Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopreparat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ćma bukszpanowa to bardzo groźny szkodnik, żerujący na bukszpanach. Owad ten jest bardzo żarłoczny i błyskawicznie się rozprzestrzenia. Jak go zwalczać? Jakie jeszcze szkodniki lub choroby mogą zagrozić bukszpanom?
PL
W procesach biologicznego oczyszczania ścieków i podczas przetwarzania odpadów stosuje się biopreparaty, które wspomagają i przyspieszają proces rozkładu niepożądanych zanieczyszczeń, głównie pochodzenia organicznego.
EN
At present, the natural environment is heavily polluted by xenobiotics, which is a global problem. Among the wide range of pollutants present in the surrounding environment, particular attention should be paid to crude oil and its derivatives. Petroleum compounds include lubricants, fuels, bitumens etc. where the demand is enormous; therefore the contamination of the soil environment with oil-derived substances is inevitable. It is therefore necessary to take all actions aimed at environmental protection by reducing this type of pollution. One of the methods leading to lowering the concentration of oil products in the soil environment is bioremediation - a method that uses specific properties of microorganisms to break down petroleum into compounds that are less toxic to the environment. The aim of the experiment was to examine the degree of degradability of petroleum compounds present in soil by biopreparations constructed on the basis of bacteria and to assess the impact of Fenton’s reactions on bioremediation processes. Biopreparations were applied into contaminated soil in immobilized and non-immobilized form. In the conducted study biopreparations on the basis of P. putida and P. Fluorescens were tested for petroleum hydrocarbons contaminated soil. The CO2 amount was measured as an indicator of effective bioremediation process using Micro-Oxymax respirometer. Moreover, the kinetics of the degradation of petroleum hydrocarbons has also been investigated using Fenton’s reaction in the experiment and a modified reaction in the presence of siderophores and citric acid. It was found that the higher bioremediation potential properties have been demonstrated for biopreparation - alginate capsules with P. putida, P. fluorescens with modified Fenton reaction (citric acid + Fenton reagent). For these treatments the bioremediation kinetics of total petroleum hydrocarbons had the highest values.
PL
Obecnie środowisko naturalne jest w znacznym stopniu zanieczyszczone przez ksenobiotyki, co stanowi problem o charakterze globalnym. Wśród szerokiej gamy zanieczyszczeń obecnych w otaczającym środowisku należy zwrócić szczególną uwagę na ropę naftową i jej pochodne. Do związków ropopochodnych zalicza się smary, paliwa, asfalty itd., na które zapotrzebowanie jest ogromne, w związku z tym skażenie środowiska glebowego substancjami będącymi pochodnymi ropy naftowej jest nieuniknione. Należy więc podejmować wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska poprzez redukcję tego typu zanieczyszczeń. Jedną z metod prowadzących do obniżenia stężenia produktów ropy w środowisku glebowym jest bioremediacja - metoda wykorzystująca specyficzne właściwości mikroorganizmów do rozkładu ropy naftowej na związki mniej toksyczne dla środowiska. Celem doświadczenia było zbadanie stopnia zdolności rozkładu związków ropopochodnych obecnych w glebie przez biopreparaty skonstruowane na bazie bakterii oraz ocena wpływu reakcji Fentona na procesy bioremediacyjne. Biopreparaty mikrobiologiczne wprowadzono do zanieczyszczonej gleby w postaci immobilizowanej i nieimmobilizowanej. W przeprowadzonym badaniu testowano biopreparaty opracowane na bazie mikroorganizmów P. putida i P. fluorescens na glebie zanieczyszczonej węglowodorami ropopochodnymi. Podczas badania mierzono ilość CO2 jako wskaźnik skutecznego procesu bipremedacji z użyciem respitometru Micro-Oxymax. Ponadto zbadano również kinetykę degradacji węglowodorów ropopochodnych, stosując reakcję Fentona i jej modyfikację w obecności sideroforów i kwasu cytrynowego. Stwierdzono, że wyższe właściwości potencjału bioremediacji wykazano dla biopreparatów – kapsułki alginianowe z P. putida, P. fluorescens ze zmodyfikowaną reakcją Fentona (kwas cytrynowy + odczynnik Fentona). W przypadku tych zabiegów odnotowano najwyższe wartości parametrów kinetyki rozkładu węglowodorów ropopochodnych.
