Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phase composition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Beton z proszków reaktywnych z zastosowaniem cementu hutniczego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonu z proszków reaktywnych [BPR], otrzymanego z wykorzystaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA zawierającego około 60 % mas. granulowanego żużla wielkopiecowego. Optymalizację składu mieszanki betonowej, mającą na celu uzyskanie największego stopienia upakowania cząstek w kompozycie, przeprowadzono w oparciu o krzywą optymalnego uziarnienia Funka. Mały stosunek wody do spoiwa równy 0,2, uzyskano poprzez stosowanie superplastyfikatora polikarboksylanowego. Wykazano, że jest możliwe uzyskanie, bez obróbki termicznej, betonu BPR z zastosowaniem cementu hutniczego, zawierającego 2,0% obj. włókien stalowych, o wytrzymałości na ściskanie około 200 MPa i wytrzymałości na zginanie 56,7 MPa, po 180 dniach dojrzewania. Nasiąkliwość tego betonu wynosi tylko 2,4%, a wyniki badań mrozoodporności, pozwalają ocenić mrozoodporność tego betonu jako bardzo dobrą wg normy SS 13 72 44. BPR ma zwartą mikrostrukturą, a zidentyfikowana faza C-S-H wykazuje mały stosunek C/S.
EN
The paper presents the results of tests of the reactive powder concrete [RPC] obtained from the CEM III/A 42.5 N LH/HSR/NA blast furnace slag cement, containing about 60 % of granulated blast furnace slag. The optimisation of the concrete mix composition, aimed at obtaining the largest particle packing in the composite, was carried out based on Funk’s optimal particle size distribution curve. A low water to binder ratio of 0.2 was obtained by using a superplasticiser based on polycarboxylates. It has been shown that it is possible to obtain, under normal conditions, RPC with the use of slag cement, containing 2.0% vol. of steel fibres, with a compressive strength of about 200 MPa and a flexural strength of about 57 MPa, after 180 days of curing. The water absorption of this concrete is only 2.4%, and the results of freeze-thaw resistance tests allow to assessing the freeze-thaw resistance of this concrete as very good, according to the standard SS 13 72 44. RPC has a compact microstructure and the identified C-S-H phase shows a low C/S ratio.
EN
The paper presents the research data on structure, phase composition, defect substructure state, and microhardness of surface layers in the piston alloy Al-10wt%Si-2wt%Cu irradiated by an electron beam with various energy densities and pulse times. An important finding to emerge from the study is that the processing by an electron beam with an energy density of 10 J/cm2 brings about slight surface melting, whereas a weak thermal impact of an electron beam hardly changes the phase composition. Once an energy density of an electron beam is set 30 J/cm2, intermetallic compounds dissolve and numerous micropores arise. Irradiating by an electron beam with an energy density of 50 J/cm2, randomly located microcracks are detected on the treated surface with no regard to a pulse time. A structure of high-speed cellular crystallization with cells from 500 to 600 nm forms in the surface layer. A thickness of the modified layer is related to a beam energy density. As a beam energy density goes up, a thickness of a high-speed cellular crystallization layer increases. Atoms of Si, Cu, Ni, as well as a small quantity of Fe and Mg are detected in the surface, in thin layers surrounding crystallization cells. In a layer 60-80 μm below the irradiated surface, in material between high-speed crystallization cells, there are Si atoms and an insignificant number of Cu atoms. An analysis of a deeper material part has shown a structure similar to the as cast alloy. A drop of microhardness – if compared with the as cast material – is reported at an energy density of 10 J/cm2 because an energy amount supplied by an electron beam to the alloy surface is insufficient for melting of the material and dissolution of the intermetallic phase. A raise of a beam energy density up to 20-50 J/cm2 causes a max increase of microhardness up to 1.13 GPa for 40 J/cm2, 50 μs, and up to 1.16 GPa for 40 J/cm2, 200 μs.
3
PL
W Polsce badania nad trwałością autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) rozpoczęto na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Przez okres 8 – 9 lat badaniami objęto ABK wyprodukowany w skali przemysłowej oraz przegrody wykonane z tego materiału. Szersze badania związane z trwałością wznowiono w 1999 r. Badaniami objęto beton komórkowy popiołowy i piaskowy pobrany (co 5 cm) z przegród obiektów eksploatowanych przez 20-35-40 lat oraz betonów składowanych w warunkach polowych przez 21 i 40 lat (przykrytych jedynie od góry papą). Analiza wyników badań wykazała, że ABK jest materiałem trwałym, co ma znaczenie dla formułowania wniosków dotyczących jego stosowania.
