Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
Calculation of pullout capacity of anchoring concrete cylindrical block by finite element method is carried out. 3D model of the block assumes its free rotation. Alternative solutions with one and two pulling forces attached at different heights of the block are considered. Dependency of the ultimate pulling force on the points of its application, the block’s embedment depth as well as contact friction are investigated. Results of FE analysis and simple engineering estimations are compared. The maximum pullout resistance results from FE analysis when the rotation of the block is prevented.
PL
W artykule przeanalizowano zmiany sztywności podłoża gruntowego i warstw budujących konstrukcję nawierzchni, bazując na badaniach ugięć nawierzchni oraz identyfikacji parametrów modelu nawierzchni – tj. w modelu sprężystym oraz sprężysto idealnie plastycznym.
EN
Changes in the stiffness of the subsoil and the pavement layers have been presented in the article based on the results of deflection FWD tests and identification of pavement model parameters, i.e. assumed both elastic and elastic – perfectly plastic models.
3
Content available Rola pomiarów w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym
PL
Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Sternikiem z Katedry Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej.
EN
Interview with Krzysztof Sternik, PhD. Eng., of the Department of Geotechnics and Roads at the Silesian University of Technology.
4
Content available remote Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi
EN
The paper presents the effect of yielding of the willow Salix viminalis, which is characterized by intense weight gain. Field studies were conducted in the experimental energy willow plantation in Brodła Forestry (Malopolska region of Poland). The effect of the addition of sewage sludge on the intensity of yielding was studied. Far greater increase was noted in the thickness of the shoots of the clones no. 1056, 1059 when using fertilization. In comparison with the unfertilized clones the increase was greater than 30%. The significance of the difference of growth was supported by the data. Among the five studied willow clones the best-yielding clone was identified (1056), which is the best for cultivation for energy purposes. It was used to establish a hypothetical one-hectare plantation of energy willow. An economic analysis was conducted for the plantation, the environmental effect was calculated and the social outcome was determined. Calculations show that the annual profit of willow cultivation is 843.78 zl. The economic effect is significant. An ecological analysis showed, that the biomass combustion process emits far fewer pollutants than coal: 8 times less carbon oxide and 6 times less sulfur dioxide. The total carbon dioxide emissions are zero. The environmental effect is significant. Cultivating willow promotes the production of energy from alternative sources, influences the growth of environmental awareness and enables local communities to create new value in the labor and services market.
PL
Analiza stateczności nasypu drogowego poddanego deformacjom górniczym. Diagnozowanie zagrożenia stateczności za pomocą kryterium Hilla wykorzystującego pojęcie pracy drugiego rzędu. Identyfikacja punktów niestatecznych w nasypie za pomocą rozwiązania numerycznego deformującego się nasypu. Pokazanie rozwoju stref niestabilności.
EN
Stability analysis of a road embankment influenced by mining subsidence. Identification of instability hazard by the Hill’s second order work criterion. Indication of the unstable points within the embankment by a finite element solution of the embankment subject to mining deformation. Evolution of instability zones.
EN
The paper presents a comparative analysis of the consolidation of soil under a road embankment reinforced with stone columns. The results were obtained from the most common analytical and numerical methods applied in driven column dimensioning. The analytical approach exploits Terzaghi’s one-dimensional theory and Barronʼs three-dimensional theory. The numerical calculations reflected the particular stages of the embankment construction in various two- and three-dimensional systems. The geotechnical parameters that were crucial for the research were determined on the basis of geoengineering documentation, laboratory and field studies. The paper begins with a short introduction presenting the dynamic replacement method.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza wyników obliczeń konsolidacji podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi, pod nasypem drogowym, otrzymanych na podstawie najczęściej stosowanych, przy wymiarowaniu kolumn wbijanych, podejść analitycznych i numerycznych. W podejściu analitycznym zastosowano jednowymiarową teorię Terzaghiego oraz trójwymiarową teorię Barrona. W obliczeniach numerycznych zamodelowano etapową budowę nasypu w różnych układach płaskich i przestrzennych. Parametry geotechniczne, niezbędne do obliczeń, ustalone zostały na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, badań laboratoryjnych i polowych. Całość rozważań poprzedzona została krótką informacją na temat wymiany dynamicznej.
EN
The paper gives a short description of unstable behaviour of saturated sand under undrained monotonic loading. Constitutive model Nor Sand capable to describe static liquefaction is presented. The model is based on critical state soil mechanics and assumes associated flow rule. Hardening law incorporates the state parameter proposed earlier by Been and Jefferies. Results of numerical simulations of undrained element tests have been presented and discussed.
