Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  raportowanie niefinansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article attempts to define issues related to sustainable development (SD) in the context of the mining industry. The purpose of this publication is to analyze the implementation of sustainable development goals by mining companies in Poland, including Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA and the Górażdże HeidelbergCement Group. The work is based on a review of previous research, formulating the activities of the mining industry in accordance with each of the seventeen goals presented in the Agenda 2030. Non-financial reports were used to analyze the scope of implementation of SD goals in Poland, an expert assessment was used, which allowed the strengths and weaknesses of the industry in this particular area of interest to be formulated. A change in awareness towards SD in environmental, social and economic domains has undeniably taken place. Reports published by the companies inform about activities consistent with the particular SD objectives. The scope of their implementation varies across the analyzed entities. Increasing the exposure of the discussed topic improves the image of companies, but also allows to notice their efforts whilst indicating real actions that are deemed as good practices. Mining entrepreneurs struggle with limitations and difficulties in implementing changes. The main challenge is the environmental aspect. Undoubtedly, the means of persuasion (also in this regard) are legal regulations that require finalization, especially when it comes to the mining industry and the state’s raw materials policy.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainable development, SD) w kontekście górnictwa. Celem niniejszej publikacji jest analiza realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez wybrane spółki górnicze prowadzące swoją działalność w Polsce, w tym Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Górażdże HeidelbergCement Group. Praca opiera się na przeglądzie dotychczasowych badań, formułując działania górnictwa zgodne z każdym z siedemnastu celów przedstawionych w Agendzie 2030. Do analizy zakresu realizacji celów SD w Polsce wykorzystano raporty niefinansowe, co pozwoliło na zaprezentowanie mocnych i słabych stron przemysłu w tym konkretnym obszarze zainteresowań. Niezaprzeczalnie nastąpiła zmiana świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Raporty upubliczniane przez spółki informują o działaniach zgodnych z poszczególnymi celami SD. Zakres ich realizacji jest zróżnicowany w analizowanych podmiotach. Zwiększenie eksponowania omawianego tematu poprawia wizerunek firm, ale też pozwala zauważyć ich starania, wskazując realne działania będące dobrymi praktykami. Przedsiębiorcy górniczy borykają się z ograniczeniami i trudnościami we wdrażaniu zmian. Wyzwaniem jest głównie aspekt środowiskowy. Niewątpliwie środkiem perswazji (również w tym zakresie) są regulacje prawne, które wymagają finalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o górnictwo i politykę surowcową państwa.
EN
Purpose: The aim of the paper is the presentation of the essence of non-financial reporting, the transposition of the Directive into Polish law and, as a result, the extension of mandatory disclosure (including reporting standards). Design/methodology/approach: The article is based on an analysis of literature with the use of analysis method (including the analysis of subject literature, legal acts, reports and studies prepared by various institutions published on the Internet), the descriptive method and graphical data presentation method. Findings: The structure of the study includes the presentation of: the essence of the problem, the scope of mandatory disclosure, standards that may govern its preparation and the initial conclusions resulting from the analyses of reports of companies obliged to report non-financial data. The justification of the need to prepare non-financial reports is provided as the mitigation of information asymmetry that occurs among different stakeholder groups. Non-financial reporting is perceived as a chance to increase knowledge on chances and risks and to analyse and organize the company’s activities. Those types of reports allow to dialogue with stakeholders, build trust and eventually win the competitive advantage. Non-financial reports also form a knowledge database for managers, the use of which increase the effectiveness of management. Originality/value: The analysis, synthesis and systematics of the presented issues (such as the essence, scope and standards of mandatory non-financial reporting) are the value of this article. Its results contribute to further analysis and the result of the analysis should be creation of recommendations for entrepreneurs regarding the choice of non-financial reporting standards, its form and scope.
PL
Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) staje się nieodzownym elementem działalności organizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz istotniejsze staje się czytelne i porównywalne raportowanie niefinansowe. Artykuł ma za zadanie przedstawić wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI), włączając w to opublikowane w 2018 r. wytyczne i wskaźniki dotyczące raportowania społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w ramach GRI 403.
EN
The implementation of the principles of corporate social responsibility of CSR) becomes an in dispensable element of the organization's activities. With the growing importance of the social responsibility concept, clear and comparable non-financial reporting becomes more and more important. The following article presents selected guidelines for the Global Reporting Initiative (GRI), including the guidelines and indicators for social reporting on occupational safety and health published in 2018 as a part of GRI 403.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu w odniesieniu do prowadzonej polityki, oczekiwań rynku i konsekwencji, jakie niosą one dla biznesu. Wyjaśniono, jak analizowanie śladu węglowego organizacji i produktu w całym łańcuchu wartości pomaga w redefiniowaniu dotychczasowych modeli biznesowych w celu poszukiwania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono praktyki liderów globalnych rynków i nastawienie polskich przedsiębiorstw do zagadnień klimatycznych. Omówiono ponadto wytyczne KE dotyczące raportowania niefinansowego w odniesieniu do klimatu, a także dobrowolne inicjatywy liderów rynku wykraczające daleko poza wymagania prawne.