EN
In Poland, studies on the durability of AAC began in early 1960s. Over a period 8 – 9 years research focused on AAC materials in industrial production and partitions made of this material. Extensive studies of durability resumed in 1999. The studies examined AAC made with fly ash and sand sampled at 5 cm intervals from partitions of 20-35-40 y.o. buildings and AAC stored outdoors under extreme conditions for the period of 21 and 40 years (protected with a tarpaper top cover). An analysis of the results of studies confirms the durability profile of AAC, which should be considered in formulating conclusions about the possible uses of autoclaved aerated concrete.
4
Content available Chemical characteristics of dust from cement kilns
EN
The cement production process is associated with the emission of dust. These are mainly CKD (cement kiln dust) and BPD (by-pass dust), classified as wastes from group 10 – Wastes from thermal processes, subgroups 10 and 13 – wastes from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them. Cement kiln dust is a waste of variable composition and properties, which makes it a difficult material to recover. The main directions of recovery presented in the world literature indicate the use of dust from cement kilns in cement, mortar and concrete production, the production of bricks and in order to improve soil quality and wastewater treatment. Factors affecting chemical and phase compositions of dust from cement kilns are the reason why each waste should be analyzed individually. The paper presents the results of the analysis of the cement kiln dust after dedusting cement kilns and two bypass dusts. Analysis of the chemical composition has shown significant concentrations of chlorine, potassium and calcium in all wastes. The content of: Si, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, and Bi has also been confirmed. The analyzed dusts were characterized by the presence of carbonates (calcite, dolomite, and arcanite), quartz, alite, belite, sylvine, anhydrite, and portlandite in their phase composition. The leachates which were characterized by an alkaline reaction. In terms of leachability, high concentrations of chlorine ions in the analyzed dust leachates were confirmed, which significantly limits their use.
PL
Proces produkcji cementu związany jest z emisją pyłów. Są to przede wszystkim pyły z instalacji pieców cementowych (CKD i BDP) klasyfikowane w grupie 10 – Odpady z procesów termicznych, podgrupy 10 13 – Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów. Pyły z pieców cementowych są odpadem o zróżnicowanym składzie i właściwościach, co powoduje, że są materiałem trudnym do odzysku. Badania przedstawione w literaturze światowej jako główne kierunki odzysku wskazują wykorzystanie pyłów z instalacji pieców cementowych w procesie produkcji cementu, zapraw, betonów; do poprawy jakości gleb i oczyszczania ścieków. Czynniki wpływające na składy chemiczne i fazowe pyłów z instalacji pieców cementowych powodują, że każdy odpad należy analizować indywidualnie. W artykule przedstawiono wyniki badań pyłu z odpylania z instalacji pieca cementowego oraz 2 pyłów z bypassów. Analiza składu chemicznego wykazała znaczącą zawartość: Cl, K, Ca we wszystkich odpadach. Stwierdzono również obecność: Si, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, Bi. Analizowane pyły charakteryzowały się obecnością w składzie fazowym: węglanów (kalcytu, dolomitu, arkanitu), kwarcu, alitu, belitu, sylwinu, anhydrytu i portlandytu. W zakresie wymywalności stwierdzono wysokie stężenia jonów chloru w odciekach z analizowanych pyłów, co znacząco ogranicza możliwości ich wykorzystania.
PL
Przedmiotem pracy było wykorzystanie drobnej frakcji pochodzącej z recyklingu gruzu betonowego, składającej się głownie ze stwardniałego zaczynu cementowego. Gruz betonowy poddano obróbce termicznej w temperaturach: 180°C, 300°C, 500°C i 700°C, co zwiększało stopień rozdrobnienia przy tym samym sposobie mielenia. Przyczyną tego były najprawdopodobniej mikrospękania w stwardniałym zaczynie cementowym powstałe w wyniku dehydratacji faz zaczynu cementowego. Zmielone do powierzchni około 4500 cm2/g drobne frakcje gruzu stosowano jako dodatek, zastępujący 3% lub 6% cementu. Uzyskane wyniki badania wytrzymałości zapraw potwierdziły dane literaturowe, według których drobna frakcja betonu z recyklingu ma niekorzystny wpływ na właściwości zapraw i betonów. Dodatek tej drobnej frakcji do cementu spowodował zmniejszenie wytrzymałości w całym okresie dojrzewania w porównaniu do cementu wzorcowego. Badania wykazują duży wpływ obróbki termicznej drobnej frakcji gruzu betonowego, na osiągniętą wytrzymałość zapraw zawierających ten dodatek. Zwiększenie temperatury prażenia do 700°C spowodowało dużą zmianę składu fazowego próbek, poprzez rozkład dolomitu i węglanu wapnia, zawartego w wyjściowym materiale. 6% dodatek tej próbki spowodował znaczne zmniejszenie wytrzymałości. Biorąc pod uwagę względy materiałowe oraz ekonomiczne za najkorzystniejszą temperaturę wygrzewania uznano 180°C, która powoduje dehydratację fazy C-S-H.
