Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquidation of mines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Likwidacja kopalń i restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) – ze względu na obecność i konieczność ochrony czynnych kopalń – nie rozwiązuje problemu odwadniania kopalń z/likwidowanych. W zlikwidowanych kopalniach stosowane są 3 systemy odwadniania: głębinowy (GSO) (wykorzystujący 1 szyb, z 1 lub kilkoma pompami głębinowymi), stacjonarny (SSO) (wymagający utrzymywania złożonej dołowej i powierzchniowej infrastruktury technicznej) oraz odwadnianie grawitacyjne (OG)(samoczynny spływ wody z zatopionej kopalni, do cieku powierzchniowego lub sąsiedniej kopalni lub pompowni). Najtańszym, najbezpieczniejszym i najprostszym pod względem technicznym, jest wdrożony przez SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK) – głębinowy system odwadniania. Koszt GSO jest o ok. 75% niższy niż odwadniania stacjonarnego. Zmiana systemu odwadniania, wymaga wnikliwej analizy zagrożenia wodnego dla sąsiednich kopalń. Wdrożony w latach 90. model odwadniania zlikwidowanych kopalń oparty został na istnieniu połączeń hydraulicznych pomiędzy czynnymi i zlikwidowanymi kopalniami. Sposób odwadniania likwidowanej kopalni projektowany był z poziomem zatopienia wyrobisk, poniżej najniższego kontaktu hydraulicznego z czynną kopalnią. W żadnej kopalni nie próbowano zlikwidować, niekiedy pojedynczego bezpośredniego połączenia hydraulicznego. Skutkiem tego jest utrzymywanie od kilkunastu lat pompowni, z „głębokim”, czyli kosztownym odwadnianiem. Dynamiczna sytuacja górnicza w obszarze GZW oraz dwudziestoletnie doświadczenia SRK S.A. Oddziału CZOK dowiodły, że przyjęty model wymaga weryfikacji. SRK S.A. Oddział CZOK na bieżąco dostosowuje i upraszcza odwadnianie byłych kopalń, nie zapominając o ochronie czynnych. Skutkiem tego jest zmniejszenie ilości pompowanej wody ze zlikwidowanych kopalń z ponad 99 mln m3 do ok. 66 mln m3 rocznie i retencja ok. 110 mln m3 wody w zrobach. Towarzyszy temu likwidacja licznej infrastruktury górniczej, wyrobisk, szybów, pompowni. Na bazie aktualnej sytuacji górniczo-hydrogeologicznej, SRK S.A. Oddział CZOK proponuje do wdrożenia nowy docelowy model odwadniania wszystkich kopalń w GZW (DMO GZW). Jest on oparty na wydzieleniu 9-ciu rejonów odwadniania (RO), z jedną centralną/rejonową pompownią, w każdym rejonie. Prognozuje się, że łączny dopływ do RO wynosić będzie ok. 400 m3/min (ok. 210 mln m3 wody/rok). RO należy widzieć jako odrębny układ górniczo-hydrogeologiczno-odwadniający, z wyznaczoną kopalnią – pompownią rejonową (PR) – do której kierowane będą wody z sąsiednich likwidowanych kopalń. SRK S.A., z sukcesem doprowadził praktycznie do końcowej fazy dwa RO: „Saturn” odwadniający zlikwidowane kopalnie w NE części GZW oraz „Centrum”, przygotowany do odwadniania kopalń niecki bytomskiej. Proponowane przemodelowanie wymaga zaangażowania i współudziału wszystkich przedsiębiorstw górniczych oraz realizacji w likwidowanych kopalniach wyprzedzających przedsięwzięć. DMO GZW zoptymalizuje i zmniejszy koszty ochrony czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym.
EN
The process of liquidation of mines and the restructuring of coal mining in the area of Upper Silesian Coal Basin – due to protecting active mines – not eliminated the problem of dewatering abandoned coal mines. Implemented in the years 90. dewatering model, was based on the existence of hydraulic connections between active and liquidated coal mines. The current situation of mining in the area of Upper Silesian Coal Basin and the experience of SRK S.A. – COAL MINES RESTRUCTURING COMPANY & CZOK Department (Central Plant of Dewatering Mines) SRK CZOK in the field of mine drainage, prove that this model requires verification and improvement. On the basis of the current mining and hydrogeological situation, SRK S.A. proposes to Target Dewatering Model all mines of Upper Silesian Coal Basin, based on separating 9 drainage areas, with one district pumping station for each of them. The success of its implementation, requires the involvement and participation of all mining companies and need to take the proposed measures before the liquidation of the mine. Target Dewatering Model, will optimize and reduce the cost of protecting neighboring active coal mines against the threat of flooding.
