Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest wyjaśnienie, na czym polegają czyny zabronione wynikające z rozdziału 9 ustawy Prawo budowlane oraz wskazanie, jakie konsekwencje prawne zachodzą w przypadku ich popełnienia. Zdefiniowano przestępstwa i wykroczenia oraz przedstawiono kary, jakie grożą za nieprzestrzeganie komentowanych przepisów.
EN
The subject of this work is to explain what prohibited acts result from Chapter 9 of the Building Law Act and to indicate what legal consequences occur when they are committed. Crimes and offenses have been defined and punishments that threaten not to comply with the commented provisions are presented.
PL
Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów jest określenie granic dozwolonych zabiegów pielęgnacyjnych. Powinno to gwarantować odpowiednią kondycję oraz walory estetyczne drzew. Niestety, prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych uregulowano w sposób daleki od doskonałości.
PL
Jak wspomniano w sierpniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 wskazał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskutek tego, że nakładają obowiązek zarządzenia przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczność takiego czynu – nie są zgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
PL
Ochrona zieleni w sposób nierozerwalny wiąże się z przestrzenią, w której przychodzi jej funkcjonować. Dlatego też, tak ważną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzennego.
PL
Drzewa i krzewy bardzo często kolidują z urządzeniami służącymi do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz z innymi urządzeniami, w tym nienależącymi do części składowych nieruchomości, lecz wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa (dalej zwanymi urządzeniami przesyłowymi).
6
Content available remote Grzywna niezgodna z konstytucją
PL
Kara grzywny za każde oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli biletów przed przybyciem policji jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Przepis ten odnosi się do każdego podróżnego, to jest strony umowy przewozu, zawartej z przewoźnikiem przez fakt nabycia biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży, albo przez spełnienie innych, określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich braku – przez samo zajęcie miejsca w środku.
EN
The influence of the aerosols particles on the lung function was investigated by the measurements of lung function parameters in children at secondary school located in the centre of city Wroclaw (south – west of Poland). Simultaneous daily indoor and outdoor measurements of PM1, PM2,5, PM10 have been conducted with the use of Harvard cascade impactors (MS&T Area Samplers). In the study 186 children age 13–14 yrs underwent repeated spirometry (Blue Spiro) at the same time of day, 5 times during the winter/spring (heating season) and 5 times in summer/autumn. Exposure to indoor fine particulate matter PM2,5 significantly worseness FEV1 in the lung function of secondary school children (Pearson correlation: median versus indoor PM2,5, r = -0,95; p < 0.05). Correlation of the lung function parameters with other particles PM1, PM10 measured indoor and outdoor were not statistically significant. PM2.5 measured outdoor was also not significantly correlated with lung function parameters. Considerable effort should be made to improve ambient air quality. Especially there is a need to measure and control the fine particulate matter PM2,5 in winter as it has the highest impact on lung function in children.
PL
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wskazał, że podmiotem właściwym do wydania interpretacji dotyczącej możliwego nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o odpadach jest właściwy do jej wymierzenia inspektor ochrony środowiska.
PL
W obecnym stanie prawnym zakres podstaw prawnych pozwalających na umorzenie odroczonej opłaty albo kary uległ znacznemu poszerzeniu. Każdy przypadek dewastacji zieleni powinien być jednak poddawany indywidualnej ocenie.
PL
Z problematyką kar pieniężnych za zniszczenie drzew na skutek ich wadliwej pielęgnacji łączą się rozwiązania pozwalające zmniejszyć wymiar zespolonej kary pieniężnej względem sprawcy.
PL
Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r o zmianie ustaw; ochronie przyrody oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201 poz, 1237) wprowadziła liczne zmiany, w tym związaną z mechanizmem naliczania i pobierania opłat za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zezwolenia.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
PL
Z punktu widzenia procesowego bardzo ważnym zagadnieniem związanym z wymierzaniem kar pieniężnych za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów jest ustalenie podstaw, w oparciu o które będzie określona wysokość należnej kary.
PL
Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zwaną ustawą o opakowaniach, a także ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, zwaną ustawą o obowiązkach przedsiębiorców.
PL
Koncesjonowanie w energetyce stanowi wyjątek od zasady swobody działalności gospodarczej z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Koncesja jest publicznoprawnym uprawnieniem podmiotowym przyznanym decyzją właściwego organu administracji indywidualnie oznaczonej osobie, która spełnia ustawowo określone wymagania zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.