EN
The subject of the work was the use of a fine fraction derived from the recycled concrete, consisting mainly of hardened cement paste. The concrete rubble was heat treated at temperatures of: 180°C, 300°C, 500°C and 700°C. Thermal treatment resulted in better grindability of obtained material. The reason for this was most probably the micro-cracking of the hardened cement paste due to the dehydration of the cement paste phases. Fine fraction ground to the surface of approximately 4500 cm2/g was used as an additive, replacing 3% or 6% of cement. Results of mortar strength test confirmed the literature data, according to which a small fraction of concrete from recycling has an adverse effect on the properties of mortars and concretes. The addition of this fine fraction to the cement caused a reduction in strength throughout the whole maturation period as compared to the reference cement. The research shows a high impact of thermal treatment of recycled concrete fine fraction on strength of mortars containing this additive. Increasing the heating temperature to 700°C caused a large change in the phase composition of the samples, through the decomposition of dolomite and calcium carbonate contained in the starting material. A 6% addition of this sample resulted in a significant reduction in strength. Considering both material and economic aspects, 180°C was found the most favourable annealing temperature, which causes dehydration of the C-S-H phase.
PL
Tworzywa szklano-krystaliczne stają się przedmiotem coraz szerszych badań z uwagi na możliwość kształtowania ich właściwości. Materiały te otrzymuje się w wyniku odpowiedniego doboru składu tlenkowego zestawu oraz na drodze właściwej obróbki termicznej. Niniejsza praca przedstawia wpływ składu surowcowego wyjściowego zestawu na właściwości fizykochemiczne tworzyw szklano-krystalicznych z układu SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-MgO-BaO. Zbadano trzy zestawy różniące się surowcami wprowadzającymi wybrane tlenki do układu. Zastosowano temperatury wypalania: 1190, 1200, 1210°C. Dla otrzymanych tworzyw zmierzono takie właściwości jak: chropowatość, połysk, białość w układzie CIELab oraz wytrzymałość mechaniczną na zginanie po wypaleniu. Zaobserwowano zmiany w składzie fazowym wyznaczonym metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Temperatury charakterystyczne, zmierzone za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego oraz dylatometru optycznego, również ulegały zmianom.
EN
Glass-ceramic materials are the subject of increasingly broader study due to the possibility of shaping their properties. These materials are obtained as a result of the suitable selection of the initial oxide composition and by suitable heat treatment. This paper presents effect of raw material composition on the physicochemical properties of glass-ceramic materials from the SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-MgO-BaO system. Three compositions differing in the raw materials introducing selected oxides to the system were examined. Three firing temperatures: 1190, 1200, 1210°C were used. As the selected properties, roughness, gloss, whiteness in the CIELab system and flexural mechanical strength after firing were measured. Differences were observed in the phase composition, which were determined by X-ray diffraction (XRD). The characteristic temperatures, which were measured by using hot stage microscopy and optical dilatometry, also showed changes.
EN
Metallurgical slags are characterized by variable phase composition, which results from the technological process in which they were formed. The identification of the composition of slag, however, requires the application of a broad spectrum of complementary scientific methods. Besides the identification of phases using X-ray diffraction and using X-ray spectral microanalysis, one of the methods applied in mineralogical studies of slag is thermal analysis. Based on such analysis, it is not only possible to identify individual components of slags but also to analyse the transformations that occur in them under the influence of high temperature. The simultaneous application of DTA, TG and DTG measurement methods for converter slag has exhibited that the following processes occurred in the slags under the influence of variable temperature: dehydration, coal combustion, dehydroxylation, oxidation of iron, decarbonatization and phase transitions. The knowledge of the behaviour of slag under the influence of high temperature may provide valuable information in terms of its reuse.
