Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Deming cycle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w dobie dynamicznie rozwijających się rynków, również w branży włókienniczej, stoją przed ciągłymi wyzwaniami wymagającymi od nich coraz większej świadomości zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale i czas oraz koszt działania. Istnieją narzędzia dostępne dla menedżerów, wśród nich normy międzynarodowe, oparte o podejście procesowe i cykl PDCA, które w znaczącym stopniu pozwalają im na takie zarządzanie organizacją, które ukierunkowane będzie na ciągłe doskonalenie oraz osiąganie założonych wyników finansowych i jakościowych poprzez spełnianie oczekiwań swoich klientów.
EN
Companies currently operating in the era of dynamically developing markets, also in the textile industry, face constant challenges requiring them to be more and more aware of management. Not only the accuracy of the decisions made, but also the time and cost of action are becoming more and more important. There are tools available to managers, including international standards, based on the process approach and the PDCA cycle, which to a large extent allow them to manage the organization in such a way that will be focused on continuous improvement and achieving the assumed financial and quality results by meeting the expectations of their clients.
PL
Zintegrowany system zarządzania jest połączeniem procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardzo skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki. Jego wdrożenie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, które stosuje kilka różnych systemów zarządzania. Najczęściej dotyczy to zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem informacji, postrzeganych wcześniej oddzielnie. Przyjęcie zintegrowanego systemu zarządzania umożliwiło skuteczne równoczesne zarządzanie wieloma podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki firmy. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych działań wdrażania zintegrowanego sytemu zarządzania w przedsiębiorstwach górniczych. Praca prezentuje podstawowe zasady wdrażania sytemu oraz kolejne jego etapy. Pokazano również przegląd zarządzania, który stanowi raport na temat działania zintegrowanych systemów zarządzania.
EN
An integrated management system is a combination of processes, procedures and practices used in the organization to implement its policy, which can be very effective in achieving policy objectives. Its implementation is a very advantageous solution for a company that uses several different management systems. Most often, it concerns quality management, environment, work safety and information security, previously seen separately. The adoption of an integrated management system has enabled the effective simultaneous management of many subsystems, through the establishment and implementation of a single company policy. The aim of this paper is to present selected activities of implementing an integrated management system in mining enterprises. The work presents the basic principles of implementation of the system and its subsequent stages. An overview of management is also presented, which is a report on the operation of integrated management systems.
PL
Artykuł przedstawia rozwój podejść do rozwiązywania problemów w przemyśle opartych na metodzie naukowej. Rozwój systemów produkcyjnych w kierunku produkcji masowej oraz zmieniające się wymagania klienta zmienił traktowanie problemów jakościowych – uprzednio klasyfikowanych jako techniczne teraz stały się czynnikiem ekonomicznym wpływającym na wynik finansowy firmy. W związku z powyższym techniki rozwiązywania problemów musiały się również zmieniać.
EN
In the article presented development of problem solving approaches used in industry based on the scientific method. Growth of production systems into direction of mass production and changing over time customer requirements has modified defining quality related problems – formerly classified as technical, nowadays they have become economic influential factor affecting business results of any organization. Consequently, problem solving techniques had to evolve, too.
4
Content available remote Rola planowania w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa górniczego
PL
Zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia ich celów. Planowanie jest związane z procesem podejmowania przyszłych decyzji, odnoszących się do gromadzenia i przetwarzania strumieni finansowania majątku w celu jego wykorzystania w działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Planowanie jest uznawane jako istotny element procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Planowanie to jasne i możliwie precyzyjne określenie celów, wynikających z nich działań i środków realizacji. Brak planu oznacza postępowanie doraźne, chaotyczne, przypadkowe, zatem mało skuteczne i nieefektywne. W artykule podkreślono rolę planowania w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa górniczego.
EN
Management is a process of planning, organizing, motivating and control of work of the personnel in the organization by employing any available organizational resources to achieve the set goals. Planning concerns future decisions, mainly connected with gathering and processing the flow of financing of assets so they can be used for operational activity and further investments. Planning is an important element for enterprise management. It is necessary to, clearly and precisely, determine objectives, the resulting tasks and any means for successful performance. Lack of plan means immediate, chaotic and accidental actions, therefore, very ineffective. This paper underlines the importance of planning in the process of management of a mining enterprise.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.