Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of the multi-operation hot die forging process, performed on a press, of producing a lever forging used in the motorcycles of a renowned producer by means of numerical simulations. The investigations were carried out in order to improve (perfect) the currently applied production technology, mainly due to the presence of forging defects during the industrial production process. The defects result mainly from the complicated shape of the forging (bent main axis, deep and thin protrusions, high surface diversity in the cross section along the length of the detail), which, during the filling of the die by the deformed material, causes the presence of laps, wraps and underfills on the forging. Through the determination of the key parameters/quantities during the forging process, which are difficult to establish directly during the industrial process or experimentally, a detailed and complex analysis was performed with the use of FEM as well as through microstructure examinations. The results of the performed numerical modelling made it possible to determine: the manner of the material flow and the correctness of the impression filling, as well as the distributions of temperature fields and plastic deformations in the forging, and also to detect the forging defects often observed in the industrial process. On this basis, changes into the process were introduced, making it possible to improve the currently realized technology and obtain forgings of the proper quality as well as shape and dimensions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu kucia matrycowego na gorąco odkuwki piasty w celu analizy i poprawy przemysłowego procesu jej wytwarzania. Termomechaniczny model kucia odkuwki piasty z odkształcalnymi narzędziami opracowano przy użyciu oprogramowania Qform 7. Do opracowania i budowy modeli CAD narzędzi kuźniczych wykorzystano program Catia V5R20, firmy Dassault Systemes. Uzyskane wyniki z symulacji numerycznych dotyczyły, m.in. analizy: rozkładów pola temperatur, odkształceń plastycznych, sposobu wypełnienia wykroju dla odkształcanego materiału odkuwki, a także sił kucia oraz analizy rozkładu naprężeń stycznych i normalnych we wkładkach matrycowych celem identyfikacji miejsc najbardziej narażonych na zużycie lub pękanie. Otrzymane rezultaty porównano z przemysłowym procesem kucia i na tej podstawie wprowadzono korekty wynikające z modelowania numerycznego.
EN
The paper presents the results of numerical modeling of the hot die forging process of hub in order to analyze and improve the industrial process of its manufacture. Thermo-mechanical model of hub forging with deformable tools was developed using the software Qform 7. To develop and build CAD models of forging tools used in Catia V5R20 sofware of Dassault Systemes. The obtained results from numerical simulations concerned, among others analysis of temperature distributions, plastic deformation, the way of deformed material flows, as well as forging forces and analysis of the distribution of mean and normal stresses in die inserts to identify areas most exposed to wear or cracking. The obtained results were compared with the industrial forging process and on this base the corrections resulting from numerical modeling were introduced.
PL
Praca dotyczy wykorzystania wyników modelowania numerycznego procesu kucia odkuwki typu rozwidlonego stosowanej w układzie napędowym koparki (przegub Cardana) realizowanego na młotach na gorąco. Głównym celem analizy było wykorzystanie symulacji komputerowej do analizy i poprawy przemysłowego procesu wytwarzania odkuwki. Termomechaniczny model kucia odkuwki typu widły z odkształcalnymi narzędziami opracowano przy użyciu oprogramowania Qform 7. Do zbudowania modeli narzędzi kuźniczych wykorzystano program Catia V5R20. W wyniku przeprowadzonych symulacji numerycznych uzyskano, m.in.: rozkłady odkształceń plastycznych oraz temperatur dla odkuwki i narzędzi. Dodatkowo dokonano analizy rozkładu naprężeń średnich i zastępczych w matrycach oraz przebiegów sił w procesie kucia. Otrzymane wyniki pozwoliły na pełniejszą analizę procesu kucia, w tym: identyfikację potencjalnych wad odkuwki (zakuć) oraz obszarów narzędzi najbardziej podanych na uszkodzenie. Wykorzystanie uzyskanych wyników z modelowania numerycznego pozwoliło na poprawę i wprowadzenie usprawnień w przemysłowym procesie kucia.
EN
The work concerns the use of results of numerical modeling of the forging process of the fork type forging used in the excavator’s drive system (cardan joint) realized on steam-air hammers in hot die forging. The main purpose of the analysis was to use computer simulation to analyze and improve the industrial forging process. Thermomechanical model of forging with deformable tools was developed using the software Qform 7. To build models of forging tools was used Catia V5R20 sofware. As a result of the modeling was obtained: distributions of plastic deformations and temperatures for forgings and tools. Additionally distribution of mean and von Missesstresses in dies and as well forging forces. The obtained results allow for a full analysis of the forging process, including: identification of potential defects of forgings (laps) and areas of the tools most reported for damage. Using the results of numerical modeling was allowed to improve and put improvements in the industrial forging process.