PL
W procesie wydobywczym węgla kamiennego wyróżnić można m.in. przygotowanie frontu eksploatacyjnego. Jakość i terminowość robót związanych ze zbrojeniem i likwidacją ścian oddziałuje w sposób znaczący zarówno na sytuację finansową zakładu górniczego jak i na wyniki produkcyjne i ekonomiczne w dalszej przyszłości. W kontekście głównych założeń metody optymalizacji przebiegów produkcyjnych OPT (Optimized Production Technology) oraz filozofii Just in Time (JIT), autorzy odnieśli się do procesu przygotowania frontu eksploatacyjnego pod kątem minimalizacji szeroko rozumianego marnotrawstwa (czasu, sił i środków).
EN
In the process of coal mining one can distinguish, among others, preparation of the exploitation front. The quality and timeliness of works related to equipping of the longwalls and equipment withdrawal from them exerts a significant effect on both the financial situation of the minę and the production and economic performance in the further future. In the context of the main objectives of the optimization of production course OPT (Optimized Production Technology), and the philosophy of Just ln Time (JIT), the authors referred to the process of preparation of the operational front with the view of minimizing the broadly comprehended wastage (time, manpower and means).
PL
W artykule zaprezentowano krótkie tło historyczne górnictwa na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, a następnie problematykę zagrożeń wodnych związanych z likwidacją kopalń. Głównym celem odwadniania jest ochrona zakładów górniczych kontynuujących wydobycie w tym rejonie. Autorzy krótko omówili problemy odwadniania. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu zasobów wody zgromadzonej w podziemnych zbiornikach wodnych.
EN
The article presents a brief historical background of mining in the Dąbrowa Basin, and then water hazard problems associated with the closure of mines. The main objective of dewatering is to protect the active mines, continuing mining operations in the area. The authors briefly discussed the dewatering problems. The last chapter is devoted to the use of water stored in underground reservoirs.
PL
Jest to pierwszy artykuł z cyklu prezentującego bardzo bogatą problematykę pod umownym tytułem polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Prezentowany w artykule materiał powinien być, dla inżynierów górników oraz inżynierów zajmujących się rewitalizacją środowiska i przekształcaniem terenów pogórniczych i poprzemysłowych, odpowiednim źródłem informacji o wielu zdarzeniach, które mogą zaistnieć w trakcie likwidacji zakładów górniczych. Istoty likwidacji szybów i całej kopalni nie można zrozumieć bez zapoznania się z podstawowymi uwarunkowaniami ich powstawania, pełnionej przez nie funkcji i całej historii związanej z tymi obiektami.
EN
It is the first article in a series presenting a very wide contractual issues under the conventional title of the Polish experiences in liquidation of shafts. Material presented in the article should be, for mining engineers and engineers involved in environmental regeneration and transformation of post mining areas and redevelopment, the appropriate source of information on many events that may occur during mines closure. One cannot understand the essence of liquidation of the mine shafts and the whole mine without getting acquainted with the basic determinants of their foundation, the function fulfilled, and the entire history associated with these objects.
PL
Głowica szybu ma szczególną budowę w przypadku szybów wentylacyjnych i podsadzkowych. Jej odmienność względem szybów wydobywczych i pomocniczych, polega na konieczności wprowadzenia do rury szybowej kanału wentylacyjnego - w przypadku szybu wentylacyjnego lub umożliwieniu funkcjonowania w strefie przypowierzchniowej urządzeń podsadzkowych - w przypadku szybu podsadzkowego. W artykule opisano urządzenia powierzchniowe szybu wentylacyjnego, likwidację kanału wentylacyjnego przy szybie wentylacyjnym. W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowano podstawowe elementy systemu podsadzkowego przykładowego zlikwidowanego szybu oraz podano sposób ich likwidacji.
