into shipping elements, transport and storage – all this depends on the intended future of the given element and on whether it will be suitable for reusing. There are numerous factors that influence the possibility to reuse a structure. The aim of the considerations presented in this article is to specify the factors that must be taken into account when making a decision on re-using disassembled steel structures and to emphasise the beneficial environmental impact of such actions.
EN
The aim of this study was an assessment of feasibility of conversion of sewage holding (SH) tanks to rainwater harvesting (RWH) tanks in Poland. Such a conversion may partly solve the problem of water scarcity for irrigation of plants in individual small gardens and reduce tap water consumption. Seven methods of RWH tanks sizing were applied to an example of a small harvesting system of the roof area equal to the garden irrigation area of 100 m2 for three different irrigation doses. A new criterion was introduced to optimize the tank capacity. Economic optimization was provided for new RWH tanks and for the tanks adapted from abandoned SH tanks. Results obtained for a system sited in west-central Poland in an average year have shown that design capacity of RWH tanks varied markedly between sizing methods. The conversion of SH tanks to RWH tanks is profitable, especially for irrigation due to scarcity of water in relatively dry west-central regions. Conversion of individual SH tanks in a good technical state to RWH tanks is relatively simple and cheap. The potential increase in storage volume due to the conversion of individual SH tanks to RWH tanks could reach all over Poland 215–350 dam3 per year, and individually can save up to 18–25% of total annual water use.
PL
Celem pracy była ocena możliwości przekształcenia zbiorników bezodpływowych do ścieków (ZB) w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej (WD) w Polsce. Taka konwersja może częściowo rozwiązać problem niedoboru wody do nawadniania roślin w małych ogrodach przydomowych i zmniejszyć zużycie wody wodociągowej. Zastosowano 7 metod określania wielkości zbiornika WD na przykładzie małego systemu zbierającego opady z dachu o powierzchni równej powierzchni nawadnianego ogrodu (100 m2) oraz do alimentacji domowej instalacji wodociągowej w ilości 140 dm3/d. Wprowadzono nowe kryterium optymalizacji pojemności zbiornika, bazujące na efektywności hydraulicznej. Optymalizację ekonomiczną wykonano dla nowych zbiorników WD oraz dla zaadaptowanych z wyłączonych z eksploatacji ZB. Wyniki uzyskane dla systemu zlokalizowanego w środkowozachodniej Polsce i symulacji wykazały, że pojemność projektowa zbiorników WD różniła się znacznie między metodami wymiarowania. Konwersja ZB na zbiorniki WD jest opłacalna, szczególnie w przypadku nawadniania roślin w okresach niedoboru wody, a konwersja do instalacji wspomagającej wodociąg sieciowy jest jeszcze bardziej opłacalna, gdyż okres jej zwrotu wynosi od 2 do 6 lat. Przekształcanie indywidualnych ZB w zbiorniki WD i POŚ jest stosunkowo proste i tanie. Potencjalny wzrost pojemności retencyjnej w wyniku konwersji indywidualnych ZB na zbiorniki WD może osiągnąć w całej Polsce 215–350 tys. m3 rocznie, a indywidualnie może zaoszczędzić do 40% całkowitego rocznego zużycia wody.
EN
Despite a long-term reduction trend, the potato production in Poland compared to EU countries is still very high. Therefore, the aim of the paper was to investigate the impact of mechanical damages and light for various genotypes on glycoalkaloids accumulation. Glycoalkaloids are toxic steroid glycosides that naturally occur in the family of Solanaceae. According to many authors, their presence in plants is related to resistance to a physiological stress inflicted by mechanical damages and infections caused by some microorganisms and insects. The TGA content above 200 mg·kg-1 in a fresh mass of potatoes is an upper limit that guarantees health safety of food. Studies were carried out on 28 potato cultivars divided into 4 groups. The studies that were carried out after harvesting and after 5 months of storage in the experimental storage room in the temperature of 8°C showed an impact of damages and exposition to light of potato tubers on the content of glycoalkaloids.