EN
The study discusses the subject of lubrication in the processes of hot die forging with the consideration of the durability of forging tools and instrumentation. It presents a literature research as well as the authors’ own investigations of the effect of the use of cooling and lubrication agents, the amount of the dosage as well as the direction of its application, and also the factors influencing the tribological conditions. The lubrication devices and systems currently applied in the industry have been analyzed as well. On this basis, making use of their knowledge and experience, the authors have developed and constructed a lubricating device. The elaborated system, implemented into the industrial process, makes it possible to select and ensure the optimal tribological conditions of the process by way of controlling the amount and frequency of the applied lubricant dosage. It can constitute an alternative for the manual method of lubricant application, which is dependent on the human factor, or the fully automated, yet expensive, lubrication systems. The obtained test results point to potential possibilities of a permanent introduction of the constructed device also into other forging processes, through its integration with a manipulator. The proposed solution ensures more stability and higher repeatability of the lubrication conditions as well as increases the efficiency of the production process, thus significantly reducing the unit costs of the production of forgings.
PL
Praca dotyczy problematyki smarowania w procesach kucia matrycowego na gorąco z uwzględnieniem trwałości narzędzi i oprzyrządowania kuźniczego. Przedstawiono badania literaturowe oraz własne autorów dotyczące wpływu zastosowania środków smarno-chłodzących, ilości dawki i kierunku jej podawania oraz innych czynników wpływających na warunki tribologiczne. Przeanalizowano także obecnie stosowane w przemyśle urządzenie i systemy smarowania. Na tej podstawie autorzy w oparciu o wiedzę i doświadczenie opracowali i zbudowali urządzenie smarujące. Opracowany system, zaimplementowany do przemysłowego procesu pozwala na dobór i zapewnienie optymalnych warunków tribologicznych w procesie poprzez sterowanie ilością i częstotliwością podawanej dawki środka smarnego. Może być ono alternatywą dla manualnej metody nanoszenia środka smarnego, zależnej od czynnika ludzkiego lub w pełni zautomatyzowanych, lecz drogich systemów smarowania. Uzyskane wyniki badań wskazują na potencjalne możliwości wprowadzenia na stałe do pracy zbudowanego urządzenia także do innych procesów kucia poprzez integrację z manipulatorem. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia większą stabilność i powtarzalność warunków smarowania oraz pozytywnie wpływa na zwiększenie wydajności procesu wytwarzania, a tym samym znacząco obniża jednostkowe koszty produkcji odkuwek.
PL
Artykuł obejmuje przegląd i ocenę dostępnych metod wstępnego nagrzewania narzędzi kuźniczych. Następnie zawiera kompleksową analizę zmian temperatury, jakie zachodzą na powierzchni i bezpośrednio pod powierzchnią matryc kuźniczych podczas wstępnego ich nagrzewania. Dla wybranej metody grzania wstępnego materiałem wsadowym opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu i czasu nagrzewania wkładek matrycowych. Przygotowano również szczegółowe wytyczne grzania narzędzi na dwóch wybranych prasach.
EN
This article contains an overview of available preheating methods which are commonly used in hot forging processes. Then a comprehensive analysis of the temperature changes that occur on the surface and directly below the surface of the forging die was carried out during the preheating process. The temperature measurement was performed with fast thermal camera and a thermocouple inserted inside the tool. The temperature was measured in traditional preheating process, and its value after preheating was about 200ºC, which can be acceptable, however this process was improper, because of possibility of tempering surface layer of forging tool. That’s why new method of preheating tools in contact with heated billets was developed and detailed instructions for time and layout of billets were prepared. The tool temperature was measured also after application of new method presented in this manuscript, and it reached over 200ºC after two preheating cycles. After three cycles of preheating also good results obtained because temperature in surface layer was about 260ºC. In conclusion, method proposed by authors obtained good result, is quite efficient and prevents from tempering of forging tools. Finally, two pre-heating instructions were prepared, for the Massey 2500T press and the Massey 1300T press, which are attached at the end of the manuscript.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu kucia odkuwki wydłużonej z występem na końcuadaptera realizowanego na prasie korbowej w matrycach otwartych na gorąco. Celem analizy była poprawa przemysłowego procesu wytwarzania odkuwki. Termomechaniczny model kucia odkuwki adaptera z odkształcalnymi narzędziami opracowano przy użyciu oprogramowania Qform 7. Do zbudowania modeli narzędzi kuźniczych wykorzystano program Catia V5R20. W wyniku przeprowadzonego modelowania uzyskano, m.in.: rozkłady odkształceń plastycznych i temperatur dla odkuwki i narzędzi oraz dodatkowo rozkładu naprężeń średnich i zastępczychw matrycach oraz przebiegów sił kucia. Otrzymane wyniki pozwalają na pełną analizę procesu kucia, w tym:identyfikację potencjalnych wad odkuwki (zakuć) oraz obszarów narzędzi najbardziej podanych na uszkodzenie. Wykorzystanie uzyskanych wyników z modelowania numerycznego pozwoliło na poprawę i wprowadzenie usprawnień w przemysłowym procesie kucia.
