Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluidization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The current work presents the results of seven sorbent samples investigated with respect to SO2 capture. The sorbents’ reactivity and capacity indexes were determined, and the tests were carried out in accordance with the ‘classical’ procedure for limestone sorbents. The reactivity indexes (RIs) of the tested samples were in the range of 2.57 and 3.55 (mol Ca)/(mol S), while the absolute sorption coefficients as determined by the capacity index (CI) varied between 87.9 and 120.6 (g S)/(kg of sorbent). Porosimetric analysis was also carried out and the specific surface area of the samples was found to be between 0.2 and 1.7 m2 /g. The number of micro-, meso- and macro-pores in individual samples was determined from the corresponding pore size distribution histograms, and the values of sorbent RIs and CIs were correlated with the samples’ total porosity and specific surface.
PL
W pracy zaprezentowano emisje wybranych zanieczyszczeń gazowych pochodzących z fluidalnego spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej. Do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w gazach spalinowych użyto analizatora Gasmet DX-4000, który wykorzystuje Transformatę Fouriera w podczerwieni (FTIR). Analizator sprzężony jest z programem CALCMET, który posłużył do akwizycji danych. Technologia spalania w pętli chemicznej (Chemical Looping Combustion) charakteryzuje się użyciem stałych nośników tlenu, które cyklicznie poddawane są reakcjom utleniania w reaktorze powietrznym oraz redukcji w reaktorze paliwowym. W przedstawionych badaniach nośnikiem tlenu był ilmenit, który składa się głównie z FeTiO3, TiO2 oraz Fe2O3. Otrzymane wyniki pochodzą z eksperymentu przeprowadzonego na stanowisku badawczym do fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej (FB-CLC-SF) o mocy ok. 5 kW. Eksperyment prowadzony był z użyciem biomasy- zrębków drewnianych jako paliwa.
EN
The paper presents the emission of selected gaseous pollutants from fluidized biomaas in the Chemical Looping Combustion. To measure the concentration of flue gas, the Gasmet DX-4000 analazer used the Infrared Fourier Transform (FTIR). The analyser is linked to CALCMET, which is used for data acquisition. Chemical Looping Combustion is charac-terized by the use of solid oxygen carrier that are cyclically subjected to oxidation reactions in the Air Reactor and reduction in the Fuel Reactor. In the presented studies, the oxygen carrier was ilmenite, which consists mainly of FeTiO3, TiO2 and Fe2O3. The results are based on an experiment conducted on a fluidized bed Chemical Looping Combustion (FB-CLC- SF) test rig with a power rating of about 5 kW. The experiment was conducted using biomass- wood chips as fuel.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza procesu erozyjnego ubytku masy pojedynczego ziarna węgla podczas jego spalania w różnych warunkach warstwy fluidalnej. W pierwszej części badano ubytek masy ziaren węgla spalanych w trzech temperaturach 850oC, 750oC i 650oC. Wykazano, że wzrost temperatury panującej w komorze paleniskowej znacznie przyspiesza proces ubytku masy spalanych ziaren węgla. Spalanie w strudze materiału inertnego intensyfikuje proces ubytku masy spalanych ziaren węgla. Zwiększenie temperatury w większym stopniu przyspiesza ubytek masy spalanych ziaren niż zwiększanie strumienia materiału inertnego. W drugim etapie analizowano wpływ atmosfery utleniającej na ubytek masy spalanego ziarna. Badania prowadzono w temperaturze 750°C i w atmosferach: powietrza oraz mieszanin: 21% O2 i 79% CO2, 25% O2 i 75% CO2, 30% O2 i 70% CO2. Pomiary prowadzono bez materiału inertnego oraz przy Gs=2,5kg/m2s. Wykazano, że dostarczenie w obszar spalania większej ilości utleniacza przyspiesza proces spalania. Obecność materiału inertnego intensyfikując proces spalania wpływa również na szybkość ubytku masy badanego ziarna. Analizowano również ubytek masy węgla wywołanego mechanicznym oddziaływaniem materiału inertnego (Gs=2,5 kg/m2s oraz Gs=5 kg/m2s). W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono istnienie ścisłego związku między procesem erozji, a procesem spalania.