EN
The head of the shaft has a special structure in the case of ventilation and backfilling shafts. Its difference as against coal wining and auxiliary shafts consists in the necessity of introduction of ventilation duct into the shaft's pipe - in case of a ventilation shaft or providing a possibility for operation of backfilling facilities in the superficial zone of the shaft in case of a backfilling shaft. The article describes surface devices of a ventilation shaft, liquidation of a ventilation duct at a ventilation shaft. Sequent subsections characterize the basic elements of an exemplary backfilling system of a liquidated shaft and provide a way of its removal.
PL
Głowica szybu jest najbardziej skomplikowanym jego elementem, musi zagwarantować wszystkie funkcje szybu. W artykule scharakteryzowano wybrane elementy głowicy szybu — najważniejsze z punktu widzenia jego funkcjonowania, jak również jego likwidacji. W czasie likwidacji wszystkie kanary przypowierzchniowe wychodzące z szybu muszą być bezwzględnie odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą one stać się miejscem migracji gazów do atmosfery, ani też migracji wody z powierzchni terenu do rury szybowej. Solidność prac likwidacyjnych wylotu szybu na powierzchnię, w tym odpowiedniego zamknięcia jego zrębu, decyduje o bezpieczeństwie powierzchni, która najczęściej jest przekazana innemu podmiotowi gospodarczemu lub władzy lokalnej.
EN
The head of the shaft is its most complicated element and must ensure all functions of the shaft. The paper describes selected elements of the shaft's head - the most important from the viewpoint of its functioning, as well as its liquidation. During the liquidation all of the ducts coming from the subsurface of the shaft must be absolutely secured. They must not become a place of migration of gases into the atmosphere, or the migration of water from the surface to the shaft's pipe. Reliability of liquidation works on the outlet of the shaft to the surface, including the proper closure of the frame, decide about the safety of the surface which is usually transferred to another operator or a local authority.
PL
Zaprezentowany problem projektowania i budowy kolumny zasypowej likwidowanego szybu wskazuje na potrzebę uwzględnienia w tym procesie bardzo wielu elementów. Kolumna zasypowa musi gwarantować stabilne podparcie obudowy szybu. Zaproponowane i opatentowane rozwiązanie korków oporowych agregowanych betonem, tworzących z nielikwidowanym zbrojeniem szybowym trwałą przestrzenną konstrukcję nośną, można uznać za rozwiązanie optymalne. Budowa kolumny zasypowej musi korespondować również z innymi zagadnieniami, jak wentylacja likwidowanego szybu w czasie samego procesu likwidacji, jak również w długim horyzoncie czasowym po likwidacji.
EN
Herein presented problem of designing and construction of the backfill column of the liquidated shaft indicates to the need of taking the account of many elements in this process. Backfill column must ensure a stable support of the shaffs lining. Proposed and patented solutions of resistance plugs, solidified with concrete, forming with non liquidated reinforcement of the shaft a lasting spatial supporting structure can be considered as an optimal solution. Construction of the backfill column must also correspond to other issues, such as ventilation of the liquidated shaft during the liquidation process itself, as well as in the long term after the shaft's liquidation.
PL
W Polsce zawarty w tytule problem regulowany jest przez wiele aktów prawnych wielokrotnie nowelizowanych i dostosowanych do wymogów prawa Unii Europejskiej. W artykule omówiono m.in.: Wymogi ustawy "Prawo geologiczne i górnicze", Likwidację kopalni a problem rozliczenia zasobów; Likwidację szybów - regulacje szczegółowe; Plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego; Wymogi formalno­prawne względem środowiska; Regulacja prawne dotyczące finansowania procesu likwidacji kopalń.
EN
In Poland the problem contained in the title of the article is regulated by a number of legal acts repeatedly amended and adapted to the requirements of the European Union's law. The article discusses, among others: the requirements of the Act "Geological and Mining Law", liquidation of the mine and accounting for resources; liquidation of shafts - detailed regulations, operation plan of the mine being liquidated; formal-legal requirements with regard to the environment; the legal regulation concerning the financing of the process of mine's closure.
