Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  junction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nowadays, a high-quality road network is necessary for sustainable transport systems. A sharp rise in automation results in increased transport problems. The most serious problems include the traffic infrastructure congestion, congestion, and increased risk of a traffic accident and, of course, a negative impact on the environment. The mobility of inhabitants and the transport of goods are one of the key transport objectives. A junction still constitutes the most critical point on the road network. That is why crossing the road smoothly and safely makes a large difference for the vehicle. This article provides an analysis of the current state of the selected circular junction. On the basis of the conducted survey, new solutions for this junction were presented, which should prevent the traffic conditions from becoming obtrusive. The Aimsun microsimulation was performed for checking the new proposals.
2
Content available Symultaniczność i kompilacja a obraz miejsca
PL
Architektura – jest wydzielaniem przestrzeni, konstruowanym z tworzywa, będącego kompilacją elementów materialnych i niematerialnych. Życie człowieka ma charakter przestrzenny, odbywa się w przestrzeni jego egzystencji: przez niego wytworzonej i zastanej. Człowiek egzystuje w przestrzeni behawioralnej, wśród architektury miasta, która jest swoistym medium – środkiem przekazu informacji składających się sumarycznie na percepcjonowane przez niego treści. Mieszka w przestrzeni realnej i wirtualnej oraz w przestrzeni będącej synergią zbudowaną z obu. Węzeł – to miejsce spotkań: pasaży, ulic… Konstruowany jako miejsce formalnie i funkcjonalnie ważne: do spotkań w mieście. Ma swoje działanie synergiczne. Budowanie węzłów – to budowanie możliwości do powstawania potencjalnych Miejsc Strategicznej Interwencji. To miejsca: kreowania zdarzeń i swoista furtka do różnorakich doznań, percepcji świata materialnego i wirtualnego oraz fantasmagorii – będących konsekwencja ich wzajemnych relacji. Konstruują je: znaczenie w geografi i miasta, znaczenie użytkowe, uformowanie kubaturowe, wydarzenia historyczne i współcześnie przekazywane informacje. Miasto, to co prawda duży dom – ale przy założeniu, że węzeł miejski jest projektowany, a nie powstaje przypadkowo, jego wybudowanie – jako obiektu architektonicznego, zespołu takich obiektów bądź założenia urbanistycznego – nie musi być krótsze niż konstruowanie w nim treści.
EN
Architecture – is demarcation of space, built of material which is a compilation of tangible and intangible elements. Human life is of spatial nature, it takes place in space of man’s existence: created by him and found by him. A man exists in behavioural space, among architecture of the city which is kind of a medium – means of communicating information cumulating into the contents perceived by him. A man lives in real and virtual space as well as in a space which is a synergy of them both. Junction – is a meeting place: of walkways, streets… Constructed as a place formally and functionally important: for meetings in the city. It has its synergic function. Constructing junctions – means building possibilities for prospective Places for Strategic Intervention. These are places: for creating events and a kind of gate into different sensations, perception of material and virtual world and phantasmagorias – which are a consequence of their interrelationships. They are constructed by: signifi cance in the geography of the city, usability, volumetric form, historical events and contemporarily broadcast information.
PL
Artykuł ten jest kontynuacją tematyki prezentowanej w Przeglądzie Górniczym w numerze 6 z 2013 roku. Prezentowane wówczas rozwiązania konstrukcyjne szkieletowej (portalowej) obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych obejmowały rozwiązania typowe, w przypadku odgałęzień oparte na portalu i wsporniku, a w przypadku skrzyżowań - na portalu i dwóch wspornikach lub dwóch wspornikach i belce głównej [1]. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań obudów połączeń wyrobisk korytarzowych odmienne od prezentowanych wcześniej, charakteryzujące się nietypową, często skomplikowaną postacią geometryczną konstrukcji. Najczęściej wynika ona ze znacznych gabarytów wyrobisk, parametrów ich połączenia lub ze specyficznych warunków geologiczno-górniczych. Często też jest podyktowana przez przyjętą technologię drążenia i zabezpieczania wyrobisk.