EN
The research has been carried out on the specially constructed test stand. For testing manually polished spherical particles chosen from arbitrary real coal particles were used with diameter 10 mm. The mass loss of combust particles with a tensometric branch scale was measured. The inert material was quartz sand. The first part of research has been carried out in three different temperatures of combustion chamber: 850°C, 750°C and 650°C. The research has been performed without inert material and with mass rate flow: Gs=2,5kg/m2s and Gs=5kg/m2s. The results obtained during testing show that higher temperature of combustion chamber accelerates the coal particles mass loss. Mass flow rate of inert material intensifies the combustion process and accelerates the coal particles mass loss. In the second stage of experiment the coal particles mass loss in an oxidizing atmosphere at 750°C was analyzed. The research has been performed in air atmosphere and gas compound: 21% O2 and 79% CO2, 25% O2 and 75% CO2, and 30% O2 and 70% CO2. The research has been carried out without inert material in air atmosphere and with mass rate flow Gs=2,5kg/m2s. The results obtained so far show that higher oxidant content accelerates the coal particles mass loss. Mass flow rate of inert material intensifies the combustion process. In the third stage of experiment the coal particles mass loss caused by the mechanical interaction of inert material was analyzed. The research has been carried out alternately in an nitrogen atmosphere and in air atmosphere, the mass rate flow of inert material was Gs=2,5kg/m2s and Gs=5kg/m2s. The analysis indicates that both erosion process and combustion are strongly correlated.
PL
Strefa hyporeiczna jest obszarem współdziałania wód powierzchniowych i podziemnych. Warunki w jakich funkcjonuje ta strefa mają ważne znacznie dla organizmów roślinnych i zwierzęcych tam bytujących, ale także dla wymiany wód, ich składu chemicznego oraz reakcji zlewni na opady. W warunkach drenażu wód podziemnych przez wody powierzchniowe może dochodzić do fluidyzacji, czyli upłynnienia osadów dennych budujących strefę hyporeiczną. Zjawisko fluidyzacji zachodzi po przekroczeniu przez gradient hydrauliczny wartości jeden. Korzystając z tego warunku przeprowadzono badania symulacyjne funkcjonowania doliny rzecznej w zależności od wielu parametrów morfologicznych, hydrologicznych czy też hydrogeologicznych. Uwzględniono różnicę poziomu wody między warstwą wodonośną a rzeką, szerokość rzeki, współczynnik filtracji i anizotropię warstwy wodonośnej oraz przepuszczalność pionową strefy hyporeicznej. Realnie występujący zakres zmienności poszczególnych parametrów podzielono na podzakresy wartości niskich, średnich i wysokich. Metodą symulacji komputerowych, za pomocą oprogramowania Visual MODFLOW, poszukiwano takich warunków funkcjonowania doliny rzecznej, dla których może wystąpić zjawisko fluidyzacji. Stwierdzono, że fluidyzacja strefy hyporeicznej zależy proporcjonalnie od różnicy między zwierciadłem wód powierzchniowych i podziemnych. Wykazano, że większej skłonności do fluidyzacji można oczekiwać, gdy warstwa wodonośna ma wysoką przepuszczalność hydrauliczną, strefa hyporeiczna cechuje się niską przepuszczalnością pionową, a szerokość cieku jest niewielka.
EN
The hyporheic zone is a contact zone of surface and subsurface waters. One of the specific processes occurring in this zone is hyporheic zone sediment fluidization. The aim of the present study is to define the hydrogeological conditions in a river valley for which the fluidization of the hyporheic zone sediments may occur. The following factors were tested: the difference between the groundwater table and the river water surface, width of the river channel, hydraulic conductivity, and anisotropy of the aquifer sediments, as well as the vertical permeability of the hyporheic zone. The modelling experiments were carried out using the Visual MODFLOW program. The simulations were conducted on three river widths: 3, 6 and 9 m. It was found that the occurrence of fluidization of the hyporheic zone is favoured mainly by the difference between surface water and groundwater table elevation, in the order of 30 m, and the strong anisotropy of aquifers. The likelihood of fluidization occurrence depends on the value of vertical hydraulic conductivity and increases when the hydraulic gradient exceeds 1. The smaller the width of the river, the more favourable conditions for fluidization to occur. It was found that the fluidization of the hyporheic zone depends proportionally on the difference between the surface and ground water table. It has been shown that greater tendency to fluidization can be expected when the aquifer has a high hydraulic conductivity, the hyporheic zone is characterized by low vertical permeability, and the width of the river is small.
