Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wtórne zanieczyszczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Woda z wodociągu pod względem bakteriologicznym oraz chemicznym musi spełniać wymagania stawiane wodzie do picia. Zakłady wodociągowe mają obowiązek stale kontrolować jakość dostarczanej wody. Wyniki badań zamieszczone na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach potwierdzają dobrą jakość wody w Gliwicach. Jednak zanim woda znajdzie się w naszym kranie, przechodzi drogę wodociągami. Gdy na zamieszkiwanym przez nas osiedlu znajdują się stare rury albo mieszkamy w domu, w którym rury nie były wymieniane przez wiele lat, w wodzie mogą pojawiać się szkodliwe związki. Ponadto woda wodociągowa może odznaczać się dużą twardością. Jest to najczęstsza przyczyna powstawiania kamienia, który dodatkowo znacznie obniża smak wody z kranu. Aby poprawić jakość wody wodociągowej, konsumenci stosują urządzenia filtrujące wodę z kranu lub kupują wodę butelkowaną. W artykule przedstawiono badanie ankietowe techniką wyboru przypadkowego na wybranej grupie 200 mieszkańców w średnim wieku w mieście Gliwice w czerwcu 2019 roku. Głównym celem pracy było przedstawienie opinii mieszkańców na temat oczekiwań związanych z poprawą jakości wody z kranu.
EN
In terms of bacteriology and chemistry, the tap water must meet the requirements for drinking water. Water utilities (waterworks) are required to constantly monitor the quality of supplied water. Test results posted on Department of Waterworks and Sewerage in Gliwice website confirm good water quality in Gliwice. However, before the water reaches our tap, it goes through the waterworks. When old pipes are found in the housing estate we live in or we live in a house where pipes have not been changed for many years, harmful compounds may appear in the water. In addition, tap water can be characterized by high hardness. This is the most common cause of stone formation, which further significantly reduces the tap water taste. To improve the quality of tap water, consumers use tap water filtering devices or buy bottled water. This article presents a survey using a random selection technique on a selected group of 200 middle-aged residents in the city of Gliwice in June 2019. The main goal was to present residents' opinions on the need to improve tap water quality.
2
Content available remote Water quality correction within water distribution system
EN
Water suppliers can be treated as production companies whose main product is water delivered to their customers. The article presents problems connected with management of such companies in the conditions of secondary contamination in water distribution systems. This phenomenon exists in water networks all over the world. Its’ presence is particularly visible in countries of former communistic block. In the article particular attention was devoted to the issue of water quality correction in the analysed systems. In the case of water distribution systems, former quality correction methods consisted in special treatment of water pumped into the system, flushing and cleaning of water pipes. In both these cases identification of water quality deficiencies resulted in significant water loss. The situation reflects management processes applied in the manufacturing industry of the 1940s. The authors of this paper put forward the concept of three water quality correction methods which would not entail such considerable water loss. The methods in question are intended for different network types. The implementation of proposed solutions could set new standards in management of distribution systems of water providers.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą być traktowane jako zakłady produkcyjne, których głównym produktem jest woda dostarczana do odbiorców. W artykule autorzy zwracają uwagę na problematykę zarządzania takimi przedsiębiorstwami w warunkach występowania zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody w obrębie sieci wodociągowych. Problem wtórnego zanieczyszczenia dotyczy systemów wodociągowych na całym świecie, jednak szczególnie widoczny jest w krajach byłego bloku komunistycznego. W artykule zwrócono uwagę na problem korygowania jakości wody w obrębie sieci. W przypadku systemów dystrybucyjnych wody dotychczasowe metody korygowania opierały się głównie o specjalne uzdatnianie wtłaczanej do sieci wody oraz płukanie i czyszczenie przewodów sieciowych. W obu przypadkach stwierdzenie nieprawidłowej jakości wody w obrębie sieci dystrybucyjnej skutkowało znaczącymi stratami wody. Sytuacja ta odpowiada procesom zarządzania stosowanym w przemyśle produkcyjnym w latach 40. ubiegłego wieku. W artykule autorzy prezentują koncepcje opracowanych przez siebie czterech metod korygowania jakości przesyłanej wody, niewymagających jej znacznych strat. Metody te zostały dedykowane różnym typom sieci. Wdrożenie tych metod może zmienić standardy zarządzania systemami dystrybucyjnymi w przedsiębiorstwach wodociągowych.
