Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digitalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Cyfryzacja to słowo, które coraz częściej występuje w naszym świecie, a pandemia bardzo mocno wpłynęła na przyspieszenie cyfrowej rewolucji z powodu ograniczeń, z jakimi nigdy wcześniej nie musieliśmy sobie radzić.
2
Content available remote Inteligentne fabryki przyszłości - cz. 2
PL
Przyspieszenie digitalizacji i cyfryzacji to klucz do transformacji i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych.
EN
In times of market valuations beyond 1 trillion USD for digital companies such as Alphabet and Amazon, capital markets concentrate on growth opportunities at the core of the market value of equity. The presented study aims to identify the key drivers of growth, thereby including its novelty to transfer the classic financial theory of PVGO into today´s digital world. In an empiric analysis, the methodology of multi-variate regression models sourced from S&P500 companies between 2007 and 2017 is applied. The main results surprise managerial decision makers across industries and imply a tectonic shift from profitability to investment driven decisions in digital markets. As a conclusion, senior business practitioners who intend to create market value of equity based on growth, are best advised to invest in intangible assets and digital markets – even at levels of negative profitability.
PL
W czasach wycen rynkowych przekraczających 1 miliard USD dla firm cyfrowych, takich jak Alphabet i Amazon, rynki kapitałowe koncentrują się na możliwościach wzrostu leżących u podstaw rynkowej wartości kapitału własnego. Prezentowane badanie ma na celu zidentyfikowanie kluczowych czynników wzrostu, w tym jego nowości w przenoszeniu klasycznej teorii finansowej PVGO do dzisiejszego cyfrowego świata. W analizie empirycznej zastosowano metodologię modeli regresji wielowariantowej pochodzących od firm S&P500 w latach 2007–2017. Główne wyniki zaskakują osoby podejmujące decyzje kierownicze w różnych branżach i implikują wstrząsowe przejście od rentowności do decyzji opartych o inwestowanie na rynkach cyfrowych. Podsumowując, starsi praktycy biznesu, którzy zamierzają tworzyć wartość rynkową kapitału własnego w oparciu o wzrost, najlepiej poprzez inwestowanie w wartości niematerialne i prawne oraz rynki cyfrowe - nawet na poziomie ujemnej rentowności.
EN
The article refers to some directions of modernization in the field of hydraulics focusing on digitalization and the transition to intelligent hydraulic equipment and systems. Before exposing the achievements, the authors try to remove some confusion related to digitization and digitalization. The article presents two intelligent equipment designed by IHP, a proportional directional valve and a digital actuator and two intelligent stands, one of servo-valves and one of digital hydraulic cylinders, existing in operation in laboratory and which by the endowment and working procedures represent solutions in the field of intelligent hydraulics.
PL
W artykule odniesiono się do wybranych kierunków modernizacji hydrauliki, koncentrując się na cyfryzacji i przejściu na inteligentne urządzenia oraz systemy hydrauliczne. Przed przedstawieniem osiągnięć autorzy artykułu starają się usunąć zamieszanie związane z pojęciami cyfryzacji i digitalizacji. W artykule przedstawiono dwa inteligentne urządzenia zaprojektowane przez IHP, rozdzielacz proporcjonalny i siłownik cyfrowy oraz dwa inteligentne stanowiska, jeden z serwozaworów oraz jeden z cyfrowych siłowników hydraulicznych, stosowane w laboratorium, które ze względu na wyposażenie i procedury robocze są rozwiązaniami inteligentnej hydrauliki.
EN
This article aims to examine how the theory of co-production can be connected with servitization and digitalisation and used together for the public service development with the help of discrete-event simulation modelling to highlight time-related deficiencies of a complex public service process, which is most commonly used by patchwork families. Data was taken from the Guardianship Office in Győr (Hungary), based on which in-depth interviews were conducted. Based on the legal background and the interviews, the authors of the article created the process model of the contacting procedure. Based on the model, discrete-event simulation was used to identify the process elements for potential improvement through servitization. Discrete-event simulation showed the insufficiency of national regulation regarding the whole process and weaknesses of the contacting procedures in terms of quality and success. Basic reasons were found for the dissatisfaction expressed by participants of the procedures (administrators and customers). The increasing customer demand for high quality and efficient public services and failures in the New Public Management (NPM) in Eastern European countries require other approaches to advance. The paper connects the theory of co-production and servitization in a public service context and demonstrates how a complex public service can be examined with this approach to find possible improvements. The government must change the process regulation considering the number of the cases, the workload of administrators and family types (divorced or patchwork). The emphasis should be placed on the training and experience of administrators.
