Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono technologię OTT (Over-the-top) jako praktyczną realizację dostarczania treści video poprzez sieć hot-spotów WiFi w pasie nadmorskim, w powiatach puckim i wejherowskim województwa pomorskiego. Przeanalizowano metodę dostarczania tej usługi klientom. Zwrócono uwagę na wymagania, jakie stawiane są przed niezarządzalną siecią IP, poprzez którą usługa OTT ma być dostarczana do użytkowników końcowych. Przedstawiono także możliwości usług takich jak: catch-up, dostarczanie treści na różne ekrany oraz dopasowanie jakości treści do dostępnego pasma.
EN
The paper presents OTT (Over-the-top) technology as a practical implementation of video content delivery through a network of WiFi hot-spots in the coastal zone, in the Puck and Wejherowo Poviats of the Pomeranian Province. The method of delivering this service to clients was analyzed. Attention is paid to the requirements that are imposed on the unmanaged IP network through which the OTT service is to be delivered to end users. The possibilities of services such as catch-up, content delivery to the different displays and matching the quality of content to the available band are also presented.
EN
Analysis of the current status of power plants and finding solutions to increase their efficiency is essential because of longterm rising fuel prices, environmental concerns and an ever-increasing demand for energy in the world. A basic approach to maintaining the existing units is to increase energy efficiency by using these units in the cogeneration cycle, based on technical and economic considerations. In this paper, the technical and economic evaluation of a gas power plant in central Iran is used with reference to a combined electricity and freshwater generation system on Iran’s southern shores. Results show that the two gas turbines, a heat recovery boiler, condensing steam turbine and reverse osmosis unit at Chabahar is the most attractive scenario, because it has the highest net present value, internal rate of return, the quickest payback period and the lowest price in the studied scenarios.
EN
The performance of feed water pre-heaters (FWH) at a steam power plant with a capacity of 200 MW is evaluated in this paper. The main objective of this study is to investigate the behavior of these FWHs in various cases. The effect of leakage of condensates on the condenser was also studied in detail. To do this, each FWH was studied separately and also in groups (LP, HP and both groups). While some of the results are exclusive to the studied power plant, others can be generalized to similar power plants. The results show that although LPH-1 and LPH-2 have the lowest exergy efficiency, they have the greatest effect on the efficiency of the cycle. Whereas HPH-6 and LPH-4 have the highest heat exchange (31.3 and 21.73 MW), LPH-2 and LPH-1 deliver the greatest positive effect on energy efficiency (0.81% and 0.61/0%). Moreover, the results show the particular importance of preventing any leakage of heater condensate. In the event of leakage along the route to the condensate of heaters, the most negative effect will be due to the HP heaters: 20 kg/s leakage in the HPHs line will cause an increase in CO2 production p.a. of roughly 10150 metric tons. Furthermore, energy efficiency and power produced will fall by 0.374% and 5.1 MW. In terms of the impact of leakages on the cooling tower, the study showed that LPH-1 and LPH-2 have the greatest effect. The effects of LP and HP FWHs on the energy efficiency of the cycle were 2.53% and 0.82%.
EN
The article presents the results of technical analysis of black coals available in retail sales in Poland. A comprehensive list of fuel technical parameters and analysis of the possibilities of their use in low-power boilers was supported by the experience of the authors of the study. A thorough analysis of technical parameters of fuels concerned basic thermodynamic parameters of fuels responsible for the quality of thermal processes occurring in boilers. The collected data is presented in a uniform description of the current state of the sold fuels. In the last point, the researchers were looking at the technical aspects of the fuels offered in relation to the existing emission standard for low-power boilers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy technicznej węgli kamiennych dostępnych w sprzedaży detalicznej w Polsce. Obszerna lista parametrów technicznych paliw i analiza możliwości ich zastosowania w kotłach o małej mocy została poparta doświadczeniem autorów badań. Dogłębna analiza parametrów technicznych paliw dotyczyła podstawowych parametrów termodynamicznych paliw odpowiedzialnych za jakość procesów cieplnych zachodzących w kotłach. Zebrane dane prezentowane są w jednolitym opisie aktualnego stanu sprzedawanych paliw. W ostatnim punkcie badacze przyglądali się technicznym aspektom oferowanych paliw w stosunku do istniejącego standardu emisji dla kotłów o małej mocy.