EN
The finite element method has become the most widespread method of analyzing slope stability. Its advantage over the limit equilibrium method (the method of slices) has been proven in many publications. The most commonly applied FEM computational scheme in slope stability calculations is the shear strength reduction (SSR) method. Another way of analysing slope stability by FEM is the gravity increase (GI) method. The latter method may not be applied unconditionally. The paper contains a comparison of results obtained by the SSR, GI and modified Bishop’s methods. A good agreement of the results produced by the SSR and the modified Bishop’s methods has been confirmed. Overestimation of the safety factor by the GI method in the case of using the linear Mohr-Coulomb criterion has been shown.
PL
Metoda elementów skończonych stała się powszechnie stosowanym narzędziem do analizy stateczności skarpy. Jej przewagę nad metodami równowagi granicznej (metodami paskowymi) wykazano w licznych publikacjach. W ramach analiz stateczności MES najczęściej stosowana jest strategia redukcji wytrzymałości na ścinanie. Innym podejściem jest strategia rosnącej grawitacji, jednak nie może ona być stosowana bezkrytycznie. W artykule zaprezentowano porównanie wyników obliczeń wartości współczynnika bezpieczeństwa metodą redukcji na ścinanie, rosnącej grawitacji i uproszczoną metodą Bishopa. Pokazana została zbieżność wyników uzyskiwanych metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie oraz metodą paskową Bishopa oraz przeszacowanie stateczności skarpy w metodzie rosnącej grawitacji w przypadku zastosowania tradycyjnego liniowego warunku Coulomba-Mohra.
PL
Omawiany problem związany jest z projektem przebudowy nasypu modernizowanej drogi. Skarpa istniejącego nasypu wykazywała oznaki utraty stateczności, której przyczyną były występujące pod częścią nasypu ściśliwe grunty organiczne o miąższości dochodzącej do 12 m. Na pozostałym obszarze podłoże było nośne i mało ściśliwe. Bardzo zróżnicowane charakterystyki gruntów podłoża i niestateczność istniejącej skarpy skłoniły projektantów do posadowienia nowo projektowanego nasypu na płycie żelbetowej opartej na palach. Artykuł pokazuje alternatywne rozwiązanie, wykorzystujące istniejący nasyp zabezpieczony kotwioną ścianką szczelną. Skuteczność rozwiązania uzasadniają wyniki analiz stateczności. Wykonano je dwoma sposobami: tradycyjną uproszczoną metodą Bishopa i metodą elementów skończonych. Wyniki obliczeń poddano krytycznej ocenie.
EN
A reconstruction of the embankment in the context of the modernisation of an existing road has been designed. The embankment exhibits unstable behaviour. Compressible organic soils with a thickness up to 12 m underlay part of the embankment base. The rest of the foundation ground is made of bearing, hard soils. Very different characteristics of the foundation soils and the existing slope instability led designers to foundation of the rebuilt embankment on a concrete slab based on driven piles. The paper shows an alternative solution which makes use of the existing embankment supported with an anchored sheet pile wall. Effectiveness of the solution has been proved by stability analysis carried out in two ways: by FEM and simplified Bishop’s procedure. Results of the analyses have been compared and discussed.
PL
W praktyce inżynierskiej występują przypadki, w których ze względów technicznych możliwe jest przyjęcie alternatywnych sposobów posadowienia. Wówczas o sposobie posadowienia decyduje koszt jego realizacji. W artykule przedstawiono zestawienie kosztów zaprojektowanego posadowienia bezpośredniego i pośredniego hali z zadaszeniem łukowym. Zadaszenie oparte jest na ścianach o zróżnicowanej wysokości. Rozważa się dwie wysokości ścian ponad poziom terenu: 60 cm i 370 cm. Od wysokości ścian uzależnione są przede wszystkim wielkości sił poziomych oraz mimośrodów obciążenia fundamentów. To wpływa na wymiary i ciężar fundamentów, a w konsekwencji na koszty realizacji posadowienia. Zestawienie kosztów pokazuje, że nawet w gruntach nośnych bardziej opłacalny może okazać się fundament palowy.
EN
In engineering practice there are cases in which, for technical reasons, it is possible to adopt alternative ways of foundation. Then, the final decision on the type of foundation is taken based on the cost of its implementation. The paper presents a bill of costs for shallow and deep foundations designed for a hall with vaulted roof. Roofing is based on the walls of various heights. Two wall heights are considered: 60 cm and 370 cm. It determines the magnitude and eccentricities of forces acting on the foundations as well as foundations’ dimensions. The consequence is the changing costs of the foundations. As the result of the cost comparison the advantage of a deep foundation is exhibited even in the case of good ground conditions.