PL
Celem badań była ocena zagrożeń mikrobiologicznych odorowych i pyłowych w pomieszczeniach inwentarskich na fermach drobiu. Ponadto określono skuteczność biopreparatu i ekstraktu roślinnego Yucca schidigera w obniżaniu stężenia wybranych związków odorowych generowanych przez pomiot drobiowy oraz w higienizacji pomiotu. W pomieszczeniach inwentarskich zapylenie powietrza było wysokie i kształtowało się na poziomie 1,44 mg/ m3; dominowała frakcja pyłu PM10. Zarówno w pomiocie drobiowym oraz pyle osiadłym stwierdzono wysoką liczebność bakterii i grzybów na poziomie 106–1010 jtk/g. Na fermie drobiu nie odnotowano przekroczenia limitu dotyczącego liczby bakterii i grzybów w powietrzu. Odnotowane stężenia frakcji PM2,5 i PM10 były 18–20 razy wyższe niż dopuszczalne dla 24-godzinnej ekspozycji określone przez Światową Organizację Zdrowia. Wśród odorowych związków lotnych na fermach drobiu dominowały: amoniak, akroleina, metyloamina, kwas octowy, aldehyd octowy i formaldehyd. Ich stężenia były zmienne w zależności od rodzaju fermy i etapu cyklu produkcyjnego. Dopuszczalne stężenie amoniaku w powietrzu zostało przekroczone na fermie kur niosek I i II, natomiast stężenie dwutlenku węgla przekroczyło dopuszczalną wartość w trzecim etapie cyklu produkcyjnego na fermie brojlerów III i było zbliżone do limitu na fermie niosek I. Cytotoksyczność mieszaniny związków odorowych wobec komórek kurzych LMH maksymalnie wynosiła 45,7%, potwierdzono ją zmianami morfologicznymi komórek po działaniu związków odorowych (amoniaku, di- i trimetyloaminy). Biopreparat mineralno-mikrobiologiczny wraz z ekstraktem Yucca schidigera zmniejszał ogólną liczbę drobnoustrojów o około 1 rząd wielkości w pomiocie drobiowym i obniżał stężenie związków odorowych o 37–70% w zależności od związku. Zastosowanie kolejno ekstraktu Y. schidigera, a następnie po 2 dniach biopreparatu może być skutecznym sposobem ograniczania zagrożeń mikrobiologicznych i odorowych na fermach drobiu.
EN
The aim of the study was to evaluate the microbiological contamination, odour and dust concentration in poultry farms. In addition, the effectiveness of biopreparation and Yucca schidigera plant extract in manure hygienisation and selected odorous compounds removal was determined. The airborne total dust concentration at poultry production premises averaged 1.44 mg/m3 with a high percentage of the PM10 fraction. High number of bacteria and fungi at 106–1010 CFU / g. was determined in both poultry manure and settled dust. Poultry farm’s air limits of the bacteria and fungi number have not been exceeded. Reported concentrations of PM2,5 and PM10 fractions were 18–20 times higher than acceptable for a 24-hour exposure determined by the World Health Organization. Volatile odorous compounds dominant in poultry farms were: ammonia, acrolein, methyl amine, acetic acid, acetaldehyde and formaldehyde. The concentrations are variable depending on the farm type and stage of the cycle production. The permissible concentration/ exposure limits of ammonia in the air has been exceeded in the laying hens farms I and II, while the concentration of carbon dioxide exceeded the limit value in the third stage of the cycle production on broiler farm III and was close to the limit for laying hens farm I. The maximum cytotoxicity of odorous compounds mixture tested on chick liver hepatocellular carcinoma cell line LMH was 45.7%. It was confirmed by cells morphologic changes after the odorous compounds treatment (ammonia, di-, and trimethylamine). Mineralmicrobial biopreparation with Yucca schidigera extract reduced the total number of microorganisms by 1 logarythmic unit in poultry manure and decreased concentration of odorous compounds by 37–70% depending on the compound. The use in sequence Y. schidigera extract, and then after 2 days biopreparation can be an effective way to reduce microbiological and odorous hazards on poultry farms.
PL
Drzewa i krzewy na terenach zurbanizowanych są narażone na szereg nieinfekcyjnych czynników chorobotwórczych, wynikających ze złych warunków siedliskowych. Następstwem tego są często infekcje patogeniczne i/lub zasiedlanie roślin przez szkodniki.