PL
Żużle hutnicze stanowią grupę odpadów, która charakteryzuje się zróżnicowanym składem fazowym zależnym od procesu technologicznego, w wyniku którego powstały. Identyfikacja poszczególnych składników żużla wymaga precyzyjnych badań, często prowadzonych za pomocą różnych metod badawczych. Jedną z metod analitycznych stanowiących dobre uzupełnienie badań na temat składu fazowego żużli oraz przemian, jakie w nich zachodzą pod wpływem wysokiej temperatury, jest analiza termiczna. W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych dla żużla konwertorowego pochodzącego z bieżącej produkcji huty. Podjęto próbę ustalenia, na ile badania termiczne (DTA, TG i DTG) żużli konwertorowych mogą przyczynić się do uściślenia i dokładniejszego oznaczenia ich składu fazowego.
EN
This paper characterizes the crystalline phases present in waste foundry sands prepared based on a quartz sand matrix. The main component of the examined waste is quartz, which is accompanied by its polymorphic forms: tridymite and cristobalite. In addition to quartz, iron oxides such as magnetite, hematite and occasionally wüstite, and grains represented by metallic iron precipitation and Cu-Zn-Pb polymetallic aggregates were found. A particular emphasis was placed on the magnetite present in relatively high amounts, characterized by variable chemical composition, associated with the presence of numerous admixtures of chromium and titanium, which may suggest presence of chromite and titanomagnetite.
PL
W odlewnictwie powszechnie odlewy wykonywane są w formach piaskowych. Sporządzone na bazie piasku masy formierskie stanowią mieszaninę, do której oprócz piasku kwarcowego dodawane są: woda, bentonit, pył węglowy oraz spoiwa nieorganiczne lub organiczne. Zużyte masy formierskie, w których udział piasku dochodzi do około 90%, są na ogół poddawane w odlewni wewnętrznemu odzyskowi (czyli regeneracji), ale część z nich trafia na składowiska. Odpady mas formierskich, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy, w swoim składzie często zawierają minerały reprezentujące tlenki różnych metali, ponadto mogą być w nich obecne drobne wytrącenia metaliczne. Z uwagi na ich obecność materiał ten może stać się wtórnym źródłem ich odzysku. W artykule scharakteryzowano, pod względem jakościowym, skład fazowy zużytych mas formierskich sporządzonych na osnowie piasku kwarcowego. Do badań ze zwałowiska pobrano 3 próbki materiału odpadowego charakteryzujące się odmienną barwą: szarą, brązowo-czerwoną i czarną, które poddano identyfikacji faz metodą dyfrakcji rentgenowskiej oraz rentgenowskiej analizie spektralnej w mikroobszarach; ponadto przy użyciu metod spektrometrycznych oznaczono zawartość wybranych metali występujących w odpadach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w składzie fazowym wszystkich analizowanych odpadów dominujący udział ma kwarc, obok którego oznaczono jego dwie polimorficzne odmiany: trydymit i krystobalit - ich obecność jest wynikiem przemian alotropowych dokonujących się w trakcie wykonywania odlewów w formach z mas kwarcowych. Oprócz kwarcu w odpadach występują dość znaczne ilości tlenków metali oraz wytrąceń metalicznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w udziale poszczególnych metali w składzie chemicznym odpadów. W próbce 1 obok dominującego żelaza w większych ilościach występują Cr i Mn, ponadto w pojedynczych analizach zaznacza się udział Ti. Pierwiastki te były również wskazane jako główne w składzie chemicznym faz tlenkowych oznaczonych podczas rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach. Na podstawie tych badań oraz przy wykorzystaniu identyfikacji faz metodą dyfrakcji rentgenowskiej wśród faz tlenkowych wyróżniono: roztwór stały FeO-MnO-MgO, magnetyt, tytanomagnetyt, chromit, a także hematyt. Obok nich stwierdzono występowanie α-żelaza. W próbce 2 obok dość znacznej ilości żelaza zaznacza się obecność: Cu, Mn, Pb, Ti, V, Zn. Pierwiastki te są przede wszystkim związane z wtrąceniami metalicznymi, które obok kwarcu i faz tlenkowych żelaza (magnetytu, hematytu i sporadycznie występującego wüstytu) stanowią jeden z głównych składników próbki 2. Próbka 3 