Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HTS tape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Model generatora nadprzewodnikowego
PL
Artykuł przedstawia koncepcję budowy modelu generatora nadprzewodnikowego HTS na bazie elementów silnika indukcyjnego. W obliczeniach został uwzględniony wpływ ułożenia magnesów neodymowych zamocowanych na wirniku, na kształt generowanego napięcia. Model obliczeniowy uwzględnia ponadto nieliniowe zmiany własności materiałów z jakich wykonana jest taśma nadprzewodnikowa w funkcji temperatury. Są to: rezystywność, przewodność cieplna, współczynnik wymiany ciepła z otoczeniem i wartość prądu krytycznego.
EN
The article presents the concept of building a model of a superconducting HTS generator based on induction motor elements. The permanent neodymium magnets location was optimized due to the shape of waveform of generated voltage. Simulation of the generator cooling was performed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądów krytycznych w taśmach nadprzewodnikowych HTS znajdujących się w polu magnetycznym pochodzącym od magnesów trwałych. W celu zwiększenia wartości pola magnetycznego magnesy zostały ułożone w liniową macierz Halbacha. W ramach badań został przeanalizowany wpływ pola magnetycznego na wartość prądów krytycznych w taśmach pierwszej (1G) oraz drugiej (2G) generacji nadprzewodników. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do opracowania nadprzewodnikowego silnika liniowego i ma na celu przebadanie taśm HTS znajdujących się w warunkach odpowiadających warunkom panującym w silnikach liniowych PM HTS.
EN
The results of measurements of critical currents in HTS superconducting tapes located in a magnetic field originating from permanent magnets are presented in the paper. In order to strengthen the magnetic flux, the magnets were arranged in a linear Halbach array. As a part of the study, the effect of magnetic flux density on the value of critical currents in first (1G) and second (2G) generation of superconducting tapes has been analyzed. The presented analysis is the basis for the development of a superconducting linear motor and is aimed at testing of HTS strips exposed for a conditions corresponding to the conditions prevailing in PM HTS linear motors.
EN
HTS 2G superconducting tapes without stabilizer are used for the construction of superconducting fault current limiters. The characteristics R =f(T) of the su-perconducting tape is essential for design of superconducting current limiters and analysis of their numerical models. The article presents the experimentally determined characteristics R=f(T) of the second ge-neration superconducting tapes SF4050 and SF12050 using the LabVIEW integrated environment. The article describes the method of sample preparation and methodology of testing of HTS 2G superconducting tapes. The LabVIEW integrated environment was used for the testing, thanks to which it was possible to download, process and save measurement data.
PL
Artykuł poświęcony jest kierunkom badań materiałów nadprzewodnikowych wysokotemperaturowych (HTS) w kontekście zastosowań w urządzeniach elektrycznych. Omówiono podstawowe właściwości nadprzewodników warunkujące ich zastosowanie w takich urządzeniach, to jest zależność prądu krytycznego od temperatury i pola magnetycznego oraz zjawisko pułapkowania wirów w kontekście zastosowań w układach lewitacji magnetycznej i jako magnesy trwałe. Przedstawiono stan bieżący rozwoju maszyn i urządzeń elektrycznych z nadprzewodnikami.
EN
The paper is focused on current trends of research of superconducting HTS materials in the context of application in electrical devices. Basic properties of superconducting materials like dependence of critical current on temperature and magnetic field and phenomenon of flux trapping used in levitation systems and as a permanent magnets, determining possibility of its application in such devices have been discussed. Current status of development of machines and devices containing superconductors has been presented.
5
Content available remote Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora
PL
Do budowy uzwojeń nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego stosowane są taśmy nadprzewodnikowe HTS 2G bez stabilizatora. Do projektowania nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego i obliczeń modeli NOPZ metodą elementów skończonych niezbędna jest dokładana charakterystyka R=f(T) taśmy HTS. W artykule przedstawiono eksperymentalnie wyznaczone charakterystyki R=f(T) najnowszych taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji. W pracy opisano sposób przygotowania próbek taśm nadprzewodnikowych HTS 2G (SF12050 i SF12100) do badań, opisano metodę pomiarową oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The second generation high temperature superconducting tapes 2G HTS without stabilizer are used for windings construction of superconducting faults current limiters. The exact R=f(T) characteristic of HTS tape is necessary to design superconducting fault current limiters and for calculation of FEM models of SFCL. The experimental characteristics R=f(T) of the newest second generation HTS tapes are presented in this paper. The paper describes samples preparation of (SF12050 and SF12100) superconducting tapes, describes the measurement method and the results of experimental studies
6
Content available remote 13,8 kVA transformer with windings made of YBCO HTS tapes
EN
This paper presents the design of one-phase transformer with the windings made of second generation of HTS tapes. The no-load operation and transformer short-circuit measurement characteristics were deleted from the measurements. The values of short-circuit impedance, its components and power losses were specified. In closing remarks comments were made on the designing of superconductor transformers and operational conclusions.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję jednofazowego transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej drugiej generacji. Wykreślono uzyskane z pomiarów charakterystyki stanu jałowego pracy i stanu zwarcia pomiarowego transformatora. Podano wartości impedancji zwarcia i jej składowych oraz starty mocy. We wnioskach końcowych podano uwagi do projektowania transformatorów nadprzewodnikowych oraz konkluzje wynikające z ich eksploatacji.