EN
This study complements a series of preliminary experimental studies of the destabilization of a granular stack immersed by fluidization, the particular case being the transient regime of homogeneous fluidization. The significant influence of the initial density (initial volume fraction) of the granular stack on the transient homogeneous fluidization regime is highlighted. An initially loose stack fluidizes turbulently and chaotically in a few seconds, from the injection zone to the top of the granular layer. Conversely, for the same material in an initially dense state, there is a mass takeoff of the stack, which is added to the propagation of porosity wave instability from the bottom to the top of the stack with fast kinetics that decompacts the medium. The results also showed that the velocity of this porosity wave seems almost constant regardless of the fluidization velocity.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad fluidyzacją i czasem opadania złoża dla bidyspersyjnych mieszanin cząstek. Analizowano wpływ składu mieszaniny cząstek z grup A i C wg klasyfikacji Geldarta, na ich charakterystyki hydrodynamiczne. Oznaczono doświadczalne wartości minimalnej prędkości fluidyzacji, prędkości pęcherzykowania oraz szybkości opadania warstwy. Stwierdzono wzrost zakresu jednorodnej fluidyzacji i obniżenie szybkości opadania mieszanin o HR = 1,25-1,4. Oceniono też możliwość powstawania złoża z ograniczoną fluidyzacją dla mieszanin o skrajnych średnicach ziaren Dmin/Dmaks < 0,096.
EN
Bidispersed mixts. of small and large Al(OH)3 particles were fluidized to study the bed collapse. The effect of the particle mixture of A and C according Geldart classification on their hydrodynamic characteristics was analyzed. The min. fluidization velocity, bubbling velocity, settling time and collapse velocity of the bed were detd. Advantageous increase of the range of homogeneous fluidization and decrease of settling velocity were obsd. for mixts. with Hausner ratio 1.25-1.4. The formation of confined fluidized beds in mixts. with the extreme large grain diams. was also established.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących eksperymentalnego wyznaczania wartości liczby Pecleta dla wybranych stref hybrydowego fluidyzacyjnego aparatu airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. W tym celu przeprowadzono badania znacznikowe metodą bodziec-odpowiedź. Liczbę Pecleta wyznaczono przy użyciu metody momentów oraz algorytmu optymalizacyjnego sprzężonego z jednowymiarowym modelem dyspersyjnym.
EN
This paper presents the results of experimental research concerning determination of Peclet number for selected zones of a hybrid fluidized-bed airlift apparatus with external liquid circulation. For this aim, the tracer stimulus-response experiments were carried out. Peclet number was then determined using the method of moments and optimization algorithm coupled with the one-dimensional dispersion model.
EN
The motion characteristics of mineral particles in a modified fluidized bed (mFB) with inclined plates have been studied both theoretically and experimentally. A particulate sedimentation model is built on the fluidization superficial velocity, terminal settling velocity, the device dimensions, the particle properties, and the volume fraction of the particulate suspensions in the inclined channel, which is to describe the motion behavior of particles in mono-disperse suspensions. The experimental particles are a mixture of silica and sand particles with the sizes in the range of 425 - 710 μm and 710 - 880 μm, respectively. Further, the model is extended to describe bi-disperse suspensions. The experimental system is established to be consistent with the theoretical arrangements, aiming to provide more accurate measurements. Specifically, the prediction results are in good agreement with the experimental data with the absolute deviation less than 11%. The results showed that the average solid volume fraction in the inclined channel fluctuates slightly for a given total solid inventory. The theoretical model is of certain practical significance for applications of this system to the classification, separation, and desliming of minerals.
EN
Dairy industry liquid products have short terms of validity. Therefore, it has become very popular to produce dairy products in the form of powder. This powder is obtained by a two-step spray drying method. At an initial stage, the raw material is preliminarily dried in a spray dryer (to get 10% moisture). At the following stage, it is thoroughly dried in a vibrating fluidized bed dryer (3-4% moisture). Fluidization is a process, in which dry grains of solid contact fluid to generate a fluidized bed that behaves similarly to boiling liquid. Owing to this process, powder of improved physicochemical properties is formed. The aim of our study was to describe the construction and working principles of a whey vibrating fluidized bed dryer.