PL
Powstające w procesach oczyszczania ścieków osady poddawane są najczęściej stabilizacji w otwartych komorach fermentacyjnych w celu zmniejszenia ich podatności do zagniwania oraz zmniejszenia ilości organizmów chorobotwórczych. Zawartość składników organicznych w osadach ściekowych (ok. 80% s.m. w osadzie surowym) jest czynnikiem determinującym stosowanie biopreparatów w celu przyspieszenia procesu biodegradacji masy organicznej. Biopreparaty tworzy się na bazie odpowiednio dobranych szczepów rodzimych lub allochtonicznych drobnoustrojów. Poddaje się je starannej selekcji, a następnie wprowadza do danych warunków środowiskowych. Z uwagi na aspekty praktyczne biopreparaty komercyjne wykazują szereg zalet, przede wszystkim są łatwe w pozyskaniu, magazynowaniu, jak również w dozowaniu. W skład biopreparatów, których zadaniem jest optymalizacja rozkładu materii organicznej, należą bakterie rodzaju Pseudomonas oraz Bacillus. Ich cechą charakterystyczną jest niezwykłe bogactwo nietypowych szlaków metabolicznych, wysokie zdolności adaptacyjne do różnych warunków środowiskowych, wytwarzanie endospor w przypadku Bacillus sp., degradacja złożonych i często toksycznych substancji, w tym również fakultatywne przełączanie aparatu metabolicznego na warunki beztlenowe (w przypadku Pseudomonas sp.). Celem przeprowadzonych badań było monitorowanie zmian liczebności heterotroficznych bakterii właściwych i grzybów pleśniowych, jak również poziomu aktywności dehydrogenaz w osadzie ściekowych po zastosowaniu biopreparatów ECO TABSTM POND TABLETS oraz ECO TABSTM ECO GRANULAR SHOCK. Obiektem badań były dwie frakcje osadu ściekowego pobieranego z otwartej komory fermentacyjnej, znajdującej się na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych we Wrześni. Do komory fermentacyjnej w okresie od 27 kwietnia do 25 czerwca 2014 roku (codziennie) aplikowano 15 sztuk ECO TABSTM POND TABLETS i 15 sztuk ECO TABSTM ECO GRANULAR SHOCK firmy ECO TABS™ Europe. Już na początku eksperymentu zaobserwowano rozdział całej mieszaniny na 2 frakcje: cięższą opadającą na dół zbiornika i lżejszą unoszącą się w jego górnej części. W związku z tym do analiz mikrobiologicznych i biochemicznych pobierano próbki z obu frakcji jednocześnie, co 12-14 dni w kolejnych, sześciu terminach i po 25 dniach w ostatnim terminie badań (termin I - 27 kwietnia 2014, II - 5 maja, III - 22 maja, IV - 4 czerwca, V - 16 czerwca, VI - 30 czerwca, VII - 25 lipca 2014). Analizy mikrobiologiczne przeprowadzono z zastosowaniem metody płytkowej Kocha i polegały na oznaczeniu ogólnej liczebności bakterii heterotroficznych i grzybów pleśniowych. Osad ściekowy poddano również analizie biochemicznej, która polegała na określeniu metodą spektrofotometryczną poziomu aktywności dehydrogenaz. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zaaplikowanie biopreparatów ECO TABSTM POND TABLETS oraz ECO TABS TM ECO GRANULAR SHOCK przyczyniło się do istotnie statystycznego wzrostu ogólnej liczby heterotroficznych bakterii właściwych, grzybów pleśniowych, jak również poziomu aktywności dehydrogenaz w osadzie, pochodzącym zarówno z dolnej, jak i górnej części komory fermentacyjnej. Najsilniejsze namnażanie się mikroorganizmów oraz najwyższą ich aktywność odnotowano w ostatnich, trzech terminach analiz. Ponadto wykazano, że wyższą liczebnością oraz aktywnością analizowanych drobnoustrojów charakteryzowała się dolna frakcja osadu ściekowego.
EN
Sludge produced in sewage treatment processes is usually stabilized in open fermentation chambers in order to reduce its rotting tendency and to reduce the amount of pathogenic organisms. The content of organic components in sewage sludge (about 80% of dry weight in raw sludge) is a factor that determines the use of biopreparations to accelerate the process of organic mass degradation. Biopreparations are based on appropriately selected native or allochthonous microorganisms. They are carefully selected to match the environmental conditions. Due to practical aspects commercial biopreparations exhibit a wide range of advantages - above all, they can be easily acquired, stored and dosed. Pseudomonas and Bacillus are the bacterial genera used as components in biopreparations. They are responsible for optimisation of decomposition of organic matter. They are characterised by unique richness of atypical metabolic pathways, high adaptability to different environmental conditions, formation of endospores (Bacillus sp.), degradation of complex and usually toxic substances and facultative switching of the metabolic apparatus to anaerobic conditions (Pseudomonas sp.). The aim of the study was to monitor variation in the population of heterotrophic eubacteria and moulds and to monitor dehydrogenases activity in sewage sludge after the application of ECO TABSTM POND TABLETS and ECO TABSTM ECO GRANULAR SHOCK biopreparations. The research objects were two fractions of sewage sludge collected from an open fermentation chamber located in a biomechanical sewage treatment plant in Września, Poland. From 27 April to 25 June 2014 15 pieces of ECO TABSTM POND TABLETS and 15 pieces of ECO TABSTM ECO GRANULAR SHOCK (ECO TABS™ Europe) were applied daily to the fermentation chamber. As early as the beginning of the experiment we observed that the mixture had split into two fractions: a heavier fraction, which dropped to the bottom of the container and a lighter fraction, which floated in the upper part of the container. In view of this fact, samples for microbiological and biochemical analyses were collected from both fractions simultaneously, every 12-14 days at six consecutive terms and after 25 days at the last term of the research (term I - 27 April 2014, II - 5 May, III - 22 May, IV - 4 June, V - 16 June, VI - 30 June, VII - 25 July 2014). The microbiological analyses consisted in applying Koch's plate technique to determine the total number of heterotrophic bacteria and moulds. The sewage sludge was also analysed biochemically, where spectrophotometry was applied to determine the level of dehydrogenases activity. The research findings revealed that the application of ECO TABS TM POND TABLETS and ECO TABS TM ECO GRANULAR SHOCK biopreparations caused a statistically significant increase in the total number of heterotrophic bacteria and moulds. The biopreparations also increased dehydrogenases activity in the sludge collected both from the upper and lower parts of the fermentation chamber. The greatest proliferation of microorganisms and their highest activity was observed at the last three terms of analyses. Apart from that, the lower fraction of the sewage sludge proved to have greater populations of the microorganisms under study and the microorganisms were more active.