EN
Setting and communicating ambitious goals – even challenges, reporting effects achieved as well as sharing ideas drive pro-climate activity on a global scale. Sooner or later we will have to join and take action on climate change, too. Without specific actions in business strategies and models, it may be impossible to take advantage of the opportunities that have arisen. The European Commission’s guidelines for reporting on non-financial information in relation to the climate not only encourage, but also help in practical way to prepare for a change in the way of thinking about the business. We should be aware that it is a derivative of actions taken by market leaders who set global trends. On the occasion of transformation, they not only strengthen their positive image, promote corporate social responsibility, but also achieve economic success. The newly defined business models that they are gradually implementing, assume a continuous improvement to reduce greenhouse gas emissions, a significant increase in the use of renewable energy and further improvement of energy efficiency throughout the entire value chain. The savings, which are already valued in billions of euros, should be an inspiration for those who still with uncertainty and lack of conviction approach better understanding of their impact on the climate, not to mention disclosing this information to the market. It is up to the managers to decide whether they want to stand in line with the best or just watch how they strengthen their market position.
EN
The concept of corporate social responsibility (CSR) in Visegrad Group countries (V4) is not very well developed yet, but is gradually transforming and becoming an important topic in the region. The study findings indicate that also CSR reporting practices are not widespread among companies in V4 countries. Initiatives undertaken by the governments of V4 countries basically are related with sharing of information and knowledge and the development of reporting guides. The paper presents an overview of the development of the concept of CSR in Visegrad 4 countries concentrating especially on disclosing the information on CSR performance in the region. The situation of CSR reporting practices in each of the V4 countries is outlined based on the conducted literature analysis.
PL
Cel. Praca ma na celu wskazanie relacji pomiędzy raportowaniem niefinansowej działalności przedsiębiorstwa w ujęciu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz wartości kapitału intelektualnego. Zaprezentowane w artykule zestawienie wartości rynkowej, księgowej, efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego oraz informacji o występowaniu raportowania CSR miały na celu poszukiwanie powiązań pomiędzy tymi czynnikami w odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa? Metodologia. W artykule zaprezentowano wartości księgową i rynkową dla wybranych spółek oraz poprzez zastosowanie metody VAIC (Value Added Intangible Assets) wskazano także tendencję efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego. Badania zostały przeprowadzone dla trzech wybranych spółek z sektora wydobywczego notowanych na GPW w Warszawie, opierając się na latach 2009-2016. Dodatkowo wskazano rok od którego wybrane przedsiębiorstwa sporządzają raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie zestawienie pozwoliło autorce wyciągnąć wnioski dotyczące raportowania niefinansowego w aspekcie kapitału intelektualnego oraz CSR. Wnioski. Przeprowadzone badania nie wykazały korelacji pomiędzy raportowaniem CSR a wzrostem wartości rynkowej spółek oraz wzrostem wskaźnika VAIC jednakże można wysunąć pewne wnioski mające na celu rozwój raportowania niefinansowego poprzez zbudowanie relacji pomiędzy tym co już zawarte w sprawozdaniach a tym co może uzupełnić tę niefinansową informację w celu wzrostu świadomości interesariuszy a tym samym wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw.
EN
Purpose. The purpose of this article is to indicate the relationship between the reporting about non-financial activities of companies in terms of corporate social responsibility (CSR) and the value of intellectual capital. This article contains information about market value, book value, intellectual capital efficiency and the information on the presence of CSR reporting. This presentation aims to search for the links between these factors in response to the question: how to increase the value of a company? Methodology. In this paper, the author presents the book and market values for selected companies. The author also indicates the intellectual capital efficiency with the use of the VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) method. The research was conducted for three selected companies from the mining sector, listed on the Warsaw Stock Exchange, for the period between 2009 and 2016. In addition, a particular year was indicated as of which the selected enterprises have been preparing their corporate social responsibility reports. This analysis allowed the author to draw conclusions about non-financial reporting in the aspect of intellectual capital and CSR. Findings. The conducted research did not show any correlation between the CSR reporting, the increase of the market value of companies and the growth of VAIC. However, it was possible to draw some conclusions with respect to the development of non-financial reporting by building a relationship between what is already included in the statements and what can supplement this non-financial information. Such actions may increase the awareness of stakeholders and thus boost the market value of enterprises.
EN
The article concerns the issue of extending the scope of non-financial reporting since 2017. New reporting obligations are related to the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/95 / EU into Polish law and business practice, resulting in an extension of the scope of disclosed non-financial information (for public trust units), including in particular reporting on corporate social responsibility business - CSR. The article was based on the indicated Directive and the amendment to the Act on Accounting published in 2017, as well as on the literature of the subject and reports published in the Internet regarding the issues of non-financial reporting and corporate social responsibility.
PL
W artykule podjęto problematykę rozszerzenia od 2017 roku zakresu raportowania niefinansowego. Nowe obowiązki sprawozdawcze związane są z implementacją na grunt polskiego prawa i praktyki gospodarczej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, skutkującą rozszerzeniem zakresu ujawnianych informacji niefinansowych (dla jednostek zaufania publicznego), w tym w szczególności składających się na sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Artykuł oparto przede wszystkim na wskazanej Dyrektywie oraz opublikowanej w 2017 roku nowelizacji Ustawy o rachunkowości, a także na literaturze przedmiotu i publikowanych w Internecie raportach dotyczących kwestii raportowania niefinansowego i społecznej odpowiedzialności biznesu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.