PL
Mimo wieloletniego trendu spadkowego, produkcja ziemniaków w Polsce jest, na tle krajów UE, w dalszym ciągu bardzo wysoka, dlatego celem pracy było zbadanie wpływu uszkodzeń mechanicznych i działania światła dla różnych genotypów na akumulację glikoalkaloidów. Glikoalkaloidy są toksycznymi glikozydami sterydowymi naturalnie występującymi w rodzinie Solanacea. Zdaniem wielu autorów ich obecność w roślinach wiąże się z odpornością na stres fizjologiczny wywołany uszkodzeniami mechanicznymi oraz infekcjami spowodowanymi przez niektóre mikroorganizmy i owady. Zawartość TGA powyżej 200 mg/kg w świeżej masie ziemniaków stanowi górną granicę gwarantującą bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Badania przeprowadzono na 28 odmianach ziemniaka podzielonych na 4 grupy. Badania przeprowadzone po zbiorze i po 5 miesiącach przechowywania w przechowalni doświadczalnej w temperaturze 8ºC wykazały wpływ uszkodzeń i ekspozycji na światło bulw ziemniaka na zawartość glikoalkaloidów.
PL
Łańcuch chłodniczy wymaga przestrzegania reżimu temperaturowego w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Istotny jest właściwy dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego chłodnictwa w aspekcie procesów produkcyjnych i warunków przechowywania żywności. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesami i technologiami z uwzględnieniem zmian jakości produktów, wynikających z niezachowania stabilności temperatury oraz wpływu łańcucha chłodniczego na środowisko.
EN
The cold chain requires compliance with a temperature regime in the production, storage and transport of food. It is important to choose the optimum temperature for each product group and limits its fluctuations to a minimum at all stages of the cold chain. The article presents issues concerning widely understood refrigeration in the aspect of production processes and conditions of food storage.
18
Content available remote Load flow analysis in local microgrid with storage
EN
This paper deals with load flow analysis of local microgrid containing a stochastic renewable energy source and storage. The study is carried out using the Matpower toolbox with all relevant constraints considered regarding storage, power lines and other components. Certain operational scenarios of the microgrid are also discussed.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy analizy rozpływu mocy w lokalnej mikrosieci zawierającej stochastyczne odnawialne źródło energii i magazynowan energii. Analizę przeprowadzono przy użyciu zestawu narzędzi Matpower ze wszystkimi istotnymi ograniczeniami w odniesieniu do magazynu energii, linii energetycznych i innych komponentów. Omówiono również niektóre scenariusze operacyjne mikrosieci.
19
Content available Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce?
PL
Omówiono sytuację energetyczną Polski z punktu widzenia stopniowego zaprzestania wykorzystywania paliw kopalnych. Przedstawiono niezbędność energetyki jądrowej wobec niewystarczającego potencjału energetyki odnawialnej, zarówno do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną jak i ciepło, szczególnie w dużych miastach. Z punktu widzenia długiego czasu wdrażania nowych technologii, postuluje się natychmiastowe rozpoczęcie szkolenia kadr nauczycielskich, a w efekcie uświadamiania społeczeństwa, w zakresie wiedzy o korzyściach i zagrożeniach płynących z energetyki jądrowej, która jest nieunikniona.
EN
The Polish energy situation was discussed from the point of view of a gradual cessation of the use of fossil fuels. Presented is the necessity of nuclear energy in the face of the insufficient potential of renewable energy, both to meet the demand for electricity and heat, especially in large cities. From the point of view of a long time of implementation of new technologies, it is postulated to immediately start training teachers’ staff and, as a result, raise public awareness of the benefits and threats of inevitable nuclear energy.
20
Content available remote Innowacje w obszarze magazynów – regały stałe vs. przejezdne
PL
Artykuł prezentuje porównanie dwóch rodzajów urządzeń do składowania towarów w przestrzeni magazynowej – regałów stałych oraz regałów przejezdnych. Publikacja ma na celu zestawienie parametrów, zalet i wad obu technologii oraz dokonanie analizy możliwości zagospodarowania hali magazynowej. Za pomocą studium przypadku zostały pokazane różnice w wykorzystaniu powierzchni oraz kosztach składowania, zależnie od zastosowanego sposobu przechowywania towarów.
XX
The article presents a comparison of two types of storage equipment in a warehouse – selective racking and mobile racking. The paper aims to compare the parameters, advantages and disadvantages of both technologies and conduct an analysis of the possibilities of warehouse development. A case study shows differences in using storage space and in storage costs depending on the racking type.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.