charakteryzuje się najwyższym, wśród badanych odpadów, udziałem Fe, któremu towarzyszą Mn i Cr. Rentgenowska analiza spektralna w mikroobszarach wykazała, że chrom tworzy własną fazę - chromit, natomiast mangan wchodzi w skład wytrąceń metalicznych żelaza. Podczas identyfikacji faz metodą dyfrakcji rentgenowskiej potwierdzono obecność α-żelaza, wykazano również dość znaczący udział magnetytu. Obecność w badanych odpadach domieszek magnetytu oraz wytrąceń metalicznych mogłaby wskazywać na potencjalne źródło ich pozyskiwania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i czasu nagrzewania na ilość i skład fazowy powstałej zgorzeliny dla wybranych stali S355J2, C45 i 42CrMoS4, mających zastosowanie jako materiały wsadowe w walcowni wyrobów długich. Określone grubości zgorzeliny podczas nagrzewania w piecu komorowym porównano do grubości zgorzeliny w warunkach przemysłowych. Przy użyciu mikroskopu stereoskopowego dokonano oceny powierzchni zgorzeliny i stwierdzono pofałdowania powierzchni zgorzeliny. Przeprowadzono identyfikację faz metodą rentgenowską i wykazano, że zgorzelina składa się z tlenków: Fe2O3 (hematyt), Fe3O4 (magnetyt) i FeO (wustyt).
EN
The article presents the results of research on the influence of temperature and heating time on the quantity and phase composition of the formed cinder for selected steels S355J2, C45 and 42CrMoS4, applicable as feedstocks in the Long Product Rolling Mill. The specified thickness of the cinder during heating in the chamber furnace was compared to the thickness of the cinder under industrial conditions. Using a stereoscopic microscope, the surface area of the cinder was evaluated and the corrugation of the cinder surface was found. Phase identification was carried out using the X-ray method and it was shown that the cinder consists of oxides: Fe2O3 (hematite), Fe3O4 (magnetite) and FeO (wustite).
PL
Surowce krytyczne charakteryzują się dużym znaczeniem gospodarczym, ale też jednocześnie dużym ryzykiem niedoboru dostaw. Obecnie podejmowane są działania mające na celu poprawę stanu wiedzy na ich temat, co ma doprowadzić do utworzenia w 2020 roku ogólnoeuropejskiej bazy wiedzy o możliwościach ich pozyskiwania. W grupie wyróżnionych 27 surowców krytycznych znaczną część stanowią pierwiastki krytyczne. Obok źródeł naturalnych pierwiastki krytyczne mogą także występować w materiałach odpadowych, w tym w żużlach po hutnictwie rud Zn-Pb. Przeprowadzone badania wykazały, że w ich składzie chemicznym w największych ilościach występują: W, Co, Ce, Y, La, Sc, w śladowych ilościach oznaczono: Dy, Pd, Pt, Ir. Żaden z tych pierwiastków nie tworzy w analizowanych żużlach własnych faz krystalicznych; występują one w stanie rozproszonym w substancji amorficznej lub tworzą podstawienia w strukturze wewnętrznej innych faz. Stwierdzono, że precyzyjne oznaczenie zawartości danego pierwiastka oraz określenie form jego występowania wymusza konieczność prowadzenia kompleksowych analiz w oparciu o kilka wzajemnie uzupełniających się metod.
EN
Critical raw materials are characterized by a high economic importance, but also by a high risk of shortage of supplies. Currently, some actions of improving a state of knowledge about them are taken. In 2020, it should be lead to the creation of a pan-European knowledge database about the possibilities of their obtaining. In the group of distinguished 27 critical raw materials, critical elements are a significant part. Apart from natural sources, critical elements may also appear in waste materials, including slags from the Zn-Pb ore industry. Researches showed that in their chemical composition W, Co, Ce, Y, La, Sc are concentrated in the largest amounts. In trace amounts: Dy, Pd, Pt, Ir were also noticed. In the analyzed slags none of these elements creates their own crystalline phases; they are dispersed in an amorphous substance or they form substitutions in the internal structure of other phases. Researches have shown that the precise determination of content of a given element and the determination of its occurrence, require the necessity of conducting comprehensive analyzes based on several complementary methods.
