Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detonacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Detonation is a promising combustion mode to improve engine performance, increase combustion efficiency, reduce emissions, and enhance thermal cycle efficiency. Over the last decade, significant progress has been made towards the applications of detonation mode in engines, such as standing detonation engine (SDE), Pulse detonation engine (PDE) and rotating detonation engine (RDE), and the understanding of the fundamental chemistry and physics processes in detonation engines via experimental and numerical studies. This article is to provide a comprehensive overview of the progress in the knowledge of rotating detonation engine from the different countries. New observations of injection, ignition, and geometry of combustor, pressure feedback, and combustion modes of RDE have been reported. These findings and advances have provided new opportunities in the development of rotating detonation for practical applications. Finally, we point out the current gaps in knowledge to indicate which areas future research should be directed at.
PL
Detonacja jest obiecującym sposobem spalania w celu poprawy wydajności silnika, zwiększenia wydajności spalania, redukcji emisji i polepszenia wydajności cyklu termicznego. W ostatniej dekadzie dokonano znacznego postępu w kierunku aplikacji trybów detonacji w silnikach, takich jak silnik detonacji stojącej (SDE), pulsacyjny silnik detonacyjny (PDE) i rotacyjny silnik detonacyjny (RDE), a także w celu zrozumienia fundamentalnych procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w silnikach detonacyjnych poprzez badania numeryczne i eksperymentalne. Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie obszernego przeglądu postępu wiedzy dotyczącej rotacyjnego silnika detonacyjnego z różnych krajów. Przedstawiono nowe obserwacje dotyczące wtrysku paliwa, zapłonu oraz geometrii komory spalania, sprzężenia zwrotnego ciśnienia, sposobów spalania w rotacyjnym silniku detonacyjnym RDE. Odkrycia te oraz postęp w badaniach dostarczyły nowych możliwości w opracowaniu wirującej detonacji dla praktycznych zastosowań. Na koniec wskazaliśmy istniejące obecnie luki w wiedzy w celu wykazania obszarów, na jakie przyszłe badania powinny być ukierunkowane.
EN
The paper presents the results of a study to determine the degree of attenuation of a detonation wave pulse generated by a spherical ceresin-phlegmatized hexogen charge, by spaced material systems. The systems were mounted on a ballistic pendulum and the amount of energy absorbed was determined based on the change in pendulum swing. The spaced panels with absorbing elements, simulated the flat bottom of a vehicle exposed to a single blast.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad określeniem stopnia tłumienia impulsu fali podmuchowej, generowanej wybuchem cylindrycznego ładunku heksogenu flegmatyzowanego cerezyną, przez przestrzenne układy materiałowe. Badane układy montowano na wahadle balistycznym a miarą stopnia absorbcji energii był stopień wychylenia się wahadła. Zastosowane panele przestrzenne z elementami absorbującymi, symulowały konstrukcję płaskiego dna pojazdu poddanego jednokrotnemu udarowi siły.
EN
The use of ammonium nitrate due to its high nitrogen content (>26%) has made it the most utilizedfertilizer in agricultural areas. However, being easily accessible with this feature encouraged its use fordifferent purposes. Ammonium nitrate is usually produced with large tonnage (>50ton/h) and highcost (>$20million) production processes. Therefore, any changes that can be made in the processmust be applied in the process so that the result can be achieved easily without increasing the costin any way. In this study, it is aimed to reduce the explosion sensitivity of ammonium nitrate usedfor explosive purposes in terrorist attacks. Thus, it was aimed to solve the problem by adding variouschemicals to the ammonium nitrate production process so that it can only be used for agriculturalpurposes. For this purpose, the production process was examined by adding carboxymethyl celluloseand polyethylene glycol to the ammonium nitrate production process and the accuracy of the resultswas tested by instrumental analysis methods
EN
The engine output characteristic offers very important information during the real application of the HCCI technology. This kind of combustion process significantly influences the wearing degree of the main engine components or even the engine damage. The principle of the HCCI combustion is basically beneficial, however, it can also be destructive. Described in this article are measurements of the engine output characteristics in the case of an experimental piston combustion engine. These measurements were performed by means of a data recording system, whereby the detonation combustion was evaluated using a quantitative method. The real values of atmospheric conditions and fuel mixture composition were added to the measured values. The resulting values were visually compared with a degree of the engine piston damage caused by the detonations. The final result is a limit value, which represents a maximal number of the detonation units that are permissible in order to ensure reliable operation of the HCCI engine.