EN
The paper analyzes the key steps taken by different cities worldwide and gathered into a clear step-by-step roadmap that can be useful for emerging smart cities. The Roadmap covers three main stages as we see them during the process of development: preparation, formation and spreading stages. We reveal how this is incorporated in the Ukrainian context. Our analysis of smart city solutions from all over the world (based on the BeeSmartCity database) showed that the tech component on its own is not enough to overcome urban challenges within different domains (environment, economy, government etc.), as we see each of the solutions has a human component involved in a form of knowledge generation and sharing, different forms of co-creation and partnership etc. Thus, ICTs are a required but not a sufficient element of building successful citizen-friendly and resilient cities.
EN
The article systematizes the conceptual apparatus, which is used in domestic and foreign literature in the study of phenomena and processes in the field of innovation. The term «digitalization» and its influence on both the micro- (interna! environment of the enterprise) and the macro level (external environment of the enterprise) are studied. The results of innovative activities of enterprises due to digitalization are investigated. The evolution of the category of «innovation» is considered, as well as the fundamental theory of innovation. An author's definition of i nnovation in an enterprise in the context of digitalization is proposed based on a synthesis of scientific thoughts and the use of critical thinking.
PL
W artykule usystematyzowano aparat pojęciowy, który jest wykorzystywany w literaturze krajowej i zagranicznej do badania zjawisk i procesów w dziedzinie innowacji. Badany jest termin „digitalizacja" i jego wpływ zarówno na poziom mikro (środowisko wewnętrzne przedsiębiorstwa), jak i na poziom makro (środowisko zewnętrzne przed­siębiorstwa). Badane są wyniki innowacyjnych działań przedsiębiorstw związanych z digitalizacją. Rozważana jest ewolucja kategorii „innowacji", a także podstawowa teoria innowacji. Zaproponowana przez autora definicja innowacji w przedsiębiorstwie w kontekście cyfryzacji oparta na syntezie podejść naukowych i krytycznego myślenia.
EN
The article presents the results of surveys focusing on the impact of digitalization on the labor market. The conducted research and analyzes show that breaking the mental barriers to digitalization in order to strengthen its acceptance may play a decisive role in creating development within the labor market. As evidenced by numerous sources cited in the text, the pursuit of development, in the phase of digitalization growth, directly leads to economic growth in the dimension of both the state and local communities. This, in turn, favors the social dimension of the individual and strengthens the human feeling of fullness of life.
EN
Digital technology has significantly changed the speed of operation in the economy. The Internet and digital devices are a driver of economic growth. This article analyzes the Russian digital economy and society in the context of comparison with EU countries and draws conclusions regarding future development trends. Based on secondary data from the European Commission, this study tackles five components of the Digital Economy and Society Index. It includes ICT Development Index, Global Innovation Index (GII), Networked Readiness Index, Share-Households with Internet, and High-Technology Exports. A cross-country analysis reveals significant differences between Russia and the EU countries in terms of Internet accessand Digital Economy, and their impact on GDP and social processes that take place in the country. Findings show that Russia holds a position among the top ten countries in ICT Development Index and Network Readiness Index. The growth rate of high-tech exports indicatesthe lag of Russia behind other countries in the ranking. According to the ranking of countries by high-tech exports, Russia lags in the production of products with high R&D intensity, such as aerospace products, computers, pharmaceuticals, scientific instruments and electrical machinery. Russia holds a strong position in National Cyber Security (63.64%), as well as in the Share of Households with Internet.
PL
Technologia cyfrowa znacząco zmieniła szybkość działania w gospodarce. Internet i urządzenia cyfrowe są motorem wzrostu gospodarczego. Artykuł analizuje rosyjską gospodarkę cyfrową i społeczeństwo w porównaniu z krajami UE i wskazuje wnioski dotyczące przyszłych trendów rozwojowych. W oparciu o dane wtórne Komisji Europejskiej analizuje pięć komponentów indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Obejmuje wskaźnik rozwoju technologii ITT, wskaźnik globalnej innowacyjności (GII), wskaźnik gotowości sieciowej, gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu oraz eksport technologii. Analiza międzynarodowa ujawnia znaczne różnice między Rosją a krajami UE w zakresie dostępu do Internetu i gospodarki cyfrowej oraz ich wpływu na PKB i procesy społeczne, które mają miejsce w kraju. Wyniki pokazują, że Rosja zajmuje pozycję w pierwszej dziesiątce krajów w przypadku Indeksu rozwoju w ICT i wskaźnika gotowości sieci. Tempo wzrostu eksportu zaawansowanych technologii wskazuje na opóźnienie Rosji w stosunku do innych krajów. Według rankingu krajów eksportu zaawansowanych technologii Rosja pozostaje w tyle w produkcji produktów o wysokiej intensywności B + R, takich jak produkty lotnicze, komputery, farmaceutyki, przyrządy naukowe i maszyny elektryczne. Rosja ma silną pozycję w przypadku cyfrowego bezpieczeństwa narodowego (63,64%), a także w udziale gospodarstw domowych z Internetem.