EN
Zn-Al-Cu alloys are characterised by very good tribological properties: high resistances to abrasive wear and adhesive wear, resistance to dry friction, low friction coefficient. Important disadvantages of Zn-Al alloys include, among others low structural and dimensional instability in as-cast stage and during long-period after pouring into moulds. Studies carried out in recent years confirm the problem of dimensional instability of Zn-Al-Cu alloys may be reduced by replace copper partially with titanium. The goal of the studies carried out was to define the influence of heat treatment on the microstructure and phase composition of ZnAl40Cu(1-2)Ti(1-2) alloys. The scope of the investigations included analysis of the phase composition, tests using a scanning electron microscope and a scanning transmission electron microscope, and X-ray microanalysis. The studies carried out indicate a presence of the e-CuZn5 and Ti2ZnAl5, AlxCuyTiz phases in the ZnAl40Cu(1-2)Ti(1-2) alloys.
12
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbki mikrosfer pozyskanych w jednej z zagranicznych elektrowni węglowych. Porównano je z wynikami badań mikrosfer pochodzących z popiołów lotnych z Elektrowni Łaziska. Omówiono podstawowe, istotne dla oceny przemysłowej, właściwości badanego materiału: uziarnienie, gęstość nasypową, skład chemiczny (zarówno składniki podstawowe, jak i wybrane metale ciężkie) oraz skład fazowy różnych klas ziarnowych mikrosfer. Zasygnalizowano możliwości dalszego wykorzystania badanego materiału.
EN
This paper presents the results of the research of cenospheres produced in one foreign coal-burning power plant. They were compared with cenospheres obtained from fly ashes at Łaziska Power Plant. Essential properties of cenospheres, such as granular composition, bulk density, chemical composition (both basic components and selected heavy metals) as well as phase composition of different grain classes of the microspheres were described in the view of industrial assessment. The possibility of further use of the cenospheres was indicated.
13
Content available remote Cementy specjalne i spoiwa drogowe w ofercie Górażdże Cement S.A.
PL
W artykule omówiono właściwości cementu i spoiw z klinkierem siarczanoglinianowym, a także hydraulicznych spoiw drogowych oferowanych przez Górażdże Cement S.A. Przedstawiono kierunki zastosowania tych produktów w budownictwie i geotechnice.
EN
In the paper properties of cement and binders with sulfoalumninate clinker and hydraulic road binders from Górażdże Cement S.A. trade offer were discussed. The direction of application of those products in civil engineering and geotechnics were also presented.
EN
The work presents the results of investigations of the structure and phase composition of newly developed high manganese X98MnAlSiNbTi24–11 steel of TRIPLEX type. The average density of such steel is 6.67 g/cm3, which is less than for typical structural steels by even 15%. A preliminary analysis of phase composition and structure allows to find an austenitic γ-Fe(Mn, Al, C) structure in the investigated steel with uniformly distributed ferritic α-Fe(Mn, Al) areas elongated towards the boundaries of austenite grains and numerous carbides with differentiated chemical composition and varied size. Nb- and Ti-based complex carbides are dominant in the steel. The investigations of the chemical composition of the carbides revealed in the matrix allow to identify with high probability dispersive κ-(Fe, Mn)3AlC carbides with the nanometric size of approx. 10÷160 nm, which has to be yet confirmed with electron transmission microscopy methods. Fe, Mn and Al as well as small amounts of Nb, Ti and Si are contained in such carbides. The occurrence of aluminium carbonitrides with a fraction of Nb and Ti was also revealed. The size of the above Nb and Ti carbides revealed in solid specimens in the matrix of the studied steel is between approx. 10 nm to 15 μm. X-ray diffraction examinations of carbide isolates prepared by the method of chemical dissolution in HCl showed the existence of NbTiC2 carbides in the studied steel. The diffraction examinations of solid specimens revealed, apart from austenite and ferrite, also the existence of TiC carbides and such initially classified as Mn3.6C0.4 type.
PL
Celem pracy była charakterystyka struktury i składu fazowego nowoopracowanej stali wysokomanganowej X98MnAlSiNbTi24–11 typu TRIPLEX zawierającej dodatki stopowe Ti i Nb przy dużej zawartości węgla.
EN
The manufacturing of surface layers are increasingly used in industry, as the effective method of improving the useful properties of the machine parts. The specific properties of the nitrided layers such as low temperature of process may be an alternative to the commonly used technology like high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The article presents the results obtained after nitriding of complex samples made with 32CDV13 steel. As our research improves the properties of surfaces can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering process in the initial stage of the treatment.