PL
Omówiono rolę i znaczenie bakterii ryzosferowych stymulujących wzrost i rozwój roślin (PGPR) w glebach zdegradowanych na skutek ich zasolenia. Zanieczyszczenie gleb, będące przyczyną tzw. stresu solnego, może być spowodowane nadmiernym stosowaniem nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że szczepy bakterii Bacillus sp. i Variovorax sp. mogą stymulować wzrost rzepaku w środowisku zasolonym. Ponadto sprawdzono wpływ procesu liofilizacji, czasu i temperatury przechowywania liofilizatów bakteryjnych na przeżywalność sześciu szczepów – Bacillus sp., Bacteroidetes bacterium, Massilia sp., Pseudomonas fluorescens i Variovorax sp. Wykazano, że zarówno liofilizacja oraz wzrost temperatury, jak i czas przechowywania liofilizatów istotnie zmniejsza przeżywalność bakterii ryzosferowych. Stwierdzono, że przeżywalność bakterii stymulujących wzrost roślin w liofilizatach zależy od rodzaju szczepu bakteryjnego. Wszystkie liofilizowane mikroorganizmy wykazywały najwyższą przeżywalność po ich przechowywaniu w temperaturze 4°C. Potencjalnie zliofilizowane bakterie glebowe mogą być wykorzystane jako składniki biopreparatów w celu wspomagania wzrostu roślin na glebach nadmiernie zasolonych.
EN
The role and significance of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in soil degradation due to salinization was discussed. Soil pollution, leading to the so-called salt stress, may be caused by excessive use of mineral fertilizers and plant protection products. The study demonstrated the potential of Bacillus sp. and Variovorax sp. to enhance the rapeseed growth in the saline environment. Impact of lyophilization process, its time and the temperature of bacterial lyophilizate storage on survival of the six strains: Bacillus sp., Bacteroidetes bacterium, Massilia sp., Pseudomonas fluorescens and Variovorax sp. was examined. It was demonstrated that both lyophilization and an increase in temperature as well as lyophylizate storage time significantly reduced viability of rhizospheric microorganisms. Further, the survival rate of plant growth stimulating bacteria in lyophilisates depended on the bacterial strain. All the lyophilized microorganisms exhibited the best survival rate following storage at 4°C. The freeze-dried soil bacteria can potentially be used as components of bioproducts in order to assist plant growth in excessively saline soils.
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of using biopreparations on efficiency of the co-fermentation process. Commercial bacterial biopreparations DBC Plus Type L, DBC Plus Type R5 and yeast biopreparations were used in the study. The process of cofermentation of sewage sludge with grease trap waste from a production plant that manufactured methyl esters of fatty acids was analysed in the laboratory environment under mesophilic conditions. The sludge in the reactor was replaced once a day, with hydraulic retention time of 10 days. Grease trap waste accounted for 35%wt. of the fermentation mixture. The stabilization process was monitored everyday based on the measurements of biogas volume. Addition of yeast biopreparation to methane fermentation of sewage sludge with grease trap waste caused an increase in mean daily biogas production from 6.9 dm3 (control mixture) to 9.21dm3 (mixture M3). No differences in biogas production were found for other cases (mixtures M1, M2). A similar relationship was observed for methane content in biogas.
PL
Celem badań było określenie wpływu stosowania biopreparatów na efektywność procesu kofermentacji. W badaniach zastosowano biopreparaty komercyjne DBC Plus Typu L, DBC Plus Typu R5 (bakteryjne) oraz drożdże. Proces kofermentacji osadów ściekowych z odpadami tłuszczowymi pochodzącymi z wytwórni estrów metylowych kwasów tłuszczowych, przeprowadzono w skali laboratoryjnej w warunkach mezofilowych. Osady w reaktorze wymieniane były raz dziennie, przy hydraulicznym czasie zatrzymania 10 dni. Odpady tłuszczowe stanowiły 35% wagowych mieszaniny fermentacyjnej. Kontroli prawidłowości przebiegu procesu stabilizacji dokonywano codziennie na podstawie pomiaru ilości produkowanego biogazu. Dodatek biopreparatu z drożdży do fermentacji metanowej osadów ściekowych z odpadami tłuszczowymi spowodował wzrost średnio dobowej produkcji biogazu z 6,9 dm3(dla kontroli) do 9.21dm3 (mieszanina M3). W pozostałych przypadkach (mieszaniny M1, M2) nie stwierdzono istotnych różnic w produkcji biogazy. Podobną zależność zaobserwowano dla zawartości metanu w biogazie.