EN
The paper presents the results of numerical modeling of the forging process of the forging with elongated end-piece – an adapter made on crank press in hot dies with flash. The objective of the analysis was to improve the industria lforging process.Thermomechanical model of adapter forging with deformabletoolsdevelopedusing the software Qform 7. To buildmodels of forging tools used in the program Catia V5R20.As a result of the modeling was obtained: distributions of plastic deformations and temperatures for forgings and tools and additionally distribution of meanand von Misses stresses in dies and as well forging forces.The obtained results allow for a full analysis of the forging process, including: identification of potential defects of forgings (laps) and areas of the tools most reported for damage. Using the resultsof numerical modeling was allowed to improve and putim provements in the industrial forging process.
EN
The article describes aspects of drying corn in a classic pulsed fluid bed dryer (PFB) and a spouted pulsed fluid bed dryer (SPFB). Experimental results demonstrate a modest difference in drying kinetics and time between the PFB and SPFB for the same amount of seeds. Analysis of data showed that drying kinetics is dependent on the temperature, bed height and the frequency of the disc in the gas distributor. Drying kinetics was modeled mathematically using classic models and the best correlation was obtained for the modified Page's model. A modification of the Page's model was proposed which led to a 97.6% and 99.4% correlation between experimental and calculated values of moisture content for PFB and SPFB, respectively.
PL
Artykuł zawiera aspekty suszenia nasion kukurydzy w klasycznym układzie pulsofluidalnym (PFB) oraz układzie pulsofluidalnym fontannowym (SPFB). Wyniki badań wskazują, że dla tej samej masy materiału w komorze suszenia nie ma istotnych różnic w czasie suszenia miedzy klasycznym a fontannowym złożem pulsofluidyzacyjnym. Ustalono, że na kinetykę suszenia oprócz temperatury gazu i wysokości złoża wpływa również częstotliwość obrotu tarczy rozdzielacza. Do opisu kinetyki suszenia wykorzystano klasyczne modele matematyczne. Najlepsze dopasowanie modelu do danych eksperymentalnych uzyskano dla modyfikowanych modeli Page’a. Zaproponowano modyfikację modelu Page i uzyskano model wyjaśniający 97,6% wyjaśnionej zmienności wilgotności materiału w klasycznym złożu PFB oraz 99,4% zmienności wyjaśnionej w odmianie fontannowej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące narzędzi stosowanych w przemysłowym procesie kucia matrycowego na gorąco wyrobu typu pokrywa, stosowanego w przemyśle samochodowym. W celu zwiększenia trwałości stosowanych narzędzi zostały one pokryte różnymi warstwami hybrydowymi typu PN+PVD. Zużycie analizowanych narzędzi w czasie badań eksploatacyjnych oceniano na podstawie skanowania 3D cyklicznie pobieranych odkuwek, na których odwzorowany był ubytek materiału narzędzia. W ramach badań przeprowadzono również analizę mikrotwardość i mikrostruktury analizowanych narzędzi. Na podstawie opracowanych wyników określono skuteczność warstw hybrydowych w zwiększaniu trwałości narzędzi stosowanych w przemysłowych procesach kucia.
EN
This study focused on tools used in the hot forging process of lid type components manufactured for the automotive industry. The tools were coated with different PN+PVD hybridlayers in order to improve tool durability. The tool wear represented by material degradation was evaluated through 3D scans of periodically collected samples. The samples’ microhardness and microstructure were also analyzed. The results demonstrated a next ent of the hybrid layers efficiency in improving tool durability for industrial forging applications.