5
Content available Quick-Acting Electric Blasting Caps
EN
The paper presents the constructions of new, fast-acting electric initiating blasting caps of WN-1 and WN-1A types, developed at the Military Institute of Armament Technology in Zielonka (Poland). These blasting caps have been characterized in terms of the materials used for their production and the applied explosives. The investigation results of selected blasting caps and their most important characteristics are given. Among others, dependence between a response time of a blasting cap and a supply voltage was presented as well as influence of extreme temperatures on its reliability and response time was given. The investigations of the blasting caps for initiation of blasting explosives were performed and the results confirming their usefulness are presented.
PL
W artykule zaprezentowano konstrukcje nowych, szybkodziałających elektrycznych spłonek pobudzających typu WN-1 i WN-1A, opracowanych i wykonywanych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. Spłonki te scharakteryzowano pod względem użytych do ich wykonania materiałów konstrukcyjnych i wybuchowych. Zaprezentowano wyniki wybranych badań spłonek oraz ich najistotniejsze charakterystyki. Przedstawiono między innymi zależności czasu zadziałania spłonek od napięcia zasilania, jak również wpływ skrajnych temperatur na niezawodność i czas zadziałania. Wykonano i zaprezentowano wyniki badań potwierdzających przydatność spłonek do pobudzania ładunków kruszących materiałów wybuchowych.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktywnych metod tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych. Opisane w nim zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Podstawowym celem tych urządzeń jest ograniczanie potencjalnych skutków występowania zdarzeń, które mogą wywołać eksplozję. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
EN
Paper presents the overview of the active methods of detonation suppression processes in reactive gaseous mixtures. In this paper the influence of the inert gas zone, dry powder and water mist on explosion processes was investigated. It was based on the literature review. Despite the significant improvements in the management and service of installations which process the materials of an explosive nature, there is still a need to create the innovative methods and measures to ensure the proper level of explosion safety. The primary purpose of such devices is to minimize the incidence of events that could potentially cause an explosion. The elements, that may contribute to reduce the effect of explosion are among others, the mitigation of explosions damages and flammable substance leaks as well as operating procedures and safety management in industrial applications.
7
Content available remote Badania eksperymentalne i numeryczne detonacji mieszanin wodorowo-powietrznych
PL
Wyznaczono parametry detonacji mieszanin wodorowo-powietrznych w szerokim zakresie stężeń wodoru w powietrzu (15–60% obj.). Stanowisko eksperymentalne składało się z rury detonacyjnej o średnicy wewnętrznej 0,17 m i długości 9,0 m, zamkniętej z obu stron, sekcji napędzającej o długości 0,6 m, umieszczonej wewnątrz kanału, oraz systemu akwizycji danych (czujniki ciśnienia, sondy jonizacyjne). Do zmierzenia wielkości komórek detonacyjnych wykorzystano folię z naniesioną sadzą. Celem badań było znalezienie górnej i dolnej granicy spalania detonacyjnego, a także wyznaczenie charakterystycznych wielkości komórek detonacyjnych oraz prędkości propagacji fali detonacyjnej. Teoretyczne parametry detonacji (prędkość propagacji i czas indukcji) określono na podstawie modelu Zeldovicha, von Neumanna i Doringa (ZND). Badania eksperymentalne wykorzystano do walidacji symulacji numerycznej przeprowadzonej w programie OpenFoam. Wyniki obliczeń porównano z danymi eksperymentalnymi. Model bazował na równaniach Naviera i Stokesa uśrednionych metodą Reynoldsa (RENS) oraz równaniu transportu, w którym człon źródłowy odpowiadał za samozapłon mieszaniny.