9
PL
W przemyśle i rolnictwie (głównie w obiektach produkcji zwierzęcej) powstaje wiele produktów ubocznych, w tym opadów organicznych, które są z kolei źródłem uciążliwych związków zapachowych (odorantów). Ocenia się, iż powietrze odprowadzane z ferm hodowlanych może składać się z ponad 160 związków chemicznych (m.in. amoniak i lotne aminy, siarkowodór i tiole, indole oraz lotne kwasy tłuszczowe). Przedstawiono podstawowe nazewnictwo i metody pomiarów odorantów. Dokonano przeglądu metod dezodoryzacji, głównie metod fizykochemicznych, w tym omówiono techniki sorpcyjne (adsorpcja, absorpcja), spalanie bezpośrednie oraz ozonowanie. Scharakteryzowano także metody biologiczne, w tym biofiltrację oraz sorpcję zanieczyszczeń gazowych w bioskruberach. Opisano zastosowania różnych dodatków do pasz i ściółki, m.in. biopreparatów oraz ekstraktu roślinnego Yucca schidigera, w celu usuwania odorów w pomieszczeniach inwentarskich.
EN
A review, with 66 refs., of methods for air deodorization in industrial, municipal and breeding sites. In particular, various additives to the feed and bedding, including biopreparations and Yucca schidigera plant extract for the removal of odorous compds. in livestock buildings were presented.
PL
Celem badań było zastosowanie biopreparatu jako czynnika wspomagającego współoczyszczanie odcieków ze ściekami syntetycznymi metodą osadu czynnego. Badania prowadzono w sekwencyjnych reaktorach biologicznych o pojemności 3 dm3 (SBR). Stężenie osadu czynnego w SBR utrzymywano na poziomie 4,0 g/dm3, obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń kształtowało się na poziomie 0,05-0,1 g ChZT/g s.m. d, natomiast stężenie tlenu w komorze napowietrzania utrzymywano na poziomie 3 mg O2/dm3. Układ pracował w cyklu 12-godzinnym. Udział procentowy odcieków w mieszaninie ze ściekami syntetycznymi wynosił 5% obj. Substratem badań były odcieki pochodzące ze składowiska odpadów komunalnych w Tychach oraz ścieki syntetyczne przygotowane na bazie bulionu zgodnie z normą PN-72/C-04550. ChZT odcieków kształtowało się na poziomie średnio 3000 mg O2/dm3, a BZT5 wynosiło 280 mg O2/dm3. Stosunek BZT5/ChZT był bardzo niski i wahał się w przedziale 0,06-0,1. W odciekach ze składowisk odpadów komunalnych występowały również wysokie stężenia azotu amonowego przekraczające znacząco jego ilość w ściekach syntetycznych. Kryterium oceny stopnia oczyszczenia ścieków była zmiana wartości wskaźników zanieczyszczeń, tj.: ChZT, BZT5, OWO, stężenia P-PO4, Ncał, N-NO3, N-NH4. Stwierdzono, że dodatek biopreparatu w ilości 3 mg/dm3 poprawił stopień usunięcia fosforu fosforanowego, azotu azotanowego i całkowitego.
EN
The aim of this study was the application of biopreparation to intensify the treatment of leachate with synthetic sewage sludge method. The experiments were performed in sequential biological reactor (SBR) of 3 dm3. The concentration of the activated sludge in the SBR was equal to 4.0 g/dm3, and the oxygen concentration in the aeration chamber was at the level of 3.0 g O2/m3. The sludge loading with contaminants was established at the level of 0.05 and 0.1 g COD/gTSd. The percentage share of leachates was 5 vol.%. The operational cycle of the bioreactor took 12 h. The substrate used in that studies was the leachate taken from the municipal landfill in Tychy and synthetic wastewater prepared from of broth according to standard PN-72/C-04550. COD was on the level of 3000 mg O2/dm3, and BOD5 was 280 mg O2/dm3. The ratio BOD5/COD of those leachates was very low and varied from 0.06. to 0.1. The municipal landfill leachates posses also significant amount of the ammonium nitrogen, which are much higher than those present in the synthetic sewage. The main criterion for the estimation of the effectiveness of the treatment process was the change of parameters indicating impurities content such as: COD, BOD5, contents of TOC, TC and concentrations P-PO4, Ntot, N-NO3, N-NH4. An addition of biocomponent to activated sludge bioreactor at amount of 3 mg/dm3 reduces P-PO4, N-NO3 and Ntot.