PL
Przedstawiono badania aerodynamiki aparatu pulsofluidyzacyjnego o nowej konstrukcji z cyklicznie przemieszczanym strumieniem gazu. W aparacie tym w porównaniu do klasycznego układu zmieniono doprowadzenie powietrza zasilaj ącego na stosowany w praktyce przemysłowej z możliwością wstępnego zasilania aparatu strumieniem gazu. Przeprowadzono badania wpływu zwiększenia obj ętości komór naporowych na zachowanie się złoża pulsofluidalnego w zależności od parametrów procesowych (częstotliwości pulsacji, wysokości złoża, średnicy cząstek, odsunięcia tarczy od gniazda rozdzielacza gazu).
EN
Research on aerodynamics of a newly constructed pulsed fluidized-bed apparatus with a cyclically relocated gas stream is presented in the paper. Compared to a classic system, the inlet of air in this apparatus was changed for the one applied in industrial practice with possibility of gas stream initial supplying. Influence of pressure chambers' volume increase on pulsed fluidized bed behaviour in relation to process parameters (pulsation frequencies, bed height, diameter of particles, disk stand-off from the gas distributor terminal) was tested.
PL
Poniższy artykuł prezentuje proces komputerowej rekonstrukcji geometrii obiektu rzeczywistego, w postaci modelu samolotu do badań flatterowych, z wykorzystaniem technik Reverse Engineering oraz zaawansowanych narzędzi powierzchniowego modelowania trójwymiarowego. Autorzy przedstawiają poszczególne etapy procesu akwizycji danych z użyciem skanera optycznego (białego światła strukturalnego) oraz obróbki danych pomiarowych. Następnie omawiają proces rekonstrukcji geometrii polegający na przekształceniu danych pomiarowych (chmura punktów) na trójwymiarowy model komputerowy NURBS kompatybilny z systemami CAD. Na zakończenie dokonują oceny dokładności odtworzonego modelu geometrycznego.
EN
Article presents the geometry reconstruction procedure of the aircraft mode! forflatter research (based on the I22-IRYDA aircraft). For reconstruction the Reverse Engineering techniques and advanced surface modeling tools are used. Authors discuss all stages of data acquisition process, computation and analysis of measured data. For acquisition the three dimensional structural light scanner was used. In the next part, details of reconstruction process are presents. These processes transform input data (point cloud) into the three dimensional parametric computer model (NURBS) which is compatible with CAD systems. In last chapter the accuracy of obtained model are discussed.
11
Content available Metoda numerycznej analizy aerosprężystości
EN
In this paper fluid-structure interaction, taking into account the nonlinearity of structural models, is concerned. Aeroelastic simulation of model aircraft based on GVT model configuration presents the capability of used numerical codes to analyze large-scale complex geometries. All computations were carried out in parallel environment for CFD mesh of order of millions tetrahedral elements.
PL
Artykuł przedstawia proces generacji modelu strukturalnego zbudowanego z prostych elementów belkowych oraz elementów masowych, o możliwie najprostszej budowie. Wirtualny model był tworzony na podstawie rzeczywistego modelu samolotu do badań flatterowych, znajdującego się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Obiekt ten wykonany został w skali 1:4 i posiadał własności masowe, sprężyste i tłumienie odpowiadające rzeczywistemu samolotowi. Istotne było uzyskanie modelu, który dokładnie odwzorowywał geometrię i własności mechaniczne modelu flatterowego. Numeryczny model obliczeniowy tworzono w programie FEMAP, na podstawie pomocniczego modelu bryłowego utworzonego w programie SolidWorks. Dla opracowanego modelu strukturalnego przeprowadzono następnie analizę modalną i wyznaczono postacie i częstości drgań własnych. Symulacja ta, przeprowadzona przy pomocy solwera MSC/Nastran, miała na celu przygotowanie danych do numerycznych obliczeń aerosprężystych, a także do walidacji otrzymanego modelu z wynikami eksperymentalnymi.
EN
The article presents the design process of structural model, made of simple beam and mass elements, of the simplest possible construction. Virtual model is based on the flutter model located in Institute of Aviation, Warsaw. This object has been made in 1:4 scale and it has mass, stiffness and damping properties corresponding to the airplane. The main point of the task was to obtain virtual model which accurately represent geometry and mechanical properties of flutter model. The computational stick model has been generated in FEMAP application, basing on the solid model generated in SolidWorks. The modal analysis in MSC/Nastran has been performed to obtain eigenvalues and eigenmodes for the prepared model. This simulation targets further aeroelastic analysis and the validation of numerical model with the experimental data.