PL
Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego spowodowała zakończenie eksploatacji w połowie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego we wszystkich kopalniach Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Artykuł prezentuje ranking złóż tych kopalń oparty na czterech podstawowych aspektach warunkujących możliwości ponownego ich zagospodarowania: geologiczno-zasobowych, formalnych, środowiskowych i ekonomicznych. Rankingowi (waloryzacji) poddano łącznie36 złóż. Za najbardziej perspektywiczne uznano złoża Dębieńsko i Morcinek, a w mniejszym stopniu Żory i Jan Kanty. Pozostałe złoża, z wyjątkiem Sierszy i Voctorii, praktycznie nie wykazują perspektyw ich ponownego zagospodarowania.
EN
Restructuring of the Polish hard coal mining caused and of exploitation in the halve of mines in the Upper Silesian Coal Basin and in all the mines in the Lower Silesian basin. Ranking of the deposits of these mines, based on the four basic aspects determining possibilities of their redevelopment namely: geology and reserves, formal, environmental and economic, are presented. Altogether 36 deposits have been considered. The deposits of the mines Dębieńsko and Morcinek have been recognized to be most promising and Żory and Jan Kanty to smaller extent. The remaining deposits practically don.t show perspectives of their redevelopment with the exception of Siersza and Victoria.
PL
Likwidacja i zatapianie kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym stwarzają zagrożenie dla istniejących zbiorników wód użytkowych w kartonie i triasie. Stało się to powodem opracowania projektu regionalnego monitoringu .górniczego" zwierciadła i jakości wód podziemnych. Przedmiotem monitoringu są wody karbońskiego piętra wodonośnego i częściowo triasowego, w obszarze 29 zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Do monitorowania wytypowano 29 punktów badawczych i 4 rezerwowe, w szybach, otworach piezometrycznych i niektórych wyrobiskach dołowych. Określono zakres monitoringu i częstość badań.
EN
Liquidation and flooding of mines in GZW create a hazard to the existing aceu-mulations of utilitarian waters in the Carboniferous and Triassic Systems. It caused elaboration of the project of the regional "mining" monitonng of the water level and quality of underground waters. Waters of the Carboniferous water-bearing stage and partially the Triassic, in the area of 29 liquidated mines of hard coal are the subject of the monitoring. 29 testing points and 4 stand-by ones have been appointed for monitoring in shafts, piezometric holes and some underground workings. The monitoring rangę and periodicity of testing has been determined.
PL
Artykuł porusza problem zagrożenia wodnego ze strony zbiorników wodnych w zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego. Podwyższenie poziomów piętrzenia wody w zrobach zlikwidowanych kopalń zmniejsza bezpieczeństwo i zwiększa ryzyko zagrożenia dla kopalń czynnych. Duże różnice poziomów wody między zbiornikami w sąsiadujących kopalniach powodują przepływ wód między nimi. Obserwacje wskazują, że przepływ wody może następować nie tylko przez istniejące połączenia hydrauliczne, ale również przez piaskowce górnośląskiej serii piaskowcowej. Przeprowadzone badania modelowe potwierdzają, że przepływ przez piaskowce stropowe może decydować o wielkościach dopływu do poszczególnych pompowni. Dalsze podwyższanie poziomów piętrzenia wody w zlikwidowanych kopalniach może nie przynieść spodziewanych efektów eko-nomicznych bowiem powoduje przepływy wód do pompowni położonych niżej i konieczność pompowania zwiększonej ilości wód z dużo większej głębokości.
EN
Problem of water hazard caused by sump galleries in the liquidated hard coal mines is brought up. Rise of damming up of water level in the goafs of liquidated mines reduces the margin of safety and inereases the risk of hazard for operating mines. Big differences of water levels between the sump galleries in adjoining mines cause water-flow between them. It is observed that water-flow can take place not only through existing hydraulic conneetions, but also through sandstones of the Upper Silesian sandstone series. The carried out model research proves, that the flow through the roof sandstones can decide about the ratę of inflow to the par-ticular pump stations. Further raising of damming up of water levels in liquidated mines can bring no morę expected economical effect, because it causes flow of waters to the lower situated pump stations and pumping inereased water quantity from much bigger depth.