PL
Płynne produkty przemysłu mleczarskiego mają krótkie terminy przydatności do spożycia. Dlatego popularne stało się produkowanie sproszkowanych produktów mlecznych. Do produkcji tych proszków stosuje się metodę dwustopniowego suszenia rozpyłowego. W pierwszej fazie surowiec jest suszony w suszarce rozpyłowej (do 10% wilgotności), a następnie dosuszany w wibrofluidyzatorze (3-4% wilgotności). Fluidyzacja to proces kontaktowania się suchych ziaren ciała stałego z płynem, aby wytworzyć złoże fluidalne, które zachowuje się podobnie do wrzącej cieczy. Dzięki temu procesowi powstaje proszek o lepszych właściwościach fizykochemicznych. Celem niniejszej pracy jest opisanie budowy i zasady działania wibrofluidyzatora do serwatki.
11
Content available Model matematyczny fluidyzacji strefy hyporeicznej
PL
W strefie hyporeicznej dokonuje się wymiana wód powierzchniowych i podziemnych. W warunkach drenażu wód podziemnych, przy wzroście gradientu hydraulicznego, może dojść do fluidyzacji tej strefy. W artykule przedstawiono model matematyczny fluidyzacji strefy hyporeicznej, który wyprowadzono z bilansu sił związanych z filtracją wody przez strefę hyporeiczną. Model matematyczny umożliwia prognozowanie wystąpienia fluidyzacji w zależności od wzrostu położenia zwierciadła wód podziemnych. Przeprowadzono serię testów laboratoryjnych, które potwierdziły prognozę obliczoną z modelu. Przeanalizowano także konsekwencje hydrologiczne i hydrogeologiczne fluidyzacji strefy hyporeicznej takie jak: zanik dobowych fluktuacji zwierciadła wody w strefach źródliskowych oraz zmiana tempa opadania wody w rzece po wezbraniu.
EN
In the hyporheic zone, exchange of surface water and groundwater takes place. During the groundwater drainage and the increase in hydraulic gradient, this zone can be fluidized. The paper presents a mathematical model of hyporheic zone fluidization. It has been obtained from a balance of forces related to the water filtration through the hyporheic zone. The mathematical model makes it possible to predict the occurrence of fluidization depending on the increase in water table position. A series of laboratory tests were carried out, which confirmed the predictions according to the model. The hydrological and hydrogeological influences of hyporheic zone fluidization were also analyzed, namely: the decline of diurnal water level fluctuations in headwaters and the variable rate of decline of water level after rainfall flood.
12
Content available remote Efektywne suszenie fluidalne materiałów z grupy D wg Geldarta
PL
Przeprowadzono teoretyczną i eksperymentalną analizę suszenia ziarna pszenicy, stanowiącej przykład materiału zaliczanego do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W ramach wstępnych badań testowych określono wpływ metody suszenia na jakość pszenicy, analizując wartości stosownych parametrów. Wyniki badań uzasadniają suszenie pszenicy w układzie fluidalnym. Część pomiarów testowych prowadzono z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, odpowiednich czujników i dedykowanego oprogramowania, co umożliwiało kontrolę zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza w przekrojach poziomych i pionowych złoża.
EN
Wheat grains were dried in fluidized bed with air at 50–60°C to det. the effect of drying conditions on the dried wheat quality. A thermal imaging camera with appropriate sensors and a software was used to measure temp. changes and relative humidity in the horizontal and vertical crosssections of the bed.
EN
The paper presents the results of investigations concerning the influence of the method of determination of particle size distributions on the modeling of aerodynamics of circulating fluidized bed in laboratory conditions. The advantages and disadvantages of the most commonly used sieve analysis and laser diffraction methods are presented, showing that these methods cannot always be used interchangeably. Based on the obtained results, a discussion on the influence of basic parameters of particle diameter distributions on key parameters characterizing the aerodynamics of the circulating fluidized bed.