EN
H₂-air mixts. (H₂ content 15–60% by vol.) were detonated to det. the wave propagation rate and induction time. The exptl. data were used for validation of a numerical simulation. A good agreement of the data was achieved.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad określeniem stopnia tłumienia impulsu fali podmuchowej, generowanej wybuchem sferycznego ładunku heksogenu flegmatyzowanego cerezyną, przez przestrzenne układy materiałowe. Badane układy montowano na wahadle balistycznym a miarą stopnia absorbcji energii był stopień wychylenia się wahadła. Zastosowane panele przestrzenne z elementami absorbującymi, symulowały konstrukcję płaskiego dna pojazdu poddanego jednokrotnemu udarowi siły.
EN
The paper presents studies to determine the degree attenuation of a blasting wave impulse from a spherical charge containing hexogene phlegmatized with ceresin, through spaced material systems. The systems were mounted on a ballistic pendulum and the amount of energy absorbed was determined from the change in inclination of the pendulum. The spaced panels containing the absorbing elements simulated the flat bottom of a vehicle being subjected to a single blast.
9
Content available remote Simulation of large scale hydrogen - air detonation with the aid of CFD
EN
Application of Computational Fluid Dynamics (CFD) methodology for the simulation of industrial scale hydrogen detonation accident scenario is demonstrated in this work. The CFD model based on the reactive Euler equation set and one-step Arrhenius kinetics with tuned parameters at moderate computational cost in 2D geometry, allowed for satisfactory agreement of calculated overpressure field and detonation front velocity with the published measurement results taken during large scale (300 m3 hemisphere) open-space detonation of stoichiometric hydrogen - air mixture.
PL
Przedstawiono użycie metodologii obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji sytuacji awaryjnych związanych z wybuchem detonacyjnym mieszaniny wodom i powietrza o zasięgu typowym dla w skali przemysłowej. Podano wyniki obliczeń opartych na równaniach Eulera dla ośrodka ściśliwego z jednoetapową reakcją chemiczną, której kinetykę modelowano za pomocą równania Arrheniusa o odpowiednio dobranych parametrach. Uzyskano zadowalającą zgodność przewidywanego nadciśnienia fali uderzeniowej oraz prędkości frontu fali detonacyjnej, obliczonych podczas symulacji 2D, z opublikowanymi wynikami pomiarów przeprowadzonych podczas detonacji stechiometrycznej mieszaniny wodom i powietrza w półsferycznym balonie o pojemności 300 m3 w przestrzeni otwartej.
PL
Spalanie detonacyjne w mieszaninach gazowych stanowi największe zagrożenie w przemyśle podczas transportu tych gazów w gazociągach. Prędkość rozprzestrzeniania się fali detonacyjnej, z frontem reakcji oraz falą uderzeniową wynosi ok. 1500‒2000 m/s, w zależności od mieszaniny, a ciśnienie powstałe podczas detonacji wynosi ok. 30 razy ciśnienie początkowe. Artykuł ten ma celu dokonanie przeglądu stanu wiedzy w zakresie przejścia do detonacji w mieszaninach gazowych.
EN
Detonative combustion in gaseous mixtures seems to be the most hazardous phenomena in the industrial process during the pipeline transport of flammable gases. The propagation velocity of detonation wave, including the reaction front and shock wave can obtain ca. 1500‒2000 m/s, depending on gaseous mixture and detonation pressure is about 30 times initial pressure. This paper shows a state of the art in the area of transition to detonation in gaseous mixtures.
11
Content available Koaksjalny magnetokumulacyjny generator prądu
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej koaksjalnego magnetokumulacyjnego generatora prądu (MGP). Badania symulacyjne przeprowadzono dla różnych wartości średnicy wewnętrznej, długości i prędkości odkształcania elementu MGP.
EN
The results of computer simulation of the coaxial magnetocumulative current generator (MGP) were presented in this paper. The simulation tests were carried out for different values of internal diameter, length and speed of the deformation of an MGP element.
PL
Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa korzystania z wyrzutni na ziemniaki (ang. spud gun), która jest tanią i łatwą w budowie bronią palną. Analiza dotyczy wpływu niepewnych parametrów spalanego paliwa oraz grubości ścianki komory spalania na stan wytężenia komory spalania, który w niniejszym opracowaniu traktowany będzie jako wskaźnik bezpieczeństwa.