PL
Cyfryzacja w zakresie logistyki jest już koniecznością, biorąc pod uwagę wymagania konsumentów. Oczekiwania są wysokie – chcemy dostępności, przejrzystości, całodobowego dostępu do informacji czy mechanizmów do przewidywania przesunięć terminów dostaw. Jednak, jak wynika z badania Capgemini, aż 86% projektów cyfryzacji łańcucha dostaw nie zostaje sfinalizowanych. Co powoduje tak ogromną lukę między oczekiwaniami konsumentów oraz firm a finalizacją projektów cyfryzacji?
PL
Branża wydobywcza, jedna z najstarszych gałęzi przemysłu ciężkiego, jest bardzo konserwatywna i odporna na zmiany. Właściwie wyłączając użycie komputerów osobistych do sporządzania dokumentów (głównie raportów lub takich, które są wymagane przez prawo, np. Plan Ruchu), niewiele się zmieniło w porównaniu np. z 1990 rokiem. Niektóre kopalnie mają nowsze maszyny, choć bez problemu można znaleźć i takie, gdzie flota pamięta upadek komunizmu, a nawet stan wojenny. Dla porównania w przemyśle produkującym te maszyny, w firmach takich jak Komatsu, CAT czy Volvo, w tym samym czasie zmieniło się wszystko!
EN
The mining industry, one of the oldest branch of heavy industry, is very conservative and resilient to changes. Excluding the use of personal computers for handling documents (mainly reports or documentation required by law, e.g. an operating plan), actually little has changed in comparison for example with 1990. Some mines have new machines, though mines with machinery which saw the fall of communism or even the martial law in Poland can still be easily found. For comparison, everything has changed in the same time in companies which are the producers of these machines, such as Komatsu, CAT or Volvo.
12
PL
Sprawny przepływ informacji jest determinantem osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesu. Dodatkowo, aby zwiększały one swoją konkurencyjność i atrakcyjność w oczach klientów istotnym jest stosowanie najnowocześniejszych technologii. Postępująca digitalizacja pozwala na usprawnienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, ale również stawia wiele wyzwań przed firmami. W artykule przedstawiono wpływ cyfryzacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, stan digitalizacji w transporcie w Polsce, a także zaprezentowano przykłady zastosowania tej koncepcji w logistyce na rodzimym rynku.
EN
The efficient flow of information is a determinant of a company's success. In addition, to increase their competitiveness and attractiveness from the end of customers, it is important to use advanced technologies. Progressing digitalization allows to improve processes taking place in the enterprise, but also poses many challenges for companies. The paper presents the impact of digitalization on the functioning of an enterprise, the state of digitization in transport in Poland, as well as examples of the application of this concept in logistics on the domestic market.
EN
Digitalisation in machinery-building is expected to enhance productivity and drive the digital transformation of other industries. The extant literature sparsely describes pathways of different sectors in digitalisation, considering the heterogeneous characteristics of firms and sectors. Emerging economies with important state participation represent a particular interest in this area of research. To this end, a multiple case study method was used to describe a set of determinants revealed from the literature on Russian technological development and innovation in manufacturing. Two different patterns were identified. The first one was typical for large leading firms with state participation, which have a global market presence and a substantial level of interoperability, currently turning into a service business model. Private firms that follow the second pattern focus on physical and digital infrastructure upgrading targeted at particular issues to secure connectivity across departments. The state participation does not have a decisive role in digitalisation decisions; however, it affects the participation of companies in national digital initiatives. This study is a preliminary analysis of the determinants associated with corporate digitalisation from the sectoral perspective. Since both national and corporate strategies are ongoing, it seems premature to make generalised conclusions. Instead, the paper provides useful insights for management and policy that refer to digital technology uptake by machinery-building industries.