PL
Celem pracy było przedstawienie charakterystyk materiałowych i właściwości użytkowych warstw wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na potencjale katody w zależności od parametrów technologicznych. Uzyskane wyniki badań wykazują możliwość kształtowania struktury i składu fazowego, stanu naprężeń własnych warstw azotowanych wytwarzanych na stali 32CDV13. Tym samym właściwości takich jak: twardość, odporność korozyjna, odporność na zużycie przez tarcie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość zmęczeniowa. Jest to proces energooszczędny, który w znaczący sposób zwiększa właściwości użytkowe stali 32CDV13 z zachowaniem jej twardości po obróbce cieplnej rzędu 40÷44 HRC i gwarantuje możliwość pracy przy dużych obciążeniach.
PL
Praca dotyczy modyfikacji autoklawizowanego betonu komórkowego [ABK] dodatkiem nanokrzemionki. Wprowadzenie nanokrzemionki spowodowało wzrost wytrzymałości ABK nawet o ponad 20% dla 4,8% dodatku nanokrzemionki, pomimo tego, że wzrósł również stosunek wodno/spoiwowy mieszanek. Obecność nanokrzemionki spowodowała również spadek przewodnictwa cieplnego ABK nawet o 15% dla 4,8% dodatku nanokrzemionki. Powodem tego były zarówno zmiany porowatości i jej rozkładu jak również spadek przewodnictwa cieplnego samej nienapowietrzonej matrycy ABK modyfikowanej nanokrzemionką. Wyniki pokazały również, że obecność nanokrzemionki powoduje wzrost ilości i stopnia wykrystalizowania tobermorytu oraz fazy C-S-H.
EN
Different contents of silicon dioxide nanoparticles [SDN] were used in autoclaved aerated concrete [AAC]. Introduction of SDN results in compressive strength increase up to over 20% for 4.8% SDN dosage, despite increased water/solid ratio in the presence of SDN. SDN presence causes also decrease in thermal conductivity up to over 15% for 4.8% dosage of SDN. This is due to both changes in porosity and pore structure as well as decreased thermal conductivity of SDN modified unaerated hardened matrix. The results showed that SDN increase the amount and degree of crystallinity of tobermorite and C-S-H phase.
EN
The results of studies of the phases composition of the different grain classes of calcareous fly ash were presented in this article. It was necessary to use three analytical methods: thermal, X-ray and microscopic to identify properly additional mineral phases in different grain classes of fly ash. These mineral phases were not determined during analysis of the sample which was not devided into grain classes. The minerals: quartz, anhydrite, calcite, bassanite, hannebahite hematite, magnetite, gehlenite, anorthite and CaO were identified. The thickest grain class of the tested ash characterized by a higher content of unburned fragments of coal. The presence of coal grains has negative influence at any further applications of the ash.
PL
Powstawanie popiołów lotnych jest nieuniknioną konsekwencją produkcji energii elektrycznej. W przeszłości jedyną formą ich utylizacji było deponowanie na składowiskach. Od szeregu lat podejmuje się próby wielokierunkowego zagospodarowania tych ubocznych produktów spalania węgla, dostosowanego do ich właściwości. Na szczególną uwagę zasługują popioły lotne wapienne powstałe w wyniku spalania węgla brunatnego. Pomimo niepodważalnych zalet tego surowca, a także bogatej literatury poświęconej jego właściwościom fizykochemicznym, problem wykorzystania tych popiołów wciąż zostaje otwarty. Przydatność popiołów lotnych wapiennych do celów utylizacyjnych zależy m.in. od ich składu fazowego. W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań jakościowego składu fazowego różnych klas ziarnowych popiołu wapiennego. Jednoczesne wykorzystanie badań termicznych, rentgenograficznych i mikroskopowych do identyfikacji różnych klas ziarnowych popiołu pozwoliło na ujawnienie dodatkowych minerałów obecnych w próbce, nie ujawnionych podczas analizy próbki surowej. Przeprowadzone badania wykazały, że każda z metod rozpatrywana osobno daje pewien obraz jakościowego składu fazowego badanej próbki popiołu, jednak nie daje jego pełnej charakterystyki. Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła na stwierdzenie obecności w popiele następujących minerałów: kwarcu SiO2, anhydrytu CaSO4, kalcytu CaCO3, bassanitu CaSO4 • ½ H2O, hannebahitu CaSO3 • ½ H2O, hematytu α- Fe2O3, magnetytu Fe3O4, gehlenitu Ca2Al [(Si, Al)2O7], anortytu Ca [Al2 Si2O8 ] i tlenku wapnia CaO. Umożliwiło to pełniejszą charakterystykę jakościowego składu fazowego badanego popiołu, a tym samym pozwoli na znalezienie bardziej ekonomicznego sposobu jego utylizacji. Klasa najgrubsza badanego popiołu charakteryzowała się podwyższoną zawartością okruchów niespalonego węgla. Ich udział jest niekorzystny przy jakichkolwiek dalszych zastosowaniach tego popiołu.