EN
This paper is a continuation of the subject matter presented in Przegląd Górniczy no. 6 of 2013. The design solutions presented at that time concerning a frame (portal) support of roadway connection included typical solutions: for the branches based on a portal and abutment and in case of junctions - on a portal and two abutments or two abutments and the main beam [1]. This paper presents the selected examples of solutions for supports of roadway connections which are different from those presented previously and which are characterized with a unique and usually complicated geometrie form of the structure. Most often, it results from significant dimensions of excavations, parameters of their connection or specific geological and mining conditions. It is also frequently determined by the adopted technology of drilling and securing method of the excavations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki parametrów fizykalnych wybranych złączy ścian zewnętrznych dwuwarstwowych określonych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO. Do analizy wybrano narożniki ściany zewnętrznej (przy zmiennym usytuowaniu ocieplenia) oraz połączenie ściany zewnętrznej z oknem (przy zmiennym usytuowaniu ościeżnicy). Przeprowadzono szczegółową analizę cieplno-wilgotnościową w zakresie dodatkowych strat ciepła, rozkładu temperatur dla założonych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Na podstawie otrzymanych wyników określono czynniki wpływające na wartości parametrów fizykalnych złączy budowlanych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych oraz opracowano karty katalogowe niezbędne w procesie projektowania budynków. Sformułowano wytyczne w zakresie zasad kształtowania struktury materiałowej przegród zewnętrznych i ich złączy.
EN
The article presents the results of physical parameters of selected junctions of two-layers external walls using a computer program TRISCO. For analysis selected of the external wall corners (variable location of warming), and connection of external wall with a window (variable location of window frame). For the assumptions parameters of internal and external air provided particular analysis of the thermal-humidity in terms of additional heat loss and temperature distribution. On the basis of the results determined the influence of factors on the values of building junctions physical parameters provide for the requirements of temperature and humidity and compile index cards essential in the building design. Formulated guidelines on the precept of material structure forming of external partitions and their junctions.
5
Content available Złącza elektryczne w modułach termoelektrycznych
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnień dotyczących złącz kontaktowych pomiędzy półprzewodnikowymi materiałami termoelektrycznymi, a elektrodami metalicznymi. Materiały termoelektryczne można wykorzystać do konstrukcji modułów termoelektrycznych, które z kolei zastosowane w generatorach termoelektrycznych TEG mogą przetwarzać energię cieplną bezpośrednio na energię elektryczną. Sprawność urządzeń wykorzystujących zjawiska termoelektryczne zależy zasadniczo od fizykochemicznych właściwości materiałów termoelektrycznych. Jednak jak wynika z prowadzonych od wielu lat badań, niewiele mniej istotny wpływ na sprawność modułów ma jakość wykonanych złącz elektrycznych. W trakcie projektowania urządzeń bazujących na materiałach termoelektrycznych, ważne jest także zwrócenie uwagi na dobór odpowiednich barier ochronnych hamujących procesy dyfuzji na granicy złącz oraz metod badawczych, w celu określenia jakości złącz metal/półprzewodnik. Poszczególne części artykułu przedstawiają opisy kryterium oceny jakości, metod wytwarzania oraz ochrony złącz. Osobna część artykułu w całości dotyczy zjawisk zachodzących na granicy złącz pracujących w wysokich temperaturach oraz ich rozwiązań opracowywanych w różnych ośrodkach badawczych. W artykule poza przybliżeniem zagadnień dotyczących zasad działania oraz idei konstrukcji modułu termoelektrycznego, zwrócono także uwagę na takie kluczowe aspekty, które związane są bezpośrednio z łączeniem, charakteryzacją, oraz ochroną materiałów termoelektrycznych.
EN
This paper attempts to give an overview of junctions between thermoelectric semiconductor materials and metal electrodes. Thermoelectric materials TM can be used for the construction of thermoelectric modules, which are in turn applied in thermoelectric generators TEG for conversion of thermal energy directly into electric energy. The efficiency of devices based on thermoelectric effects depends essentially on the physicochemical properties of thermoelectric materials. After many years of research, it can be concluded that the impact of the quality of electrical junctions on the efficiency of modules is only slightly less profound. For devices based on thermoelectric materials, it is also important to pay attention to the choice of both appropriate protective barriers inhibiting diffusion processes on the junction border and test methods in order to enable the determination of the quality of the metal/TM junctions. Different parts of the paper are devoted to the assessment criteria of the quality of the junctions as well as their manufacture and protection. A separate part of the article is focused on phenomena taking place at the junctions working at high temperatures and solutions to relevant problems proposed by different research centers. Apart from providing a description of the principles of operation of the thermoelectric modules and the idea behind their design, the paper draws attention to such key aspects as the connection and characterization process as well as the protection of thermoelectric materials against degradation.
6
PL
Wykrywane błędy w kształtowaniu układów torowych mają dwojakie podłoże - niewłaściwe projektowanie, nieuwzględniające sytuacji na gruncie, skutkujące ograniczeniami, które mogą wpłynąć na niepełne wykorzystanie prędkości pociągów lub jazd manewrowych, na jakie pozwala nowy element wprowadzany do układu oraz błędy wykonawcze, naruszające ogólnie znane zasady. Artykuł zawiera typologię obu rodzajów tych błędów oraz propozycje pewnych wielkości, które opisywałyby ich rozmiar. Przedstawione w nim przypadki są tylko pewnym, niewielkim zbiorem błędów, jakie można spotkać na sieci kolejowej w Polsce.