PL
Celem badań jest opracowanie nowych wytycznych dotyczących projektowania/przeprojektowania przestrzeni samochodu dla niepełnosprawnego użytkownika. Systemy przechwytywania ruchu MOCAP wraz z programami do komputerowo wspomaganej analizy ergonomii pozwalają na szczegółową analizę procesu wsiadania i trajektorii poszczególnych części ciała i ich prędkości kątowych. Opisane pomiary ruchu dotyczyły wsiadania i wysiadania niepełnosprawnego użytkownika z pojazdu samochodowego oraz załadunku i wyładunku wózka inwalidzkiego przez użytkownika siedzącego za kierownicą samochodu.
EN
In the presented article is presented the part of research work which is leaded with using the motion capture system (MOCAP) and computer aided ergonomic. In this work authors concentrate on discussion about advantages and disadvantages of MOCAP systems, in reference to proper choice type of hardware. Criterion of selection is application MOCAP system to measurements of movements of disabled driver getting into the car process, and loading process of the wheelchair.
14
Content available remote Zonal gas distribution in pulsed fluidized bed dryers
EN
Hydrodynamic characteristics of a disc gas distributor in classical and modified pulsed fluidized bed (PFB) systems were investigated. The equations for the local flow coefficient and pressure drop in the distributor have been developed. The equations can be used in calculations of power consumption in PFB dryers. The experimental findings indicate that the pressure drop of a rotational gas distributor in the PFB with modified pulsation is lower than in a standard PFB which can influence the invest costs of PFB dryers.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych charakterystyki tarczowego rozdzielacza gazu w klasycznym i modyfikowanym układzie pulsofluidalnym. Opracowano równania określające współczynnik oporu lokalnego i spadek ciśnienia na rozdzielaczu. Wyniki badań wskazują, że spadek ciśnienia na rozdzielaczu gazu w układzie PFB z modyfikowaną pulsacją jest mniejszy niż w klasycznej odmianie rozdzielacza, co może mieć wpływ na koszty inwestycyjne układu pulsofluidalnego.
15
Content available remote Zachowanie metod CAx w projektowaniu wirtualnym
PL
Przedstawiono autorski program dydaktyczny z przedmiotu Wirtualne Projektowanie, wykładany na specjalności Wirtualne Projektowanie na wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Program ten obejmuje tematykę z zakresu modelowania 3D, analizy numerycznej (MES, ergonomia) oraz wizualizacji fotorealistycznej.
EN
Presented is exclusive training software for the subject of Virtual Designing Work as delivered in the Course for Virtual Design Engineering, Faculty of Heavy Machinery and Vehicles, Poznań Technical University. The software covers problems related to 3D modeling, numerical analysis, (FEM, ergonomics) and realistic photo visualization.
PL
Jednym z czynników, które przyspieszają i ułatwiają rozwój komunikacji w nauce jest budowanie, zgodnie z ideą Open Access, repozytoriów. Artykuł przedstawia zasady oraz korzyści płynące z funkcjonowania repozytorium w procesie komunikacji naukowej. Zwraca uwagę na aspekty prawa dotyczące udostępniania w repozytorium materiałów objętych prawem autorskim. Dokonuje przeglądu różnego rodzaju repozytoriów na świecie.
EN
One of the factors that speed up and facilitate the development of a wide range of communication - related issues in science and the humanities is the idea, in line with the Open Access philosophy, of building up repositories. The article presents rules and advantages resulting from repository-based scholarly communication and draws attention to legal issues concerning circulation of materials held at repositories that are protected by copyright. It gives an overview of different types of repositories.
17
Content available remote Hydrodynamics and drying kinetics in a pulsed fluid system with modified pulsation
EN
Investigations have been carried out on the influence of the modified gas pulsation on the hydrodynamics and drying kinetics in a pulsed fluid bed system (PFB) with modified pulsation as well as. Material properties (particle diameter, bulk density), bed height, pulsation frequency and the diameter of the additional openings in the gas distributor disc have been taken into account. The empirical equations of the lower and upper pulse-fluidisation velocities, reduced pressure drop of the bed in the pulsed fluid bed system with modified pulsation and characteristic gas distributor specifications have been developed. The results indicate a possibility to expand the application of the pulsed fluid bed system in the constant rate period and elimination of the classic PFB system limitations.