PL
Posadowienie przyczółków mostu wspornikowego wymaga wykonania dokładnego oszacowania ich przemieszczeń, a zwłaszcza różnic osiadań. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń przemieszczeń przyczółka mostu o rozpiętości 200m. Most składa się z dwóch wsporników o długości 70m każdy oraz przęsła zawieszonego o rozpiętości 60m. Ze względu na duży wysięg wsporników nieprzewidziana różnica osiadań przyczółków może spowodować znaczące przemieszczenia całego układu. Analizy wykonano dwoma sposobami: stosując .metodę uogólnioną. obliczania ustrojów palowych wg Koseckiego oraz metodą elementów skończonych. Szerzej omówiono drugie podejście. Zwrócono uwagę na ważne aspekty modelowania numerycznego, jak i obliczeń pali w takim podejściu. W zorientowanym geotechnicznie programie MES wykonano obliczenia z wykorzystaniem sprężysto - idealnie plastycznego opisu gruntów. Stworzone modele uwzględniają kolejne etapy realizacji posadowienia i wykonania samego przyczółka, a następnie etapy pracy docelowej mostu (stan użytkowy i bezużytkowy). Analizy wykonano dla różnych warunków gruntowych występujących w podłożu projektowanego mostu w ciągu drogi ekspresowej S-7.
EN
The foundation of cantilever bridge abutment requires the exact estimation of its displacements and differential settlement. This paper presents the results of abutment settlements estimations for 200m long span bridge. The bridge consist of two cantilevers with a length of 70m each and a suspended 60m long steel-concrete composite span. In view of long cantilevers, uncontrolled non-uniform settlements of the abutments may cause considerable displacements of the entire structure. The analyses were performed using two methods: the "general method" common in Poland by Kosecki and FEM. The second approach is presented in a more detailed way. Some important aspects of numerical modelling and design of piled foundation are considered in this approach. Calculations using elasto-plastic description of soil behaviour have been done in geotechnically oriented FEM program. Created models take into account each construction stage of the foundation and abutment, and the stages of the bridge work (with and without traffic loads). The analyses have been performed for soil conditions recognized in the ground under designed bridge on the S-7 expressway.
PL
Po kilkunastu latach bezawaryjnej eksploatacji nastąpiła utrata stateczności obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych. Obwałowanie osadnika wykonane zostało z odpadów pogórniczych. Na awarię mogły mieć wpływ różne czynniki, w tym: lokalne osłabienie materiału obwałowania, rozszczelnienie konstrukcji obwałowania umożliwiające filtrację przez jego korpus, oddziaływanie intensywnych opadów atmosferycznych oraz oddziaływanie wstrząsów indukowanych eksploatacją w sąsiednich kopalniach. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej stateczności skarp obwałowania, w których uwzględniono wpływ wybranych czynników destabilizujących. Uwzględnienie zespołu niekorzystnych czynników pozwoliło na ocenę zagrożenia osadnika awarią.
EN
After a dozen or so years of failure-free exploitation the embankment of liquid mine waste settler lost its stability. The embankment has also been made of mine wastes. Failure could have been caused by various factors, including: the local weakness of embankment’s material, seepage through embankment and rain impact on its head and external slope. The paper presents results of numerical analyses of embankments stability that take into account the above destabilizing factors. Increasing number of the factors assumed in the analyses shows increasing possibility of embankment failure.
13
PL
Referat prezentuje analizę stateczności skarpy wykopu o głębokości 6 m projektowanego w celu wykonania odwodnienia wokół istniejącego budynku. Na etapie projektowania robót ziemnych rozważano kilka wariantów nachylenia skarpy i jej zabezpieczenia grodzicami stalowymi. Stateczność analizowano metodą elementów skończonych. W ich wyniku wybrano i zrealizowano optymalny wariant wykonania wykopu.
EN
The paper presents stability analysis of 6 m deep excavation planned in the vicinity of an existing building. The excavation was planned for the construction of perimeter drainage. Several variants of excavation wall inclination and sheet piling protection have been analyzed. Stability of the excavation wall has been checked for all variants. Based on the results of FEM analyses the optimum variant has been chosen and performed.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie obejmujące zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu o głębokości 6 m, wykonanego w sąsiedztwie istniejącej zabudowy miejskiej. Podstawą zrealizowanego rozwiązania była obszerna analiza stateczności skarpy, przeprowadzona z wykorzystaniem metody elementów skończonych, dla różnych wariantów nachylenia skarpy wykopu i przy jej zabezpieczeniu niekotwionymi grodzicami stalowymi.
EN
The article presents a solution involving a slope protection of a temporary trench of 6 m depth, dug in the vicinity of existing urban settlement. The basis for the implemented solution was made on extensive slope stability analysis, carried out with the use of the finite element method, for various variants of the excavation slope gradient.