EN
The aim of the article is to assess the risk of using the spud gun, which is a cheap and easy firearm to build. The analysis concerns the impact of the burned fuel uncertain parameters and thickness of the wall on the stress state of the combustion chamber which will be treated as an index of safety.
PL
W artykule omówiono wyniki badań prędkości detonacji materiałów wybuchowych uzyskane rzez europejskie jednostki notyfikowane i badawcze w zakresie Dyrektywy 93/15/WE. Badania były wykonane w ramach międzynarodowego programu badań porównawczych Round Robin Test RRT 2013, a ich ideą było potwierdzenie kompetencji jednostek badawczych w tym Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara" GIG do wykonywania akredytowanych procedur badawczych dla klientów.
EN
The article discusses the results of investigations of velocity of detonation of explosives obtained by European Notification and Research Bodies related to the Directive 93/15 / EC. The study was performed as part of an international comparative research program Round Robin Test RRT in 2013, and the idea was to confirm the competences of the research units, in which the Laboratory of Investigations of Explosives and Electrical Detonators Electrical of the Experimental Mine „Barbara" CMI with regard to accredited research procedures rendered for customers.
14
Content available Nowy układ inicjowania procesu detonacji
PL
W pracy zaprezentowano konstrukcję i wyniki badań nowego układu inicjowania procesu detonacji. Układ nie zawiera żadnych inicjujących materiałów wybuchowych, a proces inicjowania detonacji realizowany jest na drodze udarowego oddziaływania linera (korpusu) na kruszący materiał wybuchowy. W badaniach, do napędzania (wybuchowego rozpęczania) linera wykorzystano materiały wysokoenergetyczne, takie jak pentryt lub proch nitrocelulozowy. Zbadano prędkość ekspansji ścianki bocznej linera oraz wyznaczono wartość jej energii kinetycznej. Wyznaczono całkowity czas zadziałania nowego układu inicjowania detonacji oraz potwierdzono jego przydatność do pobudzania detonacji kruszących materiałów wybuchowych.
EN
The design and test results of a new initiator of detonation process are presented in the paper. The system does not include any initiating explosives and the process of initiating the detonation is performed through the impact action of a liner (body) against the high explosive (HE) material. The high energetic materials such as pentryt or nitrocellulose powder were used for propelling (explosive bulging) the liner. The expanding velocity of the liner side wall was investigated and the value of its kinetic energy was determined. Total time of operation for the new detonation initiating unit was determined and its suitability for initiating detonation of HE was confirmed.
15
Content available Badanie wymiany ciepła za falą detonacyjną
PL
Wartykule przedstawiono wyniki badań nad wymianą ciepła za falą detonacyjną propagującą w jednorodnej, stacjonarnej mieszaninie H2-O2. Badania przeprowadzone zostały na poziomie eksperymentalnym jak i teoretycznym. Część eksperymentalna skupia się na szybkim pomiarze temperatury na drodze, propagującej w rurze uderzeniowej, fali detonacyjnej, na podstawie którego wyznaczyć można strumień ciepła przekazywany do ścianki. Wyniki eksperymentów porównane zostały z wynikami obliczeń teoretycznych. Obliczenia przeprowadzone zostały w oparciu o model analityczny zaproponowany przez Sichela i Davida [1], w którym jako parametry wejściowe wykorzystano wyniki symulacji CFD (Obliczeniowej Mechaniki Płynów, ang. Computational Fluid Dynamics) nielepkiego, reagującego gazu. Uzyskane wyniki posłużą do oceny możliwości chłodzenia komory spalania wykorzystującej zjawisko wirującej detonacji.
EN
Investigation of heat transfer behind detonation wave that propagates in stationary, homogeneous H2-O2 mixture is described in this article. Investigation was conducted both experimentally and theoretically. Experiments were carried in the shock tube, and focused on fast temperature measurements which were the basis for evaluation of heat flux behind detonation wave. Calculations were conducted using analytical model proposed by Sichel and David. Input parameters for the model were obtained via CFD simulations of reactive, compressible, inviscid flow. The results will be useful for evaluation of heat transfer in Rotating Detonation Combustion Chamber.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie autorskiej konstrukcji stanowiska do modyfikacji nanoproszków diamentowych DPP (Diamond Particles Powders) z rotacyjną komorą mikrofalowego reaktora plazmo-chemicznego (MW PACVD).