PL
Wyniki badań hydrodynamiki i kinetyki suszenia w układzie pulsofluidalnym z modyfikowaną pulsacją wskazują na możliwość rozszerzenia aplikacji układu pulsofluidalnego na materiały suszone w I okresie suszenia z eliminacją dotychczas ujawnionych ograniczeń klasycznego układu PFB. Sformułowano równania empiryczne określające zakres prędkości roboczych układu pulsofluidalnego z modyfikowana pulsacją, opory zredukowane złoża wskazujące na możliwość poprawienia warunków suszenia w nowym układzie pulsofluidalnym. Szybkość suszenia i wartości wilgotności krytycznej materiału suszonego w I okresie suszenia w układzie PFB z modyfikowaną pulsacją wykazują wartości zbliżone do wartości uzyskanych w klasycznym układzie PFB.
PL
Budowa trójwymiarowych modeli używanych w systemach CAx, wymaga precyzyjnych danych geometrycznych. W zależności od aplikacji, konieczne jest pozyskanie (oprócz danych geometrycznych) dodatkowych danych takich jak: gęstość, tekstura powierzchni, itp. Autor prezentuje metody rekonstrukcji trójwymiarowych modeli w programach CAD i przedstawia koncepcją praktycznego zastosowania POD (Proper Orthogonal Decomposition). Trójwymiarowa rekonstrukcja POD bazuje na modach statystycznych opisujących obiekt 3D.
EN
The construction of three-dimensional models used in CAx systems, to require precision geometrical data of the real object is presented. Depending on application, it is necessary to obtain (besides geometrical dimensions) additional data such as: volume density, texture of the surface, etc. Author shows method of reconstruction 3D models in CAD software and presents conception of practicable Proper Orthogonal Decomposition (POD). The POD 3D reconstruction bases on the statistical modes which describe the 3D object.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano zagadnienia związane ze skanowaniem przestrzennych obiektów 3D. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji kaskadowego systemu skanującego. Procedura skanowania jest podzielona na kilka etapów. Pierwszy etap - wstępny - polega na módalnej analizie obrazu mającej na celu dostarczenie informacji na temat pozycji obiektu na stole pomiarowym oraz porównanie jego geometrii z bazą danych. Drugi etap wykonywany jest tylko wtedy, gdy algorytm systemu uzna na podstawie analizy módalnej, że skanowany obiekt nigdy wcześniej nie był mierzony. Wówczas następuje procedura wstępnego skanowania (zgrubnego) oparta na laserowym pomiarze geometrii. Etap trzeci, a zarazem najwaniejszy realizowany jest przez zespól stykowych ramion pomiarowych z uwzględnieniem ścieżki przejścia głowicy pomiarowej wygenerowanej na podstawie wstępnej geometrii 3D.
EN
In this paper die problems of scanning of 3D objects is discussed. The objective of this work is present conception of the cascade 3D scanner system. The first step is localization and recognize of the object. Second step is to rough prescanning by use laser scanner. The last step is final scanning by use automatic arms with contact sensor.
EN
Experimental investigation has shown that modified pulsations (MP) affect bed structure. This enables one to combine the profitable properties with a classical pulsed fluid bed (PFB) and of a fluid bed system. In order to classify the MP system, the gas distributor factor ([dzeta R]) was introduced. Experiments for various [dzeta R] for various bed structures were carried out. In the range of 0 < [dzeta R] < 1, two characteristic areas were found. In the first one, for 0 < [dzeta R] < 0.3 and h[0] = 100 mm, there is a new kind of system with oscillating particles of a solid phase and greater gas consumption when compared with the classical PFB. In the second area for gas stream distribution factor ranging from 0.3 to 1, oscillations in the bed were not observed. In this range of [dzeta R] intensive mixing of particles in the bed was found. The best mixing of particles in the bed was obtained for 0.3 [mniejszy rowny] [dzeta R] [mniejszy-równy] 0.43. This kind of system was called "a pseudo-fluid bed". The results confirm that the new system with modified pulsation may be recommended for drying materials in constant rate period.
PL
Badania eksperymentalne układu pulsofluidalnego ze zmodyfikowaną pulsacją dowodzą, że modyfikacja pulsacji wpływa na jednorodność złoża pulsofluidalnego. Łącząc korzystne cechy układu pulsofluidalnego i układu fluidalnego, jest zalecana przy suszeniu materiałów charakteryzujących się i okresem suszenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.