Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information transfer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dynamiczny rozwój systemów informatycznych nie pozostaje bez wpływu na zachodzące przemiany społeczno–gospodarcze, kształtując możliwości nowoczesnego zarządzania również w sferze rozwoju przestrzennego. Na tym tle prezentowane badanie podjęło próbę odpowiedzi na pytanie jak opisywany postęp cywilizacyjny wpływa na ramy funkcjonowania polityki przestrzennej polskich gmin. Badanie ograniczono do zagadnień związanych ze współczesnym przekazem informacji i jego wpływem na zaangażowanie społeczne w proces planowania przestrzennego oraz na świadomość prawną władz samorządowych w realizowanej samodzielnie polityce przestrzennej. W świetle zgromadzonych wyników zdiagnozowano znaczący rozdźwięk między współczesnym potencjałem informatycznym, a rzeczywistymi działaniami samorządów lokalnych, prowadzący do dezintegracji procesów planistycznych i konfliktów społecznych. W pracy przedstawiono również zarys proponowanych, niezbędnych działań naprawczych.
EN
The dynamic development of information systems affects the ongoing socio-economic changes, shaping the possibilities of modern management also in the sphere of spatial development. Against this background, the presented study attempted to answer the question of how the described civilizational progress affects the framework of the functioning spatial policy of Polish municipalities. The study was confined to matters associated with contemporary information transfer and its effects on public involvement in the process of spatial planning, as well as on the legal awareness of municipal government personnel in their individually applied spatial policy. In light of the collected results, a significant discrepancy was diagnosed between the contemporary IT potential and actual measures taken by municipal governments, leading to the disintegration of planning processes and social conflicts. The work features an outline of proposed necessary reparative measures.
2
Content available Forma, funkcja, finanse
3
Content available remote Mental models as a determinant of knowledge exchange
EN
The article presents the features of knowledge in the aspect of the integration of experience and information. It became the basis for the analysis of mental models in the process of creating and transferring knowledge. The types of the abilities necessary to create models were analyzed. The work also describes and characterizes the model of knowledge exchange between two persons, "A" and "B", emphasizing that the lack of emotional disturbances between them and the organizational culture which supports and tolerates the exchange of information and knowledge allows for a two-way knowledge exchange.
PL
W artykule przedstawiono cechy wiedzy w aspekcie integracji doświadczeń i informacji. Stało się to podstawą analizy modeli mentalnych w procesie tworzenia i transferu wiedzy. Omówiono rodzaje umiejętności niezbędnych dla tworzenia modeli. Opisano i scharakteryzowano model wymiany wiedzy pomiędzy dwiema osobami, "A" i "B", podkreślając, że brak zakłóceń emocjonalnych pomiędzy nimi oraz kultura organizacyjna wspierająca i tolerująca wymianę informacji i wiedzy pozwala na dwukierunkową wymianę wiedzy.
4
Content available remote Podstawy komunikacji interpersonalnej w organizacji
PL
Oprócz zasadniczej rewizji systemu zarządzania zwiększenie wartości i przejrzystości jest najważniejszą gwarancją, że znikną bariery na drodze współpracy międzynarodowej* i komunikacji międzykulturowej.
EN
The most important way to ensure that the international economic institutions are more responsive to the poor, to the environment, to the broader political and social concerns that was emphasized, is to increase openness and transparency in the international and interpersonal communikation.
PL
Zaprezentowane wyniki badań wskazują na zróżnicowanie możliwości transferu wiedzy i informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pomimo zewnętrznych oddziaływań, które tworzą określone warunki, a zarazem determinują zachowania przedsiębiorstw, badane podmioty w niepełnym stopniu korzystają z tych możliwości. Przyczyn należy upatrywać w specyfice zasobów wewnętrznych i umiejętności firmy. Często brakuje wewnętrznych przekonań kadry zarządzającej do korzystania z różnych form transferu wiedzy. Niebezpieczeństwa budzić również mogą strategie prostej adaptacji do bieżących warunków funkcjonowania w sytuacji kopiowania rozwiązań innych producentów czy sprzedawców. Istnieje również ryzyko popełniania błędów w ocenie ważności informacji, co może powodować tworzenie nietrafnych prognoz, co do zachowań klientów czy firm konkurencyjnych. Wśród postulowanych kierunków proponuje się odejście od ścisłego przestrzegania norm (także dotyczących rynku) na rzecz tworzenia nowatorskich rozwiązań które sprzyjać będą osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Jak pokazują zaprezentowane wyniki badań następuje powolny wzrost świadomości kadry zarządzającej w obszarze orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.