PL
W artykule omówiono rezultaty badań dotyczących wpływu metody określania rozkładów ziarnowych na modelowanie aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono wady i zalety najczęściej stosowanych metod analizy sitowej oraz dyfrakcji laserowej, wykazując, że metody te nie zawsze mogą być wykorzystywane zamiennie. Na podstawie otrzymanych wyników badań przeprowadzono dyskusję nad wpływem podstawowych parametrów rozkładów średnicy ziaren na kluczowe wielkości charakteryzujące aerodynamikę cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej.
PL
Przedstawiono identyfikację i dyskusję oporów wewnętrznych w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. Zaproponowano sposób obliczania podstawowych wielkości hydrodynamicznych. Porównano wyniki doświadczalne i obliczone na podstawie zaproponowanego modelu. Wskazano na źródła rozbieżności między danymi doświadczalnymi, a obliczonymi. Zaproponowano modyfikację modelu prowadzącą do zgodności danych doświadczalnych z obliczonymi.
EN
Identification and discussion of internal pressure drop in a hybrid fluidized-bed airlift apparatus with external liquid circulation are reported. A method for the determination of basic hydrodynamic parameters is proposed. The experimental and computational results obtained using the elaborated model are compared. The sources of discrepancy between experimental and computational data are identified. The model modification leading to the compliance of experimental and computational data is shown.
PL
Zbadano wpływ wielkości ziarna materiału dozowanego za pomocą fluidalnej śluzy powietrznej na jej efektywność, a tym samym możliwości zastosowania takiej śluzy jako urządzenia dozującego. Do badań wykorzystano piasek kwarcowy o granulacji 300, 600 i 1000 μm. Przy wartości strumienia powietrza 9,3 m3/h wraz ze wzrostem wielkości ziaren materiału wydłużał się czas przesypu materiału przez śluzę, a przy strumieniu powietrza 12 m3/h obserwowano krótszy czas przesypu.
EN
The influence of grain size of materiał dispensed with a fluidized airlock on its effectiveness was investigated. Therefore the possibility of using such lock as a dispensing device was considered. Quartz sand with granularity of 300, 600 and 1000 μm was used in tests. For air flow rate of 9,3 m3/h flow time through the shorter discharge time was observed for 12 m3/h.
16
Content available Zastosowania fluidyzacji w gospodarce odpadami
PL
Rocznie w Polsce powstaje około 10 mln Mg odpadów komunalnych, spośród których ponad połowa w dalszym ciągu jest składowana. Rozwiązaniem tego problemu jest między innymi zwiększenie poziomów recyklingu oraz termicznego przekształcania odpadów. Fluidyzacja jest procesem zawieszania drobnych cząstek ciał stałych w przepływającym od dołu płynie. Technika jest z powodzeniem wykorzystywana w procesach jednostkowych takich jak: suszenie, mieszanie, transport, oczyszczanie i odpylanie, termiczne przekształcanie. W praktycznym ujęciu w gospodarce odpadami znajduje zastosowanie w recyklingu, przygotowaniu odpadów do dalszych przekształceń, termicznym przekształcaniu oraz oczyszczaniu gazów spalinowych.
EN
Annually there are 10 million Mgs of municipal waste in Poland, of which more than half is still stored . The solution to this problem , among others, is increasing the level of the recycling and thermal transforming of waste. Fluidization is a process of suspension of fi ne solid particles in a liquid fl owing from the bottom . The technique has been successfully used in the unit processes such as drying , blending , transport, cleaning and dust removal , thermal processing. In practical terms in waste management, the technique is used in recycling , preparation of waste for further restructuring , incineration and treatment of exhaust gases.
PL
Omówiono sposób obliczania granicznych prędkości napowietrzania hybrydowych aparatów fluidyzacyjnych zależny od ich właściwości hydrodynamicznych. Wartości graniczne odnoszą się istnienia złoża fluidalnego i braku porywania pęcherzy gazowych do strefy opadania, a zależą od konstrukcji aparatu. Zaproponowano korzystną i prostą modyfikację aparatu z wewnętrzną cyrkulacją cieczy, która zwiększa intensywność napowietrzania, (lepsze natlenienie fazy ciekłej). Wykazano, że zastosowanie dodatkowej strefy odgazowania cieczy powoduje inny sposób obliczania górnej granicznej wartości prędkości gazu.
