Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podobciążeniowe przełączniki zaczepów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematyka artykułu dotyczy rozpoznawania defektów podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) z wykorzystaniem uczenia nadzorowanego. PPZ to specjalistyczne urządzenie będące częścią transformatora elektroenergetycznego, które pozwala na skokową zmianę przekładni a tym samym napięcia na zaciskach tego transformatora. Jako metodę diagnostyczną zastosowano metodę emisji akustycznej (EA), której zaletą jest możliwość stosowania podczas normalnej pracy transformatora bez konieczności jego wyłączania. Sygnały EA pozyskane z badań laboratoryjnych, w których symulowano cztery rodzaje defektów - typowych uszkodzeń PPZ, poddano wstępnej analizie z wykorzystaniem filtrów cyfrowych i transformaty Hilberta, a następnie poddano procesowi klasyfikacji. W artykule zawarto przykładowe przebiegi czasowe sygnałów EA oraz wyniki wstępnych badań dotyczących klasyfikacji defektów PPZ z wykorzystaniem siedmiu metod wraz z oceną ich skuteczności.
EN
The subject of the article concerns recognition of defects of on load tap changers (OLTC) with the use of supervised learning. OLTC is a specialized device that is part of a power transformer, which allows for a step change of the gear and thus the voltage at the terminals of this transformer. The acoustic emission (AE) method was applied as diagnostic method. The advantage of this method lies in the possibility of its application during normal operation of the device without having to turn it off. EA signals were obtained from laboratory tests in which four types of defects - typical OLTC damages, were simulated. The gathered signals were pre-analyzed using digital filters and Hilbert transforms, and then subjected to the classification process. The article contains examples of EA signal waveforms and the results of preliminary research on the classification of OLTC defects with the use of seven methods together with an assessment of their effectiveness.
PL
W artykule przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ). Scharakteryzowano metodykę wykonywania pomiarów w warunkach eksploatacyjnych dla transformatorów w ruchu (pod obciążeniem) zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych. Przedstawiono układy pomiarowe i aparaturę wykorzystywaną do badań. Wyniki pomiarów zaprezentowano na przykładzie przełącznika trójfazowego i zestawu trzech jednofazowych PPZ zainstalowanych w kadzi transformatora elektroenergetycznego.
EN
Various practical application aspects of the acoustic emission (AE) method for on-load tap changers (OLTC) diagnostics are presented in the paper. An on-site measurement methodology during apparatus normal service while installed and load in substation, as well as some exemplary measurement set-up and testing equipment used for research are proposed. One threephase OLTC and a group of three one-phase OLTCs installed in a common electrical power transformer tank are applied for exemplary measurement result presentation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad doborem przetwornika pomiarowego wykorzystywanego do rejestracji sygnałów emisji akustycznej (EA) generowanych przez podobciążeniowy przełącznik zaczepów (PPZ). Przedstawiono analizę porównawczą sygnałów EA generowanych przez PPZ w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem trzech przetworników pomiarowych o różnych charakterystykach przenoszenia. Na podstawie uzyskanych rezultatów wskazano jeden przetwornik, który umożliwia rejestrację zdarzeń akustycznych generowanych zarówno przez układ mechaniczny jak i zjawiska elektryczne występujące podczas pracy PPZ.
EN
Results of scientific research works considering selection of measuring transducer applied for registration of acoustic emission (AE) signals generated by on load tap changers (OLTC) are presented in the paper. A comparative analysis of AE signals generated by OLTC working under laboratory conditions in three setups, each applying measuring transducers with different transmittance. The comparative analysis was performed in order to determine their suitability for OLTC technical condition diagnosis. Based on the results achieved one transducer which enables for registration of acoustic events generated by the mechanical setup as well as by electric phenomena occurring during OLTC operation was selected.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład diagnostyki podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (EA). Badania przeprowadzono dla przełącznika typu VEL 110 – 24 firmy ELTA zainstalowanego w transformatorze rozdzielczym o mocy 25 MVA pracującym na stacji elektroenergetycznej. Analizę uzyskanych wyników wykonano w dziedzinie czasowej i czasowo– częstotliwościowej. Opis sygnałów EA generowanych przez PPZ w dziedzinie czasowej wykonano za pomocą przebiegów czasowych, modułu transformaty Hilberta i czasów charakterystycznych. W dziedzinie czasowo– częstotliwościowej mierzone sygnały opisano za pomocą spektrogramów widma gęstości mocy przy wykorzystaniu krótkoczasowej transformaty Fouriera. Wyznaczone deskryptory sygnałów EA generowanych przez badany PPZ porównano z wynikami uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych i na tej podstawie podjęto próbę oceny stanu technicznego badanego PPZ. W celu weryfikacji uzyskanych wyników wykonano pomiary badanego PPZ metodą oscylograficzną i przeprowadzono rewizję wewnętrzną przełącznika mocy i wybieraka.