PL
Dyrektywa 98/83/WE określa wartości parametryczne dla szeregu metali w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przypadku miedzi, niklu i ołowiu, nota 3 (Załącznik I – Część B) odnosi się do ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), odpowiednio – 2 mg/l, 20 μg/l i 10 μg/l. W nocie stwierdzono, że wartości te odnoszą się do „próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, otrzymanej odpowiednią metodą pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów” i dodatkowo „występowanie poziomów szczytowych, które mogą powodować szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego” musi być wzięte pod uwagę. Dlatego, podczas realizowanego monitoringu stężeń metali, metoda pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia musi uwzględniać jej wtórne zanieczyszczenie metalami w sieciach dystrybucyjnych, jak również w instalacjach wewnętrznych budynków. Metoda losowego pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia (RDT) wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w monitorowaniu zgodności. W niniejszej pracy metoda RDT została zastosowana do wyznaczenia średnich tygodniowych stężeń Cu, Ni i Pb w wodzie przeznaczonej do spożycia pobranej z terenu dużej strefy zaopatrzenia (Wrocław). Zaawansowana analiza statystyczna pozwoliła na zidentyfikowanie czynników wpływających na wtórne zanieczyszczenie spożywanej wody tymi metalami.
EN
Directive 98/83/EC lists parametric values for several metals in water intended for human consumption. For copper, nickel and lead, the note 3 (Annex I – Part B) is related to their maximum admissible concentrations (MACs) – 2 mg/l, 20 μg/l and 10 μg/l, respectively. It states that the above-mentioned MACs apply “to a sample of water intended for human consumption obtained by an adequate sampling method at the tap of consumer and taken so as to be representative of a weekly average value ingested by consumers” and additionally “the occurrence of peak levels that may cause adverse effects on human health” has to be taken into account. Therefore, during realized monitoring, sampling of metals in drinking water has to include secondary contamination of drinking water with metals in the distribution networks, as well as, in the domestic installation systems. The Random Daytime (RDT) sampling method is the most favorable protocol for compliance monitoring. In this work RDT sampling method was employed for the estimation of average weekly concentrations of Cu, Ni and Pb in drinking water collected from a large water supply zone (Wroclaw). Advanced statistical analysis allowed one to identify the factors influencing the secondary contamination of drinking water with these metals.
4
PL
Obszary silnie uprzemysłowione charakteryzują się wysokim stopniem zanieczyszczenia środowiska. Wiele jego elementów zawiera substancje niebezpieczne, chociaż obecnie te substancje nie są wprowadzane do środowiska. Jest to efekt nagromadzenia/ kumulacji zanieczyszczeń na przestrzeni wielu lat oraz wtórnego ich wprowadzenia do środowiska pod wpływem działania różnych czynników, które powodują uwalnianie zanieczyszczeń. Elementem szczególnie narażonym na ten typ wtórnego zanieczyszczenia są wody powierzchniowe, dla których źródłem zanieczyszczenia są często osady denne stanowiące swoiste „magazyny” substancji niebezpiecznych dla środowiska. Obecność tych osadów stanowi także problem w planowanych procesach rewitalizacji rzek. Problematyka ta zostanie omówiona w artykule.
EN
Urban areas are characterized with high environmental pollution. A lot of environmental elements are characterized by presence of dangerous substances, however these substances aren’t being entered into the environment any more. It is the effect of the accumulation of pollutants throughout several years and their secondary introduction into the environment as caused by various factors which are responsible for freeing pollutants. Surface water is particularly exposed to to that type of secondary pollution , as their bottom deposits which constitute ‘reservoirs’ of environmentally hazardous substances are often become the source of pollution. The presence of these deposits constitutes also a problem in planned processes of the revitalization of rivers. These issues are going to be discussed in the article.
PL
System zaopatrzenia ludności w wodę, jak również odprowadzenia ścieków dla miasta Bydgoszczy, z uwagi na swój wiek, jak i wieloletnie zaniedbania w minionych latach, wymagał intensywnych prac modernizacyjnych. MWiK Bydgoszcz podpisały kontrakty na roboty i usługi z Programu Inwestycyjnego „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”, w dużej mierze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Realizację kontraktów Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego II rozpoczęto 10.04.2002 r. Projekt ten obejmował renowację 65 596 metrów magistralnych przewodów wodociągowych i był zarazem jednym z największych takich projektów realizowanych na terenie Europy. Modernizacja miejskiej sieci wodociągowej obejmowała oczyszczenie i uszczelnienie magistral wodociągowych, co miało na celu zwiększenie niezawodności ich działania, ponadto wyeliminowanie zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody, uzyskanie lepszej jakości wody pitnej oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Modernizacja prowadzona była za pomocą metod bezwykopowych, wśród których wyróżnić należy: Proces Phoenix, cementację, Compact Pipe, Relining, Sliplining. Przeprowadzone czyszczenia i uszczelniania magistral wodociągowych o średnicach od 400 do 1000 mm zwiększyły ich niezawodność i wyeliminowały zjawisko wtórnego zanieczyszczenia wody, co pozwoliło na uzyskanie lepszej jakości wody pitnej przy niższych kosztach eksploatacyjnych.