EN
The purpose of this paper is to present the innovative design of the system to modify the diamond nanopowders DPP (Diamond Particles Powders) equipped with a rotating chamber of microwave plasmachemical reactor (MW PACVD).
PL
Badano właściwości detonacyjne mieszanin opartych na saletrze amonowej oraz oleju mineralnym, albo pyle aluminiowym z dodatkiem pestycydów. Określano prędkość detonacji oraz parametry fali podmuchu generowanej w otoczeniu detonowanych ładunków.
EN
Detonation properties of mixtures based on ammonium nitrate and mineral oil or dust aluminium with pesticides were tested. Detonation velocity and blast wave parameters generated by exploding charges have been measured.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu stanu wiedzy w zakresie detonacji mieszanin pyłowych. Opisano prace badawcze prowadzone przez ośrodki naukowe na całym świecie, ze szczególnym nastawieniem na badania eksperymentalne detonacji mieszanin pyłowo-powietrznych i pyłowo-tlenowych oraz mierzone podczas tych badań parametry detonacji. Wyjaśniono również podstawy teoretyczne propagacji fali spalania w kanałach rurach oraz zjawisko przejścia do detonacji (DDT). Wprowadzenie: W większości urządzeń i aparatów procesowych stosowanych w przemyśle, w których wykorzystuje się pyły palne, zjawisko spalania występuje w formie deflagracji, gdzie transport ciepła i masy odgrywa bardzo znaczącą rolę. Deflagracja stanowi tzw. „poddźwiękowy” rodzaj spalania, w którym reakcje chemiczne procesu spalania zachodzą pod prawie stałym ciśnieniem. Front fali spalania deflagracyjnego rozprzestrzenia się z prędkością, która jest sumą prędkości płomienia oraz prędkości rozprzestrzeniania się produktów spalania. Jeśli prędkość płomienia będzie wystarczająco niska, tak jak wcześniej wspomniano, zjawisko spalania przebiegało będzie pod stałym ciśnieniem. W przeciwnym przypadku powstaną pewne zakłócenia (turbulencje) oraz wzrost ciśnienia. Wówczas front płomienia będzie przyspieszał, rozprzestrzeniając się jako tzw. fala spalania poprzedzająca falę uderzeniową. Dalsze przyspieszanie frontu płomienia może spowodować proces przejścia z deflagracji w detonację. Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych jest raczej jednostkowym, skrajnym przypadkiem propagacji płomienia w warunkach przemysłowych, co nie oznacza oczywiście, że niemożliwym do wystąpienia. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu literatury, dostępnych w publikacjach wyników prac naukowych dotyczących zjawiska detonacji w mieszaninach pyłowych. Wnioski: Pomimo że badania detonacji w mieszaninach pyłowych prowadzone są już od wielu lat przez czołowe ośrodki naukowe na świecie, to w dalszym ciągu istnieje potrzeba poznania podstawowych parametrów tego procesu oraz czynników mających wpływ na to zjawisko. Szczególnie istotne z praktycznego punktu widzenia bezpieczeństwa w przemyśle wydaje się być opracowanie bazy danych o parametrach detonacji w mieszaninach pyłowych, takich jak przede wszystkim szerokość komórki detonacji, granice detonacji, prędkości detonacji, odległości rozbiegowe do DDT, jak również krytyczny rozmiar cząstek pyłu, w których możliwe byłoby przejście od spalania deflagracyjnego do detonacji w mieszaninach pyłowych.