EN
Presented is a practical example of an under-load tap changer (ULTC) diagnostics with the use of an acoustic emission method (AE). The research was carried out on the switch VEL 110-24 made by ELTA, installed in a 25 MVA distiribution transformer working in a power substation. The analysis of the obtained results was carried out in time and time-frequency domains. The description of AE signals generated by ULTC in a time domain was realized with the help of time patterns, Hilbert transform module and characteristic times. In a time-frequency domain the measured signals are described with the help of power spectral density spectrograms using the short-time Fourier transform. The determined descriptors of AE signals generated by the investigated ULTC are compared with results obtained in laboratory conditions and on this basis the attempt to assess the investigated ULTC technical condition is made. With the aim to verify the obtained results, measurements of the investigated ULTC, using an oscillographic method, were made and the internal revision of a power switch and a selector was carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mających na celu ocenę powtarzalności wyników pomiarowych podczas badania podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) metodą emisji akustycznej (EA). Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych analizując wpływ stopnia zużycia styków roboczych głowicy PPZ na rejestrowane sygnały EA. Ocenę powtarzalności wyników pomiarowych przeprowadzono na podstawie analizy wartości czasów charakterystycznych wyznaczonych z zarejestrowanych sygnałów EA.
EN
The article presents the results of scientific - research to assess the reproducibility of the measurement results during the diagnosis of onload tap changers (OLTC) by acoustic emission (AE). The study was conducted in a laboratory studying the effects of wear pin head OLTC working on the recorded AE signals. Assessment of the repeatability of the measurement results performed on the basis of the characteristic time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac naukowo – badawczych mających na celu ocenę stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) metodą emisji akustycznej (EA). Metoda ta pozwala na diagnostykę PPZ bez konieczności wyłączania transformatora z eksploatacji. Pomiary te przeprowadzono dla PPZ zainstalowanego w transformatorze rozdzielczym. Zarejestrowane sygnały poddano analizie w dziedzinie czasu oraz czasowo – częstotliwościowej.
EN
The paper presents results of scientifically investigative works which aim is the on load tap changers (OLTC) technical condition estimation by use of the acoustic emission (AE) method. The AE method allows for OLTC diagnosis without the necessity of exclusion the power transformer from operation. These measurements have been performed for a OLTC installed on the distribution transformer. The registered acoustic signals have been analyzed in time and time-frequency domains.
PL
Podobciążeniowe przełączniki zaczepów (PPZ) są jednym z głównych elementów transformatora, który zapewnia możliwość regulacji napięcia w sieci elektroenergetycznej. Ich awarie są częstą przyczyną wyłączeń transformatorów rozdzielczych. W artykule przedstawiono wyniki prac naukowo – badawczych mających na celu ocenę stanu technicznego PPZ metodą emisji akustycznej (EA). Metoda ta pozwala na diagnostykę przełączników bez konieczności wyłączania transformatora z eksploatacji. Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych badając wpływ stopnia zużycia styków roboczych przełącznika mocy na rejestrowane sygnały EA. Zarejestrowane sygnały poddano analizie w dziedzinie czasu oraz czasowo - częstotliwościowej. Analizę wyników w dziedzinie czasu wykonano przy pomocy transformaty Hilberta a także wyznaczając czasy charakterystyczne dla poszczególnych przebiegów. Do oceny wyników w dziedzinie czasowo - częstotliwościowej zastosowano krótkoczasową transformatę Fouriera.
EN
The on-load tap changer (OLTC) constitutes one of the main elements of an electric power transformer which ensures the possibility of voltage regulation in an electrical power network. Its break-down is a common cause for the transformer cut-off. The paper presents results of scientifically investigative works which aim is the OLTC technical condition estimation by use of the acoustic emission (AE) method. The AE method allows for OLTC diagnosis without the necessity of exclusion the power transformer from operation. The measurements were performed under laboratory conditions. The influence of the degree wear and tear of the OLTC head on the AE signal was evaluated. Gathered signals were analyzed within the time and time-frequency domains. Results analysis in the time domain was performed by use of the Hilbert transform. Furthermore the characteristic times for the particular runs were calculated. Evaluation of the time-frequency domain results was performed by use of short-time Fourier transform.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.