EN
System of supplying the population with water as well as sewage disposal for the city of Bydgoszcz, due to its age, as well as long-term negligence in the past years, required intensive modernization works. MWiK Bydgoszcz signed contracts for works and services from the investment programme “Bydgoszcz Water Supply and Sewerage System”, largely cofinanced from European Union funds as part of the Cohesion Fund. Implementation of the contracts of the Bydgoszcz water system and Sewer II began on 10 April 2002. The project included the renovation of 62.517 metres of main waterworks conduits and was at the same time one of the largest projects of such type carried out in Europe. The modernization of the municipal water supply system included cleaning and sealing water mains what was aimed at increasing the reliability of their action and additionally eliminating the phenomenon of secondary water pollution, getting better quality of drinking water and reducing operating costs. The modernization was conducted using trenchless methods, among which there are to distinguish: Phoenix Process, cementation, Compact Pipe, Relining, Sliplining. The conducted cleaning and sealing water mains from 400 to 1000 mm in diameter increased their reliability and eliminated the phenomenon of secondary water pollution what allowed to obtain better quality of drinking water at lower operating costs.
PL
Degradacja środowiska przyrodniczego i zwiększająca się świadomość społeczna są przyczyną nasilania się w ostatnich latach prac nad zagadnieniami oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Jedną z propozycji jest zastosowanie metody roztwarzania metali w połączeniu z procesem napowietrzania. Jony metalu wprowadzone są do roztworu na skutek korozji, zastępując stosowane dotychczas w procesie koagulacji dozowanie koagulantu. Podobnie jak w procesie ko-agulacji obserwuje się wytrącanie osadów zawierających między innymi związki fosforu. Część żelaza pozostaje w roztworze w formie rozpuszczonej lub koloidalnej (problem ten występuje podczas stosowania wszystkich metod strąceniowych). Aby zmniejszyć wtórne zanieczyszczenie związkami żelaza ścieków oczyszczanych metodą roztwarzania metali zaproponowano połączenie jej z procesem napowietrzania. Celem pracy było określenie, jak napowietrzanie wpłynie na efekt usuwania związków fosforu ze ścieków. Badania przeprowadzono w układzie dynamicznym z zastosowaniem ścieków syntetycznie preparowanych. Stwierdzono, iż napowietrzanie ścieków spowodowało dalszy wzrost efektywność usuwania fosforu i to zarówno w formie ortofosforanowej (o 46%-96%), jak fosforu ogólnego (o 16%-26%). Uzyskane wyniki wskazują na zasadność zastosowania procesu napowietrzania, celem zmniejszenia stężenia związków żelaza w odpływających ściekach. Zastosowanie napowietrzania ścieków po procesie oczyszczania metodą roztwarzania metali pozwoliło zmniejszyć stężenie żelaza w odpływie o 22-50%, nie powodując pogorszenia efektów usuwania związków fosforu.
EN
The gradual degradation of the environment and the increasing social awareness of it has resulted in the intensification of work on the issues related to household sewage treatment in the recent years. One of the proposed methods is metal digestion combined with aeration. Metal ions are introduced into the solution as a result of corrosion, replacing the previously used coagulant feeding in the process of coagulation. Similarly as in coagulation, we observe the precipitation of sludge containing, among others, phosphorus compounds. Part of the iron remains in the solution in a dissolved or colloidal form (this problem occurs in all methods involving precipitation). In order to reduce secondary pollution of sewage with iron compounds, a combination of this method with aeration was proposed.The aim of this paper was to determine how aeration would influence the results of removing phosphorus compounds from sewage.The tests were conducted in a dynamical system with the use of synthetically prepared sewage. It was noted that the aeration of sewage caused a further increase in the effectiveness of phosphorus removal, both in the form of orthophosphates (by 46%-96%) and general phosphorus (by 16%-26%). The obtained results indicate that the use of aeration in order to reduce the concentration of iron compounds in the sewage effluent is well-founded. The aeration of sewage after the purification by means of metal digestion allowed to lower the concentration of iron in the final effluent by 22-50%, without decreasing the effectiveness of removing phosphorus compounds.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wielkość zmian składu fizyczno-chemicznego wody z dwóch dużych systemów dystrybucji. Badania wykazały, że niezależnie od lokalizacji punktów poboru z obydwu systemów dystrybucji skład wody ulegał zmianie podczas jej transportu do odbiorców. Największe zmiany jakości wody dotyczyły wzrostu stężenia żelaza ogólnego, mętności i intensywności barwy wody. którym towarzyszyło znaczne zmniejszenie stężenia dezynfektantów oraz obniżenie pH. Wśród uwalnianych związków żelaza dominowały jego nie rozpuszczone frakcje, a więc produkty korozji żeliwnych i stalowych przewodów wodociągowych. Poziom zanieczyszczenia wody był zależny od rozległości systemu dystrybucji jego stanu technicznego i sanitarnego oraz parametrów charakteryzujących poszczególne punkty poboru.