EN
A method for calculation of critical aeration velocities for hybrid fluidized-bed apparatuses is discussed from the point of view of their hydrodynamic properties. The critical values refer to the fluidized bed and to the lack of entrainment of gas bubbles into a down-comer. They depend on the apparatus design. An advantageous and simple modification of the apparatus with the liquid internal circulation is proposed. The circulation increases the aeration intensity resulting in better oxygenation of liquid phase. It is demonstrated that the use of additional liquid degassing zone leads to a different method of calculation of upper critical gas velocity.
18
PL
Przedstawiono ujęcie ilościowe kinetyki suszenia pszenicy. Zaproponowane równania ujmują zarówno ruch masy i ciepła między analizowanymi strefami, jak i między ciałem stałym, a gazem. W pracy zastosowano model dwustrefowy, wyróżniający strefę emulsji i strefę pęcherzy. Wyniki przewidywań teoretycznych pochodzących z obliczeń symulacyjnych zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi doświadczalnymi otrzymanymi z użyciem suszarki fluidyzacyjnej o średnicy 0,150 m. Suszarka wyposażona była w oryginalne rozwiązanie konstrukcji dystrybutora gazu zapewniającego efektywną fluidyzację materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W części pracy dotyczącej pół-empirycznych metod analizy suszenia wykazano możliwość wykorzystania w obliczeniach procesowych koncepcji tzw. uogólnionej krzywej suszenia, co pozwala na znaczne ograniczenie zakresu badań eksperymentalnych niezbędnych do projektowania procesowego.
EN
Quantification of drying kinetics of wheat is presented. The proposed equations describe the motion of heat and mass transfer between the analyzed zones, and between solid and gas phases. In the study a two-zone model comprising the distinctive emulsion and bubbles zones was used. The results of theoretical predictions obtained in simulations were validated by comparison with the experimental data collected in the fluidized bed dryer of a diameter equal to 0.150 meters. The dryer was equipped with a specially design gas distributor enabling efficient fluidization of materials belonging to the group D in Geldart classification. In the part of this work dealing with semi-empirical methods of drying analysis the possibility of applying a so-called concept of generalized drying curve in process calculations was demonstrated. This approach allows one to restrict significantly a scope of experimental research necessary in process design.
19
Content available remote Efektywna fluidyzacja zrębków drzewnych
PL
Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy drzewnej. W badaniach wykorzystano zrębki drzewne z trzech gatunków drzew: dębu szypułkowego, orzecha włoskiego oraz brzozy brodawkowej. Zaproponowano konstrukcję suszarki fluidyzacyjnej, wyposażonej w oryginalny dystrybutor gazu, pozwalającą na efektywne suszenie rozdrobnionej biomasy drzewnej o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych i strukturalno-mechanicznych. Stwierdzono możliwość suszenia w badanym układzie fluidalnym analizowanych rodzajów materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta.
EN
The research results dealing with the possible application of fluidized bed drying of selected types of wood biomass are presented. Wood chips obtained from three tree species were used in the research, i.e. English oak, walnut and silver birch. A new design of fluidized bed dryer equipped with original gas distributor allowing for effective drying of fragmented wood biomass with diverse physicochemical and structural-mechanical properties was proposed. The possibility of drying the analyzed materials from group D according to Geldart's classification in the examined fluidized bed system was confirmed.
EN
In this study the authors minimise the total process cost for the heating of solid particles in a horizontal fluidised bed by an optimal choice of the inlet heating gas temperature profile and the total gas flow. Solid particles flowed along the apparatus and were heated by a hot gas entering from the bottom of the fluidised apparatus. The hydrodynamics of the fluidised bed is described by a twophase Kunii – Levenspiel model. We assumed that the gas was flowing only vertically, whereas solid particles were flowing horizontally and because of dispersion they could be additionally mixed up in the same direction. The mixing rate was described by the axial dispersion coefficient. As any economic values of variables describing analysing process are subject to local and time fluctuations, the accepted objective function describes the total cost of the process expressed in exergy units. The continuous optimisation algorithm of the Maximum Principle was used for calculations. A mathematical model of the process, including boundary conditions in a form convenient for optimisation, was derived and presented. The optimization results are presented as an optimal profile of inlet gas temperature. The influence of heat transfer kinetics and dispersion coefficients on optimal runs of the heating process is discussed. Results of this discussion constitute a novelty in comparison to information presented in current literature.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.