EN
Observed mistakes in rail track layout have a double origin - inappropriate designing of the new tracks element without taking into account of ground conditions, which results in speed restrictions for trains and limited switching/shunting operations, and constructions failures infringing main known rules. The article contains a typology of both kinds of mistakes and presents a proposition of values in order to describe their volume. Examples included in the article are only a small sample of the mistakes that can be observed on the Polish rail network.
PL
Sztywność na zginanie belki zespolonej typu stal-beton nie została w literaturze przedmiotu dostatecznie przedyskutowana. Stosując teorię translacji osi zerowych odkształceń elementów składowych belki, przedstawiono dwa możliwe warianty sztywności na zginanie. Analiza na poziomie odkształceń umożliwia zastosowanie wyników tak w zakresie sprężystym, jak i plastycznym. W artykule dokonano także przeglądu podstawowych prac z zakresu rozważanego przedmiotu.
PL
W artykule przedstawiono informacje o urządzeniu i oprogramowaniu wspomagającym diagnostykę układu napęd zwrotnicowy - rozjazd. Jest to próba przedstawienia informacji o kierunku rozwoju metod diagnostyki tego układu. Ze względu na wysokie wymogi bezpieczeństwa, jakie są nań nakładane, musi ona stać na wysokim poziomie.
EN
The article presents the characteristics of the PAMAR-MS measuring instrument and the PMSSystem software, applied to the diagnostics of the point machine - turnout system. The aim of the author has been to present readers with the information about methods of diagnostics of the aforementioned system and the direction of their development. Those methods have to be of the high standard because of the specifics of the point machine - turnout system and high safety requirements.
PL
Węzeł „Sośnica” będzie największym drogowym węzłem w Polsce. Połączy dwie autostrady transeuropejskie A1 i A4 oraz drogę krajową nr 44. Dzięki temu możliwy będzie szybki transport w kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe.
EN
The Sośnica node is to be the biggest node in Poland, which is to link two trans-European motorways (A1 and A4) with the state road No. 44. Thus, the fast transport from East to West and North to South will be possible.
PL
Przedstawiono stosowane metody mechanicznego zacisku połączeń linii energetycznych średniego i niskiego napięcia i zaproponowano wytwarzanie takich połączeń metodami wybuchowymi. Uzyskane połączenia tradycyjne i wybuchowe porównano pod względem wytrzymałości na rozrywanie i oporu przepływu prądu. Oceniono także strukturę obu typów połączeń na podstawie analizy mikroskopowych zdjęć przekrojów poprzecznych i podłużnych fragmentów wykonanych złączek. Stwierdzono, że połączenia otrzymane metodą wybuchową posiadają większą wytrzymałość mechaniczną na rozrywanie i wykazują niższą rezystancję podczas przepływu prądu.
EN
The length of the abstract should be not larger than six lines. In this paper, there is presented an application of mechanical compression method of mean- and low-voltage energy line connections. It was proposed a connections of that type production by explosive methods. Obtained connections - by conventional and explosive methods - were compared in terms of the tensile strength and the current flow resistance. The both type of connections structures were evaluated on the ground of microscopic photographs analysis of junction fragments longitudinal- and cross-sections. Connections obtained by the explosive method were characterized by higher tensile strenght and lower resistance during current flow.
PL
W pracy przedstawiono kilka zautomatyzowanych systemów pomiarowych obejmujących klasyczne i elektroniczne toromierze do pomiarów geometrii torów i rozjazdów kolejowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Scharakteryzowano współdziałanie oprogramowań do tych systemów, określono szczegółowe możliwości pomiarowe i dokładnościowe przyrządów oraz składniki opracowań wyników uwzględniających raporty graficzne i opisowe. Podane zostały wybrane przykłady raportów stanowiących wyniki pomiarów doświadczalnych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i uzyskanych wyników dokonano oceny zastosowania systemów z uwzględnieniem wymagań odpowiednich instrukcji dotyczących badań geometrii torów i rozjazdów.
EN
The paper presents several automatic measurements systems including classical and electronic rail measurement devices for the measurements of the geometry of rail tracks and junctions in 2D and 3D. The co-operation of the software used in these systems was characterised, detail measurements of data processing, regarding graphic and descriptive reports. Selected examples of the reports making the results of experimental measurements were given. Based on the carried out measurements and obtained results the assessement of the application of systems was made, regarding the requirements of proper instructions referring to the studies of the geometry of rails tracks and rail junctions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.