PL
W zwałowisku kamienistych materiałów pogórniczych wykonany został wykop o długości ok. 160 m i głębokości dochodzącej do 28 m. Wykop odsłonił częściowo biegnący w jego sąsiedztwie rurociąg tłoczny w postaci dwóch rur φ 630 mm z polietylenu. Nachylenie skarp wykopu jest zmienne i waha się w pomiędzy 33 a 52°. Wietrzenie materiału hałdy prowadzi do obniżenia stateczności skarpy i rodzi zagrożenie osuwiskiem oraz zerwaniem rurociągu. W referacie zaprezentowano analizę stateczności skarpy głębokiego wykopu o zmiennym nachyleniu i zróżnicowanej wytrzymałości. Analizy przeprowadzono metodą elementów skończonych, a współczynnik bezpieczeństwa wyznaczono zgodnie z procedurą redukcji wytrzymałości na ścinanie. W wyniku analiz określono stopień zagrożenia rurociągu tłocznego dla postępującego procesu wietrzenia materiału hałdy.
EN
In the post-mining waste material an excavation was made with a length of approximately 160 m and a depth of up to 28 m. The excavation partially uncovered a polyethylene pipeline running along in the close vicinity. The slope of the excavation is variable and ranges between 33 and 52°. Weathering of the waste leads to a reduction in slope stability and produces the danger of a landslide and rupture of the pipeline. The paper presents analyses of slope stability of deep excavation with variable inclination and variable strength. Analyses were carried out by finite element method, and the safety factor was determined based on the shear strength reduction procedure. As a result, the degree of hazard to the pipeline was evaluated in progressive mine waste weathering conditions.
EN
Soil is a material dependent on the load history. The load history has a significant influence on stress distribution in the ground beneath the footing and the settlement of a foundation. In the paper the load history has been considered as the sequence of loading the ground with two strip footings. Differences in the distributions of stresses in the ground as well as the settlements of footings have been shown. Nonlinear load-settlement relationship does not allow the application of the principle of superposition.
EN
Cut slopes of deep excavations are particularly exposed to instability due to rebound. One method of their protection is ground anchoring. An example of slope failure is presented in the paper. The slope was made during the construction of an expressroad in 1999. The mass movements have led to damage of a side road performed near the crest. The causes of instability and damage of the side road as well as solutions proposed to protect the slope and road have been described in detail.
18
Content available remote Constitutive models for predicting liquefaction of soils
EN
Liquefaction is an example of a diffuse mode of failure. It occurs in loose sands when an effective mean pressure falls to zero. This phenomenon has been studied extensively both experimentally and theoretically. Three constitutive laws, based on different assumptions, capable of predicting liquefaction are given. These are the Pastor-Zienkiewicz generalized plasticity model and Darve's incrementally non-linear and octo-linear models. The results of numerical simulations of element tests are presented.
PL
Kotwy gruntowe mają zastosowanie w konstrukcjach zapewniających stateczność skarp nasypów, wykopów i zboczy. Opisano proces projektowania i wykonawstwa kotew gruntowych do zabezpieczenia głębokiego wykopu w rejonie istniejącego osuwiska na przykładzie zrealizowanej inwestycji. Analiza przyczyn osuwiska oraz wielowariantowe obliczenia pozwoliły na odpowiedni dobór parametrów i zasięgu kotew. Zastosowano wstępne sprężenie kotew. Konstrukcja kotew z wydzieloną częścią wolną i buławą zapewniła docisk istniejącej bryły odłamu do stabilnego masywu. Skuteczność zastosowanych rozwiązań została potwierdzona pomiarami geodezyjnymi.
EN
The ground anchors are generally applied as an element of the stabilization structures for embankments and slopes. Following description (based on an executed project) covers the design process and carry out of anchors which have been used to protect an excavation of an existing collapse area. The analyze of the collapse reasons (supported by parallel, various calculation set) gives a proper selection of required anchors (in case of their mechanical properties, lengths etc.). The prestressing of anchors has been provided there. The scheme of anchors have been designed as typical - the separated free length section and the fixed length of grouted section - which gives (in our case) a suitable solution to keep the collapsed block against any of further removes. Efficiency of provided solutions has been confirmed by relevant surveying measures.
PL
W pracy przedstawione są wyniki analiz numerycznych MES dwóch wzmocnionych skarp. Modele numeryczne uwzględniają dwa warianty wzmocnienia: z użyciem elementów belkowych i prętowych. Uwaga skoncentrowana została na wyznaczonych wartościach współczynników bezpieczeństwa.
EN
Two reinforced cut slopes make the subject of numerical analyses by FEM. Numerical models take into account two possible ways of modelling of reinforcement: by beam elements and by truss elements. Attention has been focused on safety factor values determined in each case.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.