7
Content available remote Current distribution in parallel tapes of superconducting transformer windings
EN
The main problem of the construction of superconducting transformer with windings made of high-TC superconductor coated tapes is the high cost of superconducting materials. Superconducting winding transporting AC current generates power losses. Their amount must remain at extremely low level allowing to cover cryogenic cooling expenditures and increased price of HTS windings. Authors consider the possibility of the replacement of expensive continuously transposed cable (CTC, Roebel cable) by discrete transposition interconnector.
PL
Podstawowym problemem budowy transformatora z uzwojeniami z nadprzewodnika wysokotemperaturowego jest wysoki koszt materiału nawojowego. W uzwojeniu nadprzewodnikowym wiodącym prąd zmienny pojawiają się straty. Ich ilość musi zostać zminimalizowana do poziomu uzasadniającego zastosowanie chłodzenia kriogenicznego i taśm nadprzewodnikowych. Autorzy rozważają możliwość zastąpienia kabla CTC przez prosty transpozycjoner taśm.
PL
W nadprzewodnikowych urządzeniach elektrycznych takich jak elektromagnesy nadprzewodnikowe lub nadprzewodnikowe ograniczniki prądu wymagane jest wykonanie odpowiednich połączeń taśm nadprzewodnikowych HTS do przepustów prądowych i wewnątrz uzwojenia pomiędzy taśmami HTS. W artykule przedstawiono problemy występujące podczas łączenia taśm nadprzewodnikowych wysokotemperaturowych, opisano technologie wykonania takich połączeń specjalnie do tego celu zaprojektowanym i wykonanym urządzeniem.
EN
Superconducting electric devices such as superconducting magnets or superconducting fault current limiters require appropriate joints of HTS tapes to the current leads and splices inside winding between HTS tapes. The paper describes the soldering problems of high temperature superconducting tapes, and the technology of soldering of HTS tapes by using specially designed and manufactured device.
PL
W Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie zaprojektowano i zbudowano uzwojenie nadprzewodnikowe dla zasobnika energii wykorzystując taśmę nadprzewodnikową Bi-2223/Ag. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań i analizy numerycznej rozkładu pola magnetycznego i energii zgromadzonej w elektromagnesie nadprzewodnikowym zasobnika w konfiguracji solenoidalnej i cewkowo-toroidalnej.
EN
Superconducting Bi-2223/Ag SMES winding was realised in Laboratory of Superconducting Technology in Lublin. This paper presents the experimental and numerical investigation results of the magnetic field distribution end stored energy in solenoidal and toroidal configuration of magnet.
10
Content available remote Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes
EN
An equivalent electromagnetic model that describes the behaviour of a current lead build of HTS tapes has been proposed. Electromagnetic filed analysis of HTS lead using FEM environment was made. The model is based on the physical structure and behaviour of HTS tapes. It was possible to calculate the magnetic filed distribution in the lead. Obtained results can be very useful in the analysis of quench states of the superconducting current leads.
PL
W niniejszym opracowaniu został przedstawiony elektromagnetyczny model przepustów prądowych wykonanych z taśm nadprzewodnikowych HTS drugiej generacji. Model opiera się na fizycznej strukturze i zachowaniu taśmy HTS. Dzięki temu było możliwe obliczenie rozkładu pola elektromagnetycznego w przepuście. Uzyskane wyniki mogą być bardzo przydatne w analizie stanów przejściowych przepustów HTS oraz optymalizacji budowy przepustu ze względu na wydzielane w nim dodatkowe straty mocy.
EN
One of the types of superconducting fault current limiters are inductive. Windings in these limiters are made of second generation superconducting tapes (HTS 2G). Large resistance in resistive state and large currents flowing by the limiter windings during the fault cause the dissipate significant amounts of power and strong heating of the windings, which causes increase in impedance of the limiter. We discuss the influence of the windings heating on the value of limiting short circuit current.
PL
Jednym z typów nadprzewodnikowych ograniczników prądu są ograniczniki typu indukcyjnego. Ich uzwojenia wykonane są z taśmy nadprzewodnikowej drugiej generacji (2G). Duża rezystancja w stanie rezystywnym i duże wartości prądów zwarciowych powodują wydzielanie dużych ilości energii i silne nagrzewanie uzwojeń, które powoduje wzrost impedancji ogranicznika. W artykule omówiono wpływ agrzewania sie uzwojeń na wydajność ograniczania prądów zwarciowych.
12
Content available remote Nadprzewodnikowe zasobniki energii
PL
W artykule przedstawiono koncepcję funkcjonowania i wybrane zastosowania układów do gromadzenia energii elektrycznej w postaci pola magnetycznego elektromagnesów nadprzewodnikowych. Omówiono także projekt, wykonanie i podstawowe parametry elektromagnesu wykonanego z taśmy nadprzewodnikowej HTS dla nadprzewodnikowego zasobnika energii 25 kJ.
EN
In this paper, an idea and chosen applications of the electric energy storage in the magnetic field of superconducting electromagnets (SMES) have been presented. The project, the fabrication and some basic parameters of the electromagnet made of high-TC superconducting tape for 25 kJ SMES have been also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.