12
Content available remote Pozatechniczne aspekty likwidacji kopalń
PL
W procesie likwidacji kopalń są pomijane, lub traktowane bardzo powierzchownie skutki społeczne oraz ogólnogospodarcze występujące w następstwie likwidowania potencjału produkcyjnego krajowego górnictwa. W artykule zwrócono uwagę na konieczność poprzedzenia decyzji o likwidacji kopalń gruntownymi analizami ekonomicznymi uwzględniającymi ich następstwa.
EN
Social and economic consequencies of mine liquidation process, occuring as a result of home mining production potential reduction, are passed over or treated very superficially. Attention is paid in the paper to the necessity to precede mine liquidation decision by a thorough economic analyses taking into consideration its after --effects in the general economic scope.
PL
Zagrożenie gazowe na powierzchni likwidowanych kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzyskim stwierdzono w wielu miejscach, bezpośrednio po zatrzymaniu przewietrzenia i zasypaniu szybów. Zagrożenie to związane jest z występowaniem lokalnych nagromadzeń dwutlenku węgla i/lub metanu. W artykule omówiono zakres, znaczenie i wpływ poszczególnych czynników na zagrożenie gazowe na powierzchni obszarów pogórniczych. Rozpoznanie mechanizmu migracji gazów z dołu zlikwidowanych kopalń na powierzchnię pozwoliło na przewidywanie możliwych miejsc anomalnych nagromadzeń CO2 i CH4 oraz zastosowanie odpowiedniej kontroli i profilaktyki w obszarach zlikwidowanych kopalń wałbrzyskich.
EN
A gas hazard on the liquidated collieries surface in Wałbrzych Basin has been stated at many places immediately after ventilation stoppage and shafts filling. This hazard in connected with the occurence of local accumulations of the carbon dioxide and/or methane. The range, importance and influence of the particular factors on the gas hazard on the mining area surface are discussed. Recognition of the gas migration from the underground of liquidated mines onto the surface allowed to forecast possible abnormal CO2 and CH4 accumulations as well as to apply a proper control and prevention in areas of liquidated collieries of Wałbrzych.
PL
Fartykule przedstawiono przebieg adaptacji wyrobisk dołowych lik-itaanej kopalni węgla kamiennego "Nowa Ruda" na potrzeby pod-ciiego magazynu gazu. Opierając się na doświadczeniach zdobytych mcie realizacji tego przedsięwzięcia sformułowano wnioski, które ita być wykorzystane przy budowie podobnych obiektów przemys-
EN
The course of adaptation of liquidated Nowa Ruda colliery mine excavations for the needs of underground gas storage presented. Basing on experiences gained in the course of this undertaking realisation conclusion are formulated, which can be utilized at construction of similar industrial objects.
PL
W artykule podjęto próbę uzasadnienia konieczności zmian stacjonarnego systemu odwadniania likwidowanych kopalń w GZW i przejścia na regionalne odwadnianie z wykorzystaniem zatapianych w szybach pomp głębinowych. Przemawiają za tym uwarunkowania naturalne (hydrogeologiczne) oraz ruchowe (wyprowadzenie załogi na powierzchnię, likwidacja wentylacji, większości wyrobisk pionowych i poziomych, ograniczenie zatrudnienia) i ekonomiczne (koszty inwestycji i modernizacji infrastruktury amortyzują się po 2-=-3 latach pracy pomp głębinowych). Uzasadnienie tezy przeprowadzono na podstawie rozwiązań proponowanych dla kopalń węgla kamiennego leżących w północno-wschodniej części GZW w podsystemach "Saturn" i "Sosnowiec". Wypracowano je w ramach wdrażania celowego projektu badawczego pt. " Centralny system odwadniania likwidowanych kopalń zlokalizowanych w N i N-E części GZW, uwzględniający bezpieczeństwo kopalń czynnych".
EN
An attempt is taken up in the paper to prove the necessity of changes in the stationary drainage system of liquidated mines in GZW (Uppersilesian Coal Basin) into regional drainage using submersible pumps flooded in the shafts. It is supported by the conditions (hydro-geological) as well as operational (taking out personnel to the surface, liquidation of ventilation of most vertical and horizontal workings, reduction of employment) and economic (capital cost and infrastructure modernisation cost will be returned after 2-3 years of submersible pumps operation). Justification of this thesis is carried out within implementation of the research design titled "Central drainage system of liquidated mines localised in the north north-east part of GZW with taking into consideration the safety of working mines".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.