PL
Wykonano testy kiełkowania na pszenicy, której nasiona zaprawiono prepratami zawierającymi ekstrakt ze Spirulina sp. (Alga Seed Sp.) lub glonów bałtyckich (Alga Seed Premium) uzyskany metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Zaprawianie przeprowadzono poprzez wytrząsanie nasion z 3 rożnymi dawkami obu formulacji: 8, 14 i 20 μL na 1 g ziarna, które wyznaczono na podstawie badań wstępnych. Zaprawione nasiona w 9-krotnym powtórzeniu dla każdego z badanych stężeń, pozostawiono do kiełkowania na podłożu z waty przez 11 kolejnych dni, po upływie których dokonano pomiarów mokrej masy roślinnej, wysokości kiełków i długości korzeni. Największy wzrost zielonej części, w warunkach prowadzonego doświadczenia, uzyskano w przypadku nasion zaprawionych Alga Seed Sp. w proporcji 8 μL/g ziarna, osiągając przyrost masy i średniej długości kiełków, odpowiednio o 13 i 7%, w stosunku do serii kontrolnej. Natomiast największy wzrost strefy korzeniowej zaobserwowano po aplikacji na nasiona preparatu Alga Seed Premium w dawce 14 μL/g ziarna.
EN
Wheat seeds (1 g) were coated with 3 doses (8, 14 and 20 μL) of formulation contg. supercrit. CO2 extract from Spirulina sp. or Baltic seaweeds. The treated seeds were cultivated on cotton base for the next 11 days in nineplicate of each sample. The fresh sprout mass, sprout heights and root lengths were detd. and compared with control samples. The best results of the sprout growth were achieved for seeds coated with 8 μL of Spirulina sp. formulation. The coating resulted in increasing the mass yield and the sprout height by approx. 13 and 7%, resp. Baltic seaweeds contg. formulation improved the root development.
PL
Na ogół przez pestycydy rozumie się środki chemiczne o szerokim spektrum działania biobójczego, zapewniające efektywne zwalczanie organizmów przynoszących poważne straty w gospodarce. Niestety, większość takich związków chemicznych ma charakter ksenobiotyków o szkodliwym działaniu na środowisko przyrodnicze. Alternatywą dla chemicznych pestycydów mogą być preparaty naturalne.
EN
In general, the pesticides mean as the chemical compounds with a broad spectrum of biocidal activity against pests and the economic harmful organisms. Unfortunately, most of these preparations, especially xenobiotics, can influence negatively on the environment and ecosystems. An alternative method control of pests may be used the natural preparations such as biological or mineral.
PL
Stosowanie biopreparatów w oczyszczalniach ścieków wpływa na optymalizację rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach (odchody, papier, resztki roślinne, tłuszcz), lepszą biodegradację środków piorących i myjących, a także eliminację przykrych zapachów. Celem badań opisanych w artykule była intensyfikacja pracy oczyszczalni hydrofitowej z wykorzystaniem biopreparatu, którego głównym składnikiem jest biohumus. Uzyskane wyniki potwierdziły wpływ dawkowanych substancji humusowych na wzrost efektywności usuwania związków azotu i fosforu, odpowiednio o 9 i11%. Poprawa sprawności oczyszczania ścieków uzyskana w krótkim okresie eksploatacji złoża hydrofitowego potwierdza, że koloidy próchnicze (związki humusowe) dozowane wraz z biopreparatem mają znaczne zdolności sorpcyjne, buforujące i zwiększają aktywność enzymatyczną mikroorganizmów.
EN
Application of bio-compounds in wastewater treatment plants improves degradation of organic contaminants in wastewater (feaces, paper, plant remains, grease), washing detergents and elimination of odours. The aim of research presented in the paper was to intensify effectiveness of wetland wastewater treatment plant by application a bio-compound which contains biohumus. Acquired results confirmed influence of application of humus substances on effectiveness of nitrogen and phosphorus removal, respectively by 9 and 11%. The improvement of effectiveness of wastewater treatment acquired during short term use of constructed wetland confirms that humic colloids applied with bio-compound show significant sorptive and buffering qualities which improve enzymatic activity of microorganisms.
EN
Current, very fast development of genetic engineering and protein engineering (main segments of modern biotechnology) is a good way for commercially production of proteins, which benefit biopharmaceutical, the enzyme and agricultural industries. These products augment the fields of medicine, diagnostics, food, nutrition, detergents, textiles, leather, paper, pulp, polymers and plastics. Proteins with biopharmaceutical application are mainly clinical reagents, vaccines and drugs. During the last decade, the pharmaceutical biotechnology represents the fastest growing segment in the biotechnology sector. Production of recombinant proteins for use as pharmaceuticals, is a multi-billion dollar industry. One third of the biopharmaceuticals has come from microorganisms, such as Escherichia coli and yeast. The selection of expression systems depends on the size and biochemical status of proteins. Large proteins and proteins that require glycosylation are usually expressed in a mammalian cells, fungi or the baculovirus system. Smaller proteins are produced by prokaryotic cells. There are some very useful advantages for prokaryotic recombinant expression systems: it is easy of culture, very rapid cell growth with possibility of IPTG expression induction and quite simple product purification. On the other hand, for very large proteins, for S-S rich proteins and proteins which require post-translational modifications, bacteria, usually E. coli strains are not robust system. Better are yeasts with very popular species Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris. This article presents the current application of microbes as production platforms for recombinant proteins and its genetic engineering for the use as biopharmaceuticals.