EN
Digitization of documentation of white cards is currently a key aspect of preservation of national heritage. Destructive processes of archival documentation, escalation of acts of vandalism, consequences of war operations that have left their stamp on architectural objects as well as monuments of nature contributed to adaptation and introduction of the fifth form of national heritage, which is “digitization”. Digitization shall ensure the re-creation of not only lost national treasures in the future, but also shall enable researchers in architecture, archeologists, historians, conservators a research and an analysis of chosen objects and records related to it in a non-invasive and interactive way. Objects subject to digitization will be able to be analyzed more thoroughly since digital data rendered available by electronic means shall enable and facilitate an interdisciplinary research process. In the article, the author presents results that compare two methods for digitization of the chosen architectural object. Documentation consists in recording and preserving of the fragment of façade and the chosen architectural detail of the considered object. The object subject to analysis is the "Tenement under the singing frog" built in 1889-90 acc. to the project by Teodor Marian Talowski, in Kraków at Retoryki 1 St. For an analyzed example, research has consisted in application of photogrammetry and laser scanning methods to acquire information on spatial geometry of researched object and compare discrepancies of newly generated 3D models. The object presented has undergone a comparative analysis, based on which the key aspects have been isolated and then demonstrated in a graphic way, as well as specific issues related to them, such as precision and effect of distortion have been discussed. The objective of the work has been presentation of possibilities of practical application of photogrammetry as a cheaper method of digitization of architectural objects in relation to scanning method, applicable in digitization and preservation of national heritage consisting in development of new interactive documentation (white card).
PL
Międzynarodowy STIHL Media Day 2018 w głównej siedzibie firmy w Waiblingen pod Stuttgartem w Niemczech zgromadził kilkudziesięciu dziennikarzy z całej Europy. Zaprezentowano mnóstwo nowości, które firma przygotowuje na nadchodzące sezony. Wszystkie łączy jedna idea – digitalizacja.
16
EN
The article provides a view on how the digitalization of banking is impacting Mergers and Acquisitions (M&A) transactions. First the M&A process is described, outlining high level stages of the deal making and their objectives. Then a number of digital considerations are listed to present the increasing complexity of M&A transactions in the current period of intensive digital transformation. The digital considerations are mapped onto the core IT architectural components, together with an expert rating of their impact. In the following chapter the paper outlines technology integration strategies. The summary contains important observations and guidelines on the relevance of digitalization that can be used by M&A teams to increase the probability of success in future transactions.
PL
W artykule przedstawiono perspektywę wpływu digitalizacji bankowości na transakcje fuzji i przejęć (ang. Mergers and Acuqsitions/M&A). W pierwszej kolejności opisano proces M&A, ze wskazaniem głównych etapów przeprowadzania transakcji oraz ich celów. Następnie przedstawione są uwarunkowania digitalizacyjne, wskazując na złożoność transakcji M&A w obecnym okresie dynamicznej transformacji cyfrowej. Uwarunkowania digitalizacyjne są następnie powiązane z kluczowymi komponentami architektury systemów informatycznych, wraz z ekspercką oceną ich wpływu na tą architekturę. W kolejnym rozdziale przedstawiono strategie integracji technologicznej. Podsumowanie zawiera istotne wnioski oraz wytyczne związane ze znaczeniem digitalizacji w transakcjach M&A i może zostać zastosowane przez zespoły M&A w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w kolejnych transakcjach.
PL
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest najbardziej innowacyjnym procesem gospodarki globalnej i konkurencyjności między największymi potęgami gospodarczymi świata. Przykładem za stosowania innowacyjności i cyfryzacji jest Grupa Holdingowa DB, która wdrożyła system „chmury” danych poprzez spółkę-córkę DB Systel. Polska kolej w procesie cyfryzacji pozostaje w tyle za Grupą DB. Grupa PKP jest na niższym poziomie integracji spółek, które łączą jedynie powiązania kapitałowe. W Grupie PKP najbardziej podatne na cyfryzację są przewozy pasażerskie, gdyż oddziałuje na nie, na zasadzie sprzężenia zwrotnego (feedback), informacja pasażerska.
EN
Digitalization of economy and society constitutes the most innovative process of global economy and competition between the greatest world economic powers. Holding Group DB which introduced the „cloud” system of data via its subsidiary DB Systel is an example of applying innovativeness and digitalization. Polish railway is not as advanced in the process of digitalization as Holding Group DB. Group PKP remains on a lower level of company integration linked only by capital. In Group PKP passenger railway transport is the most susceptible to digitalization due to feedback from passenger information.