EN
The study compares the microstructure of three commercial dental cobalt matrix alloys with related chemical composition declared by the manufacturer. Casts were produced with lost wax method, then melted and casted with centrifugal induction casting machine. The Co-Cr-Mo alloys were casted according to the manufacturers procedure. The samples’ chemical composition and phase composition, respectively, using WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence) and XRD (X-ray Diffarction) methods were analysed. Casts microstructure by mean of LOM (Light Optical Microscopy), SEM (Scanning Electron Microscopy) and EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) were investigated. Vickers hardness HV10 was measured. Quantitative microstructure evaluation was performed by means of computer image processing. The results of the chemical composition indicate the high stability of the chemical composition for alloy A. In case of alloys B and C, there was a significant difference in carbon content. Quantitative differences in image of microstructure between of castings A and B, C were noticed. The greater amount of precipitates was recorded for castings with higher carbon content. In all investigated castings, the presence of β matrix solution and M23C6 carbide precipitations was found.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań mających na celu identyfikację zanieczyszczeń, które mogą się znajdować w popiołach lotnych dostarczanych do producentów materiałów budowlanych. W prowadzonych badaniach wykorzystano głównie metodę dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Stwierdzono, że obecne w popiołach lotnych zanieczyszczenia nie pochodzą z procesu wytwarzania popiołów w elektrowniach i elektrociepłowniach, ich źródłem jest środek transportu lub magazyn przejściowy.
EN
In this paper the results of identification of impurities in fly ashes delivered to manufacturers. In this study, mainly used powder X-ray diffraction (XRD). It was found that present in the fly ashes impurities do not come from the manufacturing process in power plants and thermal-electric power stations. Their source is the means of transport or transitory magazine.
20
Content available remote Synthesis of Si2Al4O4N4 powder by SHS method
EN
The self-propagating high temperature synthesis, SHS, was used to prepare sialon with the assumed stoichiometry of Si2Al4O4N4 (z = 4). Powders of elemental Al, elemental Si, Al2O3 and SiO2 were chosen to prepare starting mixtures. Molar proportions between elemental silicon and elemental aluminium were changed, and the amounts of aluminium and silicon oxides resulted from the assumed stoichiometry. The mixtures of powders in the form of a loose bed were placed within a high-pressure reactor in a graphite container. The SHS reaction was initialized by a flow of current through the container. The reaction was carried out in the nitrogen atmosphere under a pressure of 0.1 MPa, 1 MPa, or 3 MPa. The influence of composition, grain size distribution of the starting powders and nitrogen pressure on SHS synthesis products was checked by the XRD and SEM methods.
PL
Samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa (SHS) została użyta do wytworzenia proszku β-sialonu o założonej stechiometrii Si2Al4O4N4 (z = 4). Jako surowce wyjściowe wybrano proszki pierwiastkowego Al, pierwiastkowego Si, Al2O3 and SiO2. Zmieniano proporcje molowe pomiędzy pierwiastkowym krzemem i pierwiastkowym glinem, a ilość użytych tlenków glinu i krzemu wynikała z założonej stechiometrii. Mieszanki proszków w formie luźnego złoża były umieszczane w komorze wysokociśnieniowej w grafitowym pojemniku. Reakcja SHS była inicjowana przepływem prądu przez pojemnik. Atmosfera azotu dla przeprowadzenia reakcji była ustalana na poziomie 0,1 MPa, 1 MPa i 3 MPa. Badano wpływ składu chemicznego mieszanki wyjściowej, rozkładu wielkości ziaren surowców oraz ciśnienia azotu na powstające proszki sialonowe. W tym celu wykorzystano metodę dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), mikroskopii skaningowej (SEM) oraz piknometrii helowej.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.