PL
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania biopreparatu Bio Activ PH do oczyszczania z substancji toksycznych (fenol, formaldehyd) wybranych rodzajów odpadowych mas formierskich i rdzeniowych w skali laboratoryjnej. Metoda ta nie była dotychczas stosowana do tego rodzaju odpadów. Badano możliwości biodegradacji zanieczyszczeń zawartych w odpadowych masach sporządzonych z piasków powlekanych żywicami fenolowymi. Zastosowanie gotowego biopreparatu do oczyszczania ze związków fenolu odcieków z mas odpadowych dało pozytywne wyniki, natomiast dodanie go bezpośrednio do odpadu nie przyniosło spodziewanych rezultatów.
EN
This paper presents the applicability of Bio Activ PH biopreparation in the treatment of toxic substances (phenol, formaldehyde) in selected types of waste mouldings and core laboratory scale. This method has not been used for this type of waste so far. The possibilities of biodegradation of pollutants in the waste mass made of phenolic-coated sand were explored. The application of the ready biopreparation for the removal of phenol compounds from the waste masses effluents gave positive results; however, its direct addition to the waste did not bring the expected results.
PL
W artykule przedstawiono przesłanki stosowania oraz pierwsze rezultaty wdrożenia technologii nawadniania mikrobiologicznego do poprawy efektywności eksploatacji sczerpanych złóż ropy naftowej Przedgórza Karpat. Podano wyniki testów laboratoryjnych symulujących proces mikrobiologicznego nawadniania złoża ropy oraz rezultat pierwszych piętnastu miesięcy trwania programu Mikrobiologicznego Nawadniania Złoża (MNZ) wdrożonego na złożu ropy naftowej Pławowice. Pokazano wyniki produkcyjne wybranych odwiertów złoża Pławowice oraz dokonano wstępnej analizy efektywności ekonomicznej programu, która wykazała, że średni przyrost produkcji w analizowanych dwóch odwiertach wynosi ponad 35% – w porównaniu do produkcji poprzedzającej program.
EN
The paper presented hereby relates to the possibilities of Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) application and the initial results of microbial flooding during the improvement of the recovery factor of depleted oil fields in the Carpathian Foreland. The results of laboratory tests simulating the microbial flooding process on the oil field and the results from the first fifteen months of Microbial Flooding Program on the Pławowice oil field are also presented. In this field, the application the MEOR process has increased production rate of two wells by 35% on average above the rate before treatment.
PL
Przedstawiono problematykę przyrostu temperatury cieczy w zbiorniku opryskiwacza, w wyniku jej częściowej recyrkulacji. Ma to znaczenie dla niektórych rodzajów aplikowanych preparatów w ochronie roślin, szczególnie biologicznych (żywych organizmów). Zmiana temperatury cieczy, poza zagrożeniem termicznym dla substancji wrażliwych i organizmów żywych, może podczas jej rozpylania wpływać na spektrum generowanych kropli i w konsekwencji na skuteczność biologiczną stosowanych preparatów, a także na poziom strat poprzez jej znoszenie i odparowanie.
EN
The problem of temperature increase of liquid in the sprayer tank, as a result of the partial recirculation of liquid were described. This is important for some types of applied plant protection preparations, especially biological (living organisms). Change of the liquid temperature generates a risk for heat-sensitive substances, and for living organisms. In addition, the temperature increase can affect the spectrum of the generated droplets, and consequently can decrease the biological efficacy, as well as the increase of losses by evaporation and aerial drift.
PL
W badaniach podjęto próbę wskazania przydatnych środków do zaprawiania nasion bobiku i soi. W celu porównania skuteczności ograniczania występowania sprawców zgorzeli siewek założono doświadczenia laboratoryjne i szklarniowe na trzech odmianach bobiku (Amulet, Albus i Granit) i trzech odmianach soi (Augusta, Bohema i Merlin). Do zaprawiania nasion zastosowano dwa środki pochodzenia roślinnego: Biosept 33 SL, który zawiera wyciąg z grejpfruta oraz miazgę z czosnku; Polyversum WP zawierający organizm antagonistyczny Polyversum oligandrum oraz syntetyczną zaprawę Vitavax 200 FS, która zawiera s.cz. karboksynę i tiuram. W doświadczeniu szklarniowym (wazonowym) określano wschody roślin, procent porażonych roślin oraz stopień porażenia przez sprawców zgorzeli siewek. Porównywano również masę części nadziemnej i korzeni. W doświadczeniu laboratoryjnym analizowano energię kiełkowania nasion oraz zasiedlenie przez grzyby. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania badanych zapraw w rolnictwie ekologicznym w celu ograniczania zgorzeli siewek.