5
Content available remote Possibilities of using post-consumer wood waste as a fuel in a cement plant
EN
The energetic use of wood waste in cement plants, as well as in the commercial power industry and district heating can bring measurable economic and environmental benefits. The article presents an analysis of the possibility of using selected postconsumer wood waste as an alternative fuel. For this purpose, a series of tests were carried out to determine the physicochemical properties of the waste. The tests confirm the usefulness of post-consumer wood waste in cement plants as a separate fuel or one of the alternative fuel components.
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod ilościowych w kształtowaniu krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. W artykule, za pomocą wybranych metod analizy technicznej oraz metodyki niestacjonarnych procesów stochastycznych z uwzględnieniem funkcji Höldera, 12 zaproponowano konstrukcję strategii inwestycyjnych oraz zbadano ich efektywność. Praca składa się z trzech części: przedstawienia celu pracy i hipotezy badawczej, zaprezentowania metodyki badań oraz analizy empirycznej i wniosków.
EN
The purpose of the paper is to present the possibilities of applying quantitative methods in building short-term investment strategies. In the article, with the use of selected technical analysis methods and the methodology of nonstationary stochastic processes (taking into account the Hölder function), investment strategies have been proposed. The efficiency of the strategies has been also analyzed. The paper consists of three parts. In the first one, the purpose of the article and the hypothesis have been presented, in the second one – applied methods have been shown and the third one includes empirical analysis and conclusions.
7
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej ze stosowaniem analizy technicznej w procesie inwestowania na rynkach giełdowych w kontekście znaczących zmian, które stały się udziałem tych rynków w ostatnich latach, tj. wzrostu zmienności oraz dominującego udziału handlu wysokich częstotliwości. W artykule przeprowadzono przegląd wyników badań poświęconych analizie efektywności analizy technicznej uwzględniających wspomniane dynamiczne zmiany, którym aktualnie podlegają rynki kapitałowe. W dalszej części podjęto rozważania mające na celu nakreślenie perspektyw dla wykorzystywania analizy technicznej jako techniki inwestycyjnej.
EN
The purpose of this article is to present the issues related to the use of technical analysis in the process of investing on the capital market in the context of the significant changes that took place on this market in recent years, i.e. a substantial increase in volatility and a dominant share of high-frequency trading. The paper reviews the results of prior studies devoted to the analysis of the effectiveness of technical analysis taking into account the aforementioned dynamic changes that capital markets face nowadays. The article also considers some issues to outline the prospects for the use of technical analysis as an investment technique.
PL
W związku z zapotrzebowaniem na sprawny system transportowy rodzi się potrzeba doskonalenia infrastruktury transportowej. Szansą na to stają się nowoczesne technologie pozwalające na osiąganie dużych prędkości, a tym samym skrócenie okresu podróży. W tym celu powstał i rozwija się stosunkowo nowy produkt, jakim są koleje dużych prędkości, które mogą zrewolucjonizować nowoczesny system transportowy. W artykule zwrócono uwagę na szansę poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce poprzez rozbudowę sieci kolei dużych prędkości. Podkreślono również racjonalność modernizacji linii łączących największe miasta południowej części Polski. Część opisowa artykułu omawia system kolei dużych prędkości i uwarunkowaniajego rozwoju. Część badawcza stanowi analizę techniczną szlaku Kraków - Katowice - Wrocław i możliwości jego przystosowania do parametrów linii KDP.