EN
Aim: The aim of this paper is to present a state of the art on dust detonation phenomenon. The author described some research works done in different research institutions, including experimental works on dust-air and dust-oxygen detonations and measured parameters, e.g. pressure and velocity profiles. The author also described some fundamental theories on blast wave propagation in tubes and channels as well as a phenomenon called deflagration-to-detonation transition (DDT). Introduction: In most processes equipment and apparatuses in industry, where flammable dusts are handled, combustion phenomenon exists as the deflagration flame with great influence of heat and mass transfer. Deflagration is a mode of subsonic combustion wave, where chemical kinetics undergoes under almost constant pressure. Deflagration front propagates with velocity, which is a sum of flame speed and combustion products velocity. If the flame speed will be low enough then combustion occurred at almost constant pressure. In other way there will be some turbulence at the flame front and pressure will increase. Flame front will accelerate and in some circumstances the deflagration to detonation process will occur. Dust detonation phenomenon seems to be an unique case of flame dusts. Heat transfer from the burning dust cloud to the unburnt part does not proceed by the diffusion like in the deflagration explosion. It is possible by extremely fast compression of unburnt mixture covered by the shock wave propagating with high-speed velocity. Methodology: Paper was prepared based on the state of the art taken from available literature and results of experimental works on dust detonation phenomenon. Conclusions: Research in dust detonation phenomenon is the ongoing process from many years but there is still a gap of knowledge of fundamental parameters and correlations. An important matter could be to provide the database of detonation cell size, propagation velocity, detonation limits, run-up distance and also some critical size of dust particle supporting DDT in dust mixtures.
19
Content available The Development of Explosive Metalworking in Poland
EN
The author coordinated the research in Poland by the collaboration with civil and military scientific and research centres. In result they elaborated detonation process of spraying coats designed and constructed stands equipped with detonative devices, they also elaborated the techniques of basic coating parameter measurement and built devices for commercial and scientific services. In the research the author's achievements within the range of explosive welding have been used. The experience of the scientific teams was very effective. It was observed that many phenomena that take place in the processes of detonative layer coating and explosive welding are the same. In order to obtain a required connection the plastic strain of the connected material surfaces has to be achieved and cumulative flows have to be formed. There are a similar range of the connecting process conditions and the mechanisms of plastic strain. The highest connection strength is obtained when an intermediate zone is formed. The zone has to be composed of the two connected materials. The intermediate layer is formed as a result of mechanical alloying of the materials due to large plastic strain. The plastic strain leads to forming meta-stable phases that have properties of pseudo solid solution, chemical compounds, intermetallic phases and fragmentation corresponding to nanomaterials and amorphous states.
PL
W Polsce, pod kierunkiem Autora, przy współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, cywilnymi i wojskowymi, opracowano: detonacyjny sposób natryskiwania powłok, zaprojektowano i wykonano stanowiska wyposażone w urządzenie detonacyjne, techniki pomiarowe podstawowych parametrów strumieni natryskowych oraz urządzenia do prowadzenia usług komercyjnych jak i do prowadzenia prac o charakterze naukowo-badawczym. W pracach badawczych wykorzystano dorobek Autora z zakresu zgrzewania wybuchowego metali. Doświadczenia zespołów badawczych okazały się niezwykle efektywne. Udowodniono, że w procesach nakładania powłok detonacyjnych i zgrzewania wybuchowego, występuje wiele wspólnych zjawisk. Podstawowym warunkiem uzyskiwania wymaganego połączenia jest odkształcenie plastyczne warstw wierzchnich zderzających się materiałów z formowaniem strumieni kumulacyjnych. Istnieje podobny zakres warunków łączenia i podobne mechanizmy odkształcenia plastycznego.
EN
The present study explored dynamic responses of underground circular arch structures subjected to subsurface conventional denotation. Analytical solutions were obtained through the modal superposition method. The soil–structure interaction, behaving as an interfacial damping, was included and the effect of different soils was investigated. Two soil–structure interaction models were discussed and compared. In Model I, the curvature of the structure surface and the arrival time difference were considered, while in Model II, the curvature of the structure surface was ignored but the arrival time difference to the structure was considered. Due to the complexity of the arch structure, a simplified structure model, neglecting the effect of shear and rotary inertia, was employed. The time histories of displacement, velocity and acceleration were predicted. Distributions of maximum moment and displacement were plotted using the result of responses. Blast loads in elastic designs were suggested and potential failure modes were predicted. Considering the curvature effect, Model I suggested greater reflection factors and dynamic loads subjected to the arch. Safety of structure could be evaluated by the results of responses. For safety purpose, the protective structures are better to be constructed in a site with small acoustic impedance and a large attenuation factor.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.