EN
The research makes an attempt to indicate agents useful for seed dressing of horse bean and soybean. In order to compare the effectiveness of control of root rot pathogens, laboratory and greenhouse experiments were carried out on three horse bean cultivars (Amulet, Albus and Granit) and three soybean cultivars (Augusta, Bohema and Merlin). Two agents of plant origin were used for seed dressing: Biosept 33 SL, containing grapefruit extract and garlic pulp, Polyversum WP, containing antagonistic organism Polyversum oligandrum, and synthetic seed dressing Vitavax 200 FS, whose active ingredients include carboxin and thiram. The greenhouse (pot) experiment was conducted to assess plant seedling emergence, percentage of infested plants and infection rate by root rot pathogens. Also weight of above-ground parts and roots was compared. The laboratory experiment analyzed seed germination energy and colonization by fungi. The obtained results demonstrated the possibility of using the examined seed dressings in ecological agriculture for root rot control.
PL
Celem pracy była ocena przydatności środków pochodzenia roślinnego oraz środka zawierającego organizm grzybopodobny do zaprawiania nasion różnych odmian łubinu wąskolistneg i żółtego oraz grochu. W doświadczeniu wykorzystano biopreparaty: Biosept (ekstrakt z grejpfruta), miazgę z czosnku, Polyversum (Pythium oligandrum) oraz syntetyczną zaprawę Vitavax 200 FS. W doświadczeniu laboratoryjnym analizowano energię kiełkowania zaprawionych nasion, natomiast w doświadczeniu szklarniowym oceniano wschody roślin, procent porażonych roślin z objawami zgorzeli oraz wagę części nadziemnej i korzeni. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi biopreparatami a kombinacja kontrolną w ilości porażonych roślin łubinu oraz stopnia porażenia. Procentowo najmniej porażonych roślin grochu zanotowano po zaprawieniu nasion Vitavax 200 FS, a biorąc pod uwagę średni stopień porażenia, najmniejsze porażenie stwierdzono na roślinach, które były zaprawione przy użyciu Vitavax 200 FS, Biosept 33 SL oraz miazgą z czosnku.
EN
The aim of the study was to evaluate the usefulness of plant origin and containing the fungus-like organism products for dressing seeds of different varieties of blue lupine, yellow lupine, and pea. Four biopreparations were used in the experiment: Biosept (grapefruit extract), garlic pulp, Polyversum (Pythium oligandrum) and a synthetic seed dressing Vitavax 200 FS. In the laboratory experiment seed germination energy was analyzed, while in the greenhouse experiment plant emergence, the percentage of infected plants with symptoms of root rots and the weight of shoots and roots were examined. No significant differences in the number of infected plants of lupine and the level of infestation between tested biopreparations and control were found. The smallest percentage of infected plants of pea was recorded in combination where Vitavax 200 FS was used. The smallest level of infection (average) was recorded in combinations where Vitavax 200 FS, Biosept 33 SL and the pulp of garlic were tested.
PL
Celem pracy była ocena następczego wpływu preparatów biologicznych stosowanych w uprawach nasiennych wybranych gatunków roślin przyprawowych na skład i zawartość substancji bioaktywnych w nasionach. Doświadczenia prowadzono na polu doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i w laboratorium Pracowni Nasiennictwa oraz w Laboratorium Nowych Technologii Wytwarzania Produktów Zielarskich i Oceny ich Jakości Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. Aplikacja dolistna biostymulatorów Tytanit i Biojodis w uprawach nasiennych roślin przyprawowych z rodziny Apiaceae: kopru ogrodowego (Anethum graveolens), kopru włoskiego (Foeniculum capillaceum L); i kolendry siewnej (Coriandrum sativum L.); oraz Brassicaceae - rokietta siewna (Eruca sativa Mill.) u większości gatunków pozytywnie wpływała na skład i zawartość związków biologicznie czynnych w otrzymanych nasionach.
EN
The aim of the study was to evaluate the consequent influence of biopreparations used in seed crops of selected spices on the composition and content of biologically active compounds in the seeds. The experiments were conducted in the experimental field and in the Seed Laboratory of Research Institute of Horticulture in Skierniewice as well as in New Manufacturing Technology Laboratory of Medical Products and Evaluation of Their Quality, in Department of Vegetable and Medicinal Plants, SGGW in Warsaw. Foliar application of Tytanit and Biojodis biostimulators in the seed crops of spices plants of Apiaceae (dill, fennel, coriander) and Brassicaceae (garden rocket Eruca sativa Mill.) in most species positively influenced the composition and content of biologically active compounds of derived seeds. The preparations also induced the resistance of plants to diseases and adverse growing conditions and stimulated their growth and development, resulting in accelerated flowering of the plants and forming the seeds.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.