PL
Globalizacja, szybki rozwój technologii, digitalizacja powodują, że przedsiębiorstwa sektora naftowego i gazowego muszą sprawnie reagować na zewnętrzne wyzwania oraz dostosowywać się do nich poprzez budowanie nowych modeli zarządczych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest najskuteczniejszym narzędziem w zwiększaniu dostępu do zasobów ropy i gazu, jak również do bardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Z przedstawionych badań wynika, że zarówno ropa naftowa, jak i gaz będą jednym z głównych ogniw systemu energetycznego w najbliższych latach. Obecnie wkraczamy w okres wielkich zmian, a główne trendy społeczne, technologiczne i polityczne wpływają istotnie na otoczenie, w którym działają przedsiębiorstwa naftowe. Poza dostosowaniem organizacji do wyzwań technologicznych, nie można również zapomnieć o pracownikach, szczególnie o nowej grupie Milenium, którzy już niedługo będą mieć znaczący wpływ na rozwój sektora naftowego i gazowego.
EN
Globalization, rapid development of technologies and digitalization cause the need for the oil and gas sector’s companies to efficiently respond to external challenges and adapt to them through the development of new management models. The use of modern technologies is the most effective tool in increasing access to oil and gas resources as well as for more efficient business management. The presented research shows that both crude oil and gas will be one of the main links in the energy system in the coming years. Currently, we are entering a period of great changes, and the main social, technological and political trends have a significant impact on the environment in which oil companies operate. In addition to adapting the organization to technological challenges, one cannot forget about the employees, especially those of the new millennium group, who will soon have a significant impact on the development of the oil and gas sector.
EN
Man lives in a global environment where new technologies, mainly digital, information and communication technology, is changing the possibilities and manner in which corporations produce and provide services their customers. Given the noticeable and quick progress and the increased reliance on modern technology, the question of how it is changing work, employment and processes, methods, approaches and processes related to human resources management field in today's corporations. This research paper presents part of a research focusing on the process of digitalization and e-recruitment in business environment in the Czech Republic. The aim of this contribution was to examine the present implementation of social media platforms in business practice in the context of the size and industry classification of the selected corporations in the Czech Republic. The research was conducted on the basis of a structured questionnaire survey available in printed form. Two research hypotheses have been formulated. The verification of null research hypotheses was performed through the statistical method of the Pearson’s Chi-square test. A research sample included 426 respondents (the employees of selected corporations in the Czech Republic that are active in and responsible for area of human resources). Main results of research confirmed a statistically significant relation between implementation of social media platforms in business practice and the size and industry classification of the selected corporations in the Czech Republic.
PL
Człowiek żyje w globalnym środowisku, w którym nowe technologie, głównie cyfrowe, technologie informacyjne i komunikacyjne, zmieniają możliwości i sposób, w jaki korporacje produkują i świadczą usługi swoim klientom. Biorąc pod uwagę zauważalny i szybki postęp oraz zwiększoną zależność od nowoczesnych technologii, pojawia się pytanie o to, jak zmienia się praca, zatrudnienie i procesy, metody, podejścia i procesy związane z dziedziną zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych korporacjach. Niniejszy dokument badawczy stanowi część badań poświęconych procesowi cyfryzacji i e-rekrutacji w środowisku biznesowym w Republice Czeskiej. Celem tego opracowania było zbadanie obecnej implementacji platform mediów społecznościowych w praktyce biznesowej w kontekście wielkości i klasyfikacji branżowej wybranych korporacji w Republice Czeskiej. Badania przeprowadzono na podstawie ustrukturyzowanego kwestionariusza dostępnego w formie drukowanej. Na potrzeby badania sformułowane zostały dwie hipotezy badawcze. Weryfikacja zerowych hipotez badawczych została przeprowadzona za pomocą statystycznej metody testu chi-kwadrat Pearsona. Próba badawcza objęła 426 respondentów (pracowników wybranych korporacji w Czechach, którzy są aktywni i odpowiedzialni za obszar zasobów ludzkich). Główne wyniki badań potwierdziły statystycznie istotny związek między wdrożeniem platform społecznościowych w praktyce biznesowej a wielkością i klasyfikacją branżową wybranych korporacji w Czechach.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.