PL
Poważnym problemem, z którym borykają się obecnie przedsiębiorstwa wodociągowe, jest utrzymanie wymaganej jakości wody dostarczanej odbiorcom wobec pogarszających się warunków hydraulicznych panujących w sieciach wodociągowych. Jakość wody dopływającej do sieci wodociągowej z ujęć i stacji uzdatniania podlega systematycznej kontroli i na ogół spełnia stawiane jej wymagania. Niestety, woda dostarczana odbiorcom często znacznie odbiega od tej jakości. W szczególnych przypadkach dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników jakości. Na takie zjawisko wpływają warunki transportu wody, a zwłaszcza parametry hydrauliczne i stan techniczny sieci wodociągowej. Obserwowany od kilkunastu lat ciągły spadek zużycia wody, a tym samym wydłużenie czasu jej przetrzymania w sieci, przy równocześnie niewłaściwym stanie technicznym głównie rurociągów stalowych, sprzyja nasileniu procesu wtórnego zanieczyszczenia wody w systemach dystrybucji. Na przykładzie sieci wodociągowej rozdzielczej jednego z przedsiębiorstw wodociągowych na Górnym Śląsku przedstawiono problem utrzymania wymaganej jakości wody dla odbiorców. Ocenę zjawiska wykonano porównując wyniki badań wybranych wskaźników w punktach zasilania i na końcówkach sieci wodociągowej. Za parametry najbardziej zależne od warunków transportu wody przyjęto zawartość związków żelaza, mętność wody oraz zawartość chloru pozostałego.
EN
As a result of the ever deteriorating hydraulic conditions in the water distribution system, Poland's waterworks are faced with the difficult problem of meeting the water quality demands made by the users. Although the quality of the water entering the distribution network is under control and generally meets relevant standards, the water supplied to the users is of noticeably inferior quality, and in some instances the admissible quality parameter values are exceeded. This has to be attributed to the hydraulic parameters and condition of the distribution system. Decreasing water demand, extended residence time, slowed-down velocity, poor condition of the pipes, especially those made of steel, promote recontamination of the water during transport. The problem has been exemplified with the distribution network operated by one of the Upper Silesian waterworks. Transport-related water quality parameters of choice (iron compounds, turbidity and residual chlorine) were measured at the feeding points, as well as at the and points of the water-pipe network.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu nierównomierności rozbioru wody w budynku na zmiany jej składu fizyczno-chemicznego w instalacjach wodociągowych. Wykazano, że wzrost poboru wody był przyczyną pogorszenia jakości wody, głównie w zakresie barwy, mętności i zawartości żelaza ogólnego. Wzrost rozbioru wody, a tym samym prędkości przepływu wody, powodował wymywanie zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni rurociągów. Stwierdzono, że wśród uwalnianych zanieczyszczeń dominowały koloidy i zawiesiny, dlatego poziom zanieczyszczenia wody był proporcjonalny do stężenia żelaza nierozpuszczonego, natomiast nie stwierdzono wpływu nierównomierności rozbioru wody na poziom organicznego zanieczyszczenia wody.
EN
The objective of the study was to analyze the problem of how the irregularity of water partition affects the physicochemical composition of the tap water. It was found that the rise in water consumption accounted for the deterioration of water quality in terms of colour, turbidity, and total iron concentration. The increased partition of the water, as well as the resulting rise in flow velocity, washed away the pollutants from the internal surfaces of the pipes. Among the released pollutants, colloids and suspended solids were found to dominate, and that is why the water pollution level was proportional to the concentration of insol iron. The irregularity of partition had no effect whatsoever on the level of pollution by organic matter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.