EN
A need to improve the transport infrastructure originates due to the demand for an efficient transport system. Modern technologies, allowing to achieve high speeds and hence to reduce the travel time, become an opportunity for that. To this end a relatively new product came into existence and has been developing in the form of high-speed railways, which can revolutionise the modern transport system. The paper draws attention to the opportunity to improve the rail transport competitiveness in Poland through the expansion of high-speed railway network. Also the rationality of modernisation of lines connecting the biggest cities of southern Poland has been emphasised. The descriptive part of the paper discusses a high-speed railway system and its development conditions. The research part consists of a technical analysis of the Kraków - Katowice - Wrocław route and analyses possibilities of its adaptation to parameters of an HSR line.
EN
Economic development of a country as well as growing consumption causes a rise in the amount of wastes, mainly municipal wastes. Basic sources of the municipal wastes are households and public buildings. When Poland joined European Union, it was necessary to introduce many changes related to the waste management. Gradually implemented actions aim at limiting the amounts of municipal wastes deposited in landfills and reducing biodegradable fraction of wastes. Production of fuel from the municipal waste fraction constitutes an important element of modern waste management system. Moreover, it becomes an alternative to exhaustible resources of fossil fuels and a valuable source of energy to be used in industry, e.g. in cement industry. The article presents characteristics of a selected production plant of alternative fuel, which operates in the area of Silesian Voivodship. The purpose of the test was to analyse the quality of the readymade alternative fuel and ballast fraction formed in the device. Achieved test results were applied to the valid legal regulations in the context of the best possible waste management.
PL
Rozwój gospodarczy kraju i wzrastająca konsumpcja powoduje wzrost ilości odpadów, głównie pochodzenia komunalnego. Podstawowymi źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury publicznej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia wielu zmian związanych z gospodarką odpadami. Wprowadzane sukcesywnie działania mają na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie udziału w nich frakcji biodegradowalnej. Wytwarzanie paliwa z frakcji komunalnej stanowi ważny element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo jest alternatywą dla wyczerpywalnych zasobów paliw kopalnych i cennym źródłem energii dla przemysłu np. cementowniczego. W artykule scharakteryzowano wybraną instalację do produkcji paliwa alternatywnego działającą na terenie woj. Śląskiego (Polska). Celem badań była analiza jakości gotowego paliwa alternatywnego oraz frakcji balastowej powstającej na instalacji. Otrzymane wyniki badań odniesiono do obowiązujących przepisów prawnych w kontekście możliwości optymalnego ich zagospodarowania.
PL
Metody ewolucyjne są jedną z dróg rozwoju sztucznej inteligencji, która czerpiąc z teorii doboru naturalnego, pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów, trudnych do rozwiązania tradycyjnymi metodami ekonometrycznymi, statystycznymi lub przy pomocy badań operacyjnych. Jedną z podstawowych metod ewolucyjnych są algorytmy genetyczne, które były wielokrotnie wykorzystane do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych. Dlatego celem artykułu jest systematyka doświadczeń związanych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych oraz podsumowanie osiągnięć w tym zakresie. Jednocześnie artykuł będzie stanowił próbę przedstawienia warunków brzegowych oraz klas problemów z obszaru giełdy papierów wartościowych, najbardziej dogodnych i nadających się do wykorzystania metod ewolucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów genetycznych.
EN
Evolutionary methods are one of the paths of development of artificial intelligence, which is drawing from the theory of natural selection allows you to solve complex problems, that are difficult to solve using traditional methods econometric, statistical or operations research. One of the basic evolutionary methods are genetic algorithms that are repeatedly used to solve various problems associated with investing in the stock market. Therefore the aim of this article is to review the experience associated with the use of genetic algorithms in the analysis of the share price of listed and to present examples of achievements in this field. Simultaneously this article can be described as an attempt to present a class of problems in the area of the stock market that are most suitable for use evolutionary methods with particular emphasis on genetic algorithms.
PL
W Polsce można zaobserwować wyraźny wzrost zapotrzebowania na energię w różnych postaciach fi6J. Jest to spowodowane głównie rozwojem gospodarczym, któremu zawsze towarzyszy rozwój energetyki oraz wzrost standardu życia. W sytuacji, gdy proces ten jest niekontrolowany, wówczas następstwem jest nadmierne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w którym decydującą rolę odgrywa emisja C02 powstającego podczas spalania surowców kopalnych. Wywołuje to potrzebę poszukiwania rozwiązań, których zastosowanie przyczyni się do racjonalizacji wykorzystania energii, a dzięki temu również do ochrony powietrza atmosferycznego [24]. Odpowiedzią na ten trend jest odzysk energii odpadowej ze ścieków. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie korzyści, jakie można osiągnąć poprzez zastosowanie instalacji umożliwiającej odzysk ciepła ze ścieków do zaopatrzenia budynku domu studenckiego w ciepłą wodę użytkową jak również analiza finansowa tego przedsięwzięcia w ustalonych uwarunkowaniach.
EN
In Poland, one can see a clear increase in energy demand in various embodiments [16]. This is mainly due to economic development, which is always accompanied by the development of energy and the standard oflix ing increase. In a situation where the process is uncontrollable, then the consequence of this is the excessive pollution of the environment in which the decisive role plays the C02 emission produced during the combustion of fossil fuels. This triggers the need to seek solutions, the use of which will contribute to the rational use of energy, and llvus also for the protection of ambient air [24]. The response to this trend is the recovery of waste energy from wastewater. The purpose of this article is to present the benefits that can be achieved through the use of an installation for heat recovery from waste water to supply the building of hall of residence in hot water as well as the financial analysis of the project in the agreed conditions.
PL
W pracy przedstawiono porównawczą analizę techniczną i elementarną różnego rodzaju paliw: biomasy, osadów ściekowych, węgla kamiennego, węgla brunatnego, antracytu oraz mułu węglowego. Ponadto zestawiono charakterystyczne temperatury topliwości popiołu wspomnianych wyżej paliw. Analizy zawarte w opracowaniu stają się niezwykle pomocne w wyjaśnieniu zachowania się różnych paliw podczas wysokotemperaturowego fizyczno-chemicznego procesu. Jednocześnie należy podkreślić, iż w polskiej energetyce węgiel to paliwo podstawowe. Jednak z uwagi na nowe uwarunkowania prawne, związane z koniecznością obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czy unieszkodliwianiem paliw odpadowych, spalanie biomasy oraz termiczna utylizacja osadów ściekowych, a także mułów węglowych staje się niezwykle istotna.
EN
The paper presents a comparative analysis of the technical and elemental various types of fuel: biomass, sewage sludge, hard coal, brown coal, anthracite and coal mule. Furthermore, also summarized characteristic temperatures of ash melting of the above mentioned fuels. The analyzes contained in the paper of are extremely helpful in explaining the behavior of different fuels during the high physico-chemical process. At the same time it should be emphasized that in the Polish power sector coal is the primary fuel. However, due to new legal regulations related to the need to reduce the emission of pollutants into the atmosphere, or disposal of waste fuels, biomass combustion and thermal utilization of sewage sludge and coal mule becomes extremely important.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wytwarzania wybranych elementów z tworzyw polimerowych oraz ze stali. Zwrócono uwagę na aspekty ekonomiczne i porównano koszty wytwarzania elementów w oparciu o wybrane technologie przetwórstwa tworzyw oraz metody obróbki metali. Przedstawiono także ceny rynkowe polimerów i metali, a także światowe, europejskie oraz polskie zapotrzebowanie na te materiały. Analizę porównawczą przeprowadzono na przykładzie felgi samochodowej, wytwarzanej w dwóch wariantach materiałowych.
EN
The purpose of this paper is to perform the analysis of the manufacturing of chosen elements from polymers and steels. The economic aspects were discussed and comparison of the manufacturing costs basing on selected technologies of polymer processing and steel processing was shown. The paper shows the market prices of polymers and metals, as well as the global, European and Polish demand for these materials. Comparative analysis was carried out on the example of the car rim, produced in two material variants.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną przydomowego systemu ogrzewania wody z wykorzystaniem pompy ciepła do podlewania zieleńców. Przeanalizowano możliwe warianty pracy instalacji. W systemie ogrzewania wykorzystano pompę ciepła i poziomy gruntowy wymiennik ciepła.
EN
This paper presents technical and economical analysis of water heating system using a heat pump for watering green plants. Analyzed the possible variants of the installation. The heating system uses a heat pump and ground heat exchanger.
PL
W referacie przedstawiono basenowe centrale klimatyzacyjne z trzystopniowym odzyskiem ciepła. Opracowano wstępną metodę projektowania procesów uzdatniania powietrza na wykresie i–x powietrza wilgotnego wraz z przykładem obliczeniowym przy współpracy wszystkich elementów składowych centrali w okresie zimowym.
EN
This paper presents the working principle of swimming pool air handling unit with three-stage heat recovery during the winter. Analyzed air operation on the i-x chart for humid air with the cooperation of all elements of AHU’s. The author presented the method of designing an air-conditioning system using the heat pump, cross-flow heat exchanger and air recirculation along with a computational example.
PL
W artykule dokonano analizy pracy elektrowni i elektrociepłowni w polskim systemie elektroeneregetycznym w latach 1995 – 2010. W tym względzie przedstawiono w sposób głównie tabelaryczny wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną, wielkość generacji energii w polskim systemie wytwórczym, strukturę źródeł, sprawność wytwarzania w funkcji lat eksploatacji. Przy analizie tych ostatnich zaprezentowano również wiek elektrowni i elektrociepłowni i stopień ich amortyzacji.
EN
The paper presents an analysis of the power plants and CHP plants operation, which have been operated in the Polish Power System in the years 1995 - 2010. In this regard, mostly in a tabular way, the demand for electricity, the volume of power generation in the Polish power plants, the production efficiency as a function of years of operation are shown. In the analysis of the last ones the power plants’ age and the degree of their depreciation are also presented.
PL
W referacie podjęto próbę powiązania kształtowania się cen energii elektrycznej na Rynku Bilansującym, Towarowej Giełdzie Energii oraz Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną z cenami energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie EEX. Postawiono a następnie zweryfikowano, przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, tezę mówiącą, że uwzględnienie w procesie uczenia dodatkowej informacji o cenach na giełdzie EEX poprawi trafność krótkoterminowej wygasłej prognozy cen energii elektrycznej na przedmiotowych parkietach obrotu.
EN
The paper presents an attempt to connect electricity prices from the Balancing Market, the Polish Power Exchange and the Internet Electricity Trading Platform with the electricity prices from the German Power Exchange EEX AG. A thesis was stated and verified, using the artificial neural networks, referring to expired short-term electricity prices forecasts accuracy improvement on the particular parquets, resulting from taking into consideration the additional information from the EEX formed in a curve of electricity prices.
PL
Celem pracy jest przetestowanie na danych historycznych pewnej, istotnie zmodyfikowanej przez autora, koncepcji zaprezentowanej przez amerykańskiego eksperta rynków finansowych Richarda Saidenberga podczas wywiadu z innym znanym praktykiem giełdowym Joe Krutsingerem, opublikowanego w pracy tego ostatniego [10]. Koncepcja ta należy do grupy tzw. prostych reguł analizy technicznej, wyekstrahowanych spośród powtarzalnych wzorców w szeregach czasowych instrumentów finansowych. Najczęściej do reguł tych zalicza się grupy lub sekwencje warunków wykorzystujących rozmaite wskaźniki oparte na średnich kroczących, różnicach średnich, ich pierwszych pochodnych, odchyleniach standardowych (np. związanych z istotną w niniejszej pracy wstęgą Bollingera) czy punktach zwrotnych (pivot points). Friesen, Weller i Dunham [8] twierdzą, że metody te były przez wiele lat lekceważone przez środowisko akademickie pomimo częstego stosowania ich przez praktyków giełdowych. Cai B., Cai C. i Keasey [3] zauważyli skuteczność zarówno predykcyjną jak i inwestycyjną najprostszych reguł opartych na różnicach średnich kroczących i ich pochodnych, a także poziomach zmiany kierunku ruchu ceny (punktach zwrotnych). Tian, Wan i Guo [17] stwierdzili efektywność niektórych prostych reguł na jednych rynkach i całkowitą ich nieprzydatność na innych. Rozróżniali pod tym względem rynki dojrzałe i rosnące (np. amerykański i w szczególności w opozycji do niego – rynek chiński). Do przekonanych zwolenników prostych reguł należą także tacy badacze jak Brock i Lakonishok [2], LeBaron [2,11], Gencay [9], czy też wielu wybitnych praktyków takich jak najważniejszy w niniejszej pracy – Richard Saidenberg, Joe Krutsinger, Larry Williams, Joseph DiNapoli czy Michael Connor [10].
EN
The paper presents a trading strategy, tested using historical data, aimed at trading WTG20- based futures, inspired by a concept proposed by Richard Saidenberg. The strategy is based on simple technical analysis rules, can be also treated as a pattern recognition method. A primary goal consists in finding a pattern allowing for detecting a reversal point, basing on the lagged Bollinger band. The strategy has been verified using several years long time series of WIG 20-based futures quotes. Satisfactory results were obtained, considering prediction accuracy and practical usability.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości wilgoci, składu elementarnego oraz zawartości części palnych i niepalnych takich materiałów, jak odpady przemysłowe z przemysłu rolno-spożywczego i paliwa formowane z odpadów przemysłowych. Badane odpady poprodukcyjne to: śruta poekstrakcyjna rzepakowa (odpad z przemysłu tłuszczowego) i stała pozostałość po produkcji mączki ziemniaczanej (odpad z przemysłu spożywczego). Natomiast paliwa formowane z odpadów to: PAS’r, PAS’i oraz Ecomat. Zbadano także właściwości paliwowe kompozytu węgla z biomasą. Substancje te są bądź mogą być zastosowanie jako paliwa autonomiczne lub współspalane z paliwami konwencjonalnymi zarówno w energetyce komunalnej jak i zawodowej. Zamieszczono także wybrane wyniki stechiometrycznych obliczeń całkowitego i zupełnego spalania poszczególnych materiałów.
EN
Presented are results of research on moisture content, elementary composition and combustible and non-combustible parts of such materials like agricultural and food industry wastes as well as fuels formed from industrial wastes. The examined post-production wastes are extracted rapeseed meal (oil and fat industry waste) and solid wastes from potato flour production (food industry waste), while fuels formed from wastes are PAS’r, PAS’i and Ecomat. Examined are also fuel properties of coal and biomass composite. All these substances are, or can be, used as autonomic fuels or co-combusted with conventional fuels both in municipal and industrial power engineering. Presented are results of stoichiometric calculations of each individual material perfect combustion.
EN
Candlestick charts are graphic presentation of a situation between supply ami demand and a trends on the market, but they are more precise than bar charts. Therefore they may point a moment for a transaction more accurately. Because of a huge amount of data generated by stock market services, self reliant searching for the formations, that may be the predictors of trend changing or signals for a transaction may be possible only when focusing observation field on few stocks' quotations. Only expert investor may correctly recognize current formations because of their the different shapes and types. A decision support system, that would be able to search through a huge amount of dynamically changing data and automatically find formations being essential signals from an investor's point of view would be a very helpful especially for beginner investors. The formalization of a dependencies describing single candlestick or a formation of them is the first step for creation